Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

СЪКРАЩЕНИЯ

 

ант. — античен

Беломор. — Беломорски

Вард. Мак. — Вардарска Македония

вер. — вероятно

вр. — връх

гр. — град

дн. — днес

ез. — езеро

зал. — залив

изч. — изчезнало

изоп. — изопачено

креп. — крепост

ман. — манастир

неут. — неуточнено

обл. — област

о-в — остров

окр. — окръг

пл. — планина

погр. — пограничен

преим. — преименувано

прох. — проход

р. — река

с. — село

сел. — селище

среднов. — средновековен

тур. — турски

тур. изг. — турски изговор

укрепл. — укрепление

 

Имената на окръзите са дадени с общоприетите днес в България съкращения.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]