Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА  [*]
Цифрите посочват страниците, където се среща името.
Получерните цифри означават, че на тази страница към името има пояснителна бележка.
Знакът ~ замества повтарящото се собствено или фамилно име.
Съкращения
вер. = вероятно
вж. = вижте
гр. = град
дн. = днес
местн. = местност
неут. = неуточнено
обл. = област
пл. = планина
пс. = псевдоним
р. = река
с. = село
срв. = сравнете

Австро-Унгария 101 298
Аджалов, Тано 331
албанци (арнаути) 307
Александров, Никола 292 293 294
Александров, Тодор 26 259
Алексо, неут. 97 106
Алексиев, Г. 68
Анастасов, Григор 85
Ангел, неут. 15; срв. Ангел Балев, ~ Димитров (Винишки)
Ангелица, неут. 260 325
Ангелов, Георги 226 237
Ангелов, Иван от с. Саса, Кочанско 328
Ангелов, Иван от с. Порой (Горни и Долни), Валовишко 329
Ангелов, Илия 331
Анго, дядо 138
Андон, неут. 105 109 172 222; срв. Андон Атанасов, ~ Димитров, ~ Янакиев
Андон Велешанеца 103
Андонов, Коста 332
Андонов, Милан 331
Андонов, Тано 331 ; срв. Тане, неут.
Андреев, Александър 329
Андреев, Ангел 331
Андреев, Н. 324
 

*. Показалецът е изработен от П. Коледаров.

337

Анжиста (Ангиста, Драматица), р.
Апостолов, Диме 332
арнаути, вж. албанци
Арсов, М. 208
Асен, пс. на Иван Бележков
Асенов, Георги 331
Асенов, Кръстю (Кръсто) 39 124 122 218 219 220 242 325 328 334
Атанас, неут. 105 106 107 108 112; срв. Атанас Димитров, ~ Мурджев, ~ Раздолов, ~ Спасов
Атанасов, неут. 295, срв. Андон Атанасов, Георги ~, Иван ~, Стефан ~
Атанасов, Андон 329; срв. Атанасов, неут.
Атанасов, Георги 334
Атанасов, Иван от с. Голешово 329
Атанасов, Иван от Мелник 329
Атанасов, Стефан 329
Атина, гр. 33
Ахил, пс. на Гоце Делчев
Аце, неут. 90; срв. Аце (Александър) Конев, ~ Дарев
Ачков, Боян 84

Баждаров, Георги 45 46
Балев, Ангел 7 278
Балев, Яким 323
Балчик, гр. 328
Бамбов, неут. 99
Баница, с. в Сярско 46 48
Банско, гр. 7 29 30 156 158 214 217 244 277 278 279 329 332 334
Баня, с. в Благоевградски окръг 99 331
Бараков, неут. 325
Басмаджиев, Христо 16
Батак, гр. 227
Батанджиев, Христо 21
Батановци, с. в Пернишки окръг 103
Баялци, с. в Гевгелийско 40 249 251
Белград, го. 33 63 67 292
Бележков, Иван 9 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 325
Белица, с. в Благоевградски окр. 29 220
Белушени (Белушино), с. в Крушевско (Прилепско) 332
Берлин, гр. 295
Берово, гр. 136
Бесарабия, обл. 59 123
Бистрица, с. в Благоевградски окръг 144 145 147 158 159 160
Битоля, гр. 26 63 299 325 331
Битолско 63 74 332 334
Бичеви от Кукуш 14
Благоев, Димитър 52 64
Благоевград (Горна Джумая), гр. пс. Перник 8 9 148 159 160 163 167 169 170 172 173 174 183 189 190 205 209 215 219 237 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 293 331
Благоевградско 329
Бобошево, с. в Кюстендилски окръг 92
Богданов, Г. 208
Богданци, с. в Гевгелийско 328
Божидаров, неут. 324
Божинов, Никола 334
Божков, Дончо 332
Бозуков, Антон 97 98
Бозукът, неут. 174; срв. Антон Бозуков
Бочко, пс. на Спас Цветков
Бораново, вж. с. Бураново
Борис, неут. 219
Борово, пс. на гр. Банско
Ботев, Христо 15 18 25 34
Бошнаков, М. 208
Бояджиев, Костадин 331
Бояджиев, Кочо 232 ; срв. Кочо, неут.
Бояджийски, Григор 81 82 89 91 92 123
Бояновци, пс. на Кратово
Брегалница, р. 9
Брезник, гр. 139 144
Брезово (вер. Брезница, Гоцеделчевско), с. във Валовишко 332
Брезово (Брезно), с. в Тетовско 332
Броди (вер. Горно Броди), село в Сярско 329
Будапеща, гр. 63
Будинарци, с. в Пехчевско (Малешево) 212
Букурещ, гр. 256
Бураново (Бораново), с. в Кюстендилски окръг 10 144 145 146 147 158 159 160 162 164 170 189
Бургас, гр. 287
Бухачев, Аспарух 331 Бучков, Христо 15 16

