Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
Гоце Делчев. Писма и други материали

издирил и подготвил за печат Дино Кьосев
отговорен редактор Воин Божинов
Издателство на Българската академия на науките, Институт за история, София 1967


СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор . . . . . . . . . . . 5
Биографичен очерк . . . . . . . . . . . 11
Писма, записки и телеграми до Никола Зографов . . . . . . . . . . . 49
Писма и записки до Марко Секулички . . . . . . . . . . . 117
Писма, записки и телеграми до Никола Малешевски . . . . . . . . . . . 135
Писма и телеграми до Иван Бележков . . . . . . . . . . . 223
Писма до ръководството на ТМОРО в Горна Джумая (Благоевград) . . . . . . . . . . . 239
Писма и записки до Туше Делииванов . . . . . . . . . . . 257
Писма и записки до разни лица . . . . . . . . . . . 271
Окръжно-послание . . . . . . . . . . . 303
Изказване . . . . . . . . . . . 316
Приходо-разходна книга . . . . . . . . . . . 319
Списъци . . . . . . . . . . . 328
Шифри . . . . . . . . . . . 335
Съкращения . . . . . . . . . . . 336
Показалец на личните и географските имена . . . . . . . . . . . 337


ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Писма и други материали

Изд. редактор Ел. Стоянова
Художник Вл. Паскалев
Художник-редактор Д. Донков
Техн. редактор Ив. Атанасова
Коректор М. Коева
Дадена за набор на 29. VII. 1967 г.
Подписана за печат на 19. I. 1968 г.
Формат 59 х 84 / 16
Тираж 10 500
ЛГ II-6
Печатни коли 21,88
Издателски коли 18,16
Цена 2,69

Набрана и отпечатана в Печатницата на Издателството на БАН
София, ул. 36, кв. Гео Милев
Поръчка № 380


[Back]