Гоце Делчев. Писма и други материали
съст. Дино Кьосев
 
2. Писма и записки до Марко Секулички
 
Марко Секулички е роден в с. Секулица, Кратовско. През времето, когато пунктов началник на ТМОРО в Кюстендил бил Никола Зографов, а след него за кратко Тодор Станков и Ефрем Чучков, Секулички ги подпомагал най-активно в тяхната работа, а през април 1902 г. той бил натоварен от Г. Делчев временно да изпълнява задълженията на пунктов началник на революционната организация в града. Това временно положение продължило до 1906 г., когато на негово място дошъл Аце Дарев.


67. Писмо. Оставят го (Секулички) временно да посреща и изпраща революционните дейци. Ще получи инструкции за възложената задача устно. Да държи точна сметка за материалите и вещите. Да не се правят големи разходи

68. Писмо. За да посрещне разноските, да вземе пари на заем. Чучков и Петър ще дойдат скоро

69. Писмо. Изпратени са пари. Интересува се за заминалата чета. Чакат водач за другата чета от 12 души. Да приготви всичко необходимо

70. Писмо. Изпраща книги и писмо за комитета в Кочани. Поради предстоящото заминаване на чета за Македония да се занесат 10—15 манлихери на определеното място. Да търси патрони

71. Писмо. Изпращат пари. Да съобщи на жената на Коце Пейков, че не е възможно да й се дава повече издръжка. Интересува се за сведения от вътрешността

72. Писмо. Да се препратят устави, правилници и окръжни в Македония. Да се изберат свестни хора от Тишановското и Каменишкото дружество за делегати на конгреса на ВМОК в София

73. Писмо. Препоръчва Никола Наумов и Тома Карайовов да бъдат избрани за делегати на конгреса на ВМОК от дружествата в Тишаново и Каменица. Изпратил патрони

74. Писмо. Изпратени са патрони, патрондаши и калъфи. Занапред да не се пращат хора безразборно. Препоръчва Наумов и Карайовов да бъдат избрани за делегати в Тишаново и Каменица

75. Писмо. Аргир и Маказлиев идват да излежат наказанието си. Да се изнесат към Саса пушки и патрони за две чети. Не е добре, че Наумов е пропаднал, необходимо е той и Карайовов да бъдат избрани

76. Писмо. След излежаването на наказанието от Аргир и Маказлиев да се изтегли гаранцията. Да се погрижат Наумов и Карайовов да бъдат избрани в Тишаново или Каменица

77. Писмо. Съветва го да бъде по-внимателен и тактичен със синовете си Владо и Петре. Да се изнесат към Саса 25—30 пушки за четата на Аргир. Изпратени са патрони и други материали

78. Писмо. Радва се, че всичко е наредено добре. Да се определят една-две къщи за станции в Църварица. Ако Наумов не бъде избран в Каменица, да се препоръча в Тишаново, а ако бъде избран, там да се препоръча Карайовов

79. Писмо. Владо се връща в Кюстендил. Съмнително е дали ще се задържи там. Тия дни ще пристигне Чучков. Да прати водач и да поръча лопуси

80. Записка. Да предаде писмата на Аргир, който да ги занесе по принадлежност в Кочанско и Струмишко

81. Писмо. Разписка за даденото оръжие ще бъде пратена най-късно след три седмици. Похвални думи за работата на Марко. Да изнесат пушки към Църварица, да прати манлихери и до Самоков

82. Писмо. Ефрем ще замине с четата за Кочанско. Ще гледа за малко време да изпрати и Савата. Иска сметка за разходите

83. Писмо. Указания по препращане на оръжие

84. Записка. Да поръча панталони. Да съобщи какво е нужно за Кръсто и да прати човек за него
 
 

67

Писмо. Оставят го (Секулички) временно да посреща и изпраща революционните дейци. Ще получи инструкции за възложената задача устно. Да държи точна сметка за материалите и вещите. Да не се правят големи разходи.

