Бежещим през годините. Родопски сладкодумци
съст. Петко Величков, ред. Владимир Арденски
 
23. Поръчение от дедо
 

Бех на седемнадесте или осемнадесте години. Един ден отидахме на харман, ей там горе, върх махалона. Доследи ни и дедо — много старо бе, ама галеше [*] да си е около нас. То седна на сенка и оттам ни гледаше, ага рукахме и фирехме [*] конете на харманан. Дойде пладнина, разпуснахме конете и седнахме до деда да пладноваме. Като се найедахме, дедо свали кюлефа [*] и се загледа насреща към богутевските бърчини. Изохка се и рече:

— Свет, свет, лъжлив свет! Колко ли си люде прекарал и моят ред е дошол.

Тогава баща ми му вика:

— Недей, старец, се предава, ами разкажи онова, дето мен си казал, та врют да го чуят.

— Видите ли там, отсреща, дето е мандрата, онова место го зоват „Манастиря” — започна дедо. — Ама ще речете защо? Защото в старо време там е имало манастир. Пък по-отгоре под високата чука е имало
 

*. галям — обичам
фирем — гоня
кюляф — плъстена мъжка шапка, употребявана от мюсюлманите

78
 

чорква и сега има гармади от нея — затова пък то е „Черквата”. По-надолу — „Русина ела”, до нея „Раюску”, по-нататък... Всичките места са с болгарски имена. И ние сме болгаре, ама ага са дошли турците и ни са поробили, зорла са ни сменили верата. Сметката им е била турци да ни сторят, ала не са могли. Думата и кръвта си ни е останала болгарска. Тогава йе го попитах:

— Отде знаеш това, дедо?

— Знам го йе пък от моя дедо. Той е бил син на Маноля Дуев. Маноля са читаци затиснали в Богутево, опрели му ножа на шията: „Или верата, или живота!” И той какво да прави — приел мохамеданството. Дуювци са били троица братя, най-големия —Манол, след него — Стоен и Гого. Ага турците са изверили Маноля, другите братя са били на „Раюску” на мандра. Като чули каква олелия е станала по Богутево, те са се разбегали нах две страни. Стоен е отишъл в Чепеларе и там се е заселил, пък Гого чек в Бойково се е спрел.

— Как ги е чума не сбрала тия пусти чорни читаци! — пресече майка деда. — Ройнали са людете като пилце.

Ала йе пак подхванах деда:

— Отколе ли е било онова кърваво време, дедо?

— Не е много отколе — рече той. — По моята сметка требва да е било преди около сто и осемдесе години. Ага попреминала фъртуната, една нощ Стоен се стегнал и посреде нощ отишол у брат му Маноля. Плакали до съмнало и сутринта Стоен фанал баиря и скришом, както дошол, тъй си отишол. Престрашил се и Гого от Бойково, и той доходал... Слушай — обърна се тогава дедо към мене, — ти ще правиш, ще струваш, но требва да найдеш роднините!

__   __   __   __   __

В долния край на Чепеларе имаше бачдарница [*], там на една пейка често се изтегаше един думлив старец, викаха му Димо Радков. Сбираше бач от арабаджиете. Еднъж отидах при него бае [*] рано, здрависах го и го питам:
 

*. бачдарница — пункт за събиране на такси
бае — доста

79
 

— Какво правиш?

— Йе — вика — го сторих. Остарех и сега са ме оставили тука да сбирам галагане. Седни, седни да подумиме!

Седнах и от приказка на приказка впрехме в Стоеновская род.

— Че имало ли е в Чепеларе такъв род? — престорих се, че не знам.

— Имало е, как да е немало, ама се е разчеталил [*] — рече бай Димо .— От него произлизат Пакулевци, Рощовци и Сираковци. Запомнил съм тия родове, защото Стоеновия син Димо, по прекор Пакуля, е набъхтал попа в черквата. Било зампаро, лошо попище, закачело е жени...

— Димо имал ли е синове и дъщери?

— Имал е синове двамина — Еню и Волко, пък за дъщери не съм чувал. Има и внуци и превнуци — Янко и Петър Пакулев, дето сега работят по Богутево, са от тех.

— Стига — реках — толкова беше!

— Ами защо ме разпитваше за наследниците на Стоеновия род?

— Защото сме роднина и сега требва имот да делиме. Радковския старец ме погледна уплашен.

— Че йе да знаех за какво ме разпитваш, немаше да ти казвам.

— Недей се плаши, дедо Димо — успокоих го. — Това е отколешна работа. Питах те не за имота, а за друго, за хубаво. . .

В Бойково ходих, ага бех на трийсет години. Йехнах един ден мулето и отидах. Щом влезах в селото, видех едно празно место, срипих от мулето и го ворзах да попасе, докато йе си сворша работата. Ала още не съм се изправил и един стар чилек ми рукна сърдито:

— Ей, помак, махни мулето оттам, това место се брани!

— Оти ме тъй порезваш, бе човек, знаеш ли, че може да сме роднина?
 

*. разчеталям — разклонявам

80
 

То ме попогледна, попогледна, поомекна и извади кутията с тютюн.

— На, запали!

Запалих йе, запали и то, заприказвахме се,

— По каква работа — вика — в нашето село?

— Дошъл съм думам — да си изпитам роднините. Моя дедо ми е казал, че тука имаме роднини. Когато е ставало помохамеданчването в Богутево, Гого Дуювски е избегал и е дошъл тука, в Бойково. Има ли тука Дуювци?

— И йе съм от Дуювския род — рече зарадван старецът и ме прегребе. — Олеле, какво щех да сторя. Тая вечер ще ми си гост!

И отвърза мулето от забранената ливада и го заведе в неговата. Ага отидохме у тех, старецът още от вратата завика: „Жено, водя роднина, тоя човек е от Богутево. И той е от Дуюзския род!”

Запознахме се, навечеряхме се, йе разказах всичко, каквото знам, казах и как дедо ме закълнал на харманя да ида и найда роднините в Чепеларе и Бойково.

— Сега — викам ми олекна на душата, изпълних по ръчението на дедо.

Личеше, че и на дедо Митю — тъй се казваше тоя старец — му е драго. На сутринта, след като закусихме, рече:

— Хайде сега, братовчед, ще те водя и при други Дуювци.

Отидохме при един дедо Георги, той бе още по-стар. Като чу какво му каза Митю, и той ме пригребе:

— Роднина, а? Йе съм и по-рано позачул, че нашия дедо е бил преселник отгоре.

Дойде и друг от бойковските Дуевци — него Стоен зовеха, та и с него се запознахме. Вечерта всичките роднини се сбраха у дедо Георги. Цела нощ приказвахме за дедовците и прадедовците, за теглила и патила. На сутринта братовчедите ми напълниха дисагите с орехи и ми викат: „Носи армаган на роднините!”

На другата година турих на мулето три тулумчета бито сирене и пак отидах в Бойково. Посрещнаха ме още по-хубаво — като знайни роднини.
 

Разказал: Я. ГУДЕВ
Записал: Т. Пакулев


[Previous] [Next]
[Back to Index]