Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
Съкращения
 
 
АБАН Архив на Българската академия на науките
НБКМ — БИА Народна библиотека „Кирил и Методий" — Български исторически архив
ЦПА Централен партиен архив
МП, 1943, IV К. Мирчев, Писма на Гоце Делчев, Македонски преглед, 1943, IV
ПГД (Ск.) Писмата на Гоце Делчев, ги собрал и редактирал Љубен Лапе, Скопје, 1951
НПГД (Ск.) Љ. Лапе, Нови писма на Гоце Делчев, Гласник на Институтот за национална историја, Скопје, 1963, бр. 1
ОДА — Враца Окръжен държавен архив — Враца
ПЯ, ГД П. К. Яворов, Гоце Делчев, София, 1904
Ориг. у Кр. Хр.— София  Оригиналът у Крум Христов — София
[Previous] [Next]
[Back to Index]