Бай Марко,

Оставаме теб временно да се разпореждаш с посрещанието и изпращанието на наши другари в М[акедон]ия. Надевам се, че с отличен успех ше изпълниш възложената теб задача. Йордан [1] ще ти разправи устно какво ни предстои на първа ръка. Погрижи се да наредиш станци[и]те [2] и да нагласиш нужните материали и потреби, като о време ги изнесите, където требва. Дръж точна сметка за всичко прието и дадено.

При изпращанието на момчета гледи по ред и списък да прибереш оставените от тех вещи, като ги складираш в сигурно место, а също и даваните тем неща да ги опишеш. След изпращанието да ми пишите какви вещи (куршуми, патрондаши, опинци и пр.) остават още там.

След изпращанието на сега гласените [3] ще остане още малко да те измъчим, но ти ще прощаваш, тъй като времето не кара така да те измъчваме. Внимавай, щото по изпращанието да се не прави много разход, както що се е правило доскоро.

За загубите, които претърпеваш с заниманието ти по нашите работи, ще бъдеш възнаграден.

Гласи, гласи, добре я нагласи.

С поздрав
Делчев

София
19 11/IV 02

НБКМ - БИА, ф. 239, II Д, л. 867

1. Вероятно Йордан Нецев от Кюстендил, близък сътрудник на Г. Делчев.

2. Пунктовете край тогавашната българско-турска граница, през които минавали нелегалните канали за Македония и обратно.

3. Вероятно Г. Делчев има пред вид чети или оръжие, чието изпращане във вътрешността на страната било предстоящо.

119

 

68

Писмо. За да посрещне разноските, да вземе пари на заем. Чучков и Петър ще дойдат скоро.

Бай Марко,

Виж посрещай разноските, като зимаш в заем от некого, докато изпратя чрез некого сума, която и да изплати дългове, и да остане за разноски. Чучков [1] скоро ще доде. Твоя Петър [2] ще се върне. Ами що станаха онези? Пиши ми, че много се тревожа.

Поздрав
Твоя Гоце

София
19 13/V 02

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 868

1. Ефрем Чучков често бил изпращан от Г. Делчев в Кюстендил за уреждане на разни въпроси. Чучков дори трябвало да замени Никола Зографов като пунктов началник в града, но по неизвестни причини не се задържал дълго време там.

2. Син на Секулички. За втория негов син Владо вж. писмо № 77.


69

Писмо. Изпратени са пари. Интересува се за заминалата чета. Чакат водач за другата чета от 12 души. Да приготви всичко необходимо.

Бай Марко,

Преди неколко дни ти пратихме 15 л. [1], а досега отговор не получихме, за да знаем дали си ги получил. Не знаем нищо и за четата. Побързи да ни известиш и за едното, и за другото. Щом мине оная, която е там, веднага се разпореди да доде човек тук, за да води и другата, в която ще влезе и Ангел [2] за 20—30 дни, докато се опознаят с тамкашните хора. Човекът, когото ще пратите, за да вземе другарите оттук, требва да му дадиш писмо направо до мен или Чучков да доде. Само бързайте, че времето мине и нека не го губим напразно. Оттук те нищо не ще носят. Требва вия там всичко да нагласите: и дрехи, и цървули, и

120

пушки, и патрони, и раници. Доколкото зная, всичко имахте готово освен панталони, затова пък още оттук те задължихме да ги заръчиш навреме. Тя, четата, ще бъде от 12 души, та ако липсва нещо, требва още сега да набавите. Оттук, пак ще повторя, нищо не ще пратя.

Поздрави на всички
Твой Гоце

София
19 16/V 02

Тук приключвам и пълномощното

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 869

 1. Турски лири.

2. Вероятно Ангел Винишки.


70

Писмо. Изпраща книги и писмо за комитета в Кочани. Поради предстоящото заминаване на чета за Македония да се занесат 10—15 манлихери на определеното място. Да търси патрони.

