.

Руси и българи през ранното средновековие до 964 г.

.

Емил Михайлов  (Университетско издателство „Климент Охридски”, София 1990)

 

Съдържание

Текстът в .pdf формат

Заглавна страница..

      Въведение 

I.  Обособяване на източните и южните славяни

II.  Склавини и анти в Долнодунавските земи

III.  За руско-българската етническа граница до края на X в.

IV.  Руси и българи от VII до X в. (602—964 г.)
     1. Проблемът за руско-българските връзки през IX—X в. в историческата литература
     2. Руско-българските взаимоотношения в края на IX и първата половина на X в. (882—945 г.)
     3. Руско-български икономически връзки в края на IX и X в.
     4. Начално проникваме на християнството и славянобългарската писменост в Русия
     5. Княгиня Олга (945—964 г.)

 

Съкращения

Показалец на личните, географските и етническите имена

Русские и болгары в раннем средновековье (до 964 г.) – Резюме

The Russians and the Bulgarians in the early Middle Ages (until 964) Summary

 

[Back to Main Page]