Френски пътеписи за Балканите, XIX в.

Съст. и ред. Бистра Цветкова

 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА

 

__А_    —   __Б_    —   __В_    —   __Г_    —   __Д_    —   __Е_    —   __Ж_    —   __З_    —   __И_    —   __Й_    —   __К_    —   __Л_    —   __М_    —   __Н_    —   __О_    —   __П_    —   __Р_    —   __С_    —   __Т_    —   __У_    —   __Ф_    —   __Х_    —   __Ц_    —   __Ч_    —   __Ш_    —   __Щ_    —   __Ъ_    —   __Ю_    —   __Я_

 

Абритус, вж. Разград

Авас (Дервент), с. в Александруполско, Югозападна Тракия, Гърция — 209

Августа Траяна, вж. Ст. Загора

Августе, ант. сел., вж. Хърлец

Авлона, вж. Вльора

Аврамов (Мокрен, Кьопекли, Деликьой), с. в Сл. окр. — 134, 317

Аврамовски (Мокренски, Мораш Богази), прох. — 134

Аврет Хисар, вж. Женско (Гинекокастро) Австрия — 83, 173, 182, 203, 233, 235, 238, 322, 350, 431, 448, 454, 462, 464, 465

Агинова, вж. Тахино

Агинджилар (Агиджилар), вж. Петко Славейков

Агиос Орос (Айнерос), вж. Света гора, п-в

Аглен — село Ъглен, Луковитско, Ловешки окръг — 281

Агри паланка, вж. Крива паланка

Ада, дн. Мегали Ада, с. в Гюмюрджинско, Югозап. Тракия, Гърция 210

Адатене, неут., с. в Сз. окр.

Ад Нова (Ад Новас), вж. Свищов

Адра, изоп. от Арда — 32

Адрианопол, вж. Одрин — 207

Адунаци Копъчени, изоп. Капока, с. в Букурещко, СР Румъния — 208

Ад Кефала, изоп. Кефалон, вж. Велес

Ад Хераклеум, вж. Брестовица

Азабели, неут. сел.

Айваджик, вж. Дюлино

Айватово (Айвазли), ант. Доудея, дн. Лити, Солунско, Беломор. Мак., Гърция — 211

Айдос, вж. Айтос

Ай нада (Йениджик, изоп. Аймаджик (?), Инджигиз), ант. Апри, дн. гр. в Югоиз. Тракия, Турция — 133, 209, 214, 253, 254, 318

Айнеджии, Айненджик, вж. Брадвари

Айолу — Бургас (Ахиолу), вж. Поморие

Айрянли, вж. Исперихово

Айроболи (Хайробол), гр. в Югоиз. Тракия, Турция 253, 254

Айтос (Айдов), гр. в Бс. окр. — 133, 134, 135, 138, 186, 291, 299, 300, 305, 306, 313, 317, 394, 451

Акали Камчик, вж. Голяма Камчия

Акалцик, вж. Ахалцихе

Акарнания, обл. в Гърция — 462, 463

Ак бунар (Ак Пунар), вж. Инзово — 134

Акбунар или Низворо, с. в Кожанско, Юж. Мак., Гърция — 412

Акбунар, дн. с. Асировриси, Солунско, Югоиз. Мак., Гърция — 339

Ак Паланка, вж. Бела Паланка

Ак Пунар (Ак бунар), вж. Инзово

Акерман, вж. Белгород Днестровский — 150

Акрида, вж. Охрид

Аксиополис, вж. Черновода

Аладжар, вж. Багрилци

Алакилисия (Платица), вж. Постол

Алачаулак (Йени Кьой), изоп. от Алар (Аларе), преим. Архондико, с. в Енидже Вардарско, Беломор. Мак., Гърция — 390

Алабанкьой, вж. Налбанткьой

Аладакьой (Аласдакьой), вж. Гергевец

Аласона (Оласон), вж. Еласон

Алах-Килисиа, вж. Постол

Албания — 21, 22, 23, 35, 37, 60,67, 70 107, 132, 140, 199, 236, 250, 258, 267, 270, 334, 359, 375, 378, 382, 393, 403, 410, 411, 414, 421, 423, 427, 430, 431, 453, 456, 457, 459, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 475, 476, 477, 478, 481, 482, 484, 487, 488, 489, 490.

 

534

 

 

Албанополи, вж. Круя

Алексинац, Алексинце, гр. в Моравско, СФРЮ — 255, 272

Алесио, вж. Леш (Лежа)

Али Ботуш — връх в пл. Славянка, Благоевградски окр. — 327, 343

Алишкьой, изоп. от Алич кьой, с. в Малгарско, Югоизт. Тракия, Турция — 318

Алюта, изоп. от Алута, Алутус, вж. Олтул (Олта) — 203

Амбелакия, гр. в Тесалия, Гърция — 411

Амигдалия, с. в Еноско, Югоизт. Тракия, Турция — 290

Амсория, вж. Безмер

Амстердам — 199

Амфипол, ант. и среднов. гр. при с. Мармара, Серско, Югоизт. Македония, Гърция — 211, 231

Анакала, изоп. Аната, гр. в Абхаз-ска АССР

Анапа, Анакапа — 150

Анаселица, дн. Неаполис, с. в Юж. Македония, Гърция — 412

Анастасиева стена (погр. Атанасиева стена), среднов. укрепл. съоръжение — 312

Андрианопол (Андренопол), вж. Одрин

Анджикьой, изоп. от Ханджикьой, изчез. с. Сз. окр. — 112

Антивари, вж. Бар

Антия (Шахинлер, изоп. Хаинлер), с. в Дедеагачко (Александруполско), Югозап. Тракия, Гърция — 320

Антон (Лъжене, изоп. Лагана), с. в Соф. окр. — 280, 434

Анхиало (Анхиол), вж. Поморие

Аполония, ант. сел., дн. Полина, южно от ез. Бешик (Волве), Беломор. Мак., Гърция — 210

Аполония, вж. Созопол — 99, 188, 192

Апса, вж. Хафса

Апункар, вж. Бунар хисар — 208

Арабаджикьой, вж. Коларово — 112, 134

Арачина, изоп. от с. Арачиново, с. в Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 68, 407

Арда, изоп. Арба, Ландра, Адра, p.— 32, 70, 77, 87, 172, 207, 252, 262, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 455, 456

Арда — село при изворите на река Арда в Родопите — 329

Арзер жаланка, вж. Арчар

Арковна (Реджебмахле, изоп. Йедекмале?), с. във Вн. окр. — 303

Арнауткьой (Арнаут), дн. квартал Пороище на гр. Разград — 291, 296

Арнаутлар, вж. Рудник

Арнея, вж. Леригово

Аржантара (от Аргентаро), вж. Рила и Пирин пл.

Арта, гр. в Епир, Гърция — 22, 410, 414, 461, 462

Арибиум, вж. Мачин

Арчар (Арчар, Акчар, Азер, Арзер паланка), ант. Рациария, с. във Вд. окр. — 239, 240

Асеновград (Станимака), гр. — 263, 265, 325, 328

Асеновци (Осма Калугерово, Калугерица), с. в Пл. окр. — 242, 243

Асоли, изоп. от Атолу, дн. с. Коньово, Сл. окр. — 316

Асиропотамос, дн. р. Ахелой в Юж. Емир, Гърция — 411, 460, 462

Асиуш, вж. Хасково

Аскьой, вж. Хасково

Асорус, вж. Дойран

Астибос, вж. Щип

Асткка, рим. стратегия в Изт. Тракия — 168

Астрахан, гр. в Калмицка АССР — 157

Атанасиева стена, вж. Анастасиева стена

Антивари, вж. Бар

Атина, столица на Гърция — 101, 445, 477, 478

Атон (Атос), вж. Света гора

Ат Расова, вж. Расова — 203

Афтане — с. Недялско, Ямболски окръг — 301, 317

Ахалцихе, изоп. Акалцик, гр. в Грузинска ССР — 150

Ахиалус (Ахиоли), изоп. от Анхиа-лос, вж. Поморие

Ахиуш, вж. Хасково

Ахоркьой, Ахиркьой, изоп. Ахоркьой, преим. на Неа Виси, с. в Димотишко, Югозап. Тракия, Гърция — 290

Ахрида, вж. Охрид н

Ацкурп Акалкалаки. дн. гр. Ахал-калаки, Груз. ССР — 150

Акчардере или Русокастренска река — 306

 

Баба, с. в Лариско, Тесалия, Гърция — 359

Баба, Баба, Бабагора, изоп. Багора, пл. — 381, 419, 457, 460

 

535

 

 

Бабадаг (ант. Валис Домициана), гр. в Сев. Добруджа, СР Румъния — 291, 313

Баба Ески (Ески баба), ант. Буртудизус, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 22, 33, 64, 70, 77, 139, 206, 253

Бабил, вж. Дабиле — 44

Бабуна (изоп. Бабуса), пл. — 368, 371, 457

Багдаг — 251

Баглар Буруну, нос на Черно море, в околността на Созопол — 193

Багора, вж. Баба

Багрен (изоп. Багренци), с. в Кн. окр. — 401

Багрилци (Аладжилар), с. в Кж. окр. — 401

Бадела, вж. Орлаво

Базанци, вж. Пазарджик

Базарджик (Хаджиолу Базарджик), вж. Толбухин

Базаргич, Базарджик, вж. Пазарджик

Байрам (Байрамдере), вж. с. Веселиново

Баладже (Балъджа, Йени кьой), преим. на Мелиси, с в. Йениджевардарско Беломор. Мак., Гърция — 390

Бали ефенди, вж. Княжево

Базиаш, с в Банат, СР Румъния — 203

Балчик (ант. Дионисополис, Круни), гр. — 95, 147, 291

Бенат, обл. — 454

Банево (Лъджа кьой, изоп. Лиджехор, ант. Терми, Термопол), с. в. Бс. окр. — 186, 318

Бани, вж. Долна баня

Банишко (Банжица), вж. Банско

Баниска баня, изоп. от Банска, с. в Косово поле, Космет, СФРЮ —37

Баница (Бане), преим. на Веви, с. в Леринско (дн. Флоринско), Беломор. Мак., Гърция — 389, 457

Банско (изоп. Банишко, Банжица), гр. — 327, 398

Баня, Нишка баня, Сърбия, СФРЮ — 360

Баня — село в Кавадарска ок., Македония, Югославия — 339

Баня — Долна баня, Софийски окръг

Баня — с. Баница, преим. на Веви, Леринско, Югозап. Македония, Гърция — 389, 457

Баня, дн. квартал от гр. Велинград, вж. Велинград

Баня Лука, гр. в Босна, СФРЮ — 191

Баолван, вж. Долни Балван

Бар (Антивари, изоп. Ативари), гр. в Черна гора, СФРЮ — 22, 60

Бара, село в Скопска Черна гора, Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 407

Бараково, изоп. Баракли, с. в Кн. окр. — 348

Баракли (Байракли) Джумая, вж. Долна Джумая

Баревци, с. в Трънско — 274

Барешан (Барешани), с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Барлиево село, с. в Косово поле, СФРЮ — 271

Басарабас, изоп. от Басарабово, с. в Рс. окр. — 138

Батаги, вж. Батанци

Батак (Батак Банезе), гр. — 328, 329, 394

Баташка пл., Карлукдаг в Зап. Родопи — 263

Батевец, или Батановица, вж. Темелково — 353

Бачкова (Бачковски манастир) — 265, 328

Баянка, изоп. от Боянка, р. — 61

Башкьой, вж. Жеравна

Беброво, с. във Вт. окр. — 284

Бет махле, изоп. от Бей-Махле, вж. с. Светлина

Беговац (Бергодша), вж. Берковица

Бедчик, вж. Бешик

Безмер (Хамзорен, изоп. Амсория), с. в Яб. окр. — 317

Бела вода, изоп. вер. от с. Беловодица, Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 370

Белай (Бела), вж. Бяла

Бела паланка (тур. Ак паланка, Муса паша паланка, Мустафа паша), ант. Ремесиана, гр. в Нишко, СФРЮ — 255, 257, 431

Беласица (Белица, Орбелос, Султаница), пл. — 338, 342

Белгия — 198

Белгород Днестровски (Акерман), гр. в УССР — 150

Белград (ант. Сингидунум) — 22, 23, 108, 109, 203, 206, 208, 231, 232, 239, 258, 270. Вж. 264, 301, 322, 331, 347, 471, 477, 479, 481, 487

Белградчик, Белоградчик — 240

Белимбегово (изоп. Билибиго), с. в Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 42

Белица, гр — 321, 327, 330, 394, 398

Белица, вж. Беласица пл.

Белово (Белова), гр. — 31, 325, 392

 

536

 

 

Белоградчик (Белградчик), гр. във Вд. окр. — 240

Бенли, вж. Светлина — 135

Беодизум (Беодизус), вж. Кадъкьой

Бер (Караферия), дн. Вергия, гр. в Югоизт. Мак., Гърция — 323

Берат, гр. в HP Албания — 410, 414, 460, 461, 462

Бергама — 330

Берговджа, вж. Берковица

Бергуле, вж. Люлебургас

Берекетли (преим. Дантон), с. в Кавалско, Беломор. Мак., Гърция — 326

Берея, вж. Стара Загора

Берковица (тур. изг. Берговджа, изоп. Берговац, Бергоджа), гр. — 239, 240, 272

Берлин — 202

Бесапара, вж. Синитово

Бесарабия, историческа област в Украинска ССР — 181, 454

Бетриц, вж. Петрич

Бешевелет, изоп. от Бешевлие, дн. Кирково, квартал от гр. Преслав — 80

Бешик, изоп. Бедчик, Бешислер, Бишнел, дн. ез. Волве в Беломор. Мак., Гърция — 48, 210, 322, 324, 340, 341

Бизаница, вж. Писанец

Биелоград (Биелград), вер. изоп. от Белотинци или Белимел, с. в. Мх. окр. — 240

Бизия, вж. Виза

Бизоне (погр. Бизиум), вж. Каварна — 183

Билибиго, вж. Белимбегово — 42

Билитинца, изоп. от Белотинци, дн. Левкая, с. в Драмско, Югоизт. Мак., Гърция — 328

Билища, дн. Билищи, с. в Югоизт. Албания — 376, 412, 413, 414, 415

Бинар Хисар — вж. Буиар Хисар — 167

Бирадос, неут. сел. — 33

Бисер (Инджеклий, изоп. Изетли),с. в Хс. окр. — 78

Бистра (Айладън, изоп. Ейрадин), с. в Тщ. окр. — 291

Бистрица, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Бистрица, неут. с. във Валовишко — 343

Бистрица (дн. Халиакмон), р. — 339

Бистрица, p., прит. на Струма — 327

Битоля (Манастир, Петоля, Толи Манастир), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 61, 359, 361, 368, 369, 370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 389, 414, 419, 420, 426, 431, 453, 455, 457, 458, 460, 462, 464

Битуш, изоп. от Битуше, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Бишнел, вж. Бешик (Волви)

Блач (Блатж), изоп. от Блаца, Бургаско, с. в Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 418

Близнаци, изоп. Блиснец, Блисенци,. с. в Кратовско, Вард. Мак., СФРЮ — 263

Боадос, с. в Силиврийско, Югоизт. Тракия, Турция — 53

Бобища, изоп. Бобуш (Бобиста), преим. на Вергис, с. в Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 388

Бобовдол (изоп. Побовдол), гр. — 350, 400

Бобош, вж. Бобошево

Бобошево, изоп. Бобош — 348

Бобуш (Бобиста), вж. Бобища

Богаздерекьой (Боаздере), вж. Ши-варово

Богацко (изоп. Богаскьой, дн. Во-гацикон), с. в Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 412

Богров, Горни и Долни (изоп. Бугров), с. в Сф. окр. — 280

Бодрово (Кебаапли, изоп. Каябабке), с. в Сф. окр. — 394

Бозаджии (изоп. Боздаж), с. в Сл. окр. — 317

Бозвелийско (Кадъ кьой), с. във Вн. окр. — 138

Боздаг, вж. Сминица

Боздиш, изоп. от с. Бозаджии — 317

Боказе, вж. Ришки прох.

Болинца, вж. Доленци

Бомболие, изоп. от Бъмбоки — село в Костурско, Югозападна Македония, Гърция — 387

Бона Мансио, ант. станция при с. Ветрен — 392

Бонзим, вж. Бъзан

Борилово (Хамзалари, изоп. Хамурзуца), с. в Сз. окр. — 111

Борово (Борова), дн. с. в Потами, Драмско, Беломор. Мак., Гърция — 328

Боруй, вж. Стара Загора

Босилево, изоп. Масилова, с. в Струмишко — 44

Босна, дн. република в СФРЮ — 21, 22, 23, 35, 37, 67, 70, 109, 132, 140, 199, 236, 326, 357, 430, 431, 447, 453, 460, 462, 463, 464, 465, 468, 469, 476, 477, 480, 482, 484, 485, 487, 488, 491

 

537

 

 

Босна-Сарай, дн. Сараево, вж. Сараево

Ботинтро, вж. Бутринти

Вотров (изоп. Бусарад), с. в Рс. окр. — 138

Ботум (изоп. Вотум), с. в Охридско, Зап. Мак., СФРЮ — 423

Боюк Бешик, вж. Бешик — 211

Бояна (изоп. Пеган), дн. квартал от София — 260

Брадвари (Балтаджиени кьой, изоп. Айнеджик), с. в Сс. окр. — 291

Браила (Браил, Браилов), гр. във Влашко, СР Румъния — 108, 204

Брандук, вж. Врдник

Браничево, вж. Косталац

Браничево (Шарвин, изоп. Шара, Дриста), е. в Шн. окр. — 291

Браониста (Браоница), вж. Брегалница

Братиндол (изоп. Прадиндол), с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 376

Братислава (Пресбург), гр. в ЧССР — 202

Брегалница (Браониста, Мармара), р. — 62, 68, 335, 361, 362, 363, 364, 366, 403, 407

Брашов (Кронщат), гр. в Седмиградско, СР Румъния — 97

Брежани (Сърбиново, изоп. Сирбин), с. в Бл. окр. — 347

Брезник (изоп. Бръсник, Пираник), гр. — 256, 275, 276, 277, 352, 353, 354

Бреслау, вж. Вроцлав

Брест, с. в HP Албания — 381

Брестовица, с. в Лесповацко, Моравско, СФРЮ — 271

Брджан, вж. Бърджани

Брниац, изоп. от с. Брвеница, Новопазарско, Сърбия, СФРЮ — 356

Бруса, вж. Бурса

Бръсник, вж. Брезник

Брюксел — 202

Брягово, с. в Хс. окрг. — вж. Турали Вилаеси — 266

Бряновце, вж. Буяновац

Бугулар кьой, вж. Единаковци

Бугров, вж. Богров

Будурени (изоп. Вурамжик), с. във Ференско, Югозап. Тракия, Гърция — 52

Бужала, вж. Вишна

Бузовград (Армаганово, изоп. Харманкьой), с. в Сз. окр. — 314

Бук, дн. с. Паранестион, Драмско, Беломор. Мак., Гърция — 329

Буковик, с. Битолско, Вард. Мак.,— 376

Буково, Букова, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383, 420

Букурещ — 75, 83, 93, 109, 208, 209, 264, 403, 466

Буалкенес, вж. Пресяк

Буковски ман., Битолско — 376

Булар, изоп. от Бухлар, дн. с. Буховци, Търговишки окр. — 282

Булгаркьой, с. в Кешанско, Югоизт. Тракия, Турция — 318

Бунар Хисар, Апункар, Бухар Динар Хисар, дн. Пунархисар, ант. Вризис, среднов. Врис, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 166, 309, 310

Буново, с. в Сф. окр. — 280

Бургас, гр. — 133, 146, 147, 148, 149, 169, 177, 182, 184, 186, 187, 188, 191, 192, 199, 205, 290, 291, 314, 317

Бургас (Бургаз), вж. Люлебургаз

Бурдипта (погр. Бурдиста), вж. Момково

Буренос (Бурино), вж. Вернон

Буришане — 326

Буртудизус, вж. Баба Ески

Бурукале (ант. Бистонида), зал. — 188

Бурса (Бруса), гр. в М. Азия, Турция — 85, 446

Бусарод, вж. Ботров

Бусница, вж. Дусница

Бутринти (изоп. Ботинтро), (старобълг. Бутрот), гр. в HP Албания — 22

Бухар, Динар Хисар, изоп. от Бунар Хисар, дн. Пунархисар, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 309, 310

Буховци (Бухлар, изоп. Булар), с. в Тщ. окр. — 282

Бучанбунар, вж. Климент

Буяновац (Буянавци, изоп. Бряновце), гр. в Моравско, СФРЮ —332

Бъзан (Бонзим), с. в Рс. окр. — 81

Българска (Бугар) Морава, дн. преим. Южна Морава, р. — 29, 208, 257, 259, 267, 268, 269, 270, 272, 363

Бъмбоки, изоп. Бомболие, мреим. на Макрохори, с. в Пополе, Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 387

Бърданж (Бърдани?), с. в Дебърско, Вард. Мак., СФРЮ — 378

Бърджани, изоп. Брджан, с. в Кичовско, Зап. Мак., СФРЮ — 425

Бюалкесен, изоп. от Боазкесен, вж. Пресяк

Бюлатлар, неут. с. в Шн. окр. — 450

Бююк Бешик (Боюк Бешик), вж. Бешик (Волве)

Бююк Буялик, вж. Шарково — 149

 

538

 

 

Бююк Дербенд (изоп. Бююк Дерен), вж. Гол. Дервент — 134, 138

Бююк Каръщиран (Каристан, Каристиран, Каре Теран, Карищиран, Кареш Дервент, ант. Дризипара), дн. с. в Югоизт. Тракия, Турция — 70, 77, 84, 138, 253, 254