Бай Марко,

Ведно с настоящето по жената на Ангела изпращам ти и един вързоп книги, които заедно с онез, що бе ги взел ти, препрати ги в Кочани. За там е и писъмцето, което е приключено тук. Намеравам да пратя една чета от оная страна, откъдето беше заминал Кръсто (даскалот) [1] с твоя юнак, а за това ще требва да се отнесат около 10—15 пушки от манлихерите [2], които са на съхранение в теб. Как мислиш ще можем да ги изкараме дотам? Отговори ми веднага.

Отговори ми още колко патронташи се намират в вас, а също, ако има и патрони (манлихерови). Направи това, щом получиш настоящето. Търси патрони сега, като се произвежда стрелбата [3]. Лицето, което искало да замине вътре, можиш го прати при Кръсто [4] в Кочанско. Сещаш се за кое лице ти пиша. Дай на жената на Коце Пейков 80—100 лева, които мисля има да взима, за да си замине в Велес.

Сърдечен поздрав
Гоце

София
19 9/VI 02

121

Р. Р. Много ти здраве от даскалот, който ей сега пристигна, и твоя юнак скоро ще оздравее.

Същи

НБКМ - БИА, ф. 239, II Д, л. 872
 
1. Вероятно Кръстьо Асенов от Сливен, сестрин син на Хаджи Димитър, учителствувал в Лешко, Горноджумайско, по-късно участник в пленяването на американската мисионерка мис Стон и войвода на чета. По онова време Асенов минал през Кюстендил на път за Македония. За него вж. Ан. Страшимиров, Кръстьо Асенов, София, 1905.

2. Пушки, които по онова време били на въоръжение в българската армия.

3. Учебната стрелба на войниците, която давала възможност да се вземат патрони от складовете и да се минат като изразходвани при упражненията.

4. Вероятно Кръстьо Българията от Враца, фелдфебел от българската армия, войвода на чета в Кочанско.


71

Писмо. Изпращат пари. Да съобщи на жената на Коце Пейков, че не е възможно да й се дава повече издръжка. Интересува се за сведения от вътрешността.

Бай Марко,

Писмото ти получих. Пращаме ти пари по Сиромахов [1].

Щом си дал на Коце Пейков [на] жената 50 лева, дай още 100 за револверите, па й кажи, че занапред с нищо не ще можем й помогни. От нея получих едно писмо, с което ме пита дали ще можем да я поддържаме. Вместо да й пиша, кажи й ти от моя страна, че ни е невъзможно никаква поддържка, защото нуждающите се от помощи надминават хилядото, а и ден из ден се увеличават. Отговори ми колко патронташа има готови и по колко бехте ги пазарили по-напред. Ако има некои сведения от вътре, прати ги по-скоро.

Куртки, опинци има ли при вас? Поздрави приятелите.

С поздрав
Твой Гоце

София
19 13/VI 02

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 870
 
1. Коце Сиромахов — търговец от Кюстендил, чрез когото Г. Делчев пращал пари и други материали.

122

 


72

Писмо. Да се препратят устави, правилници и окръжни в Македония. Да се изберат свестни хора от Тишановското и Каменишкото дружество за делегати на конгреса на ВМОК в София.

Бай Марко,

Писмото ти и онез от вътре получих. Стефанов [1] е там, та вижте наредете всичко, което не е наредено. Четата, която мисля да пратя, още окончателно не съм решил през къде да мине; преди да я пратя, ще ти пиша що требва да правиш.

Приносящий настоящето е кираджия, наш верен човек. Натоварих го с грижата да пренесе устави, правилници и окръжни в вътрешността, затова предай тук приключеното писъмце на Иван Кепов, комуто пиша да ти даде по 10 екзем[пляра] устави, правилници и окръжни, а всичко това ти вързи ги наедно и вързопа го запечати, па му го предай на кираджията, който ще ги носи там, закъдето му е заръчано.

