Институт за История

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ
FONTES GRAECI HISTORIAE BULGARICAE


том VIII

Съст. Михаил Войнов. Ред. Михаил Войнов, Василка Тъпкова-Заимова, Любомир Йончев

Издание на Българската Академия на Науките
София, 1972
 

Галерия от сканове В .pdf формат  (174 Мб) В .djvu формат  (9.1 Мб)
Gallery of scans  In .pdf format  (174 Mb) In .djvu format  (9.1 Mb)

  Корица
 
Увод // Praefatio  (5-6)

1. Ана Комнина. Алексиада // Annae Comnenae. Alexias  . . . . .  7
     1. Подвизите на Алексий Комнин преди възцаряването му. Василаки повдига въстание. Роберт Гискар предприема поход против Византия (8-25). 2. Борил и Герман ненавиждат Комнините. Комнините въстават срещу Вотаниат (25-37). 3. Описание на образа на Ирина (37). 4. За разграбването на Цариград от латиняните (37). 5. За нахлуването на печенегите (38-39). 6. За войната на Роберт Гискар против ромеите (39-46). 7. Боемунд, оставен от Роберт в Илирик, продължава войната срещу византийците (46-50). 8. Алексий Комнин задържа павликяните и им конфискува имотите (51-54). 9. Войната с печенезите (54-94). 10. Заговорът на Ариева и Умбертопул. Йоан, синът на севастократор Исак, бива обвинен, че замисля измяна (94-97). 11. Григорий Гавра, обвинен в съзаклятие, бива даден на дука на Плодив, за да го пази (97). 12. Алексий Комнин посещава границата с Далмация и я укрепява (98). 13. Вълкан нахлува в пределите на Византия (98-102). 14. Куманите минават Дунава и опустошават земите на ромеите чак до Одрин (102-112). 15. Началото на кръстоносните походи (112-117). 16. Радомир и Манастра служат във византийската войска (117-119). 17. Боемунд отново преминава от Италия в Илирик (119-122). 18. Теодор, братът на съзаклятника против императора, бива изпратен на заточение в Анхиало (122-125). 19. Различните сражения на кръстоносците с византийците (125-134). 20. Походът на Алексий Комнин против куманите. Пребивавайки в Пловдив, той заляга за покръстването на еретиците (135-141). 21. Алексий Комнин се опитва да унищожи богомилската ерес (141-149) // 1. De Alexii Comneni rebus gestis ante imperium. Basilacius seditionem movet. Robertus Guiscarus expeditionem contra imperium Romanum parat. 2. Borilus Germanusque Comnenis invident. Comneni contra Botaniatem rebellant. 3. Descriptio formae Irenis. 4. De direptione Constantinopolis a Latinis facta. 5. De incursione Patzinacorum. 6. De Roberti Guiscari adversus Romanos bello. 7. Baimundus a Roberto in Illyrico relictus bellum contra Romanos continuat. 8. Paulician publicatis eorum bonis ab Alexio Comneno in custodiam dantur. 9. De bello cum Patzinacis gesto. 10. Ariebis et Umbertopuli coniuratio. Ioannes sebastocratoris Isaacii filius meditatae defectionis accusatur. 11. Gregorius Gauras coniurationis accusatus duci Philippopolis ad custodiendum traditur. 12. Alexius Comnenus limitem Dalmaticum invisit et munitiones firmat. 13. Volcanus fines Romanorum invadit. 14. Comani Danubium traiciunt finesque Romanorum usque Adrianopolim papulantur. 15. De initio Hierosolymitanae peregrinationis. 16. Radomerus et manastras in exercitu Romanorum militant. 17. Boemundus iterum ex Italia in Illyricum traicit. 18. Theodorus auctoris coniurationis in augustum frater in Anchialum relegatur. 19. Peregrinorum cum Romanis pugnae variae. 20. Expeditio Alexii Comneni in Comanos. Philippopoli commorans conversioni haereticorum incumbit. 21. Alexius Comnenis Bogomilorum haeresim extinguere conatur