Вазов, Иван 83
Валовища (Демир хисар, Сидерокастрон), гр. 325
Валовишко 209 226 228 231 329 331
Вардар, р. 8 9 17 24 113

338

Варна, гр. 53 72 142 332
Васе, неут. 96 97 98 104 105 111
Васил, неут. 210 236; срв. Васил Икономов, ~ Коюмджиев, ~ Настев, ~ Попов, ~ Талев
Василий, неут. 267; срв. също като Васил, неут.
Васил Пе[х]левана 213
Васил Юрука 89
Василев, Георги 323
Василев, Кирил 329 334
Василев, Кръстю (Кръсто) 329
Василев, Спиро 331
Велев, Христо 334
Велес, гр. 50 64 92 95 103 121 293 294 331 332
Велешко 113
Велика (Велека), с. в Бургаски окръг 289
Велинград 8 233; вж. Лъджене, Каменица
Велко, неут. 97 ; срв. Велко Думев, ~ Миков
Велков, Велик П. 329
Велчев, К. 321 323
Велчо, неут. 167 168; срв. Велю Марков
Ветрен, с. в Кюстендилски окръг 7 73 76 82 87 88 89 99 133 215 216 276 277
Видна (?), неут. 68
Видов, вер. пс. на Димитър Марков 254
Виена, гр. 100 296
Виларов, неут. 331
Виница, с. в Кочанско 7 60 88 89 90 92 97 100 102 104 108 162 163 164 172 273 281
Висока, пс. на София
Витоша, пл. 196 204
Владимирово, с. в Пехчевско (Малешево) 212
власи 29 129
Влахов, неут. 172
Влахов, Туше Хр. 15
Воден, гр. 65
Вранещица, с. в Кичевско 331
Враца 6 7 122 289 293 294 331 336

Габрово, гр. 332
Гавазов, Йордан 206
Гавалянци, с. в Кукушко 331 334
Гаврил, неут. 94
Гаврилов, Павле 323
Гевгели (Гевгелия), гр. 332
Гевгелийско 39 40 126 132 246 286 328 332
Георги, неут. 79 260; срв. Георги Ангелов, ~ Василев, ~ Иванчов (Иванов), поп Цветков, ~ от Дренок, ~ Руменов, ~ Стоилов, ~ Тодоров (Мацура)
Георги от Дренок, неут. 113
Георгиев, Ванчо 321; срв. Иван Георгиев
Георгиев, Иван 297, срв. Ванчо Георгиев
Георгиев, Кръстю (Кръсто) 321; срв. Кръсто и брат му, неут.
Георгиев, Марин 321
Георгиев, Мито 76 93 331; срв. Мито, неут.
Георгиев, Пеца 331, срв. Пеце, неут.
Георгиев, Симеон (Симон) 132
Георгиев, Стоян 167 168 170 230
Георгиев, Тасе 171
Герджиков, Михаил 297 321
Германия 101
Гешев (Гешов), Иван Евстатиев 137 138 210
Гиляни, пс. на Кочани
Гйорге Турчето 89
Главеев, неут. 228 232
Главинов, Васил 52 63 64 65 66 67 68 70 71
Гладнишки, Александър 293
Голев, Георги 279 325
Голешово (Голешево), с. в Благоевградски окръг 329
Големо Илино, с. в Битолско (Железнец) 332
Горна Джумая, вж. Благоевград
Гоце Делчев (Неврокоп), гр., пс. Кадикьой 7 224 228 238
Гоцеделчевско 225 226 231 233 235 246 258 332
Гочев, Георги 88 89 90
Гочев, Димитър 103
Градево, с. в Благоевградски окръг 249
Градобор, с. в Солунско 112
Градоборлията, неут. 112
Грамадна, с. в Кукушко 331
Грамос, пл. 38
Груев, Дамян (Даме) 21 24 46 52 73 74 262 298 299
Гулев, Лазар 332
Гуменджа (Гумендже), гр. 331 332

339

Гущанов, Димитър 46 48
гъркомани 29
Гърчев, Мите 332
гърци 13
Гърция (Гръцко) 33 34 138 267