Вия требва да сте чели Реформи [2] и там сигурно сте прегледали списъкът на онези дружества, които се канят от комитета да пратят делегати за конгреса. Между другите там личат и Тишановското и Каменичкото. [3] Вземете мерки в тези две дружества да може се изберат баре некои свестни хора, ако се може некои от тамкашните учители. Говорете по това с Кепов и Бояджийски.

Поздрав на всички от всички.
Твой Гоце

София
19 19/VI 02

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 871
 
1. Димитър Стефанов от Бесарабия и Туше Делииванов от Кукуш били български учители в Македония, официални задгранични представители на ТМОРО в България от пролетта на 1901 г. нататък. По това време Г. Делчев се занимавал с организационни работи в Македония и Одринско, гдето няколко пъти обикалял със своята т. нар. ревизорска чета.

2. Седмичен вестник, издаван от ВМОК в София. Излизал през 1899—1905 г.

3. Дружествата в селата Тишаново и вероятно Каменишка Скакавица. В други писма се казва Каменица или Каменей. В Кюстендилско има местност Каменица край тогавашната българско-турска граница, където се намира и Каменишка Скакавица.

123

 


73

Писмо. Препоръчва Никола Наумов и Тома Карайовов да бъдат избрани за делегати на конгреса на ВМОК от дружествата в Тишаново и Каменица. Изпратил патрони.

София
19 26/VI 02

Бай Марко,

Приносящий настоящето N. Наумов [1] е добър наш приятел. Той дохожда там с едничката цел, щото чрез вас да може той и другаря му Т. Карайовов [2] да се изберат делегати от с. с. Тишаново и Каменица за идущий редовен конгрес. Погрижете [се] с помощта на вашите познайници и приятели да могат се избра.

Днес изпратих ти писмо по колара Наум, по когото и пратих неколко сандъка патрони. Вземи нужните мерки да ги наместиш на безопасно место.

Стефанов [3] ми каза, че си искал пари. Не ти пращам, като предполагам, че парите, дадени за гаранция, ще ги вземеш. ако не си ги взел.

С поздрав
Гоце

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 874
 
1. Никола Наумов — от Щип, редактор на в. „Право” в София.

2. Тома Карайовов — от Скопие, върховистки деец. Г. Делчев смятал, че Наумов и Карайовов, които били в опозиция на военните около ген. Ив. Цончев, като членове на ВМОК ще държат сметка за интересите на ТМОРО.

3. Димитър Стефанов.


74

Писмо. Изпратени са патрони, патрондаши и калъфи. Занапред да не се пращат хора безразборно. Препоръчва Наумов и Карайовов да бъдат избрани за делегати в Тишаново и Каменица.

19 26/VI 02

Бай Марко,

По Наума колара пращам 4 сандъка патрони на брой 2070 и още 10 патронташа револверски и 9 калъфи, тоже в сандъците.

124

Недейте така разбъркано праща хора, та да стават излишни разходи. Ето напр. сега колара бех го хванал, а току виж явяват се още двама — единия изпратен от теб, а другия от Ордан [1]; и на единия, и на другия требва да им се плаща. На колара платихме, също платихме и [на] Ордановия човек, а на твоя кираджия, по когото пращаме две бали, в които са обвити 24 чифта куртки и панталони, 20 чифта калцуни и 30 раници, нищо не сме му платили, а оставяме ти да му платиш. Гледай всичките тия вещи да ги прибериш, да са на колай, па като доде време да изпратя момчета, ще ти пиша. Дай на Коцевица Пейкова 100 лева за револвер и 50 лева помощ, па й кажи, че повече от това да не иска.

Вижте нагласете, щото в Каменица да може се избере за делегат в конгреса Никола Наумов, а в Тишаново — Тома Карайовов, и то ако стават избори, по-скоро нека станат, за да се узнае резултата.

Поздрави всички Гоце

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 873
 
1. Вероятно Йордан Нецев.


75

Писмо. Аргир и Маказлиев идват да излежат наказанието си. Да се изнесат към Саса пушки и патрони за две чети. Не е добре, че Наумов е пропаднал, необходимо е той и Карайовов да бъдат избрани.