Бююк Манастир, вж. Голям манастир — 178

Бююк Чекмедже (Понте гранде), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 36, 53, 64, 65, 139, 216, 253, 312

Бюлатлар, смесено и изоп. от Бухлар и Атлар, съотв. с. Буховци и Съединение — 297

Бяла (Беля, Белой), гр. — 91, 138

 

Вабро, вж. Върбени

Вакарел (Вакарел Кулиси), с. в Сф. окр. — 260

Вакоф, вж. Устрем, Яб. окр. — 178

Валис Домициана, вж. Бабадаг

Валовица (Демирхисар, изоп. Демерхисар), дн. Сидерокастрон, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 45, 321, 328, 342, 343

Валона, вж. Вльора

Валсак, вж. Василак

Валтос (Салтъкли, изоп. Салтикьой), с. в Димотишко, Югозападна Тракия, Гърция — 288

Ваничес (Баница, изоп. от Ванча Мало и Гол.), с. в Кожанско, Беломор. Мак., Гърция — 468

Вапчища, вж. Врапчища

Вардар (Вардари), р. — 46, 61, 67, 110, 212, 271, 322, 328, 335, 337, За8, 339, 359, 361, 364, 367, 368, 369, 371, 375, 379, 391, 406, 407, 408, 409, 412, 426, 427, 428, 429, 430, 458

Вардар Саригул, вж. Саригьол

Вариш, с. във Велешко, Вард. Мак., СФРЮ — 62

Варна (ант. Одеса), гр. — 58, 94, 95, 101, 108, 117, 118, 138, 139, 147, 205, 267, 282, 291, 297, 299, 313, 322, 450

Варош, с. в Косово поле, СФРЮ — 331

Василика, с. в Халкид. п-в, Гърция — 323

Василак, изоп. Валсак-чифлик, с. в Кавалско, Беломор. Мак., Гърция—49

Ватопеди, ман. в Св. гора — 210

Ведрово (Казалъкени маха ле, изоп. Казаккьой), с. в Бс. окр. — 314

Велбъжд, вж. Кюстендил

Велбъждски проход (Девебаир), изоп. Двелабердан — 404

Велвендос (изоп. Велваидос), гр. в Беломор. Мак., Гърция — 457

Велгощи, с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 420

Велес (Кюпрюлю, Кюприли), ант. Ад Кефала, изоп. Кефалон, дн. Тито-Велес, гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 61, 62, 271, 337, 338, 339, 359, 367, 376, 426

Велеста, изоп. от с. Велестово, Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 378

Велика (Велика дере, Велиджа, Велиша, Велища, Белица), р. — 43, 44

Велики Тимок — Търговишки и Тимок, река, която се слива с Мали Тимок при гр. Княжевац — 430

В. Търново, изоп. Тернова, Търнава, Тирнава, гр. — 90, 116, 131, 132, 133, 138, 242, 267, 282, 283, 284, 295, 299, 431, 451

Велинград, гр., Пз. окр. — 253, 325, 328, 330

Велица, вж. Велика

Велушина, вж. Велушино

Велушино, изоп. Велушина, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Венец (Кьоклюджа, Кьоклюдже), с. в Шн. окр. — 291

Венеция — 199

Вентрок, вж. Дреново

Вербовник, изоп. от Мали Върбовник — 400, 401

Верея, вж. Ст. Загора

Веригово (Синджирли, Сиза), с., дн. квартал от гр. Хисаря — 31, 32

Верия, вж. Бер

Верона, гр. в Италия — 199

Вернон (Буренос), пл., вж. Нерезка пл. — 457

Весбек (Исбек), вж. Хасанбегово

Веселина (Карагьоз, изоп. Караджос), с. в Рз. окр. — 80, 134

Веселиново (Байрам, Байрам дере), с. в Шн. окр. — 300

Ветрен (Ново село, тур. име Йеникьой, ант. Бона Майско), с. в Пз. окр. — 227, 228, 229, 261, 262, 263

Вечера, вж. Ичера Вид, изоп. от Вит — 240, 242, 260, 278, 280, 281

Видбаут, изоп. от Видбол, р. — 239

Видбол (Витбол, изоп. Вибаот), p. — 239

Видин, гр. — 58, 108, 110, 117, 117, 203, 239, 240, 258, 279, 299, 301, 322, 430, 451

Видраре, изоп. Викрар, с. Сф. окр. — 239, 272, 279, 280

Виза (Бизия), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 163, 166, 167, 168. 169, 170, 253, 254, 310, 311, 312

 

539

 

 

Визардже, Вишедрина, вж. Вълчедръм

Виена — 82, 199, 202, 293, 448, 450

Вижене, изоп. от Вишени — 384

Виздерина, изоп. от Вълчедръм — 235

Викрар, вж. Видраре Викус Целернс, вж. Карахариан (Ваду)

Виминациум, вж. Косталац

Виндене, вж. Подуево

Виница, изоп. от Виниче, с. в Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 406

Винцея, вж. Смедерево

Висеград, вж. Вишеград

Високо, гр. в Босна, СФРЮ — 108

Витебск, гр. в Белоруска ССР — 146

Витоша (изоп. Витош), пл. — 257, 258, 260, 276, 277, 350, 352, 353, 400, 401

Витци, вж. Вич

Вихрен (Елтепе, изоп. Йелтепе), вр. в Пирин — 325, 327, 330, 345,347

Виц и, изоп. от Вич

Вицианум, вж. Улпиана

Вич (Витчи, Вици, Саракина), пл.— 384, 414

Вичедрина, изоп. от Вълчедръм — 239

Вишеград, изоп. Висеград, гр. в Босна, СФРЮ — 108

Вишени (изоп. Вижене), дн. преим. Висиня, с. в Пополе, Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 384

Вишна (Боялар, изоп. Бужала), с. в Бс. окр. — 304

Влака (Влако), с. в Леринско, Беломор. Мак., Гърция — 384, 385

Власидица, изоп. от Власотница, дн. гр. в Моравско, СФРЮ — 271, 272

Влаина (Курбетска), пл. — 268, 271, 272, 273

Влахия (Малка Влахия) — 70, 75, 82, 118, 140, 150, 177, 183, 194, 199, 232, 350, 431, 452, 453, 454

Влахо-Клисура, вж. Клисура

Вльора (Авлон, Валона), гр. в HP Албания — 21, 410, 414

Вогацикион, вж. Богацко

Воден (Водена, изоп. Водина), дн. Едеса, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 323, 324, 371, 411, 412, 414,

Воденица (Фотиница), преим. Фоти-ни, с. в Пополе, Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 387

Возарце, изоп. от Возарци, с. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 369

Войвода (Паша кьой), с. в Шн. окр. — 81

Волви, вж. Бешик

Волевод (Воловот), с. в Кукушко, Беломор. Мак., Гърция — 339

Воло (Волос), гр. в Тесалия, Гърция — 459

Вопче, вж. Стряма

Вотум, вж. Ботум

Воуца, Воюца, изоп. от Воюса, дн. Вьоса, р. — 376

Врана, изоп. от Враня, гр. в Моравско, СФРЮ — 29, 35, 36, 270, 332, 359, 406, 431

Врапчища, изоп. Ваптшиста, Вапчища, с. в Горни Полог, Вард. Мак., СФРЮ — 430

Вратирия, неут. с. в Лесковацко, Моравско, СФРЮ — 270

Вратник (Демир капия), прох. в Изт. Стара пл. — 244, 451

Врачеш (изоп. Връш), с. в Сф. окр. — 280

Враца (Уйвардже, Ужварджа), гр.— 239, 240, 258, 272, 283, 451

Врдник, изоп. Брандук, Врандук, с. в Срем, СФРЮ — 37

Връш, изоп. от Врачеш — 280

Воскопоя (Москополи), вж. Москополе

Вризис, вж. Бунар Хисар

Вроцлав (Бреслау), гр. в Полша — 202

Врутак, изоп. от Вруток, с. в Тетовско, Северозап. Мак., СФРЮ — 429

Вувикхане, вж. Перитор (Перитерион) Вук хан, гр. Вуковец — 361, 362

Вурамджик, вж. Будурени

Вучитрън (Вълчитрън), Вукстрина, Вучитри, гр. в Косово поле, СФРЮ — 35, 71, 269, 271

Вълчедръм (Вичедрина, изоп. Виздерни), Визардже, гр. — 239

Вълче поле (Курт кьой), с. в Хс. окр. — 250, 251, 267

Върба, с. в Пк. окр. — 350

Върбени, изоп. Вабро (Екшису), преим. на Итя, с. в Кайлярско (дн. Птолемиаско), Беломор. Тракия, Гърция — 389

Върбица, с. в Шн. окр. — 150

Върбяне (Сюютлю, изоп. Секлик?), с. в Шн. окр, — 291

 

Габрова, изоп. от Габровица, с. в Сф. окр. — 393

Габрово, изоп. от Габрова, Габрови, Каброви, гр. — 90, 110, 113, 131, 133, 138, 244, 245, 284, 295, 451

 

540

 

 

Гавардин, изоп. от Угърчин

Галав, вж. Гниляни

Галачиста, изоп от Галапица или Галатица, с. в Халкидика, Беломор. Мак., Гърция — 324

Галац (Галас), гр. в СР Румъния — 108, 109, 202, 204

Галиполи, град в Европ. Турция — 160, 206, 216, 253, 318, 455

Галешица, изоп. от Галичица, пл. — 419

Галикун, вж. Куфалово

Галиста (Галища), дн. с. Оморфоклисия, Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 376

Гаре, с. в Моравско, СФРЮ — 272

Гарескус, вж. Градско

Гаси Кенги, неут. с. в Гюмюрджинско, Югозап. Тракия, Гърция —51

Гегличова, изоп. от Жеглигово, старобълг. крепост — 406, 441

Гергевец (Аладаглии, изоп. Аласдакьой), с. в Сл. окр. — 184

Германия — 22, 45, 82

Генисея, вж. Йенидже Вардар Георгия, Грузия — 222, 475

Георче, вж. Корица (Корча) Гецово (Хасанлар, Машанлар, Хасенлар), дн. квартал от Разград — 81

Гилан, вж. Гниляне

Гимоджина, вж. Гюмюрджина

Гинекокастро, вж. Женско

Гиргево, Гьорджова, вж. Гюргево

Глава, с. във Вр. окр. — 240

Главишица (?), с. в Дебърско, Вард. Мак., СФРЮ — 378

Гливец, вж. Рупел

Глисич, вж. Глишик

Глишик, изоп. от Глисич, с. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 368

Глоговик, изоп. от Глоги, с. в Тетовско, Вард. Мак., СФРЮ — 428

Гниляне (Гилан, Гиляне), гр. в Косово поле, СФРЮ — 29, 35, 36, 393

Големо (Голямо) село, с. в Кн. окр. — 350

Голубац (ант. Купе), с. в Пожаревацко, Моравско, СФРЮ — 430

Голубица (Голубеца), вж. Гълъбец

Голяма Камчия, вж. Камчия

Голяма Морава, дн. преим. Велика Морава p., вж. Морава

Голям Дервент (Бююк Дервенд, Дербент, изоп. Бююкдерен), с. в Яб. окр. — 77, 78, 134, 138, 149,150, 301

Голям Камчик, вж. Голяма Камчия

Голям Манастир (Бююк Манастир), с. в Яб. окръг — 178

Голямо село, вж. Големо село

Голямо Турчани (Горни Турчани), с. в Гостиварско, Вард. Мак., СФРЮ — 428

Гора, обл. в Изт. Албания — 420

Горенци, изоп. Горница и Горници, преим. на Корисос, с. в Пополе, Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 387

Горенци, с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 378, 422

Горица (Геордже, Горджа, Кьордже), дн. гр. Корча, Албания — 376

Горна Джумая — днес Благоевград — 347, 348, 349, 359, 363, 396, 397, 401

Горна Мизия — 257, 260, 261, 267, 270, 274, 276, 299, 325, 332, 363, 393, 431, 450, 452, 456, 458, 459, 463, 464

Горни Полог, обл. — 429

Горни Турчани, вж. Голямо Турчани

Горни Романци (изоп. Раганци), с. в Пк. окр. — 353

Горници (Горница), изоп. от Горенци — 370, 422

Горни Цибър (Цибрус, Цибър-Варош, Цибър-паланка, изоп. Джибра-паланка), ант. Киабрус, с. Мх. окр. — 239

Горно Клещино (изоп. Клещина-Горно), дн. с. Ано Клиио, Леринско, Беломор. Мак., Гърция — 383

Горно Камарци, с. в Сф. окр. — 278, 280

Горно Чичово (Чичова), с. във Велешко, Вард. Мак., СФРЮ — 407, 427

Гороцвет (Ютюклер), с. в Рз. окр. — 296

Горски извор (Коручешме), изоп. Курукесме, с. в Хс. окр. — 69

Горубляне (изоп. Грублян), дн. квартал от София — 260, 395

Гостивар (Густивар, Костово), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 337, 359, 379, 428, 430, 457

Гостун (изоп. Густан), с. в Бл. окр. — 327

Гоце Делчев (Неврокоп), изоп. Неврекуб (ант. Никополис ад Несту) — 210

Грабово, изоп. от Градево, с. в Бл. окр. — 348

Грав, гр. във Франция — 189

Градешница, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

 

541

 

 

Градиска, вж. Градско

Градско, с. в Тиквеш, Вард Мак., СФРЮ —  339

Грамос (Каница, изоп. Грамузи), пл. — 376, 387, 411, 413, 414, 460

Грамос (Грамма, Грамузи), р. — 412, 413, 415

Грациану, среднов. креп. при дн. с. Гратике, Гюмюрджинско, Югозап. Тракия, Гърция — 51

Гратова, вж. Габрово, град — 90

Гребена (Крепени), изоп. от с. Кърпени (Кръмпени) — 387

Гревено (Гребена), дн. Гревена, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 411, 412, 457

Григорево, с. в Сф. окр. — 278

Гроздьово (Кюпрюкьой, Карнабняти Кюпрюкьой), с. във Вн. окр. — 138

Гроцка, изоп. Гродска паланка, Белградско, Сърбия СФРЮ — 255

Грублиан, вж. Горубляне

Грубшин (Друпшин), изоп. от Групчин (Грумшик) — 409

Грудово (Карабунар, изоп. Карапунар), гр. — 149, 306

Грузия (Георгия) — 222, 475

Грука, изоп. от Гурка — 416, 457, 460

Групчин (Грумшин), изоп. Грубшин (Друпшин), с. в Тетовско, Вард. Мак., СФРЮ — 408

Гузина, изоп. от Гусине, с. в Иванградско, Черна гора, СФРЮ — 475

Гургузовац, вж. Кияжевец Гурка (изоп. Грука), дн. Гури, р.— 416, 457, 460

Гурково (Хайнито, Хаинкьой, Ханкьой), с. в Сз. окр. — 112

Густан, вж. Гостун

Густивар, вж. Гостивар

Гълъбец (Голубица), седловина — 256, 278

Гълъбово (Карабунар), изоп. Карапунар, гр. — 112, 134

Гърло, с. и пролом в Брезнишко, Пк. окр. — 276, 352, 353, 354

Гърмеси, вж. Кормянско

Гьоктепе, вж. с. Звездец

Гьокче бунар, дн. Сив кладенец, с. в Кж. окр. — 326

Гюменче (Гюмендже), дн. гр. Гумениса, Беломор. Мак., Гърция — 339, 340

Гьормеши, вж. Кормянско

Гьостендил, вж. Кюстендил

Гюмюрджина, Гюмюрджи, Гюмюрджин, Гюмюрджина, изоп. Гимоджина, Комулджина, ант. Порсуле, дн. гр. Комотини, Югозап. Тракия, Гърция — 50, 51, 209,

210, 253, 320, 326, 330

Гюргево (Джурджево, изоп. Гиргево, Гьорджова, Юрсхор), дн. Джурджу, гр. във Влашко, СР Румъния — 58, 82, 108, 109, 177, 202, 203, 209, 29

Гюрил, вж. Кьойли

Гюстендил, вж. Кюстендил

Гявата (изоп. Диават), с. и прох. в Битолско, Зап. Мак., СФРЮ — 377, 422

Гюница (Яница), вж. Енидже Вардар

 

Давидово (Даутлар), изоп. Тауслар чифликьой, с. в Сс. окръг — 291

Далмация — 21, 60, 464, 465

Дамаск — 223, 232

Даонис, вж. Парачин

Даотци, изоп. от Доленци, или Дворци, с. в Кичевско, Вард. Мак., СФРЮ — 371, 439

Дарковица, дн. преим. на Дарковце, с. в Лесковацко, Моравско, СФРЮ — 271

Даробас (Доробас), с. в Пд. окр.— 315

Дафнуда (Неби махале, изоп. Неи-бирмалеси), с. в Лъгадинско, Беломор. Мак., Гърция — 46

Двелабердин (Биелобърдо), изоп. от Девебаир, дн. Велбъждки проход, вж. — 404

Дебрец, Дебре, изоп. Дзербе, преим. Анархи, Кайларско (Птолемианско), Беломор. Мак., Гърция — 371

Дебър (Дебри, Дебре, Дибра, Дибрес, Диброс), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 363, 375, 378, 379, 380, 381, 423, 426, 427, 429, 460, 461

Девели, вер. дн. с. Керман, окр. Текирдаг, Югоизт. Тракия, Турция — 209

Деветинци (Докузек, изоп. Докуз Юклер), с. в Бс. окр. — 78, 134

Девин (Дьовлен, изоп. Довлен), гр. — 329

Девина, изоп. от Девня, гр. и ез. — 95, 282

Деврет Хисар, вж. Женско Деволт (Вариш-Дербенд), пролом на р. Раец — 369

Девол (изоп. Деол), дн. Деволи, р. — 376, 377, 384, 415, 416

Дегирмендере, вж. Първенец

Дедебалия, вж. Ореокастрон — 48

Дедикьой, вер. изоп. от Дерекьой, дн. Константиново, Вн. окр. — 303

 

542

 

 

Деирмендере, изоп. от Дермендере, вж. Първенец

Дели Камчия, вж. Луда Камчия

Делкрос, вж. Деркос

Деликьой, вж. Аврамов (Мокрен) — 134

Демержар, вж. Демирхисар

Демирджи, изоп. от Урджулар, с. Лозен — 392

Демирджилер, изоп. от Демирджи кьой, дн. Желязно, Пловдивски окр. — 314

Демиркапия, пролом на Средни Вардар — 339, 368

Демир Капия, вж. Вратник в Изт. Стара пл. — 244, 451

Демир Капу, вж. Траянови врата

Демиркапу Тепеси (връх на Желязната врата), Демир капя, проход висок 2400 м. (най-висок в България), свързва Самоков с Разлог — 394, 398

Демир кьой, вж. Малък Самоков

Демирхисар, изоп. Демерисар, вж. Валовища

Деол, изоп. от р. Девол — 376, 377, 384, 415, 416

Дербенд — вж. с. Голям Дервент

Дербенд кьой (Дервент), вж. Змейово — 248

Дербендкьой (Дербент), вж. с. Пролаз

Дербент (Влахо Клисура), вж. Клисура

Дервент (Дербент, Дервена, дн. Авас), с. в Дедеагачко, Югозап. Тракия, Гърция, вж. Техедервент — 209

Дервиш Йован, вж. Детелина

Деркос (Теркоз, изоп. Делкос), гр. и ез. в Югоизт. Тракия, Турция — 312

Деспотодаг, вж. Дъбраш

Деспото Яйлак (Деспото Яйласи), вж. Доспат

Детелина (Дервиш Мюслюм), с. във Вн. окр. — 314

Дефихиг, неут., с. в Сз. окр. — 32

Дечаие (Дечани), ман. в Косово поле, СФРЮ — 331

Джезаир Мустафа, вж. Свиленград — 131, 134, 138

Джелтепе (Елтепе), вж. Вихрен Джерман, река в Югозап. България, приток на Струма — 68, 349

Джерман, с. в Кн. окр. — 349

Джибра, изоп. от Цибър, р. — 239, 240

Джибра паланка, вж. Горни Цибър — 240

Джяково (Диаково), гр. в Метохия, СФРЮ — 331

Дижиле, вер. изоп. от Хаджилер, преим. Ставроти, Кожанско, Беломор. Мак., Гърция — 376

Джинидчекьой, изоп. Джинидже кьой,. с. в Еноско, Югоизт. Тракия, Турция — 290

Джихан, неут. сел. във Вн. окр. — 138

Джумая, Джумаа, вж. Баракли (Долна, Сярска) Джумая, Горна Джумая (Благоевград), Ески Джумая (Търговище)

Джумая — село в Кайларско, Югозап. Македония, Гърция — 390

Джурджу (Джурджево), вж. Гюргево

Дзербе, изоп. от Дебрец, вж. 388

Диаково, вж. Дяковица

Диават, изоп. от Гявато — 377, 422

Диамболис, погр. от Дианополис, вж. Ямбол

Диарбекир, гр. в Мала Азия, Турция, — 58, 251

Дибра, вж. Дебър

Дивдядово (Ченгел), дн. квартал от гр. Шумен — 128

Дивля, с. в Трънско, Пк. окр. — 275, 354

Дижиле, изоп. от Джиджчалер (Чечилер), дн. Петрана, с. в Кожанско, Юж. Мак., Гърция — 412

Диме (Димум), вж. Белене

Диме, вж. Фере

Димитровград (Каяли, Кюяли), ант. Транслитис, гр. в НРБ — 63

Димитровград (Цариброд), гр. в СФРЮ — 255, 256, 257, 354

Димотика, дн. Дидимотихон, гр. в Югоизт. Тракия, Гърция — 70, 150, 159, 160, 161, 162, 263, 287, 288, 454

