Бежещим през годините. Родопски сладкодумци
съст. Петко Величков, ред. Владимир Арденски
 


Бежещим през годините. Родопски сладкодумци

Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив, 1976
Основано през 1855 година

Съставител Петко Величков
Художник Борис Димовски
Редактор Вл. Арденски

Съдържание

Живото народно слово, предговор — Николай Хайтов . . . . . . . . . . . 5

Жив човек... от Емен . . . . . . . . . . . 7
Барбата от Лясково . . . . . . . . . . . 12
Мустанчовият кон . . . . . . . . . . . 16
Синаповото имане . . . . . . . . . . . 18
Чумата . . . . . . . . . . . 20
Ага дойдаха манафете . . . . . . . . . . . 23
Главен даскал . . . . . . . . . . . 26
Будала помак ли? . . . . . . . . . . . 28
В турско време през Еллидже . . . . . . . . . . . 31
Какво е през глава минало . . . . . . . . . . . 33
Бейско платане . . . . . . . . . . . 36
Панталоне за капитан . . . . . . . . . . . 38
Стоеновото чиновничество . . . . . . . . . . . 42
Как жълтиците се превърнаха във въглени . . . . . . . . . . . 46
Комити . . . . . . . . . . . 48
Моето патило . . . . . . . . . . . 50
Ние сме си братя . . . . . . . . . . . 56
Обиржие . . . . . . . . . . . 58

241
 

На хляба все коравото съм му запомнил . . . . . . . . . . . 61
Как потъна „Итлънтик” . . . . . . . . . . . 64
От Чангърдоре до Париж и нах зад . . . . . . . . . . . 68
Как уринахме кмета от Чукуркьой . . . . . . . . . . . 73
Поръчение от дядо . . . . . . . . . . . 78
Ходжнцата от Михалково . . . . . . . . . . . 82
Бежещим през годините . . . . . . . . . . . 88
Латернови времена . . . . . . . . . . . 91
Ка кирия без цьрвуле . . . . . . . . . . . 93
Дето го видиш, него да вярваш . . . . . . . . . . . 93
С фелдфебел работа да нямаш . . . . . . . . . . . 101
Кундури за света Богородица . . . . . . . . . . . 105
Аллаховото . . . . . . . . . . . 111
Надуване . . . . . . . . . . . 113
Момински кахъри . . . . . . . . . . . 115
На вечеринка в Габрица . . . . . . . . . . . 117
Моята женилка . . . . . . . . . . . 122
Кутрубандист . . . . . . . . . . . 125
Как опеках калайджилъка . . . . . . . . . . . 127
Тътралки . . . . . . . . . . . 131
Каждарският дракус . . . . . . . . . . . 136
Гърмидоловите дракусе . . . . . . . . . . . 142
На пост . . . . . . . . . . . 146
Сирашки патила . . . . . . . . . . . 150
Райковският министър . . . . . . . . . . . 152
Сотю Скълцаното . . . . . . . . . . . 155
Шико — кметът на Богутево . . . . . . . . . . . 159
Законът си е закон . . . . . . . . . . . 165
Галени га са не земат . . . . . . . . . . . 169
Тодьо ле сине, докторе . . . . . . . . . . . 171
Баба Катерина комитата . . . . . . . . . . . 174
Ах, това станимашко винце . . . . . . . . . . . 176
Стрико Кольовата чекия . . . . . . . . . . . 178
Да убиеш лисица . . . . . . . . . . . 180
Живот . . . . . . . . . . . 123
Дето си се родил, там си е най-хубаво . . . . . . . . . . . 123

242
 

Не разцънквай чановете . . . . . . . . . . . 196
Майчин поплак . . . . . . . . . . . 200
За кора хляб . . . . . . . . . . . 205
Невястана . . . . . . . . . . . 209
Щильонова командировка . . . . . . . . . . . 211
И Дядо Мраз съм бил . . . . . . . . . . . 215
Шильовото свине . . . . . . . . . . . 217
Добринка . . . . . . . . . . . 220
Техника, калтату . . . . . . . . . . . 222
С Гего на море . . . . . . . . . . . 225
Бай Форювата комисия . . . . . . . . . . . 228
Нашенско лековане . . . . . . . . . . . 232
Дренови ножинки . . . . . . . . . . . 237


БЕЖЕЩИМ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

Българска, първо издание

литературна група IV

Редактор Владимир Арденски
Художник-редактор Веселин Христов
Технически редактор Найден Русинов
Коректори Трифон Алексиев, Ева Егинлиян, Донка Симеонова

Дадена за набор на 27. X. 1975 г.
Подписана за печат на 31. XII. 1975 г.
Издателски № 1186
Формат 84X108/32
Издателски коли 12,81
Печатни коли 15,25
Тираж 20 100
Цена 0,94 лв.
Издателство „Хр. Г. Данов” — Пловдив
Печатница „Дим. Благоев” — Пловдив


[Back]