Давидов, Тома 36 97 98 108 210 334
Даев, Михаил 328 334
Дарев, Аце 90 118
Даскалов, Добри 259 323, срв. Добре, неут.
Дачев, Евстрати 332
Дебочица (Дълбочица), с. в Благоевградски окръг 241
Дебър, гр. 323
Дебърско 18 113
Девебаир, местн.
Дедино, с. в Радовишко 88
Делииванов, Туше 20 21 24 25 52 123 235 237 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 289 321 325 326
Делчев, Гоце Н. passim
Делчев, Димитър (Мицо) Н. 15 39 40 79 80 108 114 165 167 168 169 172 187 188 190 191 192 207 208
Делчев, Милан Н. 15 39 41 114
Делчев, Мицо, вж. Димитър Н. Делчев
Делчев, Никола 14 15 16
Делчев, Христо Н. 15
Делчева, Ленка Н. 15
Делчева, Лика Н. 15
Делчева, Рушка Н. 15
Делчева, Султана 14 15
Делчева, Тина Н. 15
Делчева, Цона Н. 15
Демирево, с. в Благоевградски окръг 146 147
Демирхисар (Сидерокастрон), вж. Валовища
Дерманци, с. в Луковитско, Ловешки окръг 251
Деспот, неут. 144 145
Дечани, пс. на Пехчево
Дечев, Димитър 331
Джеров, Крум 332
Джорджев 227 228
Дико, неут. 173 174 183
Диме, неут. 129 133 290, срв. Диме Апостолов, ~ Мечев, ~ Стоянов
Димитри, неут. 87, срв. Димитър Гущанов, ~ Гочев, ~ Делчев (Мицо), ~ Кощанов, ~ Общинский
Димитров, Ангел (Винишки) 79 80 89 90 93 96 97 100 102 104 106 107 109 110 111 114 120 121 126
Димитров, Андон 21
Димитров, Атанас 112
Димитров, Блаже 332
Димитров, Лазар 323
Димитров, Христо 334
Димитър Общинский 265
Длъхчево, с. в Кюстендилски окръг 78
Добре, неут. 108 109, срв. Добри Даскалов
Добридол, с. в Кюстендилски окръг 242
Добрич, вж. гр. Толбухин
Добърско (Недобърско), с. в Благоевградски окръг 141 142 158
Дойнов, Ламбо 328
Долени, с. в Благоевградски окръг 226 227 230
Долни Тодорак (Дол. Тудор[ак]), с. в Кукушко 332
Доне, неут. 79 125, срв. Доне Поликрапов
Дончев, неут. 219
Дончо, неут. 192, срв. Дончо Златков
Дончов, Гоно 263
Дорев, Иван 264
Доспат, местн. 224
Дочков, Страшимир 295
Драгнаш, неут., учител 329
Драгоман, с. в Софийски окръг 59
Дреново, дн. Дренково, с. в Благоевградски окръг 255 256
Дренок, с. в Дебърско 18 113
Друмев, Васил (Климент Търновски) 83
Думев, Велко 88 90 97
Дубница, вж. гр. Станке Димитров (Дупница)
Думбалаков, Михаил 37
Дупница, вж. гр. Станке Димитров (Дубница)
Дълбочица, вж. с. Дебочица
Дървингов, Петър 295
Дърводелски, Александър 289 293

евреи 29 32
Елисеев, неут. 156 159 209
Енидже Вардар, гр. 65 326 332

Женева, гр. 85
Жинзифов, Райко 13

Запрев, Мите 234 265 270 331

340

Зафир, неут. 100 102
Здравев, Санде 329
Златарев, Наум 64 65 67
Златков, Дончо 152
Злокощица, вж. с. Слокощица
Зографов, Никола 8 9 42 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 120 137 281 286

Иван, неут. 81 196, срв. Иван Атанасов, ~ Бележков, ~ Неврокопски, ~ Мардов, ~ Дорев, ~ Славов, ~ Ташков
Иван Месара, неут. 334
Иван Попето от Мелник 329
Иванов, Григор (Глигор) 329
Иванов, Никола от Броди 329
Иванов, Тошо 331
Иванови, братя 70 73 76 77 95 137 139 142 143 144 146 147 235 284
Иванчов (Иванов), Георги 60 88 89 96 97 98 102 104 105 106 107 109 276 277
Икономов, Васил 324
Икономов, Григор 324
Икюлев, Поне 15 16
Иларион Неврокопски митрополит 277 278 279
Илиев, неут. 187
Илиев, Дамян 323
Илиево (Илия), с. в Кюстендилски окръг 212
Илия, неут. 84 87; срв. Илия Ангелов, ~ Колчаков, ~ Кондурджиев, ~ Маказлиев, ~ Марков, ~ Серафимов
Илия Кърчовалията 209
Илчев, неут. 329
Имов, Гоце 18 19
Ицо, неут. 105 106 107 108 109 ; срв. Христо Атанасов, ~ Басмаджиев, ~ Бучков, ~ Куслев, ~ Мачков, ~ Настев, ~ Оклев, ~ Чемков

