Роден съм българин. Избрани съчинения и документи

Е. Каранов

 

Речник на някои остарели, диалектни и чужди думи  [*]

 

 

аг`ънци — светкавица

аждèр — змей, ламя

азнàтор — пазач на съкровища или пари, касиер

аладжнѝя — купувач

алай — свита, кортеж

амàм, хамàм — баня

арбѝя — вид старо оръжие

 

базигр`ян — търговец, търгаш

бал — мед, маджун

бардàк — малка глинена стомна

батлàк — мочурливо място, тресавище

бахт — щастие, благополучие

белезѝка — гривна, белезници за заключване на ръце

белèц — мирско лице

бенѝм — мой

бизѝм — наш

бир — един

бирдèн — отведнъж

брàкя — братя

братàнец — племенник

брèя — шумя

брѝча — бръсна

бузгỳн — размирно, смутно време, поражение

булюкбашия — началник на рота, отряд

бурмалѝя — завит, засукан

 

 

*. Смисълът на думите изяснен с помощта на: Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от XIX и XX век, съставители: Стефан Илчев, Ана Иванова, Ангелина Димова и Мария Павлова, С., 1974; Иван Умленски. Кюстендилският говор, С., 1965; Българско народно творчество. Т. 1—12 и на някои информатори от Кюстендилско.

 

454

 

 

валѝя — областен управител

вàркам — бързам

вàрка — лодка

вèги — вежди

вез — везмо

вèля — говоря

вòщен — восъчен

врèкя — чувал

вриàрница — говорене на висок глас от много хора

вук — вълк

вỳла — писмено разрешение ог църковните власти за встъпване в брак

върворѝя — върволица

 

гавàзин — телохранител, въоръжен пазач на сграда

гал — жител на Галия, в преносен смисъл — французин

гàки — гащи

гел — ела. ела тук!

гетирдѝсвам — докарвам

гламня — главня

глỳмъц — шегаджия

гравỳлица — скупчване

грàнкя — клон от дърво или храст

грознѝк — грозен човек

гỳня, гỳнче — връхна мъжка дреха, наметало

 

давѝя — дело пред съда, тъжба

дал`ян — дългобойна пушка

делѝбашия — буен човек, луда глава

дервѝш — мюсюлмански калугер, отшелник

джепанè — боеприпаси, муниции

джубè — дълга горна дреха, обикновено подплатена с кожа

джувап — отговор

дзидина — зид

дивит — металическа кутия за пера с мастилница накрая

дѝгноглавец — падменен, високомерен

дилбèр — хубав, пленителен

дѝскос — поднос

додèйвам — досаждам, омръзвам

доламà — вид горна дреха

дорỳ — дори

дрòбеи — дреби

дун`я и дюнѝ — земя, свят

дỳня — дюля

 

455

 

 

дюздѝсвам — нареждам, устройвам

дюнгèр — зидар, строител

 

ембатѝк — данък, налог, плащан от свещениците на владиката

еминѝя — обувка

 

жèлка — костенурка

 

заал`явам — зачервявам се

забѝтин — полицейски чиновник

зандàн — затвор, тъмница

запàрта — нападка, хокане, бой

заỳшвам — удрям плесница

 

издàтец — издайник, клеветник, предател

ил`ям — съдебно решение

имдàт — подкрепа

ирадè — султански указ, заповед

ѝсо — църковно пригласяне с равен глас

 

кабỳл — съгласие

казà — околия

кайдѝсвам — раздробявам на ситни парчета

калабал`ък — навалица, множество хора

кàленица — силна гроздова ракия

кандѝсвам — съгласявам се, примирявам се

канèрване — пригласяне с тих монотонен глас

каплѝя — подплата, покриване иа нещо

капхè — лукав

карадузèно — струнен инструмент, подобен на тамбура

карамфѝлка — вид стара пушка

касабà — малък град

каѝт — заверка, отметка

каярèне — подмяна на гвоздеите (клинците) на подкови на коне

кердòсам — вземам за себе си

кефѝл — поръчител, гарант

клàшник — връхна дреха от груб домашен шаяк без ръкавк

клỳбче — малко кълбо

клюсà — капан

кондѝр и крондѝр — глинен съд с тясно гърло за ракия

кочѝя — кола

коцèл — плитка

кошỳля — риза

крошнò — люлка

 

456

 

 

кр`ъбла — каца

кỳкя — къща

кèрка — дъщеря

кър булюкбашѝя — старши на полските пазачи

 

лèкя — вид трева, торица

лелèйка — люлка

лèпо — хубаво

лѝтия — религиозен молебен на открито със свещеник при масово участие на хора

лѝя — поливам, изливам

лобỳтец — бой за наказание

 

мадèм — рудник

мàксус — нарочно, специално

марàз — болест

марàма — тъпка кърпа за глава

маỳна — голяма лодка

маслàат — работа, дело

мачòр (мачарок) — котарак

мезàт — за продан, търг

мезлѝч — съдилище

мекявà — виелица

мердивèн — стълбище,

меркèз — средище, командуване на войска, полиция

мермèр — мрамор

мерхамèт — милосърдие, състрадание

мекхемè — османско религиозно съдилище

мий — ние

мòдър — син цвят

мунасѝп — прилично, удобно, подходящо

мурафèт — изкуство, сръчност, умеиие

мутафчѝя — лице, което изработва тъканн от козина, козинар

мътелèж — мътилка

мюдюр — управител на малък град

 