Динар Хисар, вж. Бунар Хисар

Дионисополис, вж. Балчик

Дирахиум, вж. Драч

Дирклиташ, вж. Побит камък

Добрал, вж. Прилеп — 134

Добри дол (изоп. Добридо), с. в Горни Полог, СР Македония, СФРЮ — 430

Добринища (изоп. Добринище), гр.— 327, 347

Добруджа — 236, 290, 313, 451

Добърца — село в Тетовско, Вард. Мак., СФРЮ — 408

Дованица (Дуваница), изоп. от До-ганица, пл. — 268, 403, 404

Довлен, вж. Девин

Дойран (изоп. Тойран, ант. Асорус, Таурезиана, бълг. Поленин), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 323, 338, 341

 

543

 

 

Докузек, Докуз Юклер, вж. Деветинци — 134

Доленци (изоп. Болинци), с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 376

Долна (Байракли, Сярска) Джумая, дн. Ираклея (Хераклея), гр. във Валовишко (Сидеркастренско), Беломор. Мак., Гърция — 342

Долна баня (Банк, Баня), гр. — 22, 23, 28, 31, 34, 35, 62, 69, 71, 256, 261, 265, 327, 394, 395

Долни Балван (изоп. Баолван), с. в Щипско, Вард. Мак., СФРЮ — 365

Долни Камарци, изоп. от Дол. Камарци, с. в Сф. окр. — 278, 280

Долни Полог, обл. — 429

Долни Турчани, вж. Мало Турчани

Долно Клещино (изоп. Клешини-Долна), дн. с. Катоклино, Леринско, Беломор. Мак., Гърция — 383

Долно Чичово (изоп. Чичова), с. във Велешко, Вард. Мак., СФРЮ — 407, 427 Доможеция, вж. Диногеция Домуз дере, с. в Югоизт. Тракия, Турция — 58

Дориск, ант. сел. в Югозап. Тракия, Гърция — 210, 215

Доростолум, вж. Силистра Доспада (Доспада-Яйла, Доспади Яйласъ), вж. Дъбраш, пл. и гр. Доспат, См. окр. — 263, 325, 326, 328, 346

Доспада дере — Доспат — 325, 328

Дофине, обл. във Франция — 320

Драва, изоп. от с. Драгово, Щипско, Вард. Мак., СФРЮ — 267

Дравескус, вж. Здравик

Драгоела, вж. Драгоево

Драгоил, с. в Сф. окр. — 257

Драгой (Драгоела, Драгой кьой), дн. с. Драгоево, Шн. окр. — 79, 80, 134, 208, 300

Драгоман, гр. — 258

Драгош, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Драма, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 49, 210, 321, 326, 327, 328, 329

Дранова, вж. Дряново — 90

Драновица, вж. Дреновец

Драч (Дирахиум, Дурацо), дн. Дуръси, гр. HP Албания — 264, 375, 382, 414, 460

Дренава Дербенд, вж. Дряново — 138

Дренково (Дриновац), гр. в СФРЮ — 202, 203

Дреновец (изоп. Дреновче, Дриновац), с. във Вд. окр. — 108, 239

Дреново (Вентрок), с. в Корчанско, HP Албания — 377, 417

Дреновче, вж. Дреновец Дреска, изоп. от Треска, р. — 407

Дриновац, вж. Дреновец

Дриста, вж. Браничево

Дробета Северин (Созерени), гр. във Влашко, СР Румъния 203, 213

Другово, с. в Кичевско, Вард. Мак., СФРЮ — 425

Друзипара, вж. Бююк Каръщиран

Дръгъшани (Драгошан), гр. във Влашко, СР Румъния — 213

Дряново (Дренава Дербенд Дранава), гр. — 138, 284, 295

Дублян, с. в Лесковацко, Моравско, СФРЮ — 269

Дубница, вж. Дупница Дубровник (Рагуза), гр. в СФРЮ — 21, 60

Дуваница (Дуганица), изоп. от Доганица, пл. — 268

Дуган хисар (Доганхисар, изоп. Щашкулап), дн. Есими, с. в Дедеагачко (Александруполско), Югоизт. Тракия, Гърция — 52

Дулчиньо, дн. Улцин, гр. в СФРЮ — 22, 60, 61

Дунав — 31, 37, 55, 58, 69, 80, 81, 82, 90, 91, 95, 108, 109, 114, 116, 117, 135, 181, 202, 203, 204, 209, 239, 240, 241, 258, 282, 290, 293, 295, 299, 300, 313, 450, 453, 478

Дупница (Бжница, Дупниса, Дусница), дн. Станке Димитров — 22, 28, 30, 34, 35, 62, 68, 71, 271, 321, 337, 348, 349, 350, 359, 395, 396, 397, 400, 401, 403

Дупяк (Дупиа, Дупя, Дупиари), дн. Диспилион, с. в Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 385, 387, 413

Дуодея, вж. Айватово

Дурацо, вж. Драч (Дуръси)

Дурбог, вж. Даробас (Доробас)

Дурла, изоп. Турла, пл. — 389

Дурмуш кьой, вж. Лозево

Дусница, вж. Дупница

Дучитабак, изоп. от Дущубак, вж. Ясеново

Душанци, с. в Сф. окр. — 280

Дъбиле, изоп. Бабила, с. дн. квартал от Струмица — 44

 

544

 

 

Дъбраш (Деспотодаг, Доспада Япласъ), пл. — 250, 348, 392, 393, 456, 465

Дъица (Теица, изоп. Тица), с. в Гюргево — 208

Дъскотна (изоп. Искодна), в с. Бс. окр. — 305

Дюлино (Айводлик), с. във Вн. окр. — 314

 

Ебели, изоп. от Хибилий, вж. Страхилово

Ебибзе, вж. Любимец

Евксин (Евксикски Понт)., вж. Черно море — 166

Еврени (Ервенли), с. във Визенско, Югоизт. Тракия, Турция — 312

Египет — 7, 173, 175, 224

Егисус, вж. Тулча

Егрибуджале, дн. Неа Аполония, Солунско, Беломор. Мак., Гърция — 45

Егри Паланка, вж. гр. Крива (Криворечна) Паланка — 268, 337

Едерие, Едирне, вж. Одрин

Едеса, вж. Воден

Единаковци, Бурханлар, изоп. Бугелар, с. в Шн. окр. — 80

Ейдекле, вж. Леярово

Ейрадин, вж. Бистра

Екерне, изоп. от Кранево, с. във Вн. окр.

Екзамилия, изоп. от Ексамил, с. в Галиполския п-в, Турция — 133

Еласон (Аласои, Оласон), гр. в Тесалия, Гърция — 412

Елбасан, гр. в HP Албания — 378, 381, 382, 410, 414, 422, 462

Елевтериуполис, вж. Правища

Елин Пелин (Новоселци, изоп. Уселия), гр. — 277

Елена (изоп. Илиана), гр. — 295

Елешница, с. в Бл. окр. — 321

Елхово (Казълагач, Йенидже Казълагач, изоп. Йенидже Кизилагад), гр. — 286

Емерли, изоп. от Емирли, дн. с. Кавали, Димотишко, Югоизт. Тракия, Гърция — 253

Елчили, вж. Илчили

Емине, нос — 133, 147, 190, 205, 314

Емине даг, вж. Стара планина — 116, 313

Емине Балкан — Източна Стара планина — 313

Емине, дн. Емона, с. в Бс. окр. — 314

Емирдилов, вж. Емирли

Емирли, изоп. Емирдилов — 31

Енжели, вж. Ерджели

Енджи кьой, вж. Новачево

Енидже, вж. Йенидже

Енидже Вардар (Индже Вардар, Индже Карасу, Йенидже Карасу), дн. преим. на Яница, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 323, 339, 390, 391

Ени Загора, вж. Нова Загора

Ени кьой (Енидже), с. в Кешанско, Югоизт. Тракия, Турциця — 319

Ени хан, вж. Нови хан

Енос, дн. Енюз, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 77, 87, 132, 161, 162, 253, 289, 290

Епеншаса, вж. Лепеница

Епиват (изоп. Пивато), с. в Цариградско, Югоизт. Тракия, Турция — 139, 140

Епир, обл. в Гърция — 21, 140, 156, 299, 375, 376, 411, 414, 459, 460, 461, 462, 463

Ербино, вж. Ърбино

Ервенли, вж. Ьвренли

Ерджели, изоп. Енжели, с. в Щипско, Вард. Мак., СФРЮ — 43

Ереван, гр. в Арм. ССР — 157

Ереклер, вж. Ерекли, Ериклери

Ерекли (тур. изговор на Хераклея), вж. Мармара Ереглиси

Еренли, изоп. от Евренли, дн. Железник, с. в Бс. окр. 138

Ериклер, Ереклер, изоп. Ерекли, с. в Лозенградско, Югоизт. Тракия, Турция — 135, 307

Ерикли, вж. Сливак

Ерзерум, гр. в Мала Азия, Турция — 58, 251

Еркене, р. — 254, 310, 312

Ескер, вж. Искър

Ескир, вж. Искър

Ески баба, вж. Баба Ески

Ески Джумая (Ески Джума), вж. Търговище — 131, 134

Ески ереглп, вж. Мармара Ереглиси

Ески Зара (Ески Загра, Ески Захра,) вж. Стара Загора — 112, 131, 314

Ески Килия (Килия Веке), вж. Килия — 205

Ескиполис, дн. с. Ескиполос, Одренско, Турция — 195

Ески Сарай, вж., Върбица

Ески Стамбул (Ески Стамбулук), вж. гр. Преслав — 300

Ескус, вж. Гиген

 

545

 

 

Етиопия — държава в Североизт. Африка — 119

Етрополе (Етропол), гр. — 258, 260, 267, 272, 278, 451

 

Жабяни (изоп. Ябани), с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ -- 383

Жалеш (изоп. от Ялувеш) Шал, Чал), вж. Рударска и Плоча пл. — 379, 428, 429

Жаровяни (изоп. Шеровиен), с. в Долни Полог, Вард. Мак., СФРЮ — 430

Жеглиго, изоп. от Жеглигово, старобълг. креп., вж. Куманово — 406, 441

Жеглянци (изоп. Жиуновце), с. в Кочанско, Вард. Мак., СФРЮ — 365

Жедно (изоп. Йедно), с. в Пк. окр. — 350

Железник (Демирджикьой, изоп. Демиджилер), с. в Пд. окр. — 314

Железни хан от с. Желюша, Димитровградско, СФРЮ — 354

Желязково (Къзъ клисе, изоп. Къзълсиклен) с. в Бс. окр. — 149

Женева, гр. в Швейцария — 235, 419

Женско (Авретхисар, изоп. Девретхисар), дн. с. Гинекокастро, Кукушко, Беломор. Мак., Гърция — 324, 340

Жеравна (Башкьой), с. в Сл. окр.— 293

Жервохор (ант. Хераклея Синтика), преим. на Зервохори, Нигритско, Беломор. Мак., Гърция — 45

Живалево или Шлегово, изоп. от Йело, Кратовско, Вард. Мак., СФРЮ — 406

Житарица, с. в Лясковецко, Моравско, СФРЮ — 269

Жиуновце, вж. Жеглянци

Жукуру (Жокуру), вж. Якоруда

Жупа, обл. в Дебърско, Вард. Мак., СФРЮ — 378, 493

 

Завала, навярно Завалската планина — между Брезник, Трън и Цариброд — 110

Загоричане (изоп. Загорич, Загорица), преим. Василиас, с. в Пополе, Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 388

Загориче (Чобан-Насуф, изоп. Чобансу), с. в Шн. окр. — 280

Залцбург, гр. в Австрия — 325

Западна Мизия — вж. Горна Мизия

Запар, вж. Цапари — 376

Захара, Зара, Захра, съкр. от Ески Загра, вж. Стара Загора

Заяс, с. в Кичевско, Вард. Мак., СФРЮ — 408, 426, 437

Звезда (изоп. Свезда, Селасфоро), с. в Корчанско, HP Албания — 417

Звездец (Гьоктепе), с. в Бс. окр. — 307

Зворник, гр. в Босна, СФРЮ — 108, 269

Звъничево (Чангърли, изоп. Ченгел), с. в Пз. окр. — 392

Здравик (ант. Дравескус), дн. Дравискос, с. в Драмско, Беломор, Мак., Гърция — 49

Здуне (изоп. Струпиа), с. в Горни Полог, Вард. Мак., СФРЮ — 430

Зейтун, вж. Ламия

Зелениград, с. в Пк. окр. — 274, 2

Земун (старобълг. Землин), гр. в СФРЮ — 202, 203

Зерма, вж. Джерман, р.

Зернова, изоп. с. Зърново (вж.) — 328

Зизопорол, гр. Созопол — 99, 100

Зирас, вж. Батовската река — 96

Зирме, вж. Пазарджик

Зиляхово, ант. Саркса, дн. Неа Зихни, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 210

Зирополие, изоп. от Циропол — 327, 347

Зихна, вж. Зъхна

Златарица (изоп. Салтар), гр. — 282

Златица (Зладия), тур. Излади, Исладиа, изоп. Латец, Сладиа Зладица, квартал от гр. Средногорие — 243, 260, 278, 279, 280

Злетово (изоп. Слетово), с. в Кратовско, Вард. Мак., СФРЮ — 364, 365

Злокучани, изоп. Слокутиани, с. Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Змейово (Дервент, Дербенд кьой), с. в Сз. окр. — 301

Знеполе (Изнебол, Иснебол), обл. в Пк. окр. — 240, 255

Знорник, вж. Зворник

Зърнево (изоп. Зернова, Църнова), дн. Като Неврокопион, с. в Драмско, Беломор. Мак., Гърция — 328

Зъхна (Зихни), с. в Зиляховско, (Неозихненско), Беломор, Мак., Гърция — 321

 

546

 

 

 

Ифирон, изоп. от Иверон, ман. в Света Гора, Гърция — 88

Ибсала, изоп. от Ипсала, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 132

Ивански (Кюпрю кьой), с. в Ши. окр. — 302

Игнада, вж. Инеада

Иене, вж. Яна, с. в Бунархисарско, Югоизт. Тракия, Турция — 166

Изарум, с. в Лъгадинско, Беломор. Мак., Гърция — 46

Извор, с. във Вд. окр. — 23£К

Извор, Голям и Малък извор, Лч. окр. — 281, 282

Извор, Низворо, дн. с. Стратоники в Халкидическия п-в, Беломор. Мак., Гърция — 324

Изетли, вж. Бисер

Излади, вж. Златица

Изнебол, вж. Знеполе

Илиана, вж. Елена

Илиджа, вж. Хисаря

Илиджа, вж. Лутрае (Терма Лутра)

Илирден (Либяхово, изоп. Либоново), с. в Бл. окр. — 324, 328

Илирия 21, 199

Илок, вж. Фиток

Илчили, с. в Одринско, Югоизт. Тракия, Турция — 253

Имброс, о-в — 52, 210

Индже Карасу, вж. Йенидже Карасу

Инджекьой (Скепасто), с. в Бунар-хисарско, Югоизт. Тракия, Турция — 254

Инеада (изоп. Игнада, Иниада), с. к нос в Югоизт. Тракия, Турция — 99, 182, 253, 254

Инд — река в Южна Азия — 119

Индия — 49

Индже Kapacv (Бистрица), преим. на Халиакмон, р. — 376, 384, 412, 455, 457, 458, 460

Инджигиз, вж. Айнаджик

Инзово (Ак Бунар, Ак Пунар), с. в Яб. окр. — 134, 179, 301

Иниада (Иняда), вж. Инеада — 182, 205

Ипек-Печ, гр. Метохия, СФРЮ — 331

Ипсала, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 132, 133, 253, 254, 289, 290, 318

Исакча (Исакчизи, Исакча изоп. Сачи), гр. в Сев. Добруджа, СР Румъния — 204, 291

Искер (Големият Искер), изоп. от Искър — 258, 260, 299, 358, 455

Искодна, вж. Дъскотна

Искра (Турско бей кьой, Тюрк бей кьой, изоп. Търбекьой), с. в Бс. окр. — 78

Искър (Ескир, Ускиер), р. — 31, 69, 208, 240, 260, 277, 279, 280, 395, 400

Исливне, вж. Сливен

Исмаво, вж. Руманя

Исмалия (Исмаил, Исмаилов) гр. УССР, СССР — 94, 109, 110, 118, 204

Исмиджи, изчезн., с. в Сатишко, Беломор. Мак., Гърция — 412

Иснебол, вж. Знеполе

Испания — 322, 432, 455, 467

Исперихово (Айдиново, изоп. Аирянли), с. в Пз. окр. — 263, 329

Истанбул (Константинопол, Станбул), вж. Цариград — 219, 300, 392

Истиб (Истип), вж. Щип

Ихтиман, гр. — 256, 257, 258, 260, 261, 265, 277, 359, 394, 395, 455

Ичера, изоп. Вечера, с. в Сл. окр. — 294, 451

Ищиб (Истиб), вж. Щип

 

Йедно (Йедна), вж. Жедна

Йело, вж. Живалево

Йелтепе, вж. Вихрен

Йедекмале, вж. Арковна

Йена (Йене), вж. Яна

Йени Базарджик вж. Нови пазар

Йенидже (Енидже, Йенидже, Карасу), дн., Йенисея, ант. Румбодона, Югозап. Тракия, Гърция — 50, 51, 209, 210, 253, 326, 328

Йенидже Вардар, вж. Енидже Вардар

Йенидже Карасу, вж. Йенидже

Йенидже Кизилагад, изоп. от Йенидже Къзълагач, дн. Елхово — 286

Йениджели, изоп. от Инджекли, вж. Стройно

Йениджик, с. Айнаиджик, Югоизт. Тракия, Турция — 209

Йени Загра, вж. Нова Загора

Йени Кениса, вж. Ново село — 43

Йеникьой, вж. Ветрен

Йеникьой, вж. Люлин — 208

Йеникьой, с. в Малгарско, Югоизт. Тракия, Турция — 319

Йеникьой, дн. Капидава, с. в Сев, Добруджа, СР Румъния — 204

Йеникьой — Ново село, Пловдивско — 329

Йеникьой, с. в Чаталджанско, Югоизт. Тракия, Турция — 312

Йеникьой — село Еникьой в Сярска околия, Югоизт. Македония — Гърция — 321

Йени Мала, вж. Чешнегирово

 

547

 

 

Йени махале, вж. Строево

Йени пазар, дн. Нови пазар, гр. в Сърбия, СФРЮ — 21

Йенксен, вж. Йенидже Йени фанал — селище на устието на Дунава в Добруджа — 205

Йени хан — странноприемница — 393

Йени хан, вж. Нови хан Йенлик, неут. гр. в Тесалия, Гърция — 412

Йенуслу, изоп. от Юнусли, преим. Неа Сиги, Кожанско, Вард. Мак., Гърция — 457

Йокору, вж. Якоруда

Йонрик, вж. Марица — 31

Йопсу (Вонче), вж. Стряма

 

Кабиле, ант. сел., дн. Зайчи връх при Ямбол — 134

Каброва, вж. Габрово — 131, 138

Кавадарци (Кафадарци, Кафадан), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 368, 369, 376

Кавакли, махала от с. Опила, Кратовско, Вард. Мак., СФРЮ — 361

Кавала (изоп. Лакавала, ант. Неаполис, среднов. Хризополис, старобълг. Морунец), гр. в Беломор. Мак., Гърция — 49, 50, 132, 210, 253, 320, 321, 322, 326, 341

Кавакле, вж. Тополовград — 178

Кавалджи (изоп. Каватли, Кабакли), с. във Визенско, Югоизт. Тракия, Турция — 312

Каварна (ант. Бизоне), гр. — 183, 291

Каватли (Кабакли), вж. Кавалджи

Кавая, гр. в HP Албания — 382

Кавили (Емирли, изоп. Емерли), с. в Димотишко, Югоизт. Тракия, Гърция — 253

Кавса, вж. Хафса

Кагридаг, изоп. от пл. Корудаг в Югоизт. Тракия, Турция — 210

Кадана, вж. проф. Иширково

Каджанлар, вж. Хаджилъри

Кадикьой, изс. с. при с. Миролюбово, Бс. окр. — 301, 318

Кадино село (Кадъ кьой), с. в Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 441

Кадъкьой, вж. Бозвелийско

Кадъкьой (ант. Беодизум), с. в Чорленско, Югоизт. Тракия, Турция — 77

Казаккьой, вж. Ведрово

Казаклер, неут. гр. в Тесалия, Гърция — 412

Казан, вж. Котел — 134

Казанлък (Казанлик, Кизенлик, Кезенлик, Кьознлук), гр. — 32, 35, 88, 90, 112, 116, 131, 134, 138, 246, 248, 253, 263, 315, 318

Казате, погр. от Казалет или Карсалеон, ант. сел., вж. Порой

Казелево, вж. Кацелово

Казила, вж. Касилак

Кайлари (Саръгьол), дн. Птолемиас, гр. в Беломор. Мак., Гъоция — 371, 376, 387, 388, 389, 414

Кайнарджа (Кайнарджи), с. в Сс. окр. — 291

Кайро — 199

Какрина — с. Къкрииа, Ловешки окръг — 282

Каламария (изоп. Макаламейра), обл. в Халкидическия п-ов, Гърция — 324

Каралар, вж. Черник

Калатис, вж. Мангалия

Калафат, гр. в СР Румъния — 58, 203

Калма — Гедерай (Гедере), неут. сел. в Гюмюрджийско (Комотинско), Югоизт. Тракия, Гърция — 209