Йосиф Български екзарх 278 279
Йосков, Митката 93

Кавадарци, гр. 85 196 328 331 332
Кадикьой, пс. на Неврокоп (Гоце Делчев)
Казанджиев, Никола 137 138 152
Калоян, пс. на Димитър (Мингьо) Тодев
Калоянов, Ради 329
Камберов, Миле 332
Каменица, дн. квартал от Велинград 231 233 248
Каменишка Скакавица, с. в Кюстендилски окръг 123 124 125 126 129
Караипъкк влиев, Атанас Петков 331
Карайовов, Тома 24 124 125 126 129 294 296 298
Каракьой, с. във Валовишко 227 228 230
Караманджуков, Христо Ив. 287 323
Каранов, Ефрем 23 51 60 148 273 274 275
Карчо, Гоце 262 264 331
Катерин, неут. 62
Кепов, Иван 92 115 123
Килиманов, Спиро 24
Килифарски, Върбан 321
Килкис, вж. гр. Кукуш
Кипров, Александър 68 72
Кирков 208
Киршвенк 167 168
Киселинчев 287
Кладник, с. в Кичевско 331
Китанов, Сандо (Санде) 242 244 255 256 328 329; вер. пс. Кожухов
Кичевско 331
Кляшев, Пандо 8
Китанчев, Трайко 23 35 36
Клисура, с. в Благоевградски окръг 243 244
Ковачев, Владислав (Славчо) 36 97 286 291 292 329 334
Ковачев, Йосиф 23 24 36 53 54 55 56 57 58 59 92 279
Ковачева, Дона (Бабата) 79 80 88 89 90 102 104 109 114 116 127 206 286 325
Кожухов, вер. пс. на Сандо Китанов
Колчаков, Илия 324 326
Комисиев 228
Кондолов, Георги 287
Кондурджиев, Илия 18
Конев, Александър (Аце) 277 321 323; срв. Аце, неут.
Конско, с. в Гевгелийско 328
Константин, гръцки крал 13
Константинов, Алеко 159

341

Конче, с. в Кочанско 89
Коприва, с. в Кюстендилски окръг 7 73 76
Копривен (Копривлен), с. в Благоевградски окръг 256; срв. селата Коприва и Копривлен в Кюстендилски окръг
Копривщица, гр. 80
Костадин, неут. 211; срв. Костадин Нунков
Костадинов, Стефан 152 300
Костов, Спиро 332
Костов, съдия 125
Костурлиев, Евтим 334
Костурско 8
Котел, гр. 332
Коце, неут. 78 80 81 82; срв. Коце Пейков, ~ Сиромахов
Коце Банскалията 233
Коце от Дедино 88
Коцев, неут. 209 210
Кочо Муструка 90
Кочани (Кочане), гр. 7 60 61 66 67 74 76 88 93 96 97 99 100 104 108 121 130
Кочанско 7 52 60 73 74 79 80 107 113 125 131 132 162 163 171 172 265 273 286
Кочериново, с. в Кюстендилски окръг 136 138 152
Кочо, неут. 190 191 192 196 204 205 206
Кощанов, Димитър 169 172 173 249 251 252 254 255
Кратово, гр. 60 72 130
Кратовско 118 128 162
Крецово, с. в Кукушко 65
Крива (Криворечка, Егри) паланка, гр. 66 67 68 69 70 73 74 76 85 86
Крилчо, неут. 192
Крушево, с. във Валовишко 209
Крушово, гр. 332
Крушовско 332
Кръсто и брат му, неут. 133 166 190 204 206 207 297; срв. Кръстьо Асенов, ~ Българията, ~ Василев, ~ Георгиев, ~ от Скопие
Кръсто от Скопие 332
Кръстьо Българията 122 325
Кукуш, гр. 13 14 25 85 92 108 123 166 233 262 328 329
Кукушко 15 39 41 65 213 214 328 329 331
Купер, Фенимор 104 105 281
Куслев, Христо 8 232 233 234 329 334
Куюмджиев, Васил 332
Кърбларов 69 190 265
Кърджиев, д-р 317
Кърчево (Кръчово), с. във Валовишко 209 329
Кършовски, Крум 329
Кюстендил, гр. 8 9 50 51 53 60 63 64 65 66 69 70 71 79 80 81 82 83 84 85 86 92 94 96 104 106 110 111 112 113 114 115 118 122 144 158 169 172 173 174 211 221 227 263 267 273 277 281 282 285 290 291 292 299 321 331
Кюстендилско 7 73 123

Лазаров, Тодор 97
Лазаров, Христо 138 143 205
Лазов, Андон (Кьосето) 332
Лазов, Марко 321
Лапе, Любен 7 8 9 231 287 336
Левски, Васил 15 17 31 32 34 60
Лесо от Будинарци 212 213
Лешко, с. в Благоевградски окръг 122 219 220 241 243 284 285 328 329
Либяхово, с. в Благоевградски окръг 63 324
Лимончев, Димитър 329
Лимончев, Никола 293
Лисия, с. в Благоевградски окръг 143 284
Личо, неут. 168 284
Ловеч, гр. 331
Лъджене, дн. квартал от Велинград 8 29 224 225 232 255 324 325
Люляков, Дино 328
Ляпов, Димитър 89 90
Ляпчев, Андрей 24 36 59 92