2. Георги Акрополит // Georgii Acropolitae
    
A. История // A. Historia  . . . . .  150-213
     1. Латиняните превземат Цариград. 2. За събитията след падането на Цариград. 3. Въстанието на Асен и победата на българите над Исак II Ангел. 4. Българите начело с Калоян воюват с византийците. 5. Теодор Комнин си подчинява български градове и погубва определения от папа за император Петър. 6. Йоан Дука родом от Димотика. 7. Иван Асен заема българския престол. 8. Димитър Хоматиан увенчава с царска корона Теодор Комнин. 9. Теодор Комнин става съсед на Иван Асен. 10. Сражението при Клокотница. 11. Иван Асен нарушава договора с Йоан Дука. 12. Нахлуване на куманите. 13. Мирът между Иван Асен и Йоан Дука се възстановява отново. 14. Войската на цариградския император Балдуин II минава през български земи. 15. Иван Асен взема за съпруга дъщерята на Теодор Ангел (Комнин). 16. След смъртта на Иван Асен император Йоан Дука подчинава Йоан Ангел. След убийството на българските царе Михаил и Калиман български цар става Константин Тих. 17. Походът на Йоан Дука в българските земи. 18. Йоан Ватаци отстранява солунския управител Димитър, брата на Ирина, жената на българския цар Асен. 19. Йоан Дука с помощта на българи си подчинява Цурулум и Виза. 20. Йоан Дука и епирският деспот Михаил Ангел се споразумяват. 21. Михаил Палеолог бива заподозрян, че иска да вземе царската власт и да се ожени за Тамара, сестрата на българския цар Калиман. 22. Българския цар Михаил II Асен се опитва да възвърне под своя власт отнетите му от ромейския император области. 23. Началникът на мелнишката войска Драгота замисля да се откъсне от Византия. 24. Император Теодор Ласкарис упорствува в похода си против българите. 25. Император Теодор Ласкарис назначава Георги Акрополит за претор в западните области. 26. Епирският деспот Михаил Комнин сключва договор със сърбите и се отмята. 27. Император Михаил палеолог изпраща Георги Акрополит като посланик при българския цар Константин Тих. 28. Византийците отново си възвръщат Цариград // 1. Constantinopolis a Latinis capitur. 2. De eventis post Constantinopolim captam. 3. De Asani insurrectione et de Bulgarorum victoria a Isaacio II Angello lata. 4. Bulgari Caloioanne duce contra Romanos bellum gerunt.  5. Theodorus Comnenus oppida Bulgarorum sibi subigit Petrumque a summo pontifice imperatorem electum gladio perimit. 6. De Ioanne Duca e Didymoteicho orto. 7. Ioannes Asanus Bulgarorum. 8. Theodorus Comnenus a Demetrio Chomatiano regio diademate coronatur. 9. Fines Theodoro Comneno ac Asano iidem fiunt. 10. De pugna circa Clocotnitzam facta. 11. Ioannes Asanus pacta cumn Ioanne Duca rumpit. 12. De Cumanorum incursione. 13. Pax inter Ioannem Ducam et Ioannem Asanum iterum peragitur. 14. Exercitus Balduini II, imperatoris Constantinopolitani, fines Bulgarorum pervadit. 15. Ioannes Asanus filiam Angeli Theodorsibi matrimonio iungit. 16. Ioanne Asano mortuo imperator Ioannes Ducas Ioannem Angelum subiectum sibi facit. Michaele et Calimane, regibus Bulgarorum, interfectis Constantinus Toechus rex Bulgarorum nominatur. 17. De Ioannis Ducae expeditione in fines Bulgarorum. 18. Ioannes Ducas Demetrium, fratrem Irenis, Bulgarorum regis Asani uxorsis, a Thessalonicensium dominatu exturbat. 19. Ioannes Ducas Bulgarorum auxilio Tzurulum Bizamque dominatui suo subigat. 20. Ioannes Ducas et Michael Angelus, Epirotarum despota, conveniunt. 21. Michael Palaeologus imperium captaturus et Tamaram, Calimani Bulgarorum regis sororem, sibi matrimonio iuncturus suspicitur. 22. Michael II Asanus Bulgarorum rex regiones a Ioanne imperatore surreptas rursus ad suum dominationem revocare conatur. 23. Dragota, Meleniciotici exercitus praefectus, ab imperio Romanorum defectionem meditatur. 24. Theodorus Lascaris imperator in expeditione contra Bulgaros perseverat. 25. Theodorus Lascaris imperator in Occidantis partibus Georgium acropolitam praetorem facit. 26. Michael Comnenus, Epirotarum despota, foedus cum Serbis init defectionemque facit. 27. Georgius Acopolita a Michaele Palaeologo imperatore ad Constantinum Toechum principem Bulgarorum legatus mittitur. 28. Constantinopolis rursum sub potestate Romanorum venit
    