нàне — бате

нахвàщам се — заемам се

нафилè — напразно

нефелàм — болнав, неспособен човек

ниèт — намерение

ногѝ — крака

 

457

 

 

ногавица — крачол

нуфỳз — длъжник

 

обрàз — буза

òва — това

овдèй — тук

òдма — веднага

ондèй — там

олàбвам — отпускам се, колебая се

олсỳн — да стане

опѝнци — цървули

оплòт — опора

орталък — множество хора, тълпа

отѝва — прилича

откѝна — откъсна

отрỳя — отравям

от`ъргвам се — отдръпвам се, оттеглям се

 

пàгям — падам

пайвòнье — пайвант, въже за спъване на кон или магаре

панагѝя — иагръден знак на православен епископ

панàма — вид лятна шапка

парàлгия — мелодия към текст

пàфит — пълзящ храст

пèйси — дълги кичури нестригана коса пред ушите

пексимèт — сухар

пердỳх — пух, перушина

петèлка — спусък

плèки — плещи

плòска — малко плоско шише за ракия

плот — дървена ограда

повсъде — навсякъде

подвезка — червен ширит за стягане на крачолите на потурите под коленете

пòдник — глинена тепсия

подхòже — прилично

политѝя — културен, образован

полòка — съд за половин литър

послà — постилам

потѝр — високодънна чаша от скъпоценен метал за причастие, чаша

потресèние — сътресение, смущение

прàшам — питам

 

458

 

 

прол`ъжвам — вземам нещо от някого с хитрост

преврàтям — превръщам

прегрàб — преграбчване

прèслап — по-ниско планинско бърдо между върхове

прèчник — летва, пръчка за преграда

протосѝнгел — православен монах, помощник на митрополит

прошèние — молба

пул — малка кръгла метална пластинка за украса

пумпàлица — дебела тояга

пỳнгя — кожена торбичка за тютюн или за пари

пỳряк — вечно сърдит или намръщен човек

пъжльò — страхливец

 

разбòй — тъкачен стан

развèтвление — разклонение

размàам — разпръсквам

реченѝца — сгодена девойка

рогèн — рожден

рỳди — тънкорунни

рỳни — рунтав

ручок — обяд

 

сабà — утро, сутринта

сайбѝя — стопанин, собственик

саѝзче, сайче, сая — женска дреха

сакелàрий — свещеник, натоварен да съхранява църковно имущество, почетна титла на свещеник

саманл`ък — плевня, купа слама

свèкя — свещ

свѝлица — коприна

свѝтка — светулка, искра

сèтба — сеитба

сен — ти

сетрè — тънко мъжко палто

сизѝн — твой

сѝпаница — едра шарка, вариола

скàпан — изгнил

слѝка — прилика, снимка

слỳжба — празник на дома или на отделен член на семейството

слỳням се — ходя безцелно, скитам

смèжен — съседен, допирен

спрàвям се — приготвям се, подготвям нещо

 

459

 

 

стàвам — поставям

стàвям се — срещам се, събирам се

сьрмалѝя — тъкан със златни или сребърни нишки

сюнèт — обрязване на малки момчета при мюсюлманите

сюрг`юн — заточение

 

табакчил`ък — кожарство

таватỳр — глъчка, мълва

тàксам — смятам, давам, обещавам

так`ъм — наредба, готовност за нещо

таламбàз — тъпан от металическо полукълбо

теманè — поклон

темесỳк — полица

тèрам — карам

тертѝп — ред, наредба

тестемèл — кърпа, забрадка

тèтин — свако

тèтка — леля

топузѝнка — топче

травòн — трион

трàг — следа, стъпка

трампалèйн — замяна

тỳгя — чужда

тулỳмба — пожарникарска или водна помпа

турфàн — ранен

т`ьрла — кошара

 

улав — глупав

угàжда се — разбира се, разкрива се

узỳн — дълъг

уславям се — подбирам хора за работа

 

фалàга — приспособление за стягане на краката на ученици при наказание преди Освобождението

фàра — коляно, род

ферменè — къса горна дреха

фльòка — дреха

франзалѝя — френски

фодỳл — горделив, високомерен

фукарѝя — сиромах, бедняк

фỳрда — негодна стока, отпадък

 

хапсàна — затвор

 

460

 

 

хариè — неприятен човек

хондрокефàл — дебелоглав

 

цèлко — предмет, украшение

цѝглав — слаб

црèшина — череша

 

чакшѝри — потури

чамашѝр — долно бельо

чаỳш — турски сержант

челебѝя — господин, господар

чепкèн — горна мъжка дреха, чиито ръкави могат да не се обличат

чибуклỳк — лула с дървена тръбичка за пушене на тютюн

чир — вид планинско растение, цирей

чòха — сукно

чувам — пазя

чунгар — дънер

чурѝло — пушек

 

шàма — шук, глъчка

шамѝя — женска кърпа за глава

шàркани — шарени, изпъстрени предмети или дрехи

шег`ър — ученик при занаятчия или търговец, чирак

шилкòсвам — набождам, продупчвам с шило

шилтè — малък дюшек

шѝца — дъска, летва от ограда

 

язаджѝя — писар

ялд`ъз — жълтица

янг`ън — пожар

яр`ъм папукчѝя — бунтовник, размирник

яст`ък — възглавница

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]