Бай Марко,

Аргир и Маказлиев [1] идат в града ви, за да влезат в дранголника [2] за излежванието им на 4-те дни, та да можиш да изтеглиш гаранцията. Тая вечер се срещнах и с съдията Костов, и той същето ми каза. Писмата, изпратени по Донета, получих.

Сега требва да се заемеш с урежданието, за да изпратим две чети, в които ще влизат и горните двама. Най-напред, и то в най-скоро време, ще требва да изнесите към Саса [3] около 25 пушки манлихерови, всичките патрони, които аз пратих, що ги има в теб и онез в Ордана. Ще изнесите още и 25 патронташи, 25 куртки и панталони и около 25 чифта опинци, които тия дни ще ги пратя. Изнасанието на всичко това към границата или ти където намериш за добре ще требва да почниш още сега, още утре или другия ден. А пък още в събота или

125

неделя ще требва да доде един човек от Цървенино [4] чак тук, та още оттук да вземе момчетата и той да ги води по безопасни пътеки. Да се нареди една или две къщи в Цървенино и там да бъде сборен пункт, па оттам ще требва да наредиш втора станция, трета и т. н. Ако Аргир и Маказлиев излежат по-рано, нека не идват тук, а да се крият там. Прати и един човек към границата, за да направи един оглед, та да знаете къде пазят и къде не. Добре ще бъде, щом получиш настоящето, да пресмет[н]иш на колко възлизат всичките патрони, па да ми пишиш. Не е станало хубаво с пропаданието на Наумов в изборите. В тоя конгрес ще требват устати хора. Необходимо е, щото той и Карайовов да се изберат.

Сърдечен поздрав
Гоце

София
19 3/VII 02

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 875
 
1. Аргир Манасиев от с. Сехово и Илия Маказлиев от с. Мачуково, Гевгелийско, били арестувани при опит за преминаване на границата и осъдени на затвор в Кюстендил. Вероятно става дума за излежаване или доизлежаване срока по присъдата.

2. Затвор.

3. Крайгранично село в Кочанско, през което минавал каналът на ТМОРО за вътрешността на Македония.

4. Крайгранично село в Осоговска планина на българска територия.


76

Писмо. След излежаването на наказанието от Аргир и Маказлиев да се изтегли гаранцията. Да се погрижат Наумов и Карайовов да бъдат избрани в Тишаново или Каменица.

Бай Марко,

Писмото ти получих, на което и бърза[м] да ти отговора. Аргир и Маказлиев са веч там. Нека си излежат непризнатите дни от съда, па заедно с тех изтегли гаранцията, за да немаш и занапред главоболие с нея.

Ангел е взел заплатата за месец май, внеси му за юний. Кажи му от моя страна добре дошел. Нека той седи там, докато завършим онова, което ти писах в писмото, изпратено с

126

Аргира. Приготви всичко и ми отговори колко патрони се намират там.

Ако колара Наум или некой друг кираджия доде насам, кажи му да се яви при мен. Чучков е на оздравявание. Щом оздравее, ще ви го пратя.

Погрижете се да може Наумов и Карайовов да се изберат делегати в некой от участъците Тишаново или Каменица, ако и да са станали изборите в последното дружество, белки некой от избраните учители ще отстъпи на Наумова. Събирайте и манлихерови патрони.

Поздрави на всички от всички. Плати й на бабата.

Сърдечен поздрав
Гоце

София
19 5/VII 02

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 877

 

77

Писмо. Съветва го да бъде по-внимателен и тактичен със синовете си Владо и Петре. Да се изнесат към Саса 25—30 пушки за четата на Аргир. Изпратени са патрони и други материали.

Бай Марко,

Телеграмата ти получих. За Владо се не безпокой. По повод на това позволявам си да ти пиша неколко реда, за което и ще искам да ме простиш.

