.

Роден съм българин. Избрани съчинения и документи

. 

Ефрем Каранов  (Издателство на Отечествения Фронт, София 1991)

Съставителство, предговор и бележки: Жеко Попов.  Поредица «Дневници и спомени за българската история»

 

Съдържание

Ефрем Каранов — жизнен път и творческо дело

Галерия

Заглавна страница..

 

I. СЪБРАНИ ФОЛКЛОРНИ МАТЕРИАЛИ

  1. Публикувани

      - Народни песни  ( Периодическо списание на Българското книжовно дружествосп БКД), Браила, 1876, № 11—12, 169—178)

      - Песни из челядния живот от Кратовско. Свадбени  (I. У невестатаII. У младоженета)  (СбНУНК, С., 1890, № 2, 60–64)

      - Приказка за тъй, що цицая дваесе и пет години  (Псп БКД, 1883, № 5, 116—123)

            По-любопитни особености на кратовския говор    -    "      -      "       -       "       -  )

      - Народни верования. Змеят (аждер) и змията (зъмя) в българската народна поезия  (Псп БКД, 1884, № 9, 129—134)

 

  2. Непубликувани

      - Народни песни. Овчарски  —  На служба

      - Други  —  Полски (по жътва)

      - На ягоди  —  На китки  —  На гроздобер  —  На люлка

      - Детски

      - Детски игри, скоропоговорки, залъгалки и др.

      - Суеверия. За свирците, за вампирите, хавале, върколак, за болестите, змееве

      - Изречения (пословици)   —  Други записки (Съзвездия; Мерки за конците; Разбой; Земеделчески оръдия; Имена, освен тез, които са у Миладиновци (мъжки,  женски))

      - Народни приказки  —  Селянин в Кратово  —  За кривдата и правдата

 

II. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

    1. Описание на Кратовската каза  (Псп БКД, Браила, 1876, № 11—12а, 124—129)

    2. Историко-топографически бележки за Урвичкий монастир (в Софийско)  аука, Пловдив, 1881, № 3, 495— 502)

    3. Неколко думи за Кадин мост и за вервания при съгражданието нови здания  (Псп БКД, 1883, № 7, 128—134)

    4. Румена войвода. Очерк из Осоговските планини  (Типо-литография С. Зилверъ, София, 1887)

    5. Материали по етнографията на некои местности в Северна Македония, които са смежни с България и Сърбия  (СбНУНК, 1891, № 4, 280—319)

          - Кратовският говор    (  -    "      -      "       -       "       - )

    6. Кюстендилските училища до Освобождението  (Отчет на Кюстендилското държ. педаг. и образцово училище, С., 1897, с. 3—41)

    7. Деятелността на кюстендилското читалище «Братство» за 42 години от основанието му — 1 Юлий 1869 г., до 1 Юлий 1911 г.

 

III. ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ И СПОМЕНИ

    Богдан юнак, герой от Сръбско-българската война

    На българската черква в Цариград преди 60 години (ученически спомени)

 

IV. ДОКУМЕНТИ

    Писма на Ефрем Каранов:
      - до Българското книжовно дружество – Браила (1875)
      - до Марин Дринов (1878-1881)
      - до Иван Шишманов (1889-1893)
      - до и от Върховния македонски комитет – София, Трайко Китанчев и Гоце Делчев (1895-1896)
      - резолюция в защита на българското население от Македония и Одринско (1912)
      - "Ефрем Цветков Каранов" — детски и юношески спомени на сина му Цветан Каранов
 

Бележки

Библиография за Ефрем Каранов

Речник на някои остарели, диалектни и чужди думи

Именен показалец   —   Географски показалец

 

[Back to Main Page]