Маджаров, Михаил 80
Маказлиев, Илия 126 127 129 334
Малешевска, Ана (Аника) Н. 165 166 167 168 173
Малешевски, Никола 9 28 30 44 60 71 103 108 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 242 248 254 256 283 326

342

Малешевско (Малеш, Малешево) 9 39 63 68 74 99 105 136 164 171 172 212 220 283 284
Малкотърновско 287 289
Манасиев, Аргир 125 126 127 128 129 130 131 321 325 326 327 332 334; срв. Аргир, неут.
Мандилов, Стефан 328
Манджуков, П. 208
Манов, Лико 237
Манолев, Иван от Кавадарци 196 331
Манолев, Вано от Гавалянци 331 334
Манолев, Димитър 145
Манчо, неут. 259
Манчо от Кукуш, неут. 95 96 98
Манчов, Трайко 248 283 284 285; пс. Младен
Мардов, Иван 227
Марин, неут. 213 243 262; срв. Марин Георгиев
Марко, пс. на Гьорче Петров
Марков, Велю 64
Марков, Димитър 241 242 254 255 256; вер. пс. Видов
Марков, Мицо 328
Маркович, Светозар 34
Маринов, Илия 332
Мария баба Цветина от с. Виница 100 102
Масларов 226 233
Мачков, Христо 97
Мачуково, с. в Гевгелийско 126 132 332
Мелник, гр. 329
Мелнишко 63 136 138 152 156 157 158 209 241 249 254
Мерджанов, С. 208
Места, р. 9
Мехомия, вж. гр. Разлог
Мечев, Димитър (Диме) 208 210 213
Миков, Велко 102 103 105 106 107
Миладинов, Димитър 13
Миладински, неут. 249
Миле, другар на Яне Сандански 324
Милетич, Любомир 168 297
Минев, Теодоси Киров (Сарафа) 107 108 109
Минков, Георги 287
Мирчев, Кирил 6 9 47 102 104 105 110 336
Мисканов, Никола 294
Мите от Владимирово, неут. 212
Мито (Миро), неут. 62 89
Мито, неут. 221; срв. Мито Георгиев
Митрошинов 323
Михаил Калния от Габрово 332
Михайлов, Иван 259
Михайлов, Сава 8 132 232 241 242 244 286 295 321 325 326 327 329 334
Михайловски, Стоян 35 291 317
Михайляку, румънски журналист 256
Михов, Сава 295
Мицов, Ташко 171 192
Мицов, Трайко 331
Мишайков, Ми. .. (?) 329
Миял, неут. 86; срв. Михаил Полето; ~ Стойчев
Младен, вер. пс. на Трайко Манчев
Младенов, поп Аврам 244 256
Младенов, Петър 286
Молеров, Симеон (Симон) 225 226 228 332 334
Морфов, неут. 137 143 156
Мурарци, с. в Кукушко 15
Мурджев, Атанас (пс. Планински, А.) 8 90 91
Мусолница (Мусомища), с. в Благоевградски окръг 332
Муструка, Кочо 90 91 139 140 141 158 160 173

Нако, неут. 109
Наков, неут. 93
Напетов, Петко 323
Наполеон I и III 59
Настев, Васил 331
Настев, Христо 6 281 331
Наум, неут. 206; срв. Наум Златарев, ~ Тюфекчиев
Наум, колар 124 127 128 129 132
Наумов, Никола 52 124 125 126 127 129
Начев, неут. 92 ; срв. Георги Начев
Начев, Георги 329 331 334
Нацев, Йордан Е. 289 290
Неврокоп, вж. гр. Гоце Делчев
Неврокопски, Иван 105 106 206
Недков, Т. 65
Недобърско, вж. с. Добърско
Непрощено (Поробощени ?), с. в Тетовско 332
Неманци, с. в Кукушко 41 113 329
Несторов, неут. 76
Нецев, Йордан 119 125

343

Никола, неут. 106 144 ; срв. Никола Александров, ~ Иванов, ~ Мисканов, ~ Наумов, ~ Русински, ~ Стоянов
Николаев, Данаил 23 24 35 36 53 54 55 56 57 58 59
Николов, Атанас от гр. Охрид 332
Николов, Атанас от Мачуково 332
Николов, Димо 332
Николов, Ламбе 396
Ниш, гр. 292
Нунков, Костадин 323 327; срв. Костадин, неут.