Каликратия, с. в Цариградско, Югоизт. Тракия, Турция — 311

Калкандел, Калканделен (Кулканделен), вж. Тетово

Калониас, Колоня — 414

Калонстома (Колостома), вж. Килийски Дунавски ръкав

Калеркос, вж. Порос

Калопер, вж. Калофер

Калоперсу, вж. Тунджа

Калотино (изоп. Калотина), с. в Сф. окр. — 257

Калофер (Калопер, Карафорио), гр.— 32, 180, 247, 265, 315, 454

Калугерица, вж. Асеновци

Камено (Каяли, изоп. Кичалик), гр. — 305

Каменополе (Каменопол), с. във Вр. окр. — 239, 451

Каменослав, с. в Прищинско, Косово поле, СФРЮ — 67

Каменяк (Ташкьой, Ташчи), с. в Рз. окр. — 208

Кампания (изоп. Кепиния), обл. в Югоизт. Мак., Гърция — 323, 436

Камчия (Камчик, Качисуп, Кумсу, Труча), ант. Панисус, р. — 79, 280, 292, 293, 300, 302, 303, 305, 313

Кан, изоп. от Канино, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Канада, вж. с. Професор Иширково — 291

Канара, с. в Лозенградско, Югоизт. Тракия, Турция — 135

 

548

 

 

Канатларци (изоп. Конаклис, Конаклар), с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 327

Каница, вж. Грамос

Капаклъ ени кьой, вж. Ружица

Калиново (изоп. Калинова), с. във Вт. окр. — 282, 284

Капока, вж. Адунаци, Копъчени — 208

Капрена, неут. сел. — 387

Капулудербент, вж. Траянови врата

Кара Асмак (Кара Асмути), изоп. от Каразмак, р. — 412

Карабунар, вж. Грудово — 149

Карабунар, вж. Подслон

Карабунар, дн. квартал от гр. Гълъбово — 112, 134

Кара Бунар, изоп. от Кара Вирая, дн. с. Урания, Софлийско, Югозап. Тракия, Гърция — 288

Карабунарец, вж. Черна Карадаг (Черна гора), дн. Мавровунион, пл. — 211

Карадаг, вж. Скопска Черна гора — 335, 407

Карадере, неут. сел. в Тесалия, Гърция — 412

Караджова (Караджаова), обл. в Мъгленско, Беломор. Мак., Гърция — 389

Караджос, вж. Веселина

Каракизде, неут. сел. в Ксантийско, Югозап. Тракия, Гърция — 50

Кара Кугалук, неут. сел. в Странджа — 301

Карамустафалар, вж. с. Любен

Карамания, обл. в Мала Азия, Турция — 223

Кара Мустафларе, вж. Любен

Каран, вж. Харманли

Карапунар, вж. Грудово

Карапунар, вж. Гълъбово — 112, 134, 138

Караса, втора, вж. Места

Карасу, вж. Черна вода

Карасу, вж. Струма, Места

Карасу Енидже (Енидже), вж. Йенидже — 326

Каратова, вж. Кратово

Карафорио, вж. Калофер

Карахерман, изоп. от Карахарман, дн. Ваду, с. в Тулчанско, Сев. Добруджа, СР Румъния — 204

Карачоли, изоп. от Кара Чуфалар, вж. Козма Презвите

Карбинце, изоп. от Карбинци, с. в Щипско, Вард. Мак., СФРЮ — 365

Кареш-Дервент, вж. Бююк Каръщиран

Каринабад, вж. Карнобат

Каристиран, вж. Бююк Каръщиран

Кариферия (изоп. Караферия), вж. Бер

Карлиово, изоп. от Карлиево, с. в Сф. окр. — 280

Карловица, с. в Прищинско, Косово поле, СФРЮ — 67

Карлово — гр. — 33, 263

Карлук, вер. къшлите при с. Карли кьой, Чорленско, Югоизт. Тракия, Турция — 312

Карманкьой, вж. Краево

Карнабияти — Кюпрюкьой, вж. Гроздьово

Карнобат (Каринабад, Карнабат), гр. — 116, 131, 132, 134, 135, 138, 177, 185, 186, 208, 262, 293, 295, 300, 301, 317, 451

Карсус, погр. от Карсиум, вж. Хърсово

Касандър, изоп. от Касандра, п-в от Света гора, Гърция — 324, 412

Касаплие, изоп. от Касаплии, с. в Карнобатско — 184

Касилак (изоп. Казила), с. в Пк. окр. — 350

Кастелново, в Далмация, СФРЮ — 60

Кастория, вж. Костур

Катаро, вж. Котор

Катериа (Катрин), гр. в Пиерия, Гърция — 324

Кафадарци (Кафадан), вж. Кавадарци

Кафса, вж. Хавса

Кафтан, вж. Афтане

Кацелово (изоп. Казелево), с. в Рс. окр. — 295

Качаник (ант. Цесиана), гр. в Косово поле, СФРЮ — 28, 34, 39, 42, 66, 67, 270, 331, 332, 333, 334, 336, 337, 338

Качисуи, вж. Камчия

Карябабке, вж. Бедрово

Каяджик (изоп. Коячик, Койачик), дн. квартал от гр. Димитровград — 266

Каяли (?), с. в Кожанско, Беломор. Тракия, Гърция — 387

Каяли, вж. Филево

Кезанлик (Кезенлии), вж. Казанлък

Келифар, изоп. от Келифарево — 284

Келкетц, вж. Кукуш

Кепиния, изоп. от Кампания, обл. в Беломор. Мак., Гърция — 323, 339

Кепекли, вж. Кьопеккьой

Керамея, вж. Прилеп

 

549

 

 

Кермен (изоп. Кирмени), с. в Сл. окр. — 317

Керч, п-в в УССР на Черно море — 194

Кестир, вж. Костур

Кефалон, изоп. от Ад Кефала, вж. Велес

Кешан (изоп. Тешан, Рузкьой, Рушкьой), ант. Сирацела или Сирогелис, среднов. Русион, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 209, 210, 253, 290, 318, 319

Кжуксе (Кукуса), изоп. от Кюкъси в Елбанско, HP Албания — 381

Кибилера, изоп. вер. от Каракютук, вж. Пънчево

Киз-Дербенд, вж. Къз-Дервент

Кизенлик, вж. Казанлък

Кизик, гр. в Мала Азия, Турция — 223

Кила, креп. в Цариградско, Турция — 58

Киланларе, вж. Чавдар

Килисели, вж. Клисели

Килифарево (изоп. Калифар), гр.— 284

Килкис (Килкич, Килкетц, Киркидо), вж. Кукуш

Килия (Ески Килия, Килия Нова, Лиговени), гр. в УССР — 204, 205

Килийски дунавски ръкав (Калон стома) — 205

Киникли (Кинекли), с. в Чорленско, Югоизт. Тракия, Турция — 70, 255

Кипър, о-в — 218

Кирка (Кирки, Перестезиа), с. в Дедеагачко ( Александруполско), Югозап. Тракия, Гърция — 209

Киркьой, вж. Черково

Кирково (Бешевлие, изоп. Бешевелет), дн. квартал от Преслав — 80

Киркидо, вж. Кукуш

Кирлови, вж. Кълъраш

Кирмени, вж. Кермен

Кирнува, вж. Кълново

Кируш, вж. Козница

Кисели, вж. Клисели

Кисос, вж. Хортач

Китрос, ант. Пинда, гр. в Тесалия, Гърция — 412

Кичалик, вж. Камено

Кичево (Критчово, Кръчево, ант. Скрициана), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 271, 371, 376, 399, 408, 410, 412, 422, 423, 424, 425, 427, 428

Кладенците, вер. Герге Бунар, вж. Росеново

Кладова, тур. изговор на Кладово, гр. в Тимошко, СФРЮ — 202, 203

Клепоч, изоп. от с. Клепач, с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 372

Клещина — Горно и Долно, изоп. от Горно и Долно Клещино, преим. Епано и Като Клине, Леринско, Белом. Мак., Гърция — 383

Климент (Овчеларе, изоп. Чубанбунар), с. в Пд. окр. — 314

Клисали, дн. с. Профитис, Югоизт. Македония, Гърция — 210, 211, 322, 324

Клисекьой, дн. квартал Църквица от гр. Средногорие — 280

Клисели, вж. Свети Никола Клисели (изоп. Килисали, Кисели), дн. Профитис, с. в Лъгадинско, Беломор. Мак., Гърция — 46, 47

Клисура (Влахо-Клисура, Дербент), с. в Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 387, 388, 389, 457, 461, 469

Клисура (Пролом), с. в Качанишко, Косово поле, СФРЮ — 334

Клисура, с. в Сф. окр. — 277

Клисовца, изоп. от Клисура, с. в Нишко, СФРЮ — 268

Клокотница (Семизче), с. в Хс. окр. — 266, 330

Кнез село, с. в Нишко, СФРЮ — 360

Княжевац (Гургузовац), гр. в Тимошко, СФРЮ — 430

Княжево (Бали ефенди), квартал от София — 260

Кобадън (изоп. Кубадин), дн. с. Лозница, Рз. окр. — 291

Ковчат, изоп. от Ковчаз (Ковчас), ант. Търподизус, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 307

Коджа балкан — Средна Стара планина — 243, 244

Коджайла Яйла (яйлядаг) — Овчарица планина, Югозап. Тракия, Гърция — 252, 326

Кожани (дн. Козани), гр. в Беломор. Мак., Гърция, — 376, 412, 457

Козлиджа, вж. Суворово Козловец, с. във Вт. окр. — 283

Козлодуй (изоп. Кустоаин), гр. — 239

Козлудже, вж. Суворово

Козма Презвитер (Кара чулфалар, изоп. Карачоли)

Козница (изоп. Кируш), дял от Зап. Стара планина — 240

Козница — хан при дн. с. Долна Козница, Кн. окр. — 400, 401

 

550

 

 

Коимли, изчез. с. в землището на с. Лопушна, Вн. окр. — 303

Коинери, с. във Ференско, Югозап. Тракия, Гърция — 289

Кокарджа — навярно с. Черно дърво, район Адамклиси, Румъния — 103

Коларово (Арабаджиево, Арабаджикьой), с. в Сз. окр. — 111, 112, 134

Колашин (Коласин), гр. в Черна гора, СФРЮ — 380

Колибола (Колибала), изоп. от Колибето, дн. Черни Осъм, с. в Лв. окр. — 244, 282

Колмуджина, вж. Гюмюрджина (Комотини)

Колоня (изоп. Колониас), обл. в HP Албания — 416

Колостома, вж. Килийски Дунавски ръкав

Колудей, изоп. Кулуде, с. във Воденско (Едеско), Югозап. Мак., Гърция — 390

Колудей, вж. Лудиас

Команич (Команицово), вж. Куманичево

Команова, вж. Куманово

Комарова (Кумарова), вж. Лозарево

Комарци, вж. Горни и Долни Камарци

Комотини, вж. Гюмюрджина

Комунига (Кушалар, изоп. Кушанлар), с. в Кж. окр. — 263, 266, 325, 329

Константинопол, дн. Истанбул, вж. Цариград — 21, 22, 23, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 44, 53, 64, 65, 71, 74, 77, 84, 85, 87, 93, 94, 98, 99, 108, 116, 118, 119, 128, 135, 138, 139, 152, 154, 162, 166, 168, 170, 172, 173, 180, 189, 191, 192, 193, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 216, 219, 222, 225, 226, 253, 254, 260, 264, 295, 300, 301, 302, 303, 312, 336, 392, 393, 431, 446, 450, 455, 463, 469, 470, 471, 476, 477, 479, 481, 483

Конакле или Конаклар, изоп. от Канатларци, с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 372

Конатница — вж. Копаница

Кондорово (Кондороби), преим. Кондоропи, с. в Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 415

Коние, изоп. от Коня, гр. в Мала Азия, Турция — 251

Константинеа, вж. Кюстенджа (Констанца)

Констанца (Констендже) вж. Кюстенджа

Конуе, изоп. от Конуй (Конуф), преим. на Елос, с. в Кайларско (Птолемианско), Беломор. Мак., Гърция — 372

Коньово, вж. Асоли

Конево (изоп. Кониаво), Плои, с. в Кн. окр. — 350, 352, 354, 401, 402

Копаница, с. в Лесковацко, Моравско, СФРЮ — 271

Копатча, вер. мах. Копадан дере (дн. Копадан), с. в См. окр. — 329

Корвинград (Курвинград), крепост (ант. Ад Хераклеум) — 267

Коргун, изоп. от Каргуна, квартал от гр. Ямбол — 180

Корикьой или Курукьой, вж. Мало Конаре

Коримвос (Крушево, Хаджи Али, Хаджи Илбег), с. в Димотишко, Югозап. Тракия, Гърция — 286

Кормянско (Гьормеси, изоп. Гърмеси), с. в Гб. окр. — 243

Коропник (изоп. от Крупник?), пл. — хребет при гр. Дебър — 424

Коручешме, вж. Горски извор

Корфу, о-в — 414, 477

Корча, вж. Горица — 414, 416, 417, 457, 462, 463

Косладжик (Кослиджа), изоп. от Козлуджа, вж. Суворово

Косово поле (Косово), обл. в Космет, СФРЮ — 39, 66, 71, 269, 270, 271, 490

Косовска Митровица (Митровица), гр. в Космет, СФРЮ — 37, 71, 270, 461, 468

Костово, вж. Гостивар

Костендже, вж. Кюстенджа

Костендил, вж. Кюстендил

Костур (дн. Кастория, ант. Целетрум, тур. Кестир), гр. в Беломор. Мак., Гърция — 376, 384, 385, 387, 388, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 431, 457, 463

Котел (Казан) — 134, 293, 295

Котор (Катаро), гр. в Черна гора, СФРЮ — 60, 461

Котори Горни и Долни, изоп. от Горни Котор, дн. Като и Ано Идруса, Леринско, Беломор. Мак., Гърция — 383

Кочани — гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 71

Кошаринско-хан, изоп. от Кочериново, с. в Бл. окр. — 401

Кошикавак, изоп. от Кршукавак, вж. Крумовград — 330

 

551

 

 

Коюнлу (Коюнли, Коянлу), вж. Овчарово — 111, 112

Ковчас (Ковчаз, изоп. Ковчат), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 307

Кравари, с. в Бито леко, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Крагуевац, гр. в Сърбия, СФРЮ — 255, 430

Краево (изоп. Карнакьой), с. в Сф. окр. — 280

Крайова, гр. във Влашко, СР Ру мъния — 108

Красава (Красува) с. в Пк. окр.— 256, 353

Кратова (ант. Кратея?), тур. изговор на Кратово, гр. в СР Македония, СФРЮ — 335, 348, 352, 361, 362, 363, 364, 403, 406

Кресна (изоп. Крешна), с. и пролом в Бл. окр, — 330

Крестец, изоп. от с. Кръстец, Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 371

Крешна, изоп. от Кресна — 345, 346, 347, 348, 349, 363, 396, 456

Крива (Агрипаллнка, Криворечна) паланка, Паланка, гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 21, 22, 28, 30, 34, 37, 62, 68, 71—274, 338, 352, 361, 365, 403, 404, 405, 407

Криволак, с. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 368

Кремиковци, с. в Сф. окр. — 258

Крим, п-в в УССР — 182

Крио-Неро, с. в Янинско, Епир, Гърция — 477

Кричово (Крчава, Кръчево), вж. Кичево

Кронщат, вж. Брашов

Кроя, вж. Круя

Крумовград (Кошукавак, изоп. Кошикавак), гр. 330

Крумово градище (Кулазлий, изол. Кузла), с. в Бс. окр. — 138

Круни, вж. Балчик

Крупица, изоп. Хрупища, Югозап. Мак., Гърция — 414

Крупище (изоп. Крупиштие), с. в Кочанско, Вард. Мак., СФРЮ — 365

Крушево, гр. във Вард. Македония, СФРЮ — 372

Крушевац, гр. в Моравско, СФРЮ — 336

Крушево (Хаджи Али, изоп. Хаджи Илбег), дн. Коримвос, с. в Димотишко, Югозап. Тракия, Гърция — 286

Круя (Албанополи, Кроя), гр. в HP Албания — 61, 461

Кръклисе, вж. Лозенград — 135

Крън (изоп. Ханкьой от Хасът) — 265, 266

Крюпюли, изоп. от Кюпрюлю, вж. Велес

Ксанти (Скече, изоп. Скиедже), гр. в Югоизт. Тракия, Гърция — 329

Кубадин (изоп. от Кобадън), вж. Розница

Кузгун, дн. с. Йон Корвин, окр. Адамклиси, Сев. Добруджа, СР Румъния — 291

Кузла, вж. Крумово градище

Кузлудже, вж. Суворово — 138

Кука, вж. Ченгел — 128

Кукуш (Килкич, Килкиш), дн. Килкис, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 324, 338

Кула, гр. — 239

Кула (Кулата), с. в Бл. окр. — 343

Кулели (изоп. Куши), с. в Одринско, Югоизт. Тракия, Турция — 33, 70, 77, 85

Кулканделен (изоп. от Калканделен), вж. Тетово

Кулши, вж. Кулели

Кулуде, вж. Колудей — 390

Куманово (Команова, Куманова), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 21, 22, 28, 29, 30, 34, 35, 67, 71, 337, 359, 361, 405, 406, 407

Куманичево, изоп. Команич (Команицово), преим. на Литя, с. в Пополе, Костурско, Югоизт. Мак., Гърция — 387

Кум-Бургаз (Яръм Бургаз), ант. Мелантиус, с. в Цариградско, Югоизт. Тракия, Турция — 36

Кумликьой, изоп. от Кумщица (Кумкьой), дн. Лафохори, Берско (Верейско), Юж. Македония, Гърция — 339

Кунарга (изоп. от Пърнадаг), вж. Кушиница

Курбецка (Курбечка), пл., между Осоговската и Влахина — 363, 405

Курвинград, вж. Корвинград

Курткьой, вж. Вълче поле

Курукесме, изоп. от Куру чешме, вж. Горски извор

Куршумли (Куршумлия), гр. в Моравско, СФРЮ — 268, 270, 271

Кустендже, изоп. от Кюстенджа — 147, 313

Кустолин, изоп. от Козлодуй — 239

Кутайе, изоп. от Кютахя, гр. Мала Азия, Турция — 251

 

552

 

 

Кутина, с. в Нишко, СФРЮ — 268, 273, 360

Куфалово (ант. Галгикум), преим. на Куфаля, с. в Солунско, Беломор. Мак., Гърция — 338, 340

Кушанлар, вж. Комунига

Кушница, в същност Кушиница (ант. и дн. Пангеон), тур. Пилаф-тепе, Пънар даг (Пирнари), пл. — 211, 326, 341

Къз Дервенд, с. в Брусенско, Мала Азия, Турция — 55

Къз Дервент (Киздервент), вж. Момина клисура

Къзкьой, вж. Момин проход

Къзъл дере, вж. Луда река

Къзъасиклеи, вж. с. Желязково

Кълново (изоп. Кирнува), с. в Шн. окр. — 302

Кълъраш (изоп. Кирлови), гр. във Влашко, СР Румъния — 108

Кърджали, гр. — 253, 330

Къркларели (Къркклисе, Кърк Киллисия, Кърккениси, Крък клиси, Кърк Силисия), вж. Лозенград — 133

Кържине, изоп. от Къшин — 241

Кърпени (Кръмпени), изоп. Гребена (Крепени) — 387

Кърстец (изоп. Крестец), с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 371

Къодербеит, пролом на Места — 321, 347

Къс дере, вж. Момин проход Къшин (изоп. Кържине), с. в Пл. окр. — 241

Кьозанлук, вж. Казанлък Кьойли (Гюрил?), с. в Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 42

Кьоклюдже, вж. Венец Кьолн, гр, във ФР Германия — 202

Кьопек кьой (изоп. Кепекли), с. в Гюмюрджинско, Гърция — 51, 52, 320

Кьопекли, вж. с. Аврамов (Мокрен) — 134, 317

Кьоприли (Кюпрели), вж. Велес

Кьопри или Кюпри (Кюприя), дн. с. Гефируди, Валовишко (Сидерокастренско), Беломор. Мак., Гърция — 342

Кюмюлджина, вж. Гюмюрджина

Кюпри (Кюпрю Мустафа), вж. Свиленград

Кюприли (Кюпрюлю), вж. Велес

Кюприя, вж. Чуприя

Кюприя, дн. Чуприя, гр. в Моравско, СФРЮ — 255

Кюпрюкьой, вж. Ивански

Кюпрю кьой, вж. Мостино — 135

Кюстенджа (изоп. Костендже), дн. Констанца, Сев. Добруджа, СР Румъния — 147, 291, 313, 431

Кюстендил (ант. Пауталия, Улпия Пауталия, старобълг. Велбъжд,, изоп. Гюстендил, Гьостендил, Костендил), гр. — 22, 28, 30, 34, 62, 68, 71, 258, 260, 271, 276, 337, 349, 352, 359, 363, 365, 400, 401, 402, 403

Кючук Бешислер, вж. Бешик — 48

Кючукдербенд, вж. Лалково

Кючук Камшък (К.-Камъше), вж. Луда Камчия — 118

Кючюк-Чекмедже (Понте Пиколо), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 36, 53, 65, 75, 216, 353

Кюяли (изоп. от Каяджик), вж. Димитровград

 

Лавалета, гр. в Малта — 206

Лагана, вж. Антон

Лаго, изоп. от Лагово, с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 372

Ладра, вж. Арда

Лаец, изоп. от Лажец, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Лайна, с. в Солунско, Беломор. Мак., Гърция, вж. Лахана — 46

Лайпциг, гр. в ГДР — 448

Лакавал, вж. Кавала

Лалково, Кючюк Дервенд, с. в Яб. окр. — 78, 301

Ламия (Зейтун), гр. във Фтиотида, Гърция — 412

Лангада, Лангала, Лангаца, Лангоза, Лангоса, вж. Лъгадина

Ланкастър, гр. във Великобритания — 156

Лапшиста, изоп. от Лапчища (Лепчища), дн. Неаполис, Беломор. Мак., Гърция — 376

Ларегови, вж. Леригово

Лариса, гр. в Тесалия, Гърция — 359, 410, 411, 412, 414, 459, 476

Латец, изоп. от Златица, вж. Средногорие

Ласковица, изоп. от Лясковец — 282

Лахана (Лахна, дн. Лаханас), с. в Лъгадински окр., Беломор. Македония, Гърция — 46, 339, 340, 342

Лаханокипос (Арапли, изоп. Лепли), с. в Солунско, Беломор. Мак., Гърция — 412

Лахор, обл. в Индия — 119

Лежа, вж. Леш

Леко, изоп. от Лагино, преим. Риатдафилия, с. в Леринско, Белом. Мак., Гърция — 384, 439

Лемнос (Лимнос, изоп. Лемино), о-в — 50, 210

 

553

 

 

Ленац, изоп. от с. Ленища — 371

Ленинград (Петербург, Петроград) — 156, 159, 172, 189, 192, 194, 224, 452, 454

Леница (изоп. Ленища), с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 371

Лепен, изоп. от с. Лопян, Тетевенско, Плевенски окр. — 279

Лепеница (Лепени, Лепещ, Лепинза, Епеншага), р. — 34, 39, 42, 67, 331, 332, 333, 334, 335, 337, 407, 408

Лепли, изоп. от Арапли, дн. с. Лаханокипос, Солунско, Беломор. Мак., Гърция — 412

Лепчица, вж. Лапчища (Неаполис)

Лепшита (Листица), изоп. от Личища — 387

Лера, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 376

Леригово, изоп. Ларегови, преим. Арнея, с. в Халкидика, Беломор, Мак., Гърция — 324

Лепобеотци, изоп. от Лепопелци, с. в Кочанско, Вард. Мак., СФРЮ — 365

Лесковац, гр. в Моравско, СФРЮ — 267, 268, 269, 270, 271, 272, 431

Лесново, с. в Кратовско, Вард. Мак., СФРЮ — 363

Леш (Алесио, дн. Лежа), гр. в HP Албания — 61

Леярово (Дюкмен, Ейдекли), с. в Яб. окр. — 78

Либница, изоп. от р. Лебница — 344

Либоново, изоп. от Либяхово, вж. Илинден

Ливорно, гр. в Италия — 199

Лиджехор (Лъджакьой), вж. с. Банево — 186

Лиза, вж. Хисаря Ликован, изоп. от Левен, дн. с. Василуди, Лъгадинско, Беломор.

