Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
5. Писма до ръководството на ТМОРО в Горна Джумая (Благоевград)
 

164. Шифровано писмо. На път за Мелнишко ще провери защо в пратките с патрони за вътрешността се оказват камъни. Иска свиждане ако не с всички, то поне с Кожухов и Струмски. Да купят и изпратят различни вещи за лични нужди

165. Шифровано писмо. Да се прати повече отрова — и за кучета, и за хора; също и револвери. Да се уреди редовното пращане на вестници

166. Шифровано писмо. Да се уреди въпросът за отсъствията на учителите поради организационни нужди

167. Шифровано писмо. Почти всички членове на централния комитет са арестувани. Временно всеки район да действува на своя отговорност. Връзките с ВМОК са скъсани. Нужни са пари — веднага да пратят поне 50—100 лири

168. Шифровано писмо. Да се съобразяват с окръжното. Техният район трябва да се закрепи и да застане най-твърдо. Праща чета под войводството на Христо Чернопеев. Конгресът на ВМОК ще се състои на 4 идущия месец

169. Шифровано писмо. Интересува се на коя страна на Струма се намира четата на Христо Чернопеев. Да се отнеме на Кощанов възможността да върши каквито и да било акции. Ако е нужно, ще изпратят Яне Сандански да пази Пирина от върховистки чети. Трябва му един нуфуз

170. Шифровано писмо. Изказва недоволство от отношенията им с Видов, които създават „зародиш на разцепление”. Не одобрява някои постъпки спрямо Видов. Офицерите не сполучили в конгреса. Сходни гледища с тези на новия състав
 

164

Шифровано писмо. На път за Мелнишко ще провери защо в пратките с патрони за вътрешността се оказват камъни. Иска свиждане ако не с всички, то поне с Кожухов и Струмски. Да купят и изпратят различни вещи за лични нужди.

Писано во Сушица [1], деветстотин и първата годин[а], тринадесетий втори от същата година, за братята в Перник [2].

Трети ден е веч, откато съм стъпил во вашия район. Пътът ми е за Мелничкия, но ще мина през селата, които образуват канала на десния брег на Струма, за да узная къде стават тез фалшификаци[и] на преноската, щото во пачките вместо патрони да има камъни. Не зная дали сте извест[е]ни за това, но требва да обърните сериозно внимание, че е една доста опасна болест.

Довечер ще замина во Тросково, оттам [в] Дъбочица, а оттам или право во Лешко, или пък през Панчарево во Лешко. [3] Известете тамошния учител, наш другар [4], да знае, че ще му ида на госте. Ще гледа[м] во събота да стигна там или во неделя барем, та през това време добре ще бъде да додете и вия на свиждание. Ако не всички, поне Кожухов [5] и Струмски [6], а во краен случай само Струмски.

Четата, ако е нататък, нека се повърти по тез места, за да се срещна и со нея. Щом получите настоящето, пратете нарочно човек со писмо до Дубница, на когото да му пишите, ако има той [7] или Гйорче [8] да праща за мене нещо, нека пратат сега, докато съм во вашия район.

Подканете Малешевски да запита Гйорчето какво е направил со кюлчето, което му изпратих. Ако е направил анализ, нека ми извести резултата. Нека ми пратат и едно момче по-интелигентно, добре обучено во стрелба, за да ми бъде другар во обиколката. Всичко това да стане во най-скоро време и да ме свари во вашия район.

Известете Осман Бегович [9], че ще замина во неговия район. Купете ми един чифт опинци щавени (немешинени), по-здрави

241
 

да бъдат, едни бели долни гащи, една кърпа за лице по-вълнеста, едно калъпче сапун, и то от аптеката, церителен да бъде, па нека да е много скъп, че очите си требва со него да мия, които са твърде много пострадали от димежа, всред който съм живел толко[ва] време. Ако така отиват, сигурно ще остана кьор. Вземете ми и една кутия кибрит, и то такъва, каквато бех взел от дома ви, когато бех на госте у вас.

Всичките тез работи пратете ги во Лешко. Гледайте опинците да не бъдат чурук. Тук приключвам и едно писъмце от добридолски[я] ръководител за вас. То беше запечатано, но аз по незнание на азбуката го отпечатох и се опитах да го прочета. Та имайте пред вид това, за да не се съмнявате во куриерите.

Ако има сега пристигнало нещо за мене, пратете го пак во Лешко.