Овче поле, местн. 25
Одрин, гр. 166 208
Одринско 208
Оклев, Христо 321 323
Оризища, с. в Кочанско 80
Осман Бегович, неут. 241 251
Осоговска пл. 126
Охрид, гр. 65 237 293 328 329 332 334

Павлов, Александър 323
Падарев. неут. 159
Пазарджик, гр. 112 236
Паланка, вж. Крива (Егри) паланка
Панагюрище, гр. 329
Пандурски, Никола 331
Пантов, Пантелей 297
Панчарево, с. в Малешевско 9 164 215 241 248 283 284 285
Партений Зографски епископ 13
Пасарел (Горни и Долни), с. в Софийски окръг 294
Пеев, Черньо 8
Пейков, Дионис 329
Пейков, Коце 121 122 125
Перник, пс. на гр. Горна Джумая (дн. Благоевград)
Перковица, неут. 325
Перо, вж. Петър поп Димитров
Петков, Гонр 332
Петре, брат на Диме 290
Петричко 209 221 233 256
Петров, Георги 331
Петров, Гьорче 5 7 8 26 28 29 35 36 37 50 59 77 86 90 92 157 210 213 214 215 241 248 255 256 258 263 269 278 279 287 289 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 331
Петров, Коста 329 334
Петров, Пане 112
Петров, Рачо 20
Петрова нива, местност 287
Петър, бай, неут. 102; срв. Петър поп Арсов, ~ поп Димитров, ~ Младенов, ~ Секулички, ~ Темелков, ~ Тинев, ~ Толев
Пехчево, гр. 52 72 171 329
Пеце, неут. 326 332; срв. Пеца Георгиев
Пешков, Никола 332
Пирин, пл. 29 38 39 251
Планински, А., вж. Атанас Мурджев
Пловдив, гр. 66 227 265 325 326 331
Подрум кале 299
Пожарлиев, Иван 64 65
Поликарпов, Доне 103
поп Арсов, Петър 21
поп Георгиев (Беровски), Димитър 63 71 84 162 163
поп Димитров, Петър (Перо) 52 133 277 286
Попето, Михаил 251 254
поп Йорданов, Йордан (Орцето) 208
поп Копов, неут. 97
Попов, Васил 217 220 329
Попов, неут. 267
поп Теофилов, Лука 220 221 227 228
поп Томов, Лазар 332
поп Цветков, Георги 42 62 64 65 72 86 88 89 93 97 99 103 109 172 174 281 299 300
Порой (Горни и Долни), с. във Валовишко 329 332 334
Поробощени, вж. с. Непрощено
Поцев, Павел 129
Прангов, неут. 208
Прешово, пс. на Крива паланка
Прибогево (вер. Прибачево), с. в Кочанско 332
Прилеп, гр. 18 26 74 84 206 325 329
Прищина, пс. на гр. Щип
Пушкин, А. С. 16
Пърличев, Кирил 235 237
Пършев, Ст. 323

Радев (Радево), с. във Валовишко 331
Радовиш, гр. 74
Радовипжо 90
Радомир, гр. 105 106 128 287
Радославов, д-р Васил 100 101
Раже, неут. 97
Развигоров, Александър 92 93
Развигоров, Мише 285 286

344

Разград, гр. 331
Раздолов, Атанас 51 52 64 77 195
Разловца (Разловци), с. в Пехчевско (Малешово) 63 212
Разлог (Мехомия), гр. 192 224 329
Разложко (Разлог) 7 29 30 142 156 158 159 218 227 228 230 231 232 235 236 249 332
Райна, годеница на Н. Зографов 76 92 96 97 102 103 108 109
Реджо, неут. 106 110
Ресен, гр. 59
Рибарски, неут. 283 284
Ризин, Лесо 171 243
Ризин, Тасе 71
Ризов, Димитър 36
Ризов, Ризо 95 102
Рила, пл. 142 144 169 196
Рила, с. в Кюстендилски окръг 145 159 183 189 222
Рилски манастир 192
Робово, с. в Струмишко 332
Руменов, Георги 329
Румъния 256 297
Русински, Никола Петров (Русинчето) 64 103 104 172
Русе (Русчук), гр. 174 192
Русиново, с. в Пехчевско (Малешево) 74
Русия 16 18

