Михаил Γерджиков и подвигът на тракийци 1903 г.
съст. Надежда Недкова, Евдокия Петрова

 

I. СПОМЕНИ НА МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ

 

№ 3

Спомен на М. Герджиков за първата му среща с Г. Делчев

 

 

София, 1945 г.

 

За първи път с Гоце се видяхме в София през 1898 година. Това бе при една среща, на която трябваше да се разберем за обща дейност в Македония. Аз бях представител на т. нар. „женевска група“, която, заедно с други такива в Пловдив и Стара Загора, образуваха „Македонската революционна организация“, съставена предимно от студенти и младежи. Гоце водеше разговорите като задграничен представител на „Вътрешната македоно-одринска революционна организация“. И двете органи-зации бяха конспиративни, затуй едната не подозираше съществуването на другата. Когато се научиха – почнаха преговори за съвместна работа. Срещата даде добри резултати и в редовете на Вътрешната организация навлязоха млади и просветени хора, възпитани в принципите и идеологията на революционерите от 1789, 1848 и 1871 година и принадлежаха към поколението, което израстна под влиянието на руската революционна литература.

 

На тая среща ние с Гоце се разбрахме. От тогава останахме близки приятели, пропити с еднаква идеология по отношение на националните и социални борби и във всички по-нататъшни организационни конгреси, сбирки, съвещания и срещи застъпвахме едно и също гледище по принципиалните организационни или тактически въпроси.

 

За македонското революционно движение Гоце Делчев бе това, което Левски бе за българското, Мацини – за италианското. Но той бе и нещо друго: съвестта на македонския революционер. И в качеството си на такъв той можеше да регулира отношенията между отделните членове на организацията, влезли в нея при различни обстоятелства, с различни идеологии, не еднакво възпитание, не еднакво образование и от най-различни социални среди. До смъртта на Гоце дисциплината на организацията не се поддържаше толкова от строгите постановления на устава, колкото от моралното въздействие на човека, който бродеше из цяла Македония и Тракия и с личния пример чертаеше какъв трябва да бъде нравствения облик на революционера.

 

Както се знае, въстанието не можеше да бъде цел на Македоно-одринската революционна организация, а едно от многото средства – то най-последното за извоюване на свободата на потиснатите в Македония и Тракия. Въстанието предполага мощна организация, здрава психическа подготовка, пълно въоръжаване на населението, благоприятни външно-политически условия.

 

Когато се разглеждаше въпросът за въстанието в сбирките на нелегалните дейци, дето присъствуваше и Гоце Делчев, всички тези предпоставки за едно въстание липсваха. Наистина, организацията бе силна, духът твърде повишен, обаче имаше още много да се работи, главно що се отнася до въоръжението, а външните условия съвсем не благоприятствуваха за един открит бунт срещу империята на султаните, чиито владения бяха прицелна точка на империализма, на малки и големи държави. Престъпната авантюра на Цончевата шайка край граничните зони на Македония през 1902 г. показа ясно, че нечестиви попълзновения дебнат случая да използуват масовото въстание на роба в Македония и Тракия за цели съвсем чужди нему. Гоце виждаше всичко това и разбираше много добре кой можеше да има интерес от едно преждевременно масово въстание, което неминуемо би било осъдено на неуспех и, следователно, би разтроило организацията, би сломило нейната съпротивителна сила срещу домогванията да бъде обсебена от чужди агенти или унищожена. И затова Гоце бе против въстанието.

 

Последвалите събития показаха, че той бе прав.

 

Смъртта на Гоце Делчев се почувства силно в цялата организация. Съвестта изчезна и това се отрази твърде много върху колебливите характери. Може би решението на Смилевския конгрес щеше да бъде по-друго, ако Гоце би присъствувал на него. [Споменът е ръкопис-автограф на М. Герджиков. Публикуван е в „Бюлетин на Съюза на тракийските дружества“, № 10, 1975 и в „Бюлетин на Съюза на македонските културно-просветни дружества“, № 4-5, 1976.]

 

ЦДА, ф. 1747 К, оп. 2, а.е. 10.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]