Мак., Гърция — 339, 340

Лин, с. в Поградецко, HP Албания — 420

Линища, изоп. от с. Леница — 371

Лион, гр. във Франция — 197

Липлян (ант. Улпиана), среднов. кр., дн. с. в Косово поле, СФРЮ — 268

Липовац, с. в Лесковацко, Моравско, СФРЮ — 269

Липовени, вж. Килия Лерин (Флорииа), гр. в Беломор. Мак., Гърция — 371, 372, 376,

382, 383, 385, 389

Либаново, изоп. от Либахово, дн. Филиря, с. в Беломор. Мак., Гърция — 343

Лиса, изоп. от Лисе (Елис), дн. Охирион, с. в Драмско, Беломор. Мак., Гърция —321, 326, 328, 343

Личища, изоп. от Лепшита (Листица), преим. Поликариос, с. в Пополе, Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 387

Лехница, вж. Охрид

Ловеч, изоп. Ловац, Ловджа, Ловча, ант. Мелта, гр. — 239, 241, 281, 282, 283, 284, 299, 431, 451

Ловско (Шекере), дн. слято с Лозница, Рз. окр. — 291

Ловча (Ловджа, Лофча), вж. Ловеч

Лозарево (Комарево, изоп. Комарово), с. в Бс. окр. — 78, 301

Лозево (Зурмуш), с. в Ши. окр. — 280

Лозен (Урджулар, изоп. Демирджи и Еникашли), с. в Пз. окр. — 392

Лозенград (Кръкклисе, Кърклисе, Къркклисия, Кърк Кенис), дн. — 132, 133, 135, 149, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 253, 300, 308, 309, 310, 311

Лозница — вж. Кобадън

Лом (Лом паланка), гр. — 58, 239, 240

Ломец (ант. Состра), с. в Лч. окр. — 281

Кондороби, Кондорово, Кондоропи, изоп. Лондроп (Кландоропина), с. в Полеле, Костурско, Югоизт. Мак., Гърция — 387

Лондон — 199

Лопушна (изоп. Лопучка, Лопушка), с. във Вн. окр. — 303, 304, 305

Лору, изоп. от Лорун, сел. в Епир, Гърция — 411

Лошова, вер. изоп. от Расово — с. Рахово, Долно Рахово, Сс. окр. — 295

Лубанищ, в същност Лубаница, с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 420

Луда Камчия — с. Голема Камчия, образува р. Камчия, влива се в Черно море — 118

Лудиас, изоп. от Луда (Колудей), р. в Беломор. Мак., Гърцпя — 387

Луда река (Казълчай, Кризолдени, Къзъл дере), изоп. Кизилделичай, р. в Югозап. Тракия, Гъоция — 287

 

554

 

 

Лукова (Лукавица, Луканичка), р., приток на Нишава — 257

Лукова, приток на Искър — 256

Луле, вж. Люлебургаз Лутрас (Терма Лутра, ант. и среднов. Траянопол), с. в Дедеагачко, Югозап. Тракия, Гърция — 70, 162, 319, 320

Лъгадина (изоп. Лангада, Лангала, Лангоза, Лангоса, Серишин), дн. Лангадас, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 322, 324, 340

Лъгадинско (Лангаса, Св. Вазил, Св. Василиос), ез. — 46

Любен (Карамустафалар, Карамустафаларе), с. в Пд. окр. — 31

Любетен, изоп. от Люботрън, вр. в Шар планина — 332, 333, 334, 408

Любимец (Ебибзе, Ебибдже, Ебибца, Хадидже, Хебибдже, Хебибча, Хебидже, с. Хс. окр. — 22, 28, 69, 70, 88, 111, 250, 251, 266

Люлебургаз (Бургас), Луле Бургаз, Чатал Бургак, ант. Бергуле), гр. — 22, 33, 64, 70, 77, 85, 132, 135, 139, 173, 253, 254

Люлин (Ени махле, Йеникьой), с. в Яб. окр. — 208, 301

Лясковец (Лаковица), гр. — 282

 

Маврово, дн. Мавроходи, с. в. Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 387

Мавронорос, с. в Гревенско, Беломор. Мак., Гърция — 387

Магарево (Магарово), с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 376

Мадара (изоп. Мадар), с. в Шн. окр. — 299

Маденохория (Мадендар, Сидерокапса), м. в Халкидическия п-в — 48, 324

Майквода (?), с. в Чорленско, Югоизт, Тракия, Турция — 254

Макаламейра, изоп. от Каламария 324

Македония — 30, 37, 49, 61, 62, 107, 133, 140, 156, 182, 199, 227, 228, 236, 242, 253, 270, 299, 325, 326, 333, 340, 363, 364, 378, 379, 399, 410, 411, 414, 427, 431, 455, 456, 457, 458, 459, 463, 464, 465, 468, 476, 483

Макри (изоп. Мери), гр. в Югоизт. Тракия, Гърция — 52, 253, 320, 326

Макроталаса, Монухи, с. в Нигритско, Беломор. Мак., Гърциця — 45

Мала Влахия (Кара Влашко), обл. в СР Румъния — 58

Малгара, дн. Малкара, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 53, 209, 253, 290, 318

Мали Върбовник (изоп. Вербовиц), с. в Кн. окр. — 400, 401

Малина, Горна и Долна, с. в Сф. окр. — 277

Малиш, изоп. от Малашевска пл. — 344

Малик (изоп. Малики), ез. — 416, 417

Малка Камчия — Луда Камчия, която с Голяма Камчия образува р. Камчия — 84, 293, 294, 300, 302, 304, 305

Малки Искър (Малки Искер), р. — 258, 278, 279, 281

Малко Търново (Тирнова), гр. — 182

Мало Конаре, с. в Пз. окр. — 262

Мало село, с. в Кн. окр. — 350

Мало Сич, вж. Сичево

Мало Турчани (Долни Турчани), с. в Гостиварско, Вард. Мак., СФРЮ — 428

Малък Самоков, Самоково (Самоковчук), дн. гр. Демиркьой, Югоизт. Тракия, Турция — 182

Мангалия (Мангали, ант. Калатис), гр. в Сев. Добруджа, СР Румъния — 147, 183, 291

Мангели, неут. с. в Сливенско — 317

Марекостино — хан изоп. от с. Марикостиново, с. в Бл. окр. — 343, 344

Марена, изоп. Марина, с. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 368

Марина, вж. Марена

Марица (Ионрик, Мариса, Мериса, Мирис), р. — 26, 31, 32, 33, 34, 63, 64, 67, 69, 70, 77, 88, 90, 109, 111, 131, 154, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 172, 180, 207, 210, 250, 251, 252, 253, 254, 260, 261, 262, 263, 264, 268, 287, 288, 289, 290, 314, 319, 324, 326, 327, 393, 454

Марица (Махала, изоп. Михала), с. в Соф. окр. — 394, 395

Марица (Сеймен, изоп. Сименлу), гр. — 111

Мармара, с. в Сярско, Беломор. Мак., Гърция, вж. Амфипол

Мармара Ереглиси (Ерекли, Ески Ерекли), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 209, 307

Мармари, вж. Брегалница Марония, гр. в Югоизт. Тракия, Гърция — 253, 326

Марсилия, гр. във Франция — 154

Марцианополис, ант. сел. при Девня — 93, 94

 

555

 

 

Масилева, вж. Босилево

Матеевце, изоп. от Матеевци, дн. Горни и Долни Матиевац, с. в Нишко, СФРЮ — 360

Маточина (Фикел, изоп. Фикели), с. в Хс. окр. — 177

Махала (Махалата), вж. Пелово

Мацанли, изоп. от Мъстънли, вж. Момчилград

Мачин (ант. Арубиум), гр. в Сев. Добр., СР Румъния, — 291, 313

Машанлар, изоп. от Хасанлар, вж. Гецово

Медека (Медика?), вж. Медока

Медина, гр. в Саудитска Арабия — 87

Медковец (погр. Мелховац, Мелковац), с. в Мх. окр. — 108, 240

Медока, неут. село в Лесковацко, Сърбия, СФРЮ

Междурек, ант. и дн. Милисургион, с. в Кукушко, Беломор. Мак., Гърция — 338

Меземврия, вж. Несебър Мека (Меках), гр. в Саудитска Арабия — 87, 126

Меленик, вж. Мелник

Мелисургис (Мелисургион), вж. Междурек

Мелковац, Мелховац, вж. Медковец

Мелник (изоп. Меленик), гр. — 321, 326, 327, 328, 337, 343, 463

Мелта, вж. Ловеч

Менгели, вер. изч. село между Нова Загора и Ямбол — 317

Менембри, вж. Несебър

Мери, вж. Макри

Мериса, Меридже, Меридж, вж. Марица

Месемврия, вж. Несебър

Места, река — 50, 110, 209, 210, 321, 325, 327, 328, 343, 347, 394

Метеор, ман. в Тесалия, Гърция — 340

Метохия, обл. в Космет, СФРЮ — 271, 393, 489

Мецово (Митцово), дн. Месовон, гр. в Епир, Гърция — 376, 411, 457, 458, 459, 461, 462

Мешевица (изоп. Нешевнста), с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 378

Мешерица, изоп. от Мешейца, с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 423

Мидия (ант. Салмидесос), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 58, 133, 135, 163, 170

Мизия, Горна и Долна — 242, 258, 305, 459, 463, 464

Мизия, изоп. от Мидия, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 311

Микра Бешлик, дн. Микра Волви, с. в Лъгадинско, Беломор. Макед., Гърция — 211

Микриу, изоп. от Микре, с. в Лч. окр. — 281

Милано, гр. в Италия — 351

Милиас (Миляс) или Карладово, с. в Мъгленско, Беломор., Гърция — 378

Милославци, с. в Пк. окр. — 274

Мирис, вж. Марица

Мирково, с. в Сф. окр. — 280

Миролюбово, с. в Бс. окр. — 301, 318

Мисиври (Мисиврия), вж. Несебър

Митровица, вж. Косовска Митровица

Михала, изоп. от Махала, вж. Марица

Михалкова, изоп. от Михалково, с. в См. окр. — 329

Мишала, изоп. Мухала, дн. Вунохори, с. в Кавалско, Беломор. Мак., Гърция — 326

Могила (изоп. Мушила), с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 372

Модрич (изоп. от Модрички), дн. с. Модрисе, с. в HP Албания — 381

Мокра (Мокро), обл. в Изт. Албания — 381, 418, 420

Мокрен, вж. Аврамовски Молдавия, област в Румъния — 108, 118, 140, 150, 183, 194, 199, 203, 454

Молдова Веке (Стара Молдова), с. в Банат, СР Румъния — 203, 232

Момина Клисура (Къздервент, Киздервент), прох. — 26, 267

Момин проход, дн. квартал от гр. Костенец — 62, 392, 393

Момково (ант. Бурдипта), с. в Хс. окр. — 22

Момчилград (Мъстанли, изоп. Мащанли), гр. — 330

Монастир, вж. Битоля — 361, 426

Монтенегро, вж. Черна гора

Морава, p., вж Българска Морава, Южна Морава, Велика Морава — 208, 267, 268, 269, 270, 272, 359, 405

Мораш Богази, вж. Мокренски (Аврамовски), прох. — 134

Морея (Пелопонес) — 110, 445

Морунец, вж. Кавала

Москва — 97

Москополис (Москополе, Воскополис, Москополи), дн. Воскопоя, с. в Корчанско, HP Албания — 61

 

556

 

 

Мостар, гр. в Херцеговина, СФРЮ — 430

Мостино (Джелепкюпрю, Джелепски мост, Кюпрю кьой), с. в. Бс. окр. — 135

Мраморно море (Пропонтида) — 70, 98, 206, 210, 253

Мумица, изоп. от Мъмлища, с. в Поградецко, HP Албания — 420

Мунгрие гьол — Бургаско ез. — 148, 149

Мунтпапиас, вж. Подима Мустафа кюпри, Мустафа паша, Мустафа паша Кьопрюсю, вж. Свиленград

Мустафа оваси (Овче поле), обл. във Вард. Мак., СФРЮ — 335, 338, 361, 406, 407

Мустафа-Паша Кьопрюсю, вж. Свиленград

Мустафа паша, Мустафа паша кюпрюсю, Мустафа паша паланка, вж. Бела паланка, Сърбия, СФРЮ — 108, 358, 360

Мутница, изоп. от Мътница, р. — 321, 328

Мушила, вж. Могила Мъгленица (ант. Редиас, дн. Лудиас), р. — 387

Мъстанли, вж. Момчилград

 

Наварин, дн. с. Пилос, Пелопонес, Гърция — 193

Нагорич, изоп. от Нагоричане, Старо и Младо, с. в. Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 406

Надър (Надир Дербенд, Надър кьой), с. в Бс. окр. — 135

Наисус, вж. Ниш

Налбант кьой (Биралци), изоп. Албанкьой, преим. на Пердика, в. Кайлярско (дн. Птолеманско), Беломор. Мак., Гърция — 389

Наречка, вж. Нарезса пл.

Нарликьой, неуст. с. в Дедеагачко (Александруполско), Югоизт. Тракия, Гърция — 320

Неа Карвали (Чарпанди-чифлик, изоп. от Шарпанту чифлик), с. в Кавалско,  Беломор. Мак., Гърция — 210

Науса, вж. Негуш

Неапол (Неаполис), вж. Кавала — 341

Неби махале (Неибирмалеси), вж. Дафнуда

Чевля (изоп. Неимеле), с. в. Пиротско, Нишавско, СФРЮ — 354

Неврокоп (изоп. Неврекуб, Пеороскоп от Неврокоп), дн. гр. Гоце Делчев — 110, 321, 325, 326, 327, 328, 329, 343, 347, 456

Неглиста, вж. Нигрита — 45

Негованице, изоп. от Негованци, с. в Пк. окр. — 351

Неготин, изоп. от Неготино, гр. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 339, 367, 369

Негуш (Ниаукта, ант. Скуриум?), дн. преим. Науса, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 323

Недялско (Афтане, изоп. Кафтан), с. в Яб. окр. — 301, 317

Неманце (Чолмекчи, изоп. Чомлекчи), дн. с. Дипотамон, Югозап. Тракия, Гърция — 70

Немертишка, изоп. Немеречка пл. в Юж. Албания — 414

Неороскоп, изоп. от Неврокоп — 110

Непбирналеси, вж. Дафнуда

Нерезка пл. (изоп. Неречка, Наречка), съставена от Вич, Снежник и Буренос, дн. Вернон в Юж. Мак., Гърция — 383, 385, 411, 457

Неродимлия, изоп. от с. Неродилье (Неродимка), Косово поле, СФРЮ — 331

Несебър (Месемврия, Мезембрия, изоп. Менембри), (Мисиври), гр. — 79, 133, 147, 148, 182, 183, 188, 189, 190, 191, 291, 314, 451

Нестус, вж. Места

Нешевиста, вж. Мешевица

Ниауста, изоп. от гр. Негуш — 323

Нигрита (изоп. Неглиста), гр. в Беломор. Мак., Гърция — 45

Нидже (изоп. Призриндже), пл. — 368

Ниемеле, вж. с. Невля

Нижний Новгород, гр. в СССР — 157

Низворо, вж. Извор

Николаево (Яякьой, изоп. Яякикьой), с. в Сл. окр. — 317

Никоп, изоп. от Никюп, с. във Вт. окр. — 282

Никопол (Никополи, Никопи, Никополис, ант. Понтинеум, Никопол, Нигеболу), гр. — 58, 108, 203, 239, 282

Никополис ад Нестум, вж. Гоце Делчев

Никюп, (Никополис ад Иструм), с. във Вт. окр. — 133

 

557

 

 

Ниса, вж. Ниш

Ниш, изоп. Ниса (Ниша), гр. в Нишавско, СФРЮ — 108, 117, 207, 230, 231, 239, 240, 255, 256, 257, 260, 268, 272, 358, 359, 360, 402, 430, 431

Нишава, р. — 208, 240, 255, 256, 257, 268, 354, 357, 363, 430

Ниш-Баня, дн. Нишка баня, квартал от Ниш — 430

Нова Загора (Йени Загра, Ени Загра), гр. — 253, 286, 315, 316, 317

Новачево, изоп. Енджи кьой, Индое кьой, с. в Сл. окр. — 183

Нови базар, вж. Нови пазар

Новиодунум, вж. Иксача

Нови Пазар (Йени Базарджик), гр. в HP България — 291

Нови Пазар (йени Пазар, Нови базар), гр. в Сърбия, СФРЮ — 35, 37, 256, 269, 461

Нови хан (Ени хан, Йени хан), с. в Сф. окр. — 257, 260, 277

Ново бърдо, среднов, гр., дн. с. в Косово поле, СФРЮ — 270, 431

Ново село (Йени кьой), вж. Ветрен

Ново село, вж. Осъм — 241

Ново село, изоп. Йени Кениса, дн. квартал от гр. Щип, Вард. Мак., СФРЮ — 337, 338, 366, 367

Новошана, изоп. от Новачене, с. в Сф. окр. — 280

Няорса, навярно гр. Нова Оршова, Румъния — 108

 

Обрадовци (изоп. Одиана), с. в Сф. окр. — 277

Обретеник (изоп. Убретина), с. в Рс. окр. — 91

Оброчище (Теке, Теке-кьой), с. в Тб. окр. — 313

Овчарово (Коюнлии, Коюнлу, Коянлу, Куланлии), с. в Хас. окр. — 88, 111, 112

Огоста (изоп. Угустул), р. — 240

Одеса, TD. в У ССР — 146, 157, 159, 169, 182, 192, 194

Одесос, вж. Варна — 147

Одиана, вж. Обрадовци

Одрин (Адрианопол, Андрианопол, Едрине), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 21, 22, 23, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 77, 81, 85, 87, 88, 90, 109, 110, 111, 116, 131, 133, 134, 135, 138, 139, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 162, 163, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 180, 185, 187, 190, 205, 206, 207, 208, 210, 216, 226, 227, 228, 229, 231, 251, 252, 253, 254, 258, 264, 286, 287, 295, 298, 299, 300, 301, 308, 324, 325, 329, 330, 396, 454,

455, 473

Олевене (Олевени), с. в. Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Олимп (тур. Шеле), пл. — 47, 348, 387, 390, 391, 411, 459

Олта (Олтул, Алута), Алутус, изоп. Алюса), р. — 453

Омуртаг (Осман пазар), гр. — 118, 282, 291, 292, 295

Омурфаких, вж. Факия

Ораович, изоп. от Ореховъц, дн. Ореовац, с. в Нишко, СФРЮ — 430

Орбелос (Орбелус), вж. Беласица

Ореовац, вж. Ореховац

Ореокастрон (Дедебалия, Побле Шази), с. в Правишко, Беломор. Мак., Гърция — 48

Ореховац (изоп. Ореовац), с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 371

Оризари (ант. Транупгара), с. в Щипско, Вард. Мак., СФРЮ

Оризово (ант. Ранилум), с. в Сз. окр. — 34

Орлово, Вайслар, изоп. Бадела, с. в Сл. окр. — 292

Орман, с. в Скопско Вард. Мак., СФРЮ — 42

Орманли (Проммедея), с. в Цариградския п-в, Турция — 205

Орменион (Чирмен, изоп. от Черномен), с. в Югозап. Тракия, Гърция — 330, 335

Ормюнка, изоп. от Орман, вж. — 42

Орсава, вж. Орехово

Орфано (Орфани), с. и залив в Сярско, Югоизт. Мак., Гърция — 47, 48, 49, 210, 211, 321, 322, 326