Сабляр, с. в Кюстендилски окръг 78 82 87 160 285 286
Сава, неут. 321 325, срв. Сава Михайлов
Савето от Банско, неут. 329
Сажденик, с. в Кюстендилски окръг 7 73 76
Сакъови от Кукуш 14
Самоков, гр. 100 131 132 166 196 204 207 232
Сандански, Яне 8 29 209 214 251 289 293 324 327
Сандре, неут. 282 283; срв. Александър Андреев, ~ Павлов, ~ Чакъров
Саракинов 295
Саранбей, гара, вж. гр. Септември
Сарафа, вж. Теодоси Киров Минев
Сарафов, Борис 35 37 38 50 62 63 96 97 98 106 108 112 168 169 192 206 216 248 251 256 291 292 305 311 316
Саса, с. в Кочанско 125 127 128 132 328
Света гора, пс. на Солун
Свети Николе, гр. 332
Светиниколско 113
Свищов, гр. 331
Секулица, с. в Кратовско 118
Секулички, Владо М. 127 128 130
Секулички, Марко 8 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 131
Секулички, Петър М. 120 127 128
Селише, с. в Благоевградски окръг 244
Сеово, вж. с. Сехово
Септември (гара Саранбей), гр. 235 237 238
Серафимов, Илия 332
Серафимов, Младен 332
Серафимов, Ставре 328
Серес, вж. гр. Сяр
Серлиев, Григор 68
Сехово (Сеово), с. в Гевгелийско 126 332
Силянов, Христо 8 45
Симеон, неут. 172; срв. Симеон Молеров
Симон, неут. 329
Симончев, Никола 334
Сирилешов, Лазар Г. 278
Сиромахов, Коце 122 186
Скопие, гр. 7 9 26 85 124 171 213 276 332 336
Скопско 113 213 334
Славов, Иван 323 324 327
Сливен, гр. 122 328 331 332
Сливница, гр. в Софийски окръг 59
Сливово, пс. на гр. Кюстендил
Слокощица (Злокощица), с. в Кюстендилски окръг 286
Смилево, с. в Битолско 74
Спиро, другар на Яне Сандански 324
Соколов, П. 208
Солун, гр. 13 16 17 18 25 26 38 46 61 68 72 73 92 99 114 165 166 168 208 248 293 299 305 307 309 316 317
Солунско 7 29 334
Сомовит, с. 300
София, гр. 7 8 18 19 20 21 23 24 25 28 30 33 34 35 36 37 38 41 50 51 52 53 64 65 68 79 80 83 86 91 92 94 95 96 97 99 100 101 103 104 105 106 107 108 110 112 113 114 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 137 345 138 146 157 158 160 166 167 168 170 173 174 183 188 192 195 204 212 220 226 232 234 235 251 254 259 260 261 277 278 282 287 289 290 291 317 336; пс. Висока

346

Спасов, Атанас 329
Спиров, неут. 321 323
Спиров, Христо 331
Стаматов, Стефан 15 16 18
Станишев, Христо 35 36 38 91 92 296 297
Станке Димитров (Дупница, Дубница), гр. 7 8 9 44 66 70 71 72 88 97 108 109 110 136 139 143 144 156 161 167 171 172 204 207 208 215 221 222 246 263 331
Станков, Тодор 74 89 118 170 324
Стара Загора, гр. 261 328 332
Старчища, с. във Валовишко 259 329 331
Стефан, неут. 147 269; срв. Стефан Костадинов, ~ Мандалов, ~ Стойчев, ~ Урумов
Стефанов, Димитър 123 124 190 191 217 237 258 289 293 294 321 325 326
Стефанов, Костадин 331
Стоб, с. в Кюстендилски окръг 145
Стоил, неут. 84 219
Стоилко Просека 196 197 204 205 207 210
Стоилов, неут. 77
Стоилов, Георги 171
Стоилов, Иван 81 83
Стойчев, Лазо 329 334
Стойчев, Миял 332; срв. Миял, неут.
Стойчев, Стефан 210
Стон (Stone), Мис 122 251 289 327
Стояково, с. в Гевгелийско 328
Стоян Ковачевалията, неут. 225
Стоянов, Диме 321, 325
Стоянов, Захари 18
Стоянов, Коста 332
Сгоянов, Никола 325 327
Стоянов, Н. П. 148
Стоянов, Петър 329
Стоянов, Сотир 331
Стоянов, Софрони 37 295
Странджа, пл. 38
Страшимиров, Антон 122
Страшимиров, Димитър Т. 31 32
Струма, р. 9 144 212 241 251
Струмица, гр. 334
Струмишко 34 131 213 214 251 334
Струмски, вер. пс. на Сава Михайлов
Сушица, с. в Благоевградски окръг 241 242 243
Сърбия 33 34 66 67 138
Сюлейман бей 209 251
Сяр (Серес), гр. 45 46 47 190 230 293 299
Сярско 226 231 235 259 334

