Спомени за Башклисе
 
7. СВЕДЕНИЯ за дарителите от с. Башклисе
( Из книгата Фонд "Тракийско Дело" (1929-1959) Златна книга на дарителите от Тодор Браянов, София, 2000 г.)
 

Село Башклисе (Главна църква) държи първенство с колективното си дарение "Тракийски дом" в София. От средствата на башклисенци е закупен и Тракийският дом в София на ул. "Ст. Караджа" № 7, който до закриването на Съюза на тракийските културно-просветни дружества през 1976 г. носеше името "Башклисе". А в Свиленград башклисенци имаха недвижим имот, който освен че носеше доходи, приютяваше и деца-ученици, потомци на башклисенци.

След разтурянето на Върховния изпълнителен комитет на Тракийската организация през 1935 г. възникват редица проблеми както с вноските от Фондация "Башклисе" в Свиленград, така и със субсидията 70 % от чистия годишен доход на фонд "Тракийско дело" в Пловдив, свързани със спор, на кого да се отпускат средствата и как да се оползотворяват. На заседание на управата на фонда през юли 1936 г. въпросите са включени в дневния ред. За случая са поканени да присъстват на заседанието и представители на Фонд "Башклисе". От Свиленград упълномощават за свои делегати Димитър Дяков и Атанас Янков.

На заседанието на управата на фонда се изяснява, че съгласно чл. 20 от устава на Фондация "Башклисе" в Свиленград известна сума се внася на Върховния изпълнителен комитет. В изпълнение волята на дарителите от "Башклисе" ВИК е закупил апартамент в София на ул. "Стефан Караджа" № 7, наречен тракийски дом "Башклисе", по името на фондацията и с ежегодните вноски от Свиленград Върховният изпълнителен комитет изплаща и поддържа апартамента.

71

Управата на Фонд "Тракийско дело" в Пловдив приема решение в бъдеще годишните вноски от Фондаиия "Башклисе" в Свиленград да се превеждат на Фонда в Пловдив и с получаваните средства да се погасяват ежегодните вноски за доизплащане на Тракийския дом в София, както и за покриване на другите разходи - по издръжката на дома, за данъци и пр. Взема се решение да се проучи фактическото положение относно състоянието на дома, а сумите, превеждани от Свиленград, да останат в касата на Фонд "Тракийско дело". В последствие по предложение на свиленградци собствеността на тракийския дом "Башклисе" в София се прехвърля на Фонд "Тракийско дело" в Пловдив.

На въпроса за Тракийския дом в София на ул. "Ст. Караджа" № 7 управата на Фонд "Тракийско дело" в Пловдив се връща и на заседанието през февруари 1938 г., на което Иван Орманджиев докладва, че всичко необходимо е направено и трябва да се изчака решението на жилищната кооперация "Белмекен" (в която се намира апартаментът).

След разискване управата на Фонд "Тракийско дело" приема решение за най-правилно използване на постъпленията от Фондация "Башклисе" в Свиленград: след изплащане на задълженията към Ипотекарна банка в София със средствата, превеждани от Свиленград, да се купуват облигации за увеличаване както на основните средства, така и на годишния доход от усвоените лихви.


[Previous] [Next]
[Back to Index]