С братск[а] целувка Ахил

ЦПА, ф. 232. а. е. 19а, л. 22—23

1. Село в Горноджумайско, на десния бряг на Струма.

2. Псевдоним на Горна Джумая.

3. Тросково, Дъбочица, Лешко — села в Горноджумайско; Панчарево село в Малешевско.

4. В онова време учител в Лешко бил Кръстьо Асенов.

5. Вероятно псевдоним на Сандо Китанов.

6. Вероятно псевдоним на Сава Михайлов. Михайлов, Китанов и Димитър Марков (вероятно псевдоним Видов) възглавявали местния комитет на ТМОРО за Горноджумайска околия.

7. Вероятно Никола Малешевски.

8. Гьорче Петров.

9. Вероятно псевдоним.


165

Шифровано писмо. [1] Да се прати повече отрова — и за кучета, и за хора; също и револвери. Да се уреди редовното пращане на вестници.

... некапладисани опинци, че тук не се намират такива.

Прати повече отрова и за кучета, и за хора. За кучетата да бъде доста силна, от най-пръвните прахове, що си изпратил, или пък хаповете, коит[о] е пращал Малешевски. Само да бъдат

242
 

по-големи от онез, които даде нам. Пратете повече револвери. Да се уреди и редовното пращание на вестниците.

Ами прибрахте ли оръжието от онез юнаци, които са минали оттук? Ако имате там некои дрехи, нека да се облече Лесо, че, както го виждаш, е чисто гол. Облечи и дедото Гйорги. Купи му и един памуклия елек и харчове, за да му направи Лесо потури, или пък да ги дадите на некой друг терзия да му ги ушие. Но непременно това да стане и пред очите на Лесо.

Поздрав на всички. Со братски поздрав. Нека и Марин вземе отрова за кучета.

Ахил

ЦПА, ф. 232, а. е. 19а, л. 28

1. Началото на писмото липсва. То е написано на такава хартия и с такъв молив, както и писмото от с. Сушица. Това дава основание да се приеме, че е изпратено от село в Горноджумайско.


166

Шифровано писмо. Да се уреди въпросът за отсъствията на учителите поради организационни нужди.

19 20/II 01

Писано во Лешко за братята во Перник, горната дата.

Тая вечер со тукашния учител ще заминем во Клисура [1], където ще имаме среща со складчика ни во селото Църварица. Ще гледаме да уредим и тоя канал, та да почне пренасанието на материала оттам, та през вашия район.

Требваше да поговорим и по въпроса за отсъствията на учителят от училището, които са пораждали негодувание на селените. За което и вия сте имали разправия. Тоя въпрос и без да се обсъжда, е твърде ясен за нас, че без да гледаме тоз-оногоз, требва да слушаме винаги интересът на делото. А за да не страда съвсем и училищното дело, най-добре ще бъде, ако се може, да има всекога и помощници на онез учители, които имат ръководението на неколко села, барем ако не на цел район. Така например вия хубаво ще бъде да имате хора, които да ве заместват в училището, а вия да сте по-

243
 

свободни да се движите. [2] Но ако това е невъзможно за вас, барем за тукашния може и требва да стане, защото и селяните (тукашните главатари), види се, твърде много негодуват от отсъствията. А че требва да обикаляте селата, то е необходимо, защото само тогава ще се надеваме да се създаде поздрава организация.

При съгласие со тукашните селяни подканям, а подканете и вия поп Аврам [3] да премести даскаловия син тук. Разбира се, не като учител, а просто по болест да си седи у дома си, на когото тая плата, която ще прлучи там, да му се плати от комитета (централния). А пък оня, който ще назначите во Селище, да му се плати от селото. Ако немате готово момче, веднага се разпоредете да намерите от България или пък да подканите банския [4] комитет да изберат некое момче измежду техните, който да го назначите во Селище.

А нека и поп Аврам по-добре разбира такивато въпроси или ако ги не разбира, да разпитва, та да му бъдат по-ясни.

Ако е дошло нещо за мен, пратете ми го тук.

С братска целувка Ахил

ЦПА, ф. 232, а. е. 19а, л. 24—25

1. Село в Горноджумайско, близо до сегашната граница с Югославия.

2. Сава Михайлов бил главен учител, а Сандо Китанов — учител в Горна Джумая.

3. Аврам Младенов — архиерейски наместник в Горна Джумая.

4. Ръководството на революционната организация в Банско.