Такеджиев, Гоце 85 91 96
Талев, Васил 332
Тане, неут. 163, 234 ; срв. Тано Аджалов, ~ Андонов
Тасе, неут. 102 110; срв. Тасе Георгиев, ~ Ризин
Татарчев, д-р Христо 21 28
Ташов, Иван 329
Темелко от с. Крецово, Кукушко 64 65 78 81 82
Темелков, Петър 328
Тенчов, Христо 16
Тетовско 332
Тиквешко 259 328
Тимо, неут. 262
Тинев, Петър 331
Тишаново, с. в Кюстендилски окръг 123 124 125 126 129
Тоде, неут. 96 97 104 105 110
Тодев, Димитър (Мингьо) 218 219; пс. Калоян
Тодор, съдържател на кафене „Македония” 79
Тодоров, Георги Мацура 324
Тодоров, Пеньо 70 80
Толбухин (Добрич), гр. 332
Толев, Петър 325
Томов, Л. 6
Тоше от Илиево, неут. 212
Тошев, Пере 165
Тошков, Борис 297
Тракане (Тръкане), с. в Кочанско 130 265
Трифонов, Тр. В. 6
Тросково, с. в Благоевградски окръг 241
Тръкане, вж. с. Тракане
Тръново, с. в Кривопаланечко 325
Тръстия, вж. с. Търсино
турци 31 32 90
Търсино (Тръстия), с. в Кюстендилски окръг 212 214
Тюфекчкев, Наум 53 59 66 169 325 326 327

346

 

Урумов, Стефан 27

Фердинанд, княз 25 33 35 36 59 90
Филипов, Стоян 259 324 325 332

хаджи Делев, Гоце 103
Хаджи Димитър Асенов 122
Хаджидимов, Димо 48
хаджи Йовкови, братя 293
хаджи Константинов, Петър 329
хаджи Кочов, търговец 97
хаджи Николов, Иван 21
Хафъз паша 89 90
Хераклит, неут. 173
Хотово, с. в Благоевградски окръг 152
Христо, неут. 145 189 191 192 210 218 295; срв. Христо Атанасов, ~ Басмаджиев, ~ Батанджиев, ~ Вучков, ~ Куслев, ~ Мачков, ~ Настев, ~ Оклев, ~ Чемков
Христов, Блаже 332
Христов, Георги 331 334
Христов, Давидко 66 67 69
Христов, Евтим 325 327
Христов, Мицо (Димитър) 329
Христов, Крум 6 7 279 336
Христов, Трайче 321
Христоман от Дедино 88
Хърсово (Ърсово), с. в Кукушко, неут. 329

Цариброд (дн. Димитровград) 297
Цариград 77 90 305 307
Цвета, баба от с. Виница 100 102
Цветков, Спас (Бойчо) 323
Цветкови, братя от Дупница 139 142 143 160
Цер, с. в Битолско 332
Цилето, неут. 287
Цилка 327
Цонев, Давидко 329
Цончев, ген. Иван 35 36 37 124 220 291 295 297 317
Църварица, с. в Кюстендилски окръг 77 84 96 99 112 129 131 132 164 165 243
Цървенино (Цървеняно), с. в Кюстендилски окръг 126 128 129
Църско, с. в Битолско 331

Чаков, Михаил 46 323 327 332
Чакъров, Александър 51 52 60 61 93 273 274 275 276 325 327
Чакъров, Филип 323
Чапрашъков (Чапрашъка, Чапрашиков), неут. 210 214
Чемков, Христо (Чемчсто) 173 174 206 282 283
Чепеларе, гр. 325
Чепинско корито 224
Черна гора 138
Чернопеев, Христо 39 218 219 220 249 251 321
Чокманово, с. в Смолянски окръг 287
Чорбаджийски, Стоица 164 165 190 196 204 210 248 285
Чучков, Ефрем 47 91 94 95 118 120 127 130 132 170 171 204 214 286 290 291 292 325

Шалев, Димитър 85 (в текста неправилно дадено Шалдев)
Шапкарев, Климент 47
Шапкарев, Кузман 13
Шатев, Павел 208
Шахов, Коста 65 159 160
Шейнов, Богдан 332
Шипченски проход 161
Шияков, Йордан (Ордаи) 329
Шопов, д-р 97
Шулев, Андон 64

Щерев, Димитър 332
Щерю, неут. 145 160
Щип, гр. 24 25 38 51 52 53 59 73 74 75 83 85 90 93 96 97 98 99 104 275 277 281 286 329 331
Щипско 113 132 165 332

Ърсово, вж. с. Хърсово

Юруков, неут. 325
Юрукова, Л. Чопова 15

Яворов, Пею Кр. 6 8 16 18 20 32 34 39 44 45 46 48 226 298 299 321 336
Якимов, книжар в Кюстендил 94 96
Якоруда, гр. в Благоевградски окръг 29 224
Янаки, неут. 93 269
Янакиев, Андон 329
Яне, неут. 215 216 321; срв. Яне Сандански
Яневи, Спиро и Миле 327
Янка, неут. 325 327
Янков, Анастас 37 219 220
Янус, Петър 331
Ярцеви от Кукуш 14


[Previous]
[Back to Index]