ПРИЛОЖЕНИЕ
КАРТА 1
Вид на ударената гласна на мястото на старобългарската пред твърда сричка или твърда съгласна в думи от типа БЯЛА, ДЯДО


 

КАРТА 2
Вид на гласната на мястото на старобългарската Ъ в крайна затворена сричка от типа КАКЪВ, КАКВА


 

КАРТА 3
Вид на гласната на мястото на старобългарската  в думи от типа ЗЪБ, МЪЖ


 

КАРТА 4
Застъпници на Ч в думата ВЕЧЕ (от стб. КАШТЕ)

[Back to Index]