167

Шифровано писмо. Почти всички членове на централния комитет са арестувани. Временно всеки район да действува на своя отговорност. Връзките с ВМОК са скъсани. Нужни са пари — веднага да пратят поне 50—100 лири.

Писано во Висока, деветстотин и първа, трети месец, четвъртий ден. За братята во Перник.

Централни почти цел е окован во вериги. [1] Разстройство там големо. Временно всеки окръжен район да действува на своя отговорност, без да се отклонява [от] основния програм. Ще получите по-после окръжно, со което ще ви се даде по-пълно осветление за настоящето положение на работите. [2]

244
 

Писмо № 167
Писмо № 167   [[ По-голям образ ]]

245
 

Писмо № 167
Писмо № 167   [[ По-голям образ ]]

246
 

Писмо № 167
Писмо № 167   [[ По-голям образ ]]

247

 

Ния тук съвсем скъсахме връзките со върховния и за туй ще бъдете осветлени. [3]

Драскам ви набърже. Важни работи ни предстоят, а за изпълнението им требват пари, и то поне от петдесет до сто лири. Вашия район като най-близък, обръщаме се към вас, и то, щом получите настоящето, веднага пратете со особен куриер или до Малешевски, който веднага да ги донесе нам, или пък куриера право нам да връчи поне петдесет лири на първа ръка. Не бавете нито ден, ни минута. Ако немате готови, вземете в заем, па после ще ги вращате. Тез пари (внесените от вас) ще ги оправдаем пред централния, ако го освободат или ако жестоката съдба ги не освободи — пред новоконституирания. А вам за оправдание ще дадеме у Марко една разписка.

Во Панчарево има събрани около тридесет до тридесет и пет лири. Поискайте ги поне тридесетте, като издадите формална организационна разписка на името на селото от името на вашия комитет. И тез пари час по-скоро пратете. Скъпо е времето. Положението на делото усложнено. Побързайте да направите това.

За да можете да изтеглите парите от Панчарево, приключвам едно писъмце за тамо, за да не се допитват до Каменица, под чието ведомство е то (Панчарево).

Пратете нарочен човек до тамошния учител Трайчо Манчов. Бърже пипайте.

Со братска целувка Ахил

Една лира по къс[н]о ще вземете во Панчарево от сумата обозначена во разписката, като кажете и устно тая лира да дадат на Стоицовия брат, от когото съм я взел тук.

ЦПА, ф. 232, а. е. 19а, л. 6—7

1. Г. Делчев има пред вид арестуването на почти всички членове на централния комитет и на други дейци в Солун, извършено от турските власти през втората половина на януари 1901 г.

2. Окръжното послание публикуваме в настоящия сборник, стр. 305—316.

3. В същото окръжно-послание се излагат подробно създаденото положение и причините за скъсването на Г. Делчев, Г. Петров и други дейпи на ТМОРО, намиращи се в София, с ВМОК, възглавяван от Б. Сарафов и негови другари офицери.

248
 
 

168

Шифровано писмо. Да се съобразяват с окръжното. Техният район трябва да се закрепи и да застане най-твърдо. Праща чета под войводството на Христо Чернопеев. Конгресът на ВМОК ще се състои на 4 идущия месец.

19 19/III 01

Писано во Сливово, пет дни после горната дата. За братята во

Перник.

Вервам да сте получили окръжното. Съобразявайте се со него. Вашия район в случая требва да се закрепи и застане най-твърдо, та да може да отстои на всички болезнени за делото домогвания било от външна, било от вътрешна страна.

Пращам ви четичка под водителството на Христа [1], който бе такъв во кукушката, която даде силната за турците плесница во Баялци. [2] Той, Христо, е дост[а] опитен и вещ во работите по организацията, а също и добре разбира началата, на които е основана тя, та вервам во скоро време да уредите неуредените места и да закрепите слабите. Обърнете внимание на пограничните села.

Ами дали сте извест[е]ни за некои дела на Кощанов со върховния? Той требва да крои нещо, което, каквото и да е, не е от интерес на организацията. Стегнете ушите на тоз мискинин, който знае само пари да разходва. Обърнете внимание и на онез лица, които може би по незнание ще изпаднат во престъпление. Наверно крои се залаванието на пашовия син. [3] Бъдете осторожни и внимателни.