Оршова (Ньорса, Ньорсова), гр. в СР Румъния — 45, 108, 109, 203, 454

Оряхово (Саранлий, изоп. Саранлък, Саранлик), с. в Хас. окр. — 78, 134

Оряхово (Орсава, Раова, Рахова, Рохва), гр. — 58, 238, 240

Осенец (Хюсенче, изоп. Хусенджа, Юсеингенет), с. в Рз. окр. — 81

Осма (погр. Осман), вж. Осъм

Осман Пазар, вж. гр. Омуртаг — 118

Осоговска (Кубратска), пл. — 268

Осолница, с. в обл. Жупа, Дебърско, Вард. Мак., СФРЮ — 378

Остров (Острова), с. въз Вр. окр. — 239, 240

 

558

 

 

Острово, преим. на Арниса, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 376, 389

Острумджа (Струмница), изоп. от Струмица — 338, 365

Остудизус, вж. Хафса Осъм (Осма), р. 241, 243, 282, 284

Осъм (Осма, Ново село), залич. с. в Пл. окр. — 241

Отлусилджи, неут. с. в Родопите

Охрид (Акрида, Ахрида, Ахри), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 61, 376, 377, 378, 381, 382, 384, 410, 412, 414, 417, 419, 420, 421, 422, 424, 457, 460, 487

Ошолница, изоп. от Осолница — 378

 

Павла (Паула), махала от с. Поибрене, Пз. окр. — 31, 32

Падалища (изоп. Подалищ), с. в Горни Полог, Гостиварско, Вард. Мак., СФРЮ — 379, 427, 428, 429

Пазарджик (Базанцик, Базаргич, Базарджик, Пасарджик), гр. — 22, 23, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 116, 133, 207, 227, 229, 240, 242, 253, 257, 260, 262, 263, 264, 265, 314, 327, 328, 329, 392, 393, 394

Паланка, вж. Крива паланка

Паласа, изоп. от Палас, вж. Рудозем

Палмате (погр. Палмата), вж. Войново

Палчищз (Горно и Долно), с. в Долни Полог, Вард. Мак., СФРЮ— 430

Пангей (Пангеон, Пагенус), вж. Кушиница — 210

Панксус, вж. Камчия

Папаскьой, вж. Попово

Папазли, вж. Поповица

Папазли (Папаскьой), вж. Попово

Паравади, вж. Провадия

Парачин, Паракин, ант. Даонис, гр. в Моравско, СФРЮ — 255

Париж — 202, 206, 235, 269, 448, 450

Пасарджик, вж. Пазарджик

Паскова, неут. сел. — 203

Пастра, с. в Кн. окр. — 397

Пастус, вж. Поповица

Паула, вж. Павла

Пауталия, вж. Кюстендил

Пафос, о-в — 191

Паша дере, изоп. от Али-Пашиново, вж. Свобода

Паша кьой, вж. Войвода

Паша чай, p., вж. Чая

Пашмакли, вж. Смолян

Пеган, вж. Бояна

Пекин, изоп. от Пекини, гр. в НР Албания — 382

Пела, вж. Постол — 391

Пелишат (изоп. Плашия), с. в Пл, окр. — 240

Пелово (Махалата, Махала), гр. в Пл. окр. — 240

Пеней (Пиниас, Саламбрия), р. в Тесалия — 412

Пепелаш, с. в Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 415

Пепелища, с. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 367

Пера, квартал в Цариград — 75, 466

Перестезиа, вж. Кирка

Периндол = Пирин пл. — 322, 325, 326, 329, 342, 343, 344, 345, 346, 364, 365, 401

Перистери—Пелистерили, Суа гора, планина при Битоля — 373, 375

Перитор (Перитеорион, изоп. Перистер, Перистерия, Вувикхане), средновек. кр. в Ксантийско, Югозап. Тракия, Гърция — 51, 320

Пермеле, изоп. от Прилеп

Перник, изоп. Пиреник

Персепе, вж. Преспа

Персия — 49, 223

Перущица, гр. — 263, 329

Пескач, с. в HP Албания — 381

Песодер (изоп. Пишидери, Псодери, Писодер), дн. Писодерион, о-в, Леринско, Беломор. Мак., Гърция — 414

Пестер, изоп. от Пещера — 328, 329

Петлериче, вж. Палчища

Петерсбург (Петроград), дн. Ленинград

Петко Славейков (Акънджилари, изоп. Агинджилар), с. в Гб. окр. — 242

Петоля, вж. Битоля Петра (изоп. Петри), с. в Лозенградско, Югоизт. Тракия, Турция

— 166

Петрина (Петрула), изоп. от Петрино, проход и с. в Ресенско, Вард. Мак., СФРЮ — 377

Петрич (среднов. Петра, изоп. Петриц, Петрович), гр. — 44, 47, 337, 343

Петрула, вж. Петрино

Печиомахле, вер. с. Пънчево, Бургаски окр. — 307

Пещани, с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 419, 420

 

559

 

 

Пещера, изоп. Престово, Престера, гр.

Пиаца, вж. Праца

Пивато, вж. Епиват, с. в Цариградско, Югоизт. Тракия, Турция — 139

Пидна, вж. Китрос

Пизаница, вж. Писанец

Пилавна, вж. Плевен

Пилафтепе, вж. Кушиница

Пинд, пл. — 338, 376, 411, 414, 415, 462

Пирдоп, гр., вж. Средногорие — 280

Пиреник, вж. Перник

Пирин (изоп. Периндаг), пл. — 322

Пирнари (изоп. от Пърнардаг), вж. Кушиница

Пирог (Пирок), изоп. Пироч, с. в Горни Полог, Вард. Мак., СФРЮ — 430

Пирот (Шркьой, изоп. Шаркое, ант. Турис), гр. в Нишавско, СФРЮ — 239, 240, 255, 256, 257, 270, 271, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 431

Пироч, вж. Пирот

Пироща, вж. Правища (Елефтеруполис)

Пиреник, изоп. от Брезник — 239

Писанец (изоп. Бизаница), с. в Рс. окр. — 81, 208

Писар, неут. сел. в Пазарджишко — 31

Пишидере, вж. Песодер

Пишица, с. в Кочанско, Вард. Мак., СФРЮ — 365

Пишман (Пишманкьой, Пишмана), вж. Разкаяние — 112

Платамон, Платамина, Сабатул, ант. и среднов. Платамона, гр. в Тесалия, Гърция — 324

Плач, вж. Скелник

Плашия, изоп. от Пелишат

Плашкавица, изоп. от Плачковица, пл. — 338, 343, 363, 364, 365, 403

Плеват, проход, вж. Плетвар

Плевен (Плевна), изоп. Пилавна, гр. — 239, 240, 241

Плетвар (изоп. Плеват), с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 370, 457

Пловдив (Филибе, Филипополис, изоп. Филе), — гр. — 21, 22, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 63, 69, 70, 71, 139, 170, 183, 207, 208, 226, 228, 231, 242, 247, 251, 253, 263, 264, 265, 314, 321, 325, 329, 400, 451, 456

Плотинопол, вж. Узункюпрю, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 253, 254

Плушна, изоп. от Плужна, изч. с. във Вт. окр. — 282

Пляса (изоп. Пляша), дн. Паляса, с. в Корчанско, HP Албания — 416

Побит камък (Дикилиташ, изоп. Дирклиташ), мест. в Ихтиманско — 260

Пляша, изоп. от Пляса — 416

Побле Шази, вж. Дедебалия

Побовдол, изоп. от Вобовдол — 350, 400

Погладец, изоп. от Поградец, гр. в HP Албания — 420

Подалище, вж. Падалища

Подима, с. в Цариградски п-в, Турция — 205

Подгорна колиби в Корчанско, HP Албания — 417

Подгорица, вж. Титоград

Подмолйе, с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 422

Подрош, с. в Урошевацко, Косово поле, СФРЮ — 331

Подружено, изоп. от Подуево — 269

Подслон (Карабунар), с. в Сз. окр. — 315

Поруево (изоп. Подружево), гр. в Косово поле, СФРЮ — 271

Пожяни, вж. Пояни

Позеч, вж. Просека

Поленин, вж. Дойран

Полигиро (Полигирос), гр. в Халкидика, Беломор. Мак., Гърция — 324

Полистилион, средн. крепост в Ксантийско, вж. Перистер — 51, 320

Полски Сеновец (изоп. Шеновци), с. във Вт. окр. — 283

Полтава (изоп. Пултава) гр. в УССР — 160

Поморие (Айолу-Бургаз, Анхиало, Анхиол, Ахиоли, Ахиолу, Ахиалус), гр. — 58, 188, 189, 314

Понте Гранде, ант. Атира, дн. Бююк-Чекмедже, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 22

Понте Пиколо, вж. Кючюк-Чекмедже

Понт Ексинус, вж. Черно море

Понтос Понто, вж. Струмешница — 110

Понте Укази, ант. станция при Траянови врата — 392

Понтинеум, вж. Никопол Поповица (Папазли), с. в Пд. окр. — 63, 69, 78, 265, 314, 325, 454

 

560

 

 

Попово (Папазли, Папаскьой), с. в Яб. окр. — 131, 134, 208, 253, 301

Породин, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 383

Порос (Калдеркос, изоп. Калеркос), с. в Софийско, Югозап. Тракия, Гърция — 289

Постол (Алаклисе, изоп. Алахкилисия), преим. на Пела, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 390, 391

Поти, гр. в Грузинска ССР — 150

Поян (Пояии), с. в HP Албания — 377, 416

Правади, Правади, вж. Провадия — 132, 133, 135, 138, 139

Правец, гр. 280

Правища (изоп. Пироща, Пирауища, Прахуста, Прависта), дн. преим. Елефтеруполис, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 45, 49, 210, 211, 321

Прадиндол, вж. Братиндол Прача (изоп. Пиаца), гр. в Босна, СФРЮ — 35

Превеста, изоп. от Превеза, гр. в Епир, Гърция — 21

Президиум Помпен, ант. сел. в Алексиначко, Моравско, СФРЮ — 255

Прекоплие (Юркюб), вж. Прокупле

Перлепе (Прилип), вж. Прилеп

Прадиндол, вж. Гратиндол — 376

Прекоплие, вж. Прокупле

Препол, вж. Приепули

Премити, вж. Пърмети

Препол, вж. Приепули

Пресба, изоп. от Преспа

Пресбург, вж. Братислава — 202

Преслав (Ески Стамбул), гр. — 80, 291, 300

Преспа (изоп. Пресба), Пиреспе, обл. и ез. във Вард. Мак., СФРЮ — 376, 377, 418, 420

Пресяк (Боазкесен, изоп. Буалкесен, Бюалкисен), с. в Тщ. окр. — 131

Приепули (Препол), изоп. от Приеполие, гр. в СР Сърбия, СФРЮ — 35, 461, 485

Призрен (изоп. Призренд), гр. в Метохия, СФРЮ — 21, 22, 23, 258, 270, 332, 359, 375, 380, 412, 414, 429, 462

Призриндже, вж. Нидже и Кожух Прилеп (среднов. Керамея, изоп. Перпеле, (Прилип, Прилипе), гр. в Вард. Мак., СФРЮ — 61, 269, 370, 371, 372, 373, 376, 423, 426

Прилеп (Добрал, Добрале), с. в Бс. окр. — 78, 79, 134, 208, 209, 301, 302

Прилеп (Прилипо), вж. Прилеп

Прищина (Присина, Пристана), гр. Косово поле, СФРЮ — 21, 28, 34, 35, 36, 65, 67, 71, 269, 313, 331, 332, 335, 359, 410, 412, 414, 462

Провадия (изоп. Паравади), гр. — 110, 133, 135, 279 282, 291, 299, 301

Прокупле (Прекоплие, Прекопйе), гр. в Моравско, СФРЮ — 267, 268, 269, 270

Пролаз (Дербент, Дербендкьой), с. в Тщ. окр. — 292

Проммедиа, вж. Орманли

Пропонтида, вж. Мраморно море

Просек, среднов. крепост в Тнквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 336

Просека (Просача), (изоп. от Позеч), с. в Соколбанско, Нишавско, СФРЮ — 430

Професор Иширково (Кочина, изоп. Кадана), с. в Сс. окр. — 291

Профитик (Клисели, изоп. Клисали, Кисели), с. в Лъгадинско, Беломор. Мак., Гърция — 46, 47

Псиня, вж. Пчиня

Пчиня, изоп. Псиня — р. — 62

Пултава, вж. Полтава

Пустоградско (ант. Стоби), местност в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 339, 369

Пчиня (изоп. Псиня, Сапиаки, Сарпиаки), р. Велика риека — 68, 338, 360

Пънчево (Каракютук, изоп. Кибилера, Печисмахле), с. в Бс. окр. — 307

Първенец (Дермендере), с. в Пд. окр. — 263

Пънархисар, вж. Бунархисар

 

Рабестам, вж. Радовиш

Рациария (погр. Татария), вж. Арчар Равна Буча, изоп. от Равно Буче, с. в Княжевацко, Тимошко, СФРЮ — 430

Равна (Равне), махала в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 421

Равен, с. в Гостиварско, Вард. Мак., СФРЮ — 337

Равногор (Ясъкория, изоп. Шаруци), с. в Пз. окр. — 394

Раганди, вж. Горни и Долни Романци

Рагуза, вж. Дубровник

Радобил — Голямо и Малко Радобил, с. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 370

 

561

 

 

Разпреджепли, изоп. от Хаджи Реджепли, вж. — 367

Радовиш, вж. Струмешница (Старека)

Радовиш (изоп. Радович), хр. във Вард, Мак., СФРЮ — 43, 44, 337, 338

Радово (Радова), с. в Струмишко, Вард. Мак., СФРЮ — 44

Радогла, изоп. от Радожда, с. в Стружко, Вард. Мак., СФРЮ — 420

Радомица, с. в Стружко, Вард. Мак., СФРЮ — 420

Радомир, гр. — 257, 258, 260, 276, 346, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 359, 400, 402

Радуил (Радоил), с. в Сф. окр. — 327

Ражан, гр. в Моравско, СФРЮ — 255

Разгор, с. в Лясковацко, Моравско, СФРЮ — 269

Разград (ант. Абритус), гр. — 81, 128, 131, 134, 135, 208, 209, 282, 291, 295, 296, 297

Разкаяне (Пишмана, Пишманкьой), с. в Сз. окр. — 112

Разлог (изоп. Разлук), обл. — 321, 325, 327, 328, 329, 330, 347, 392, 394, 398, 356

Раила, вж. Раля Райчица, с. в Дебърско, Вард. Мак., СФРЮ — 378

Раковац, изоп. от Раковце, с. в Горни Полог, Вард. Мак., СФРЮ — 430

Раковски (Каяджик), квартал от гр. Димитровград — 266

Ранилум (погр. Ранибис), вж. Оризово

Раова, изоп. от Рахова, вж. Оряхово

Рапотов, вер. изоп. от с. Репихце, Вранско, Моравско, СФРЮ — 431

Рапчиша, вж. Врабчиша

Расова (Расово, Рашова), гр. в Сев. Добруджа, СР Румъния — 108, 291, 313

Рахова, вж. Оряхово — 203

Рашова, вж. Расово

Рац, махала в Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 413

Региум, вж. Кючук Чекмедже

Редиас, вж. Мъгленица

Резна, изоп. от Ресен — 373

Рейн, р. — 50, 390

Рековац, изоп. от Рекавица, с. в Баня-Лукско, Босна, СФРЮ — 491

Ремесиана, вж. Бела паланка

Ренде, изоп. от Рендина, вж. Рихиос — 47, 48

Рени, гр. в УССР — 204

Ресна, изоп. от гр. Ресен във Вард. Мак., СФРЮ — 377, 422

Реста, вж. Ръжево и Ръжево Конаре Рибник, изоп. от Рибарци, с. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 367

Рилодаг = Рила планина — 349, 350, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 456

Рило = Рила, Рилски манастир — 348, 349, 350, 396, 397, 398

Рило-Риска — реката, която тече през Рилския манастир — 397, 398

Рим — 93, 133, 210, 298, 431

Рихиос (Рендина, Ренде), р. в Солунско — 47, 48, 211

Риш (Чалъкавак, изоп. Чалкени), с. в Шн. окр. — 79, 134, 208, 300

Ришки проход (Боказе) — 208

Ровци, обл. в Черна гора — 456

Родопи, пл. — 67, 90, 109, 133, 226, 236, 242, 251, 252, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 285, 287, 288, 289, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 335, 340, 343, 346, 363, 400, 476

Родос, о-в — 91, 202, 395, 400

Родосто, дн. Тикирдаг, гр. в Юго-изт. Тракия, Турция — 53, 84, 110, 209, 210, 216, 253, 318

Розаман, вж. Росоман

Роман, гр. — 280

Рона, р. — 419

Росеново (Герге бунар, Кладенците), с. в. Бс. окр. — 149

Росица (изоп. Рупчер, Рупшер, Русита, Рушита), р. — 242, 282, 283

Росоман (изоп. Розаман), с. в Тиквеш, Вард. Мак., СФРЮ — 369

Рохва, изоп. от Рахова, вж. Оряхово

Рудник, Арнаутлар, с. във Вн. окр. — 313

Рудозем (Палас, изоп. Паласа), гр. — 329

Рудока (Ялувеш, изоп. Жалеш), пл. — 430

Рузгар, неут. с. в Кешанско, Югоизт. Тракия, Турция — 318

Ружица (Капаклъ Еникьой), с. в Яб. окр. — 134

Рузкьой (Рушкьой), изоп. от Рускьой, вж. Кешан Сз. окр. — 32

Романя (Смавлий, Исмаво), с. в Румбодона (погр. Румбодунум), вж. Йенидже

 

562

 

 

Румеликьой, село, неуточнено — 186

Румелия (Ромелия) — 23, 30, 37, 58, 67, 69, 70, 79, 85, 109, 140, 150, 154, 156, 158, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 172, 174, 176, 182, 185, 188, 191, 193/207, 208, 316, 382, 456, 475, 488, 489

Рупел (Гривец), пролом — 338

Рупчер, вж. Росица

Русе (Русчук), ант. Сексанта-Приста, изоп. Рючук, гр. — 58, 70, 75, 81, 82, 91, 94, 108, 118, 131, 134, 138, 202, 203, 208, 209, 216, 258, 295, 299, 446, 471, 477

Русита, изоп. от Росица, р. — 242, 243

Русия — 143, 150, 156, 157, 173, 177, 181, 182, 183, 189, 190, 193, 204, 222, 238, 303, 322, 452, 453, 489

Русокастро (изоп. Туз Кастри, Росукастро), с. в Бс. окр. — 135, 206, 306

Русокастренска (Ачлардере), река — 306

Рустце, изоп. от М. Руфци, с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 371

Русчук, вж. Русе

Рушита, изоп. от Росица — 242

Рушкьой (Рузкьой), вж. Кешан — 318

Ръжево, с. в Пд. окр. — 315

Ръжево Конаре, с. в Пд. окр. — 315

Рючук, вж. Русе

 

Сава, река в Югославия, десен приток на Дунав — 108, 320, 463, 491

Савоя, обл. във Франция — 320, 327

Савяк (изоп. Шавча), дн. с. Вамвакофитон, Валовишко (Сидерокастренско), Беломор. Мак., Гърция — 342

Садовец (изоп. Шалковица), с. в Пл. окр. — 240

Сазеле, изоп. от Сазлъ, с. в Прищинско, Косово поле, СФРЮ — 67, 331

Сазлийка (Сазласу, Сазлу, Салсдере, Саслидере, изоп. Служудере), р. — 111, 314

Сакова, изоп. от Суковска река — 354

Сакса, изоп. от Саркса, вж. Зилехово

Салмидесус, вж. Мидия

Салоник, вж. Солун

Салсдере, вж. Сазлийка

Салтар, изоп. от Златарица — 282, 284

Салтикьой, изоп. от Салтъкли, вж. Балтос

Самандраки, изоп. от Самотраки — 52

Самоков (Самаков, Сармако), гр. — 22, 28, 31, 69, 71, 132, 182, 252, 259, 294, 295, 396, 400

Самоково, вж. Малък Самоков — 182

Самотраки, о-в — 52, 87, 210, 289, 319

Санбили, неут. сел. в Гюмюрджинско, (Комотинско), Югозап. Тракия, Гърция — 51

Сандански (Свети Врач), гр. — 244

Сапе, вж. Шапхане

Саппаки, вж. Пчиня

Сараево (Босна Сарай), гр. Босна, СФРЮ — 21, 35, 37, 468

Сарай (изоп. Серай), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 311, 312

Саракина, вж. Вич пл.