Владо твой ей сега, като пиша настоящето, е при мен. Нахвърля куп оплаквания от твоите обноски спрямо него. Схващам всичко, което съставлява в него негодуванието му спрямо теб. И ти имаш голема вина, дето хич не се съобразяваш с темперамента на децата си. Знай, че в техните жили тече буйната кръв, която е наследство от оная на бащата — Марко Секулички. Твоите деца не са онез тронове [?] и роби, които да треперат и коленичат пред грубата сила и строгий деспотизъм; а това недей мисли, [че] е осъдително. Напротив, само тогаз ти ще имаш добри синове, истински граждани, които още от малки не са свикнали и не привикват да търпат тиранията, от когото и да иде тя. Не гледи да убиеш тоя дух, а се мъчи да го облагородиш. Внимавай добре: от бащата и майката най-

127

много зависи да имат деца характерни или безхарактерни, добри или лоши, трудолюбиви или безделници. Едно невнимателно обръщание, една несправедлива строгост, едни невинни жестокости и безсмислени обноски от страна на родителите спрямо децата си ще бъдат причина да се създаде не човеци от последните; да дадат резултати нежелателни от ония, към които се стремят родителите. Тъкмо това може [да] се очаква и от случая с теб и Владо. Недей мисли, че Владо е лош и извратен момък. Ако проявява некои неприятни постъпки или имат характер на безнадеждност да бъде добър момък, знай, че вината е не негова, а по-скоро аз съм наклонен да обвиня теб, твоето деспотическо отнасяние спрямо него. Научи се по-благ да бъдеш, по-внимателен и по-тактичен спрямо него и Петре, ако искаш не само да не ги прокудваш, но и да изработиш в тех истински характери. Изучи душите и характера на децата си и след туй работи над тех не да убиваш добрите качества, а да ги развиваш; не да създаваш лоши и чурук чърти, а да ги корениш и уничтожаваш.

Това е моето мнение, като изказвам желание да обърниш вниманието на всичко и след туй сам да си съставиш заключение.

Завчера ти писах, а днес ти повтарям, че требва час по-скоро да изнесиш около 25—30 пушки на пътя за към Саса, за да пратим Аргира и другарите му. Изнеси и дрехите, и патроните, и патронташите. Ако се свършват патронташите и ако не си заръчал още, заръчи около 40, като подканиш да ги направят по-скоро, защото след Аргира ще изпратим още хора. Писах ти да ми съобщиш колко патрони имате и колко станаха с ония, що ги пратих оттук. Днес пращам още 1450 патрона, 30 чифта опинци и ремъци и 50 чифта въдици. Нагласи куриери да додат тук, за да вземат момчета, като определите една-две къщи в Цървенино, където да се съберат момчетата, защото оттук ще тръгват по 4—5 на ден и ще пътуват дене, тъй като нощно време е невъзможно пред тия мерки, които е взело правителството, особено оттук до Радомир — всека вечер се движат по 40—60 души конни стражари. Внимавайте да не изпаднат момчетата в клопката. Що стана с Аргир и Маказлиев?

Когато пристигнат вещите по Наума, съобщи ми. Аз му съм дал два лева оттук, с които да купи сандъци, остатъка от тех прехвани му ги на кирията.

Сърдечен поздрав
Гоце

София
19 7/VII 02

НВКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 878
 
128

 


78

Писмо. Радва се, че всичко е наредено добре. Да се определят една-две къщи за станции в Църварица. Ако Наумов не бъде избран в Каменица, да се препоръча в Тишаново, а ако бъде избран, там да се препоръча Карайовов.