Конгресът [4] ще се свика на четвъртий идущи[я месец]. Верва ми се и там да си разбият главите. Научавам се, че вие сте пратили архивата си чрез Миладински, който я е предал на върховни[я]. Не мога да разбера що за неразбории са те.

Парите от Панчарево получих. Тамам навреме стигнаха. Предайте на Ангел от Градево [5] тук приключената бележка, за да вземете револвера „наганд”, оставен от мен, и го предайте на Христа, водителя на четата.

Со братски поздрав Ахил

Казано е на четата да обикаля и Мелничко, и Разложко по ваше разпореждание.

ЦПА, ф. 232, а. е. 19а, л. 8—9

249
 

Писмо № 168 (последна страница)
Писмо № 168 (последна страница)   [[ По-голям образ ]]

250
 

1. Христо Чернонеев, подофицер от българската армия, е роден в с. Дерманци, Луковитско. Той е виден деец на ТМОРО, войвода на чети, участник в пленяването на мис Стон, ръководител на Струмишкия революционен окръг на ТМОРО.

2. Тук Г. Делчев споменава за сражението, станало през февруари 1901 г. при с. Баялци, Гевгелийско, между четата на Чернопеев и турците.

3. Намеква се за плана да бъде отвлечен за откуп Сюлейман бег от Горна Джумая. Възможно е Димитър Кошанов да е имал такова намерение, но безуспешен опит за залавяне е бил извършен от Яне Сандански и Христо Чернопеев.

4. Конгресът на ВМОК в София, който трябвало да избере ново ръководство след снемането на Б. Сарафов.

5. Село в Горноджумайско.


169

Шифровано писмо. Интересува се на коя страна на Струма се намира четата на Христо Чернопеев. Да се отнеме на Кощанов възможността да върши каквито и да било акции. Ако е нужно, ще изпратят Яне Сандански да пази Пирина от върховистки чети. Трябва му един нуфуз.

Писмо от Ахил — Продан от Висока до Кожухов [и] Струмски во Перник, десет[и] четвърти месец първата год[ина].

Христо со четата си у вас ли е и на коя страна на Струма е? Ако не може да успева да пази и на двете страни и имате нужда и от друга, съобщете ни. Немате ли некакво известие, що е станал Попето [1] со неговата чета? Имаме сведения, че Кощанов крои да прави нещо, че е пренасял бомби и проче. Напомня ви се, че требва да обърнете сериозно внимание на него и да се погрижите да му отнемете възможността за всекакви предприятия и замисли, защото опасността за делото и вас от неговите замисли и кроежи е неминуема.

Всички сведения засега и всичко ще препращате през Бараково, а не по бистричкия канал. Да ни съобщите дали не сте изпратили некои писма от един месец насам. Пишете до Осман Бегович дали може со тамошната чета да пази Пирина от нахлувание на други арами[й]ски чети [2] и ако не се може, да ни съобщите, за да изпратим Яне Сандански со чета не за агитация, а изключително за това. Да се погрижите и извадите и ни изпратите един нуфуз [3], ако ще и от пеленаче дете, само да не бъде огъван, па и когато го изпратите, да не го сгънете, а да го увиете цилиндрически.

251
 

Писмо № 169 (първа страница)
Писмо № 169 (първа страница)   [[ По-голям образ ]]

252
 

Писмо № 169 (втора страница)
Писмо № 169 (втора страница)   [[ По-голям образ ]]

253
 

[Добавка от Малешевски]
Получих писмото ти и ти пращам четиресе и четири мартини каси и шес[т] сандъка Мартинови патрони, а за Копривен подире. С братски поздрав Малешевски.

[Добавка от друга ръка]
По-скоро отговорете особено за четата во вашенско и Мелничко.

ЦПА, ф. 232, а. е. 19а, л. 10-11

1. Вероятно Михаил Полето от София, активен деец на ТМОРО, организатор на четите в Македония и Одринско.

2. Върховистки чети.

3. Свидетелство за раждане (тур.).


170

Шифровано писмо. Изказва недоволство от отношенията им с Видов, които създават „зародиш на разцепление”. Не одобрява някои постъпки спрямо Видов. Офицерите не сполучили в конгреса. Сходни гледища с тези на новия състав.

19 10/IV 01

Писано пет дни след горната дата во Висока. За братята Кожухов и Струмски.

