Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
9. Изказване

231

Изказване пред VIII извънреден конгрес на ВМОК в София. [1] Връзки между двете организации могат да съществуват само ако тукашната организация не се бърка в работите на вътрешната организация. Делегатите на тайната революционна организация имат за цел не само да поддържат връзка между двете организации, но и да отбиват посегателствата на тукашния комитет върху тайната организация в Македония и Одринско.


Г-н Г. Делчев, представител на вътрешната организация, каза, че още преди 1895 година хората в Македония са се установили на средството „политическа” борба срещу турската тирания с оръжие. Вътрешната организация не се стреми да дава само оръжие на хората, а и да разбие техния робски дух. Преди да влезнем в връзка с комитета от 1899 година, нам ни помагаха офицерите. Връзката не съществува сега, защото г. Б. Сарафов искаше да прати оттук свои хора за ръководители на вътр[ешната] организация. Но тази организация си е местна, тайна. Има си местни комитети — градски и селски. Действията им се направляват според местните нужди и условия от местни управителни тела: околийски и окръжни комитети, а над тех има един централен комитет. Възпротивихме се на Сарафова, защото ако той изпратеше оттук хора за ръ-

316
 

ководители, щеше да бъде това едно начало на революцията, щеше да се създаде катастрофа, въобще можеше да им се наложат тия работи отвън. Само ако тукашната организация одобрява духът на вътр[ешната] организация и не се стреми да й дава импулс, въздействие, т. е. не й се бърка в нейните работи, само в такъв случай може да съществува връзка между тия две организации.

Относително отчетността каза, че требва да се считат за валидни само разписките, които носят печата на Тайния Централен Революционен Комитет. Ако за некои суми нема подобни разписки, а е казано, че са били изразходвани за вътр[ешната] организация, то тия суми не са получени вътре, а са изразходвани тук за хора в една основана от комитета в София казарма [2], които хора не са никак потребни на вътр[ешната] организация.

Делегатите от Т. Р. Централен Комитет имат за цел не само да поддържат връзката между двете организации, но и да отбиват посегателствата на тукашния Върховен Комитет върху тайната организация в Македония и Одринско.

НБКМ — БИА, ф. 224, а. е. 8, л. 602


1. VIII извънреден конгрес на ВМОК се състоял в София от 4 до 8 април 1901 г. На заседанието от 7 април се изказали Ив. Цончев, Ст. Михайловски, д-р Кърджиев и др. В този ден направил своето изказване и Г. Делчев. То е резюмирано в протокол № 5 от 7 април 1901 г. на конгреса.

2. В София ВМОК и по-специално Б. Сарафов през време на своето председателство е поддържал нещо като общежитие, на времето си наричано казарма, за върховистки войводи и четници, които се използували и за терористически действия в България.


[Previous] [Next]
[Back to Index]