Бай Марко,

Всичките досега изпратени от теб писма получих. Получих и онез, що си изпратил по влахът и по Павел Поцев. Много ме радваш, като ми съобщаваш, че всичко досега благополучно си наредил. Дано и занапред така да излезе, че целия край да бъде благополучен. Требва да изкараш и онез вещн, които сега ти пратих по Иаума, че всичко да бъде нагласено. Щом получиш настоящето пък, требва да пратиш един опитен човек, който да знае добре пътищата, та да могат всички незабелязано да стигнат до желаемото место. Дай инструкци[и] и наставления на човек, когото ще пратиш тук. Не е чудно некои и дене да пътуват, та ще бъде от голема полза, ако определите една-две къщи за станци[и] в Цървенино, а оттам нататък ти виж и уреждай. Само гледи всичко по-скоро да върви, защото и така много се закъсне с изпращанието на другарите. Аргир и Маказлиев нека там да чакат. За онез момчета от Кратовско ще ги изпратиме при Диме по-после; така че ти можеш да им обещаеш, но недей още сега ги прибирай, за да не се товарат за храна.

Питаш ме кого да препоръчите в Тишаново за делегат. Ако Наумов не може се прокара в Каменица, то препоръчете него, но ако се прокара, тогава препоръчете Карайовов. Гледайте Наумов да не остане неизбран.

Владе ще ти доде утре или другия ден, но както ми се вижда, не ще можите с него да я биджирдисате. Той ми писал едно писмо, което ще пратя и ти да прочетиш и оттам ще видиш какви бръмбари бръмчат в главата му. Търсете патрони. Пружини и изхвъргачи ще пратя. Прати ми веднага по некого един затвор цел от дълга пушка, за да може майстора, който прави изхвъргачите, да ги прави по-точни. Затвора от пушката го прати по некой човек или по оня, когото ще пратиш да доде да вземе другарите.

Сърдечен поздрав
Гоце

София
19 11/VII 02

129

П. П. Отговаряй ми дали получаваш писмата, пращани по пощата направо на твой адрес. За Кочани и Кратово ще пиша тия дни.

Същи

НБКМ - БИ А, ф. 239, II Д, л. 879
 

79

Писмо. Владо се връща в Кюстендил. Съмнително е дали ще се задържи там. Тия дни ще пристигне Чучков. Да прати водач и да поръча лопуси.

Бай Марко,

Ето синът ти пращам, но [в]се се съмнявам да доседи, защото от изповедта му с едно писмо, писано до мен и което ще го препратя с Чучков до теб, ще видиш какъв е хала станал и какви мисли се въртели и въртят в главата му. Ще зависи много от тебе, от твоето благо отнасяние с него. Иначе знай, че ще ти избега. Що зависише от мен, много му дадох и вервам да е разбрал, че не току-така леко ще го гледаме и галеме, ако иска да те напусне, и че най-подир ний ще бъдем принудени и да го бием, и да го гоним повече от всеки друг, ако се опита да избега от при теб. Но пак не ми се верва да съм му пръснал всичко от главата. Пак ще повторя: много зависи от теб да не бега.

Чучков другия ден ще доде да живее в Кюстендил. Ако не си пратил човек, който да води момчетата оттук, прати по-скоро. Аз не знам кое ве бави в това.

Веднага заръчи лопуси за ножовете, че нито аз оттук се сетих да направя туй [?], нито пък вия оттам ме подсетихте. Заръчи около 30—40 лопуса за ножове и около 10 тенекийки за смазка, па всичко това да е готово, докато стигнат момчетата, за да им се дадат.

Получих писмото от Аргира чрез тръканския даскал. Получил съм и твоите писма, изпращани досега.

Сърдечен поздрав
Гоце

София
19 15/VII 02

Непременно да изпратите и един затвор от пушка дълга манлихера.

Същи

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 880
 
130

 


80

Записка. Да предаде писмата на Аргир, който да ги занесе по принадлежност в Кочанско и Струмишко.

Бай Марко,

Предай тук приключеното писмо и ония, що с друг плик изпращам, на Аргир, за да ги предаде по принадлежност в Кочанско и на струмичката чета.

С поздрав
Гоце

София
19 21/VII 02

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 876
 

81

Писмо. Разписка за даденото оръжие ще бъде пратена най-късно след три седмици. Похвални думи за работата на Марко. Да изнесат пушки към Църварица, да прати манлихери и до Самоков.