B. Епитафия на император Йоан Дука (Ватаци) // B. Epitaphium imperatoris Ioannis Ducae  . . . . .  213

3. Теодор Скутариот. Обзорна хроника // Theodori Scutariotae. Compendium chronicum  . . . . .  214-303
     1. Аварският хаган избива пленените ромеи. 2. По времето на Ираклий авари, славяни и перси воюват срещу ромеите. 3. Юстиниан си възвръща престола с помощта на Тервал. 4. Българите помагат на Артемий да си възвърне престола. 5. Император Лъв оженва сина си Константин за Ирина, дъщерята на хагана. 6. За императорите Никифор, Ставракий, Михаил, Теофилакт и Лъв и за войните с българите. 7. За произхода и живота на Василий Македонец. 8. Йоан Цимисхи подчинява България. 9. Алексий Комнин се опитва да унищожи богомилската ерес. 10. Алексий Комнин оженва сина си Йоан за Ирина, дъщерята на унгарския крал. 11. Боемунд нахлува в пределите на Византия. 12. Походите на византийския император Йоан Комнин срещу печенезите, сърбите и унгарците. 13. Кръстоносната войска под водачеството на император Конрад преминава през България. 14. Мануил Комнин обръща в бягство куманите. 15. Мануил Комнин предприема поход против сърбите. 16. Мануил Комнин предприема нов поход срещу сърбите. 17. Походите на Мануил Комнин срещу унгарците. 18. Българи служат във войската на Византия. 19. Мануил Комнин разисква по светите догми в Битоля. 20. Василий, архиепископ на България. 21. Андроник Комнин погубва императрица Мария. 22. Сицилийският крал завладява Драч и Солун. 23. Убийството на император Андроник. 24. Алексий Врана прогонва норманите. 25. Въстанието на братята Асен и Петър. 26. Първият поход на император Исак срещу българите. 27. Вторият поход на император Исак срещу българите. 28. Кръстноносците навлизат в България и опустошават околните области. 29. Победите на българите над Исак Ангел. 30. Иванко убива българския цар Асен. 31. Походът на Алексий Ангел против Хриз и Иванко. 32. Българите нахлуват във византийските предели. 33. Мануил Камица и Йоан Спиридонаки въстават. 34. латиняните завладяват Цариград. 35. Събитията след падането на Цариград. 36. Асен и Петър въстават. 37. Българите под водачеството на Калоян воюват срещу византийците. 38. Теодор Комнин си подчинява български градове и погубва с меч Петър, който бил определен от папата за император. 39. Йоан Дука произхожда от Димотика. 40. Иван Асен заема българския престол. 41. Димитър Хоматиан увенчава с царска корона Теодор Комнин. 42. Сражението при Клокотница. 43. Иван Асен нарушава договора с Йоан Дука. 44. Куманите нахлуват. 45. Мирът между Йоан Дука и Иван Асен се възстановява. 46. Войската на цариградския император Балдуин II минава през пределите на България. 47. Иван Асен взема за жена дъщерята на Теодор Ангел. 48. След смъртта на Иван Асен император Йоан Дука подчинява Йоан Ангел. 49. Йоан Дука предприема поход в българските земи. 50. Йоан Дука отстранява от господството над солунчани Димитър, брата на жената на българския цар иван Асен. 51. Йоан Дука с помощта на българи си подчинява Цурулум и Виза. 52. Йоан Дука и епирският деспот Михаил Ангел се споразумяват. 53. Михаил Комнин Палеолог бива заподозрян, че се домогва до престола и че има намерение да се ожени за Тамара, сестрата на българския цар Калиман. 54. Българският цар Михаил II Асен се опитва да си възвърне отново отнетите му от император Йоан области. 55. Началникът на мелнишката войска Драгота замисля да се отцепи от Византия. 56. Теодор Ласкарис постоянствува в похода си против българите. 57. Теодор Ласкарис назначава Георги Акрополит за претор в западните области. 58. Епирският сепот Михаил Ангел сключва договор със сърбите и се отцепва. 59. Император Михаил Палеолог изпраща Георги Акрополит като пратеник при българския цар Константин Тих // 1. Chaganus Avarorum captivos Romanos occidit. 2. Tempore Heraclii Avares, Slavi, Persaequae contra Romanos bellant. 3. Iustinianus auxilio Terbelli regnum recipit. 4. Bulgari Arthemium ad regnum recuperandum adiuvant. 