Сараково (Саръджа), изоп. Сарилеа, преим. на Валтохори, Солунско, Беломор. Мак., Гърция — 391

Сарамбей, дн. гр. Септември — 392

Саранлък (Саранлик), вж. Оряхово — 134

Саранско (Саранли, Саранлък), с. в Яб. окр. — 134

Сарантопорос, проход в Олимп — 348, 459

Саранци (тур. Ташкесен, изоп. Ташкиси), с. в Сф. окр. — 278

Сарилея, вж. Сараково (Валтохори) Сарлар, изоп. Сармусакли, с. в Чорленско, Югоизт. Тракия, Турция — 254

Сармако, вж. Самоков Сарос, зал. — 52, 69, 290

Саръшабан, изоп. Шаришабан Харладин, дн. гр. Хрисуполис, Югоизт. Мак., Гърция — 50

Сарпиаки (Серпиаки), вж. Пчиня (Голяма) р. Саръгьол, вж. Кайляри и Кайлярското поле

Сачища (Шатиста, Сатиста, дн. Сятиста), гр. в Беломор. Мак., Гърция — 376, 412, 413, 422

Сачи, изоп. от Исакче — 313

Сбок (изоп. от Сбог), пл. на северозапад от Грамос — 415

 

563

 

 

Св. Богородица, манастир при с. Суково — 356

Света гора (Атон, Атос), п-в — 50, 88, 210, 340, 398, 411, 476

Св. Петка (Перискеви, изоп. от Параскева), манастир в Охридско — 378

Св. Анастасий (Скалоти), манастир в Еноско — 290

Св. Анастас, манастир в Бургаски залив — 147

Св. Ангел, изоп. от Св, Архангели, манастир — 280

Св. Вазил (Св. Василиос), вж. Лъгадинско ез. — 322, 340

Свети Врач, вж. Сандански Св. Врачи (Анагари), манастир при с. Бобища — 387, 440

Св. Гаврил Лесновски, манастир — 363

Св. Гавраил Лесновски, манастир в Кочанско, вж. „Свети Отац”

Свети-град (Сфели-Град), крепост в обл. Жупа, Дебърско, Вард. Мак., СФРЮ — 381, 461

Св. Димитър, манастир във Велешко — 426

Св. Дионисий, манастир в Олимп — 411

Св. Иван (алб. Ион Владимир) манастир в Елбасанско — 410

Св. Иван Продромион, манастир в Сярско, Гърция — 322, 341

Св. Илия, манастир в Янинско — 416

Свети Наум (Св. Нон), манастир в Охридско — 377, 418, 420

Св. Никола, манастир в Пиротско — 365

Свети Николе (Клисели), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 43

Св. Нон, вж. Св. Наум Свети Отац — манастир „Св. Гаврил Лесновски” — с. Злетово, Кратовско — 363

Св. Павел, манастир в Солунско — 340

Светлина (Бейкьой, Бет махале, изоп. Бенли), с. в Бс. окр. — 135, 306

Светозарево (Ягодина), гр. в Моравско, СФРЮ — 255, 430

Свиленград (Кюпрю Мустафа, Мустафа паша паланка, Джезаир Мустафа паша, Чезаир Мустафа паша), гр. — 32, 33, 63, 64, 70, 88, 111, 131, 134, 138, 250, 251, 252, 253

Свищов (Шистова, Систов, Систова, ант. Нове), гр. — 203, 283, 299

Свобода (Алипашиново, изоп. Паша дере), с. в Пд. окр. — 314

Себенико, вж. Шибеник

Северчик, неут. сел. в Пазарджишко — 263

Севлиево (Селви, Силви), гр. — 242, 243, 282, 295

Седес, дн. Терми, с. в Солунско, Беломор. Мак., Гърция — 414

Седмигоадско (Трансилвания), обл. в СР Румъния — 75, 83, 453, 454

Сейдол (изоп. Сейдул, Скидул) = Скът, р. — 240

Секлик, изоп. вер. от Сюютлю, вж. Върбяне

Сексанта-Приста, вж. Русе

Селапишка, вж. Цалапица

Селви, вж. Севлиево

Селимание, вж. Сливен

Селасфоро, вж. Звезда

Селимно, вж. Сливен — 116

Селце, с. в обл. Жупа, Дебърско, Вард. Мак., СФРЮ — 378

Селица (Селце), дн. Братира, Сятишко, Юж. Мак., Гърция — 376

Селце, вж. Селица (Ератира)

Семедрия (Семендрня), вж. Смедерево

Семенли, изоп. от Сейменли, вж. Филактон — 289

Семершикьой, неут. с. в Рз. окр. — 291

Семисче, изоп. Семитче, вж. Клокотница

Семитли, изоп. от гр. Симитли — 348

Сенгеловска пл. (изоп. Сингел, Цингели, Ченгел, Чиигелдаг), пл. — 320, 328, 338, 341, 342, 343

Сен Готар, проход — 325, 326

Септември (Саранбей), гр. — 392

Серай, вж. Сарай

Сербяни, изоп. от Сърбяни — 425

Сервенено, изоп. от Цървеняно

Сервия, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 376, 460

Сердика, вж. София

Серес, вж. Сяр

Серпшин, вж. Лъгадинско ез.

Сермо, вж. Струма

Серовица (Тутлусу), р. — 321

Сетница, изоп. от р. Ситница — 331

Сибиу (Херманщат), гр. в Седмиградско, СР Румъния — 97

Сиври, вж. Силиврия (Силиври)

Сидерокапса, вж. Маденохория

Сидерокастрон, вж. Валовища

 

564

 

 

Сиза (Синджирли), вж. Веригово

Сизебол (изоп. Сизеболи, Сизополис), вж. Созопол

Силви, вж. Севлиево

Силиври (Силимври, Силиврие, Силиврия), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 22, 53, 64, 70, 71, 75, 84, 87, 138, 168, 206, 209, 210, 216, 263, 255

Силистра (Силистри, среднов. Доростол, старобълг Дръстър), гр. — 103, 106, 108, 109, 110, 118, 131, 138, 139, 216, 290, 291, 299, 451

Сименлу (Симанлю), изоп. от Сеймен, вж. Марица — 111

Синаки, вж. Синекли

Сингел, вж. Сенгеловска пл.

Сингидинум, вж. Белгард

Синджирли, вж. Веригово

Синекли (ант. Ценофруиум, Синаклъ, изоп. Синаки), с. в Люлебургаско, Югоизт. Тракия, Турция — 310

Синитово (ант. Бесапара), с. в Пз. окр. — 392

Сиполче, изоп. от с. Шипочане — 395

Сирацела (Сирогелис), вж. Малгара

Сирбин, изоп. от Сърбиново, вж. Брежани

Сирищник, с. в Пк. окр. — 239, 240

Сирия — 175, 222, 232

Сирмиум, вж. Сремска Митровица

Сирмия, вж. Срем

Систов, (Систова), изоп. Свищов,— 108, 131, 133

Ситанград, местност в Разложко, навярно местността Ситанкале на юг от гр. Банско; намирани римски монети и славянски глинени съдове; вж. Разлог

Ситница (Сетница) р. — 268, 271, 331

Сичево (Мало Сич. Шишине), с. в Нишко, СФРЮ — 267

Сйеница, гр. в СР Сърбия, СФРЮ — 35

Скардус (Скордус), вж. Шар пл.

Скала (Скеле), неут. с. във Валовишко, Беломор. Мак., Гърция — 341

Скепасто, вж. Инжекьой

Скече (Скиеча), вж. Ксанти

Скидул (Скитул, Сейдул), вж. Скът

Скиедже (Скече), вж. Ксанти

Скопиа (Скопия), изоп. от Скопие — 21, 22, 23, 28, 30, 34, 35, 36, 42, 66, 67, 68, 71, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 369, 361, 368, 396, 402, 406, 407, 408, 409, 426, 427, 431, 455, 457

Скопска Черна гора (Карадаг), пл. — 335, 407

Скордус, изоп. от Скардус, вж. Шар

Скреваст, вж. Рандина

Скребатно, с. в Бл. окр. — 215

Скрищиана, вж. Кичево

Скроска, с. в HP Албания — 381

Скупи, вж. Скопие

Скуриум, вж. Негуш

Скутари (Скудра, Скутарине), вж. Шкодра (Шкодър), — 264, 375, 380, 382, 403

Скутари (Юскюдар), предградие на Цариград — 223

Скът (изоп. Сейдул, Скитолу, Скидул), р. — 240

Скютари (Скутари), вж. Шкодра (Шкодър)

Славянка (Алиботуш и Сенгеловска), пл. — 327, 328, 341, 437

Сладък кладенец (Шекербунар, изоп. Шекерли), с. в Сз. окр. — 247

Слатина, с. в Лч. окр. — 240, 278

Слетово, вж. Злетово

Сливак, (Ериклие, изоп. Ерикли), с. в Шн. окр. — 291

Сливен (изоп. Исливна, Сливно, Селимно, Селимание), — гр. 116, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 252, 253, 284, 285, 295, 454

Сливница (изоп. Слибник, Сливник, Сребниц, Шалкали), гр. — 256, 257, 258

Сливо, изоп. от Сливово, с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 422, 424

Слокутиани, вж. Злокучани Служудере (Саслидере), вж. Сазлийка

Слую дере, вж. Сюютлийка Смавлий, вж. Руманя

Смедерово (изоп. Семедрия, Кемедрия, ант. Винцея), гр. в Сърбия, СФРЮ — 203, 208

Смедеревска паланка (Хасан паланка), Сърбия, СФРЮ — 208

Сминица (Боздаг), дн. Фалакрон, пл., вж. и Мраморица — 321, 326, 328

Смирна (Измир), град — пристанище на Мала Азия — 102, 161, 162, 202, 206, 445

Смолян (Пашмакли), гр. — 329

Смоско, изоп. от Смолско, с. в Сф. окр. — 280

Смърдан (шоп. от Смордан), р. — 239, 240

Смядово (Смядова), с. в Шн. окр.— 300

 

565

 

 

Снежник (Плач, Синк, преим. Аксион), пл. 389

Созерени, изощ от Северин, вж. Дробета — Северин

Созопол (Сизебол, Сизеболи, Сизополис), гр. — 99, 147, 188, 192, 193, 194, 295

Солопек, изоп. от Челопек, вж. — 430

Солун (Салоники, Терми, Тесалоники), — 21, 45, 46, 47, 67, 110, 133, 203, 210, 211, 264, 321, 322, 323, 338, 339, 340, 341, 359, 375, 389, 390, 391, 392, 410, 411, 412, 414, 465, 479, 481

Сопот, с. в Лч. окр. — 282

Соротон, вж. Строево

Сотра, погр. от Состра, вж. Ломец

Соугора, вж. Суха гора

София (ант. Сердика, Триадица) — 109, 116, 133, 170, 208, 227, 229, 239, 240, 256, 258, 260, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 279, 299, 351, 353, 358, 359, 395, 401, 431, 446, 455

Софлу (дн. Суфлион), гр. в Югозап. Тракия, Гърция — 288

Спатово, дн. с. Кдшисис, с. във Воловишко (Сидерокастренско), Беломор. Мак., Гърция — 342, 343

Спац, изоп. от Спай, с. в Белопаланечко, Нишавско, СФРЮ — 268

Сплит, гр. в СФРЮ — 35

Срезойевац, района на Рудник — 336

Сраска, изоп. от Стряма — 32

Сребниц, вж. Сливница

Средиземно море — 26, 31, 46, 48, 49

Средногорие, обр. от Златица, Пирдоп и Църквица (Клисекьой), гр. — 280

Срезовац, района на Крушевац — 336

Средокрив, изоп. от Средогрив, с. въг Зд. окр. — 240

Сръбци, село в Битолско, Македония, СФРЮ — 376

Ставича, изоп. от с. Шавица — 372

Ставрос, Тарза, с. в Халкидическия п-в — 48

Стайковица, с. в Лесковацко, Моравско, СФРЮ — 271

Станиче, изоп. от Станичане, с. в Пиротско, Нишавско, СФРЮ — 326

Станке Димитров — вж. Дупница

Станимака (Станимак), вж. Асеновград

Стара Загора (Ески Загра, Захра, Захара), ант. Берое и Августа Траяна, старобълг. Боруй), гр. — 32, 35, 37, 89, 112, 134, 138, 248, 249, 251, 253, 262, 263, 265, 267, 315, 318

Стара Оршова, вж. Оршова — 203

Стара планина (Балкан, Еминедаг, Хемус), — 32, 75, 78, 79, 80, 90, 93, 94, 109, 116, 118, 131, 184, 191, 192, 205, 209, 216, 225, 226, 227, 228, 229, 239, 240, 241, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 256, 260, 261, 262, 263, 268, 270, 273, 274, 278, 279, 280, 284, 285, 286, 290, 292, 293, 294, 295, 299, 301, 302, 304, 305, 313, 314, 315, 316, 353, 358, 360, 363, 392, 393, 400, 430, 450, 451, 452, 454, 455, 476

Стария, бълг. име вер. на Вирися на р. Осум, югоизт. от гр. Берат, HP Албания — 414, 416, 463

Стария, (Истарда), изоп. от Старово, с. в Поградецко, HP Албания — 376

Стацаица, вж. Страцин

Стоби, вж. Пустоградско

Страгач, изоп. от Стъргач, пл. 326, 328

Стража, Страза, изч. с. в Шн. окр. — 118, 119, 128, 299

Страджа, изоп. от Стража, с. в Кумановско, Вард. Мак., СФРЮ — 68

Стражин, вр., вж. Страцин

Странбаста, вж. Страцин

Странджа, вж. Стража, Шуменско — 58, 300

Странджа — планина в югоизт. част на България и Европ. Турция — 109, 164, 166

Стратоники, вж. Извор

Страфа, изоп. от Стража, с. в Шуменско

Страхилово (Хибилий, изоп. Ебели), с. във Вт. окр. — 283

Страцин (изоп. Стацаица, Страсин, ант. Странбаста?), с. и пл. в Кратовско, Вард. Мак., СФРЮ — 30, 62, 68, 361, 405, 406

Стревина, изоп. от Стефани, с. в Артенско, Епир, Гърция — 22

Стрелец, (Талашманлий, изоп. Чалиматиф), с. в Сз. окр. — 32

Стреница, вж. Струмица

Стригъл, изоп. от Стъргел, вж.

Стримон, вж. Струма

Строево (Дурат-енимахале, Йени махала), т. в Пд. окр. — 31

 

566

 

 

Строза, вж. Стража

Струма (Кара су, Сермо), р. — 30, 44, 45, 46, 48, 68, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 330, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 354, 358, 363, 365, 396, 401, 402, 458

Струга (изоп. Уструга), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 378, 379, 381, 420, 422, 423

Струмешница (Понтос, Понто, Стара река, Радовиш), р. — 110, 338

Струмица (изоп. Стреница, Струмница, Уструмджа, среднов. Тивериуполис), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 43, 44, 328, 337, 338, 365

Стряма (Гьопса, изоп. Йопсу, Вопче, Рашка), р. — 314, 315

Струденец (Соуджак, ,изоп. Шушак), с. в Рз. окр. — 291

Студеница, манастир в Новопазарско, Сърбия, СФРЮ — 256

Стуниа, вж. Здуне

Стъргач (изоп. Страгач), пл. — 326

Стъргел (изоп. Стригел), с. в Сф. окр. — 278, 280

Суа гора, планина — 417

Сува планина (Суво планина, тур. Куруяйла), в Нишавско, СФРЮ — 270, 357, 360

Суворово (Козлуджа, Козлиджа, Косладжик, изоп. Кулиджа), с. във Вн. окр. — 138, 291, 313

Суково, с. в Царибродско (Димитровградско), Нишавско, СФРЮ — 257, 355

Сулинам — град на средния ръкав на Дунавското устие, наречен Сулино; левия бряг — 205

Сутанери; вж. Царичина

Султаница, вж. Беласица пл.

Сумугу балкан — Берковска пл. — 239

Сунгурли, изоп. от Сунгурларе, гр. в Бс. окр. — 293

Сурлиша, вж. Арда

Суха гора, изоп. Суагора, Соагора, Перистери, пл. във Вард. Мак., СФРЮ — 370, 372

Суха гора (Ксеровуни, Корудаг), пл. в Югоизт. Тракия, Турция — 53

Сухова (Сакова), изоп. от Суковска р. — 354, 356, 357, 360, 363

Сулина (Сулинам), гр. в СР Румъния — 205

Сумла, вж. Шумен

Схелске, вж. Шапчи

Съединение (Атлар), с. в Тщ. окр. — 131

Сърбия — 21, 29, 35, 37, 70, 107, 108, 140, 199, 208, 230, 232, 233, 236, 237, 244, 252, 256, 261, 270, 274, 278, 336, 357, 359, 386, 430, 431, 447, 454, 457, 459, 460, 464, 465, 476, 481, 489

Сърбяни, изоп. Серояни, с. в Сичевско, Вард. Мак., СФРЮ — 425

Сюютлийка, изоп. Саслидере, Слую дере, р. — 32

Сяр (Серес), гр. в Беломор. Мак., Гърция — 45, 46, 47, 48, 133, 211, 264, 321, 322, 323, 327, 328, 339, 340, 341, 342, 344, 431, 458

Сатиста (Сачища, Сатиста, Шатиста), гр. в Беломор. Мак., Гърция, 376, 412, 413, 422

 

Таймица (изоп. Тумшейста), с. в Горни Полог, Вард. Мак., СФРЮ — 430

Талашманлий (изоп. Чалиматар), вж. Стрелец

Тамие, вж. Темие

Таор, с. в Скопско, Вард. Мак., Югославия — 65

Таренци от Тараинци, с. в Щипско, Вард. Мак., СФРЮ — 365

Тарза, вж. Ставрос

Тарподизус, вж. Ковчаз

Тастепе, с. в Югоизт. Тракия, Турция — 306

Таслица, вж. Ташлица

Тасос, о-в — 50, 210, 321, 322, 326

Татар-Базарджик (Татар-Базари, Татар-Базандик), дн. Пазарджик, вж.

Тауккьой, вж. Чурек

Таурезиан, вж. Дойран

Таусларнифликьой, изоп. от Даутлер, вж. Давидово

Тахино, ез. — 340, 341

Тахино (изоп. Ашнова), дн. с. Ахинос, с. в Сярско, Беломор. Мак., Гърция — 321, 340, 341

Ташкиси, изоп. от Ташкесен, вж. Саранци

Ташкьой, вж. Каменяк

Ташлица (Таслица), изоп. от Теслич — 35

Тбилиси (Тифлис), гр. в Грузинска ССР — 93

Теке (Текекьой), вж. Оброчище

Текели, изоп. от Текелиево, преим. на Сипдос, с. в Солунско, Беломор. Мак., Гърция — 392

Текирдаг (Родосто), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 454

 

567

 

 

Текирдаг (Текери), пл. — 109, 110, 455, 465

Телово (Техово), изоп. от Теово, преим. Карадяс, с. във Воденско, Беломор. Мак., Гърция — 371

Темелково (Батановци, изоп. Батаги, Батевец, Батановица, гр. Пк. окр. — 353

Темпе, пл. — 411, 459

Темщица (изоп. Темстица), вж. Темска

Тенево (Фундукли, изоп. Фъндъклии или Пъндъклии), с. в Яб. окр. — 177

Темска (Темщица, изоп. Темстица, Тенщица), р. — 257, 357

Терговист, изоп. от Търговище, във Влашко, Румъния — 108

Терма Лутра, вж. Лутрас

Терми, вж. Солун

Терми, вж. Банево

Термопили — 22, 94

Термопол (Терми), вж. Банево

Тернова, вж. Велико Търново

Терновлак, изоп. от с. Търновлаг — 401

Теслич (изоп. Таслица, Ташлица), гр. в Босна, СФРЮ — 35

Тетевен (погр. Тетово), гр. — 280

Тетово (Калканделен), изоп. Кулканделен, гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 21, 22, 332, 336, 337, 359, 379, 404, 407, 408, 409, 426, 429 430 457

Тесалия — 22, 46, 140, 199, 410, 411, 431, 458, 459, 565, 468, 476

Техедервент, вж. Дервент (Авас)

Техафт Чеир, неут. с. в Гюмюрджинско (Комотинско), Югозап. Тракия, Гърция — 209

Техикали, неут. с. в Струмишко — 44

Тешан, изоп. от Кешан — 209

Тжирополис, вж. Цирополис

Тибериуполис (Тивериуполис), вж. Струмица

Тиолища (изоп. Тиволища, Тиолишча), преим. Тихион, с. в Пополе, Костурско, Беломор. Мак., Гърция — 386

Тиквеш, обл. във Вард. Мак., СФРЮ — 339, 368

Тикени, изоп. от Текенлик, вж. Трънак

Тимок, р. — 240, 430

Тирана, (Тиран, Туране, Турана) — 379, 381, 410

Тирнавос (Турново), гр. в Тесалия, Гърция — 412

Тирнова, вж. Велико Търново

Тирнова, вж. Малко Търново — 182

Тирол, обл. — 352

Тиста, вер. изоп. от с. Тисово, преим. Маврохори, Драмско, Беломор. Мак., Гърция — 326

Титоград (Подгорица), гр. в Черна гора, СФРЮ — 456

Тифлис, вж. Тбилиси

Тица (Теица), вж. Дъица

Тича (Читак, изоп. Чатак), с. в Сл. окр. — 291, 292, 293

Толбухин (Хаджи Оглу Базарджик), гр. — 131, 138, 291, 313

Толи Монастир (Толи Монастири) — вж. Битоля

Томор (Томорица или Тур-Томорит), дн. Томори, пл. — 382, 416, 457, 460

Тонджа, вж. Тунджа Топир (Топирус), ант. сел. в Серско, Беломор. Мак., Гърция — 210

Тополовград, град в Яб. окр. — 178

Торлак (изоп. Торлаг, Турлак), вж. Хлебарово

Тоториан, изоп. от гр. Тутракан — 295, 299

Травник, гр. в Босна, СФРЮ — 35, 37

Трана Бешек, вж. Бешик Големи

Трансилвания, вж. Седмиградско

Транслитис (погр. Транслитос), вж. Димитровград

Трансмариска, вж. Тутракан

Транупара (Трана), вж. Оризари

Трапезунд, дн. Требизон, гр. в Мала Азия, Турция — 203

Трапеца (Трепица), изоп. от Трапезица (Трапейца), с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 420

Траянови врата (Траянова порта, Капулудербент), проход в Ихтиманско — 392

Траянополи, вж. Лутрас

Требенича, вж. Требенище

Требените (изоп. Требенича), с. в Охридско, СФРЮ — 378, 423

Треговище, изоп. от Требовлье, с. в Горно Порече, Кичевско, Вард. Мак., СФРЮ — 426