Бай Марко,

Чучков с едно писмо от преди неколко дни ми напомни да направя нужното, за да ти се прати от Централний комитет нужната формална разписка за даденото оръжие, оставено в теб на съхранение още от бившия комитет. Че е твое право да искаш от нас такъва разписка и че наш дълг е да изпълним това ти искание, отдавна сме го признали и не само ти обещахме да пишем, но право ако щеш, писахме, и то само един път, още когато ти бе тук. Ако не са пратили, то е, защото много добре си спомваш в какво хаотично време се писа и къде ни бе отвлечено вниманието. Сега аз ти обещавам най-късно за три недели да имаш на ръцете исканата разписка и те моля никакво съмнение да не допущаш да се ражда в главата ти и никак да се не безпокоиш. Знай, че не сме хората, които не ценят заслугите, а още по-малко такива, които да хвърлят в калта онез, които са услужили, услужват и винаги жертвуват за идеята, на която служим и на която ти толкова

131

много си послужил и още служиш. Върви по пътя, по който си тръгнал, и бъди завсегда без колебание наш другар.

София
Твой Гоце

19 29/VIII 02

[На 4 стр.]

Изкарайте около Църварица още 10—12 пушки манлихерови, за да се нагласят до 24—25. Нагласете станци[и]те за там. Изпратете по Наум колара и 15—18 манлихер[и] за до Самоков.

Същи

НБКМ - БИА, ф. 239, II Д, л. 881
 

82

Писмо. Ефрем ще замине с четата за Кочанско. Ще гледа за малко време да изпрати и Савата. Иска сметка за разходите.

Бай Марко,

Приносящий настоящето Ефрем Гйоргиев пращам го в Кюстендил, за да замине ведно с момчетата, които утре ще ги пратам, в Симоновата [1] чета (кочанската). Ще гледам да прата и Савата [2] за малко време да постои там, но ако по некаква причина не доде, ще остане ти самичък да се разпоредиш за изпращанието на тез хора. Аз не мога да дода, защото имам още работа тук. Щом се освобода, ще гледа[м] да дойда.

На Ефрем дадохме му некой лев да се храни, та нема нужда ти да го храниш. Разпореди се, щото онез пушки, що са на Деве баир, да се изнесат към Саса, та оттам да можем ги препрати в Щипско.

Прати ни сметката си, колко имаше да вземаш, когато Чучков доде тук, и подробно харчът, що си направил от тогава до сега.

Сърдечен поздрав
Гоце

София
10/ХI [?] 902

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 883
 
1. Вероятно четата на Симеон Георгиев, наречен Кочански.

2. Сава Михайлов — от с. Мачуково, Гевгелийско, виден деец на ТМОРО, български учител, войвода на чета и другар на Г. Делчев.

132

 


83

Писмо. Указания по препращане на оръжие.

Марко, Петре [1],

Ето човека, с когото сте говорили за 100-те пушки. Сега е веч времето оправено и веднага престъпете към диганието. Според думите на приносящия требвало за по-безопасно най-напред да се дигнат патроните, а след това дългите. Вижте направете това, за да може след туй и други да прати[м].

С поздрав
Гоце

София
21/XII 02

НБКМ — БИА, ф. 239, II Д, л. 884

 1. Вероятно Петър п. Димитров от с. Ветрен, Кюстендилско, който ръководел тайния канал на организацията, минаващ през неговото село и през едноименното село от другата страна на границата.


84

Записка. [1] Да поръча панталони. Да съобщи какво е нужно за Кръсто и да прати човек за него.

Заръчи панталони, а в същето време пиши ни да знаем що още требва за Кръсто, та сега още да се приготват.

Щом Димето мине, прати човек да вземе Кръсто.

Поздр[ав] Гоце

НБКМ - ВИА, ф. 239, II Д, л. 885
 
1. Без дата и обръщение.


[Previous] [Next]
[Back to Index]