5. Leo imperator filium suum Constantinum Irenae, filiae Chagani, matrimonio iungit. 6. De Nicephoro, Stauracio, Michaele, Theophylacto Leoneque imperatoribus et de bellis contra Bulgaros gestis. 7. De origine vitaque Basili Macedonis. 8. Ioannes Tzimisces Bulgariam in ditionem suam redigit. 9. Alexius Comnenus Bogomilorum haeresim extinguere conatur. 10. Alexius Comnenus filium suum Ioannem Irenae, filiae regis Ungarorum, matrimonio iungit. 11. Boemundus fines Romanorum invasit. 12. De expeditionibus Ioannis Coneni, Romanorum imperatoris, contra Patzinacos, Serbos et Ungaros. 13. Exercitus crucesignatorum duce Conrado imperatore Bulgariam pervadit. 14. Manuel Comnenus Cumanos in fugam vertit. 15. Manuel Comnenus contra Serbos expeditionem facit. 16. Manuel Comnenus iterum contra Serbos expeditionem facit. 17. De Manuelis Comneni expeditionibus contra Ungaros factis. 18. Bulgari in Romanorum exercitu militant. 19. Manuel Comnenus Pelagoniae de sanctis dogmatibus disputant. 20. De Basilio, archiepiscopo Bulgariae. 21. Augusta Maria ab Andronico Comneno interficitur. 22. Dyrrachium et Thessalonica a rege Siciliae capiuntur. 23. De Andronico imperatore occiso. 24. Alexius Branas Normannos profligat. 25. De Asani Petrique fratrum insurrectione. 26. Isaacii imperatoris contra Bulgaros expeditio prima. 27. Isaacii imperatoris contra Bulgaros expeditio secunda. 28. Crusesignati Bulgariam ingrediuntur cir cumiacentes regiones depraedantes. 29. De Bulgarorum victoriis a Isaacio Comneno latis. 30. Ivanco Asanum, regem Bulgarorum occidit. 31. De Alexii Angeli expeditionibus contra Chrysum et Ivanco. 32. De Bulgarorum incursionibus in fines Romanorum. 33. De manuelis Camicae et Ioannis Spyridonacae seditionibus. 34. Constantinopolis a Latinis capitur. 35. De eventis post Constantinopolim captam. 36. De Asani Petrique fratrum insurrectione. 37. Caloioanne duce Bulgari contra Romanos bellum gerunt. 38. Theodorus Comnenus oppida Bulgarorum sibi subigit petrumque a summo pontifice imperatorem electum gladio perimit. 39. De Ioanne Duca e Didymoteicho orto. 40. Ioannes Asanus Bulgarorum imperio potitur. 41. Theodorus Comnenus a Demetrio Chomatiano regio diademate coronatur. 42. De pugna circa Clocotnitzam facta. 43. Ioannes Asanus pacta cum Ioanne Duca rumpit. 44. De Cumanorum incursione. 45. Pax inter Ioannem Ducam et Ioannem Asanum iterum peragitur. 46. Exercitus Balduini II, imperatoris Constantinopelitani, fines Bulgariae pervadit. 47. Ioannes Asanus filiam Angeli Theodori sibi matrimonio iungit. 48. Ioanne Asano mortuo imperator Ioannes Ducas Ioannem Angelum subiectum sibi facit. 49. De Ioannis Ducae expeditione in fines Bulgarorum. 50. Ioannes Ducas Demetrium, fratrem Irenis. Bulgarorum regis Asani uxoris, a Thessalonicensium dominatu exturbat. 51. Ioannes Ducas Bulgarorum auxilio Tzurulum Bizyamque dominatui suo subigit. 52. Ioannes Ducas et Michael Angelus, Epirotorum despota conveniunt. 53. Michael Comnenus palaiologus imperium captaturus et Tamaram calimani Bulgarorum regis sororem sibi matrimonio iuncturus suspicitur. 54. Michael II Asanus, Bulgarorum rex, regiones a Ioanne imperatore surreptas, rursus ad suum dominatum revocare conatur. 55. Dragota, meleniciotici exercitus praefectus, defectionem ab imperio Romanorum meditatur. 56. Theodorus Lascaris imperator in expeditione contra Bulgaros perseverat. 57.  Theodorus Lascaris imperator in partibus Occidentis Georgium Acropolitam praetorem fecit. 58. Michael Angelus, Epirotorum despota, foedus cum Serbis iniit defectionemque facit. 59. Georgius Acropolita a Michaele palaeologo imperatore ad Constantinum Theochum regem Bulgarorum legatus mittitur
 

Показалец  // Index nominum et rerum  . . . . .  304-317
Съкращения // Abbreviationes  . . . . .  318
Използвана литература // Index librorum adhibitorum  . . . . .  319-321
Съдържание // Hoc volumine continentur  . . . . .  322

 

[Back to Main Page]