Троада (Троя), обл. в Мала Азия, Турция — 210

Тунджа (Калоперсу), р. — 87, 172, 179, 180, 267, 314, 317, 454

Турлак, вж. Хлебарево

Тр(ъ)н, колиби в Корчанско, HP Албания — 415

Требенич (Требенича), изоп. от Требеница, с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 378, 423

Треска (изоп. Дреска), р. — 426, 427

 

568

 

 

Трикала, гр. в Тесалия, Гърция — 410

Трипатонци, с. в Кочанско, Вард. Мак., СФРЮ — 365

Трояк, вж. с. Троянци

Трояк, изоп. от Троян в Мизия, НРБ — 242, 243, 251

Троянски манастир „Успение Богородично” — 281

Троянци, изоп. Трояк, с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 370

Труча, вж. Тунджа

Триадица, вж. София

Трън, гр. — 260, 267, 270, 271, 274, 275, 276, 363

Трънак (Текенлък, изоп. Тикен), с. Бс. окр. — 304

Туз Касри, вж. Русокастро — 135

Тулчин, гр. УССР — 146

Тулча (ант. Егисус), гр. в Сев. Добруджа, СР Румъния — 108, 204, 291, 313

Тумшейста, изоп. от Таймища — 430

Тунджа (Труча, Тонджа, Тонзос), р. — 32, 70, 112, 151, 153, 177, 207, 242, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 262, 284, 286, 301, 315

Туралис Вилаеси, неут. сел. в Хс. окр., навярно с. Тремезлин, преим. на Брягово — 266

Туреков, изоп. от Туроковци (Туряковци), с. в Пк. окр. — 274

Турпе (Турйе), с. в Охридско, Вард. Мак., СФРЮ — 424

Турис, вж. Пирот

Туркбей (изоп. Туручак), с. в Люлебургаско, Югоизт. Тракия, Турция — 310

Турла, вж. Дурла

Турлук, вж. Хлебарово — 134, 296

Турново, вж. Търново

Турново, вж. Тирнавос

Турну Мъгуреле (Турну, Тюрнюл, старобълг. (Холъвник), гр. във Влашко, СР Румъния — 283

Турну Рошу, вж. Червена Кула

Турукели, вер. колиба от с. Читрък, Шуменски окр. — 303

Туручак, изоп. от Туркбей, вж. Тутлусу, вж. Серовица

Тутракан (погр. Тоториан), ант. Трансмариска, гр. — 295, 299

Търговище (Търговищки, Велики), Тимок, р. — 240

Търговище (Ески Джумая, Ески Джума), гр. в Мизия, HP България, — 131, 134, 135, 282, 291, 295, 302, 451

Търговище (Терговист), тр. във Влашко, СР Румъния — 108

Търговица, неут. село в Лесковацко, Моравско, СФРЮ — 270

Търноглав (изоп. от Терновлак) — 401

Търново (Търнава, Търнова), вж. Велико Търново

Търново, изоп. Турнова, с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 376

Тюрбекьой, изоп. от Тюрк бей кьой (Турско бей кьой), вж. Искра

Тюркмале, с. в Родостенско (Текирдагско), Югоизт. Тракия, Турция — 209

Тюрнюл, вж. Турну Мъгуреле — 203

 

Уарци, вж. Улярци

Убретине, вж. Обретеник

Угустул, вж. Огоста

Угърчин (изоп. Гавардин), гр. — 280

Удине, гр. в Италия — 29

Узелия (Уселия), изоп. от Новоселци, вж. Елин Пелин

Узунджово (Узунджаова, Узунзова), местност и с. в Хс. окр. — 63, 69, 266, 267, 328, 330

Узюнкюпрю (среднов. Плотинопол), гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 253, 254

Уйвардже, вж. Враца

Улпиан (Вицианум), вж. Липлян

Улпиана (Улпия Пауталия), вж. Кюстендил

Улцин (Дулчино), гр. в Черна гора, СФРЮ — 22, 60

Улярци, изоп. Уарцие, с. в Кочанско, Вард. Мак., СФРЮ — 364, 365

Умур Факих, вж. Факия — 133

Урма, неуточнено — 108

Уселия (Узелия), вж. Елин Пелин

Ускиер, вж. Искър

Ускуб, вж. Скопие

Устрем (Вакоф, изоп. от Вакъв или Ваково), с. в Яб. окр. — 178

Уструмджа, вж. Струмица

Уструга, вж. Струга

 

Факия (Омур, Факих, Факи, Умур,

Факих, с. в Бс. окр. — 132, 133, 135, 253, 306, 397

Фалакрон, вж. Сминица и Мраморица

Фарсала (Фарсал, тур. Чаталджа), гр. в Тесалия, Гърция — 410

Фенераки, с. в Цариградско, Югоизт. Тракия, Турция — 58

Фере (Фереджик, изоп. Феред, Фенет, Фери, ант. Диме), гр. в Югозап. Тракия, Гърция — 52, 132, 133, 209, 210, 253, 287, 289, 290, 320, 326

 

569

 

 

Фикели, вж. Маточина — 177

Фил (Момина клисура), проход по течението на Места — 456

Филактон (Семенли, изоп. от Сейменли), с. в Софлийско, Югозап. Тракия, Гърция — 289

Филатее, изоп. от Филпатес, гр. в Епир, Гърция — 414

Филево (Каяли), с. в Хс. окр. — 266, 434

Филибе (изоп. Филе), вж. Пловдив

Филитрия, вж. Либяхово

Филипи, ант. и среднов. град в Драмско, Беломор. Мак., Гърция — 50, 133, 211

Филиповци, с. в Пк. окр. — 275, 276, 352

Филипополис (Филипополи), вж. Пловдив

Фиток (Фитоки), изоп. Илок, с. в Нигритско, Беломор. Мак., Гърция — 45

Флорентин, с. във Вд. окр. — 203

Флорина, изоп. Хлурина, вж. Лерин

Форос, зал. — 148

Фудукли (изоп. от Фъндъкли), вж. Шкорпиловци

Фундукли, вж. Тенево

 

Хабибдже, изоп. от Хебибчево, вж. Любимец

Хаджи Илбег, изоп. от Хаджи Али, вж. Крушево (Коримвос)

Хаджидфе, вер. изоп. от Джиново, вж. Злати войвода

Хаджиолу Базарджик, вж. Толбухин — 131

Хаджидимитрово (Саръяр, изоп. Шария), с. във Вт. окр. — 283

Хаджилари (изоп. Каджанлар), с. в Скопско — 42

Хаджи Реджепли (изоп. Радиресжепли), с. в Щипско, Вард. Мак., СФРЮ — 367

Хаджичерета (?), с. в Чорленско, Югоизт. Тракия, Турция — 254

Хадидже — село неуточнено — 316

Хайдос, вж. Айтос, град в Бургаски окр. — 116

Хайрамле (Хайрамли), вж. Харманли

Халкидик (Халкидика), п-в — 322, 340, 341, 391, 412

Хамеум, вж. Прокупле

Ханкьой, изоп. от Хаинкьой (Хайнито), вж. Гурково — 112

Хановер, гр. във ФРГ — 202

Хапсиа, вж. Хафса

Харманли (Хармани, Хайрамле Каран), гр. — 32, 69, 250, 263, 266, 267, 454

Харманкьой, изоп. от Армаганово, вж. Бузовград — 314

Хасаи Бегово, изоп. Весбек, Исбек, Хасанбегкьой, с. в Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 235, 407

Хасан паланка (Хасан паша паланка), вж. Смедеревска паланка — 203, 208

Хасенлар, изоп. от Хасанлар, вж. Гецово

Хасково, изоп. от Хаскова, Асиуш, Аскьой от тур. Хаскьой, гр. — 22, 28, 163, 253, 265, 266

Хафса (Хавса), изоп. Апса, Хапсиа, Кавса, ант. Остудизос, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 33, 64, 70, 77, 85, 139, 253

Хаскоае, изоп. от Хаскьой, с. в Хафсенско, Югоизт. Тракия, Турция — 195, 253

Хасът, изоп. Хаскьой, вж. Крън

Хабибджа (Хебибча), изоп. от Хабибчево, вж. Любимец

Хебър, вж. Марица

Хемус, вж. Стара планина

Хераклия Понтийска, вж. Мармара Ереглиси (Ерекли)

Хераклея Синтика, вж. Жервохор

Херкулан, древен град в областта Кампания, засипан от изригването на Везувий — 103

Херманщат, вж. Сибиу

Херсон, град в южната част на Укр. ССР на 25 км северно от Черно море — 101

Херцеговина — 430, 431, 453, 464, 468, 469, 477, 480

Хилендарски манастир в Св. гора — 50

Хиос — о-в — 91, 191 Хирсова (Хиршова), вж. Хърсова, Хършова

Хисаря (Илиджа, Илия, Лиза, Лъджа), гр. в Пд. окр. — 265

Хистрополис, вж. Истрия

Холъвник, вж. Турну Мъгулере

Хортач (изоп. Хосташ, Хортиатис), преим. Кисиос, пл. — 53, 211, 215, 323

Хлебарово (Торлаг, Торлак, Турлак, Турлук), с. в Рз. окр. — 134

Холандия — 198

Хризополис, вж. Кавала

Хрисуполис (Саръшабан), гр. в Беломор. Мак., Гърция — 50

Хрупища (Крупища), дн. Аргос Орестикон, гр. в Беломор. Мак., Гърция — 414

 

570

 

 

Хусенджа, вж. Осенец

Хърватско — 140, 236, 430, 431, 464, 490, 491

Хърлец (ант. Августе), с. във Вр. окр. — 239

Хърсово (изоп. Хирсова, Хърсова), ант. Карсиум, дн. Хършова, гр. в Сев. Добруджа, СР Румъния — 110, 204, 291, 313

 

Цалапица (изоп. Салапишка), с. в Пд. окр. — 263

Цапари (изоп. Запар), с. в Битолско, Вард. Мак., СФРЮ — 376

Цариброд, вж. Димитровград

Цариград (Истанбул, Константинопол) — 21, 115, 166, 180, 193,202, 253, 254, 260, 264, 450, 481

Царина (Джерина, изоп. от Джерман), обл. в Станкедимитровско — 349, 396, 401

Царичина (Султанйери), обл. в Родопите — 330

Целетрум (Келетрон), вж. Костур

Ценохрупиум (изоп. от Цефрурио), ант. сел. при с. Синекли, Чорленско, Югоизт. Тракия, Турция — 310

Цесиана, вж. Качаник

Цетине (Цетина), гр. в Черна гора, СФРЮ — 36

Церна, вж. Черна

Цибру (Цибър-паланка, Цибър Варош), ант. Киабрис (изоп. Цибрус), вж. Горни Цибър — 239

Цибрица (Джибра), р. — 239, 240

Циргани кале, вж. Грациану — 51

Циропол (изоп. Зирополе, Тжирополие), дн. с. Господинци, Бл. окр. — 327, 347

Цурулум (Цурулун), вж. Чорлу

Цървеняно (изоп. Сервеняно), с. в Кн. окр. — 402

Църнова, вж. Зърнево (Като Неврокопион)

Цюрих, гр. в Швейцария — 378

 

Чавдар (Коланларе, изоп. Киленларе), с. в Св. окр. — 280

Чаироваси — местност в Скопско, СФРЮ — 68

Чайниче, изоп. Чайница, гр. в Босна, СФРЮ — 35

Чакерли, вж. Чаклий

Чаклий (Чащлъ, изоп. Чакерли), с. във Визенско, Югоизт. Тракия, Турция — 312

Чалджилари (Чалджиево), изоп. Чердгилер, преим. Филотас, с. в Кайларско, Беломор. Мак., Гърция — 389

Чалик (Чалъкьой) изч. с. в Сз. окр. — 112

Чаликавак, изоп. Чали Кени, вж. Риш — 134, 135, 300

Чалиматиф, изоп. от Талашманлий, вж. Стрелец — 32

Чалхица, вж. Чашица

Чаршамбе, обл. — 376

Чатак (изоп. от Читак), вж. Тича — 134

Чатал Бургас, вж. Люлебургаз — 135

Чаталджа, гр. в Югоизт. Тракия, Турция — 253, 312

Чаталджа (изоп. Саталджа), вж. Фарсала

Чачак, гр. в Сърбия, СФРЮ — 297

Чашица, изоп. Чалхица, с. в Скопско, Вард. Мак., СФРЮ — 42

Чая, Паша чай, р. — 264

Чезаир Мустафа паша, вж. Свиленград

Челопек (изоп. Солопек), пл. и с. в Долни Полог, Вард. Мак., СФРЮ — 430

Челопеч (изоп. Шелопеч), с. в Сф. окр. — 280

Ченгел, изоп. от Чангърли, вж. Звъничево

Ченгел (Ченгелкьой — село Кука), вж. Дивдядово — 128

Ченгел, вж. Сенгеловска пл.

Чепино (Чепина), квартал от гр. Велинград — 253, 262, 325, 328, 330

Черджилер, изоп. от Чалджиево, вж. — 389

Черибан, изоп. от Черибаш, с. в Еноско, Югоизт. Тракия, Турция — 290

Черкезия — 222

Черково (изоп. Кирсьой), дн. слято със с. Братя Кунчеви, Сз. окр. — 315

Черна (Кючук, Карасу, Церна), р. 339, 368, 369, 371, 372, 383, 426

Черна Гора (Монтенегро), 456, 461, 464, 477

Черна гора, с. в Сз. окр. — 314

Черник (Каралар), дн. квартал от гр. Дулово

Черно дърво, вж. Кокарджа

Черноклисийска, вж. Коритнишка р.

Черно море (Евксин, Евксински Понт, Понт, Пот Ексинус — 26, 78, 79, 80, 90, 94, 95, 109, 116, 118, 133, 139, 146, 166, 204, 205, 242, 253, 254, 267, 285, 450, 454, 463

 

571

 

 

Четирци (изоп. Шетирца, Шеотирца, Шетарца, Шетирца), с. в Кн. окр. — 401

Чешнегирово (Чешнегир, Йенимахале, Йени мала), с. в Пд. окр. — 28

Чинарли (Чинар Фурнус), преим. Цинафорон, с. в Солунско, Беломор. Тракия, Гърция — 339

Чингани, изоп. от Ченгене скеле, зал. 148

Чингян искеле (Ченгене искелеси), изч. с. в Сз. окр. — 112

Чипровец (изоп. Чипровац), дн. гр. Чипровци — 239, 240, 272

Чирмен (Черномен), прием. Орменион, Югоизт. Тракия, Гърция — 251, 253, 267, 325, 330

Чирпан, гр. — 33, 34, 314

Чисна, вж. Чичово — 42

Чистова, вж. Чичово Читрък, изч. сел. в Шн. окр.— 135

Чичово, Горно и Долно (изоп. Чисна, Чичова, Чистова), с. във Велешко, Вард. Мак., СФРЮ — 407, 427

Чобан Бунар — с. Озчеларе, преим. Климент, Карловско — 314

Чобансу, изоп. от Чобан пасуф, вж. Загориче

Чолмечли, изоп. от Чомлекчи-кьой, преим. Лина, с. Софлийско, Беломор. Тракия, Гърция — 288

Чомчекчи. изоп. от Чомлекчи (Неманци), преим. Дипотамон, с. в Кукушко, Беломор. Мак., Гърция

Чуприя, вж. Кюприя Чурек (Таук кьой?), с. в Сф. окр.— 277

Чурлу, вж. Чорлу — 22, 28, 33, 64, 70, 71, 75, 77, 84, 254, 255, 312

 

Шав-найора, неут. с. в Пазарджишко — 31

Шавча, вж. Савек

Шаироваси, вж. Чаироваси — 68

Шал, изоп. Чал, вж. Жалеш

Шалия, тур. изговор на Шалъси, гр. в HP Албания — 380, 477

Шалкали, вж. Сливница

Шалковица, вж. Садовец

Шапчи (Шапхане, Шарчилар), изоп. Схепсхе, преим. Сапе, гр. в Гюмюрджинско (Комотинско), Югозап. Тракия, Гърция — 209, 320

Шар (Скардус, Скарду, погр. Скор-дус), пл. — 67, 332, 335, 337, 361, 371, 375, 381, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 427, 428, 429, 430, 456, 465

Шара или Дрисга, изоп. от Шарвии, вж. Браничево

Шаришабан Халрадин, вж. Саръшабан

Шария, изоп. от Саръяр, дн. с. Хаджидимитрово, вж. — 283

Шарково (Голям Боялък, Буюк Буялик), с. в Яб. окр. — 149

Шаркое, вж. Пирот

Шаруци, изоп. от Ясъкория, вж. Равногор

Шарпанту-чифлик, вж. Неа Карвали

Шатиста, вж. Сатиста

Шашкулан, вж. Дуган Хисар (Есими)

Швейцария — 149, 150, 293, 397, 420

Шевелерци (Шелево), изоп. Шелеверци, с. в Прилепско — 372

Шекере, вж. Ловско

Шекерли, вж. Сладък кладенец

Шеле, вж. Олимп

Шелопеч, изоп. от Челопеч, вж. — 280

Шеновци, изоп. от Полски Сеновец, вж. — 283

Шетирца (Шеотирца), изоп. Четирци, вж.

Шеровиен, изоп. от Жаровяне, вж.

Шетирца (Шеотирца, изоп. Четирци) — 401

Шехерли, вж. Шекерли

Шибеник, гр. в Далмация, СФРЮ — 27

Шиварово (Богаздерекьой, Богаздере), с. в Бс. окр. — 305

Шингел-даг, вж. Сенгеловска пл.

Шинхинсоба, неут. сел. в Калоферско, вер. изч. — 32

Шипка, с. в Сз. окр. — 90, 125, 246, 247, 315

Шипченски проход — 246, 247, 294

Шипочане (изоп Сиполче), с. в Сф. окр. — 395

Ширпкьой, махала от Мала Църква или Бели Искър, с. в Сф. окр. — 395

Шистова (Шиштова), изоп. от Свищов — 58, 239

Шишине, вж. Сичево

Шишово (Шишова), с. в Лесковацко, Моравско, СФРЮ — 271

Шкодра (Скутари, Скудра, Анотари), дн. Шкодер, гр. в HP Албания — 21, 22, 23, 61, 67, 410, 414, 453, 461, 462, 471, 477, 481

 

572

 

 

Шкорпиловци (Фъндъкли, изоп. Фудукли), с. във Вн. окр. — 313

Шкумб, изоп. от Шкумби (Шкумбини), р. — 379, 380, 381, 410, 417, 419, 457, 460, 462, 463, 465

Шотландия — 235

Шумен (Шумла, Шюмла), гр. — 58, 70, 80, 93, 94, 95, 100, 109, 114, 115, 117, 118, 119, 122, 127, 128, 129, 131, 135, 139, 159, 182, 185, 209, 216, 241, 282, 290, 298, 305, 431, 450, 451, 452, 453

Шюмла, вж. Шумен

 

Щавина (изоп. Ставича), с. в Прилепско, Вард. Мак., СФРЮ — 372

Щип (Истиб, Истип, Щуиб, ант. Астибе), гр. във Вард. Мак., СФРЮ — 43, 62, 328, 335, 337, 338, 359, 361, 365, 367, 368, 371, 406, 458

 

Ъглен (изоп. Аглен), с. в Ловешки окр. — 281

Ърбино (изоп. Ербино), с. в Охридско, Зап. Мак., СФРЮ — 424

 

Юблуг, вж. Ялиух

Южна (Българска) Морава, p., вж. Българска Морава

Юкюлер (Ютюклере), вж. Гороцвет

Юра, пл. — 297

Юрклюб, вж. Прекоплие

Юрсхор, вж. Гюргево, Румъния — 108

Юсеингенет, вж. Осенец

Юскюб, Юскюн, вж. Скопие

Юстиниана Прима — 335

Юстиниана Секунда, ант. гр., неут. — 402

Ютжюлер, изоп. от Ютюклер, дн. с. Гороцвет, Рз. окр. — 296

 

Ябани, изоп. от Жабени — 383

Ябланица, гр. — 280

Якуповик, с. в Моравско, СФРЮ — 273, 274, 275

Ягодина, вж. Светозарево

Ядар, изоп. от Задар — 376

Яйце (изоп. Яупа), гр. в Босна, СФРЮ — 35

Якова, изоп. от Янково, село в Шуменски окръг — 302, 304

Яковци, с. във Вт. окр. — 284

Якоруда (изоп. Жокулу, Жукуру, Йокуруд, Йокоруд), гр. — 321, 325, 327, 392, 394

Ялпух (изоп. Юблуг), ез. в Южна Бесарабия, УССР — 204

Ялувеш, вж. Рудока

Ямбол (Ямболи, Ямбули, Янболи, ант. Дианополис, изоп. Диамболис), гр. — 134, 177, 179, 180, 250, 253, 262, 286, 316

Яна (изоп. Йена, Йене), с. във Визенско, Югоизт. Тракия, Турция — 166, 309

Янболи, вж. Ямбол

Янина, го. в Епир, Гърция — 21, 22, 254, 351, 410, 413, 414, 416, 445, 460, 461, 473, 476, 477

Яница (Гяница), вж. Енидже Вардар

Янково (изоп. Якова), с. в Шн. окр. — 302

Янтра (Ятрос). р. — 90, 113, 242, 245, 246, 283, 284

Ярловица, с. в Трънско, Пк. окр. — 274

Ясен, местност и с. в Моравско, СФРЮ — 272

Ясеново (Дущубак, изоп. Дучитабак), с. в Рз. окр. — 291

Яси, вж. Яш — 100

Яуца, вж. Яйце

Яфикьой, неут. с. в Дедеагачко (Алесандрупони), Югозап. Тракия, Турция — 320

Яш (Яша), гр. в Молдава, СР Румъния — 100, 108

Яякикьой, изоп. от Яякьой, дн. с. Николаево, Сл. окр. — 317

 

[Previous]

[Back to Index]