Завчера получих ваше едно писмо, изпратено до Малешевски, и друго едно, тоже до същия, от Видов. Во първото почти нищо нема, което да обърне особено вниманието ми. Онова, което съдържа, е пряма длъжност и разбирателство со Малешевски. Не е така обаче со второто. То съдържа во себе работи, които не без внимание могат се остави. А во същото време носи един дух, в който се съзерцава зародиш на разцепление между вас и Видов, со когото, предполагам, ако не и съм уверен, да е и попа [1].

Видов ни пише, че когато ви напомнил задължението да следете Кощанов, задължение, диктувано от интересът на организацията, а нему пък напомнено от Малешевски, тогава вие не само со осъдителна заинтересуваност сте го посрещнали, ами имали сте слабостта да съобщите това и на самия Коща-

254
 

нов, който со оскърбителни думи излел яда си над Видова. Ако това е действително така, струва ми се коментарии не требват, за да се характеризира постъпката ви. А вижте, че и самото ваше мълчание по отношение действията на Кощанова ме кара да мисля, че действително не сте заинтересовани или пък ако сте сведени, во пълно сте съгласни со онова, което той върши, за което требваше при разстройството на централния нам поне да уведомите.

Видов пише още, че когато ви казал да прегледите сметката, силно сте се разгневили. Длъжност на всинца ни е да внимаваме, щото всека наша постъпка да бъде, от една страна, справедлива, от друга — да не произвежда отрицателни резултати. Имал съм случай и лично да говора со вас, па и да ви пиша, че требва да бъдете твърде деликатни спрямо хората. Обяснявам си от какво е произхожда[л] гневът ви, но ако по-широко погледнете на работите, вервам, щехте да се съгласите на предложението му. Знайте, че той като член от управителното тело носи таз отговорност, която носите и вия, а следователно со пълно право е да бъде осветлен во тез работи. Друг беше въпроса, ако го бехте отстранили нормално, а не само фактически, както що е сега.

Пише ни още, че дреновски[ят] [2] учител бил откраднал десет лири, събрани от селяните. Истина ли е и какви мерки сте взели спрямо него? Подканва ни още (Видов) да слезне един от нас во района ви, за да уреди неразбориите. Знаете, че аз най-малко съм сведен за отношенията ви со него. Вервам ще бъдете не толко[ва] строги, та да има нужда от дохожданието на некого, за да урежда въпроси, които вий самички можете ги уреди. Имайте пред вид, че българския инат е во състояние целия разсъдък да удуши во човека. Па и не само това ме кара да ве подканям да бъдете сплотени и да не игнорирате нито единия, нито другия дотогаз, докато те формално се считат за ваши другари во ръководение на делото. Поставени сме во изключителни времена.

Гйорче утре ще се предаде во ръцете на полицията. [3] Интересът на работата го заставляваше да се не явява досега. „Реформи”, вестникът, трета е вече неделя, откато не е печатан. Идущата неделя ще излезе. Офицерите не сполучиха во конгреса. Занапред ще видим как ще я караме со новия състав. Повече социалистически гледища веят во тоя състав, които са твърде сходни со нашите. Разбира се, ограничени во рамките на политическа[та] революция.

255
 

Отговорете ми каквото направите со Видова. Не ще се сдържа да ви кажа да го приберите со вас.

Со братска целувка Ахил

Намирате ли движението на четата во вашия район за полезно?
 

[Добавка от Малешевски]
Брат Кожухов, приключеното тук писмо го предай на брата Видов. През Копривен засега не може се праща[т] пратки. Щом се поправи, ще ви пиша и ще ви изпълна заръчките. С братски поздрав ваш Малешевски.

А другото писмо го препратете за Петръчко.

ЦПА, ф. 232, а. е. 19а, л. 26—27

1. Вероятно свещеник Аврам Младенов.

2. Дреново — село в Горноджумайско.

3. Във връзка с убийството на румънския журналист Михайляку в Букурещ, което било организирано от Б. Сарафов, българското правителство арестувало членовете на ВМОК начело със Сарафов. Използувайки това убийство като желан повод, правителството започнало да преследва и дейците на ТМОРО, намиращи се в София, в това число и Г. Петров. Първоначално той се скрил от полицията („Стоях скрит, докато отвън се водеше агитацията в провинцията, докато се събере и свърши конгресът” — казва Г. Петров в своите спомени), но след конгреса на ВМОК сам се явил в полицията, гдето бил задържан в продължение на четири месеца и половина.


[Previous] [Next]
[Back to Index]