Роден съм българин. Избрани съчинения и документи
Е. Каранов
 
Библиография за Ефрем Каранов
 

Василиев, А. Трем на Българското възраждане. С., 1936, с. 93.

Вековен светилник. Сто години кюстендилска гимназия. С., 1979, с. 13, 20.

Влахчев, Т. и Прилепчански, В. Нови податоци за животот на Ефрем Каранов. —Дело 74. Штип, 1980, № 1, 120—122.

Горанов, Б. Легенди за митични същества в архива на Ефрем Каранов. — Български фолклор, 1983, № 4, 100—107.

Динеков, П. Адам Мицкевич на български език. — Език и литература, 1949, № 3, с. 231.

Динеков, П. Съдбата на «Пан Тадеуш» в България. — В: Между свои и чужди. С., 1969.

Документи за историята на Българското книжовно дружество в Браила, 1866—1876. С., 1958, с. 447.

Документи за историята на Българското книжовно дружество. Т. 2. С., 1966, с. 24, 32.

Димитров, Т. Документи от нацноналреволюционното движение в Македония. — Военноисторически сборник, 1981, № 1, с. 117.

Димитров, Т. Македоноодринските дружества, 1895—1903 г. — Звезда, Кюстендил, № 86, 26 юли 1983.

Димитров, Т. Снимка с подписа на Гоце Делчев. — Звезда, Кюстендил, № 124, 23 окт. 1986.

Енциклопедия България. Т. 3. С., 1982, с. 341—342.

Жечев, Т. Ефрем Каранов и неговите спомени, уводни бележки в: Каранов, Е. Спомени. С., 1979, с. 5—6.

Зографов, Н. Строежът на живота. С., 1927, с. 58—59.

Иванов, Й. Северна Македония. С., 1906, с. 366.

Капитанска, Е. 120 години от смъртта на Адам Мицкевич. — Литературен фронт, № 49, 4 дек. 1975.

Каранова, Л. Ефрем Каранов, пръв преводач на «Пан Тадеуш». — Адам Мицкевич, вестник, брой единствен. София, 24 дек. 1946.

450

Каранов, Цв. Ефрем Каранов в спомените на сина си. — Литературен алманах «Струма». 1983, № 2, 179—186.

Кастелов, Б. Димо Хаджидимов. С., 1985, с. 31.

Константинов, Г. Писатели и културни дейци. — В: Кюстендил и Кюстендилско. Сборник. С., 1973, 247—249.

Куев, К. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. С., 1979, с. 113.

Кюстендилски окръг и националноосвободителните борби в Македония, 1895—1903. Документи. Съставители: Димитров, Т. и Пашев, Ив., Кюстендил. 1983, с. 3, 4, 8, 9, 11—15, 18, 21.

Леков, Д. Българското книжовно дружество и фолклорът В: Проблеми на българския фолклор. С., 1972, 405—406.

Летопис на БАН за 1927/1928 г. С., 1929, № 11, 51—53. Некролог за Ефрем Каранов, неподписан, но с уточнен автор Йордан Захариев.

Ничев, Др. Ефрем Каранфилов. Литературни анкети. С., 1985, с. 10—11, 17, 151, 158, 160, 175—177, 180.

Пандев, К. Националноосвободителното движение в Македония и Одринско, 1878—1903. С., 1978, с. 113, 121.

Периодическо списание на Българското книжовно дружество в Средец. Т. 18, 1886, 471—475.

Периодическо списание на Българското книжовно дружество. Т. 62, С., 1901—1902, с. 885—887.

Поглубко, К. За да бъдат полезни на народа си. С., 1976, с. 152, 155.
Попов, Ж. Трайни следи в нашата културна история — Звезда, Кюстендил, № 68, 14 юни 1973.

Попов, Ж. Новооткрит автобиографичен документ за Ефрем Каранов. — Известия на Държавните архиви, 1977, № 28, 224—226.

Попов, Ж. Педагогическото училище в Кюстендил в края на XIX век. — Известия на държавните архиви, 1975, № 29, с. 167, 170, 174.

Попов, Ж. Средище на научни знания и прогресивни идеи. — Звезда, Кюстендил, № 130, 13 ноемв. 1975.

Попов, Ж. Подготовка на основни учители в Кюстендилското педагогическо училище, 1885—1912 г. — Векове, 1982, № 4, с. 67—68, 71.

Попов, Ж. Между борците с достойно място. — Пиринско дело, Благоевград, № 12, 15 ян. 1983.

Попов, Ж. Ефрем Каранов като фолклорист. — Звезда, Кюстендил, № 11, 27 ян. 1983.

451

Попов, Ж. Дело, оценено като истински подвиг. — Пиринско дело, Благоевград, № 23, 28 ян. 1983.

Попов, Ж. Паметни събития за кюстендилци. — Звезда, Кюстендил, № 63, 2 юни 1983.

Попов, Ж. Като при родни братя. — Звезда, Кюстендил, № 99, 25 авг. 1983.

Попов, Ж. Участие на учители в националноосвободителните борби в Македония. — Звезда, Кюстендил, № 151, 29 дек. 1983.

Попов, Ж. Ефрем Каранов — общественополитическа и научна дейност — Векове, 1983, № 5, 81—86.

Попов, Ж. Революционното учителско движение в Кюстендилски окръг (1895—1944 г.). С., 1984, 39—40.

Попов, Ж. Участието на Ефрем Каранов в националноосвободителните борби на македонските българи. — Военноисторически сборник, 1990, № 2.

Попов, К. Томе Саздов за Ефрем Каранов и Ефрем Каранов за себе си. — Звезда, Кюстендил, № 77, 5 окт. 1968.

Поромански, К. Фамилията Каранови. — Звезда, Кюстендил, № 69, 24 май 1986.

Първа гимназия «Неофит Рилски», Кюстендил. 80 години, 1879—1959. Кюстендил, 1959, с. 3, 11, 20, 26.

По примера на Левски — писма на Гоце Делчев до Ефрем Каранов, Никола Зографов и Марко Секулички. — Звезда, Кюстендил, № 14, 3 фев. 1983.

Рашков, Г. Изтъкнат учен и общественик. — Звезда, Кюстендил, № 31, 17 март 1974.

Розев, Ал. Хр. Ефрем Каранов. — Кюстендил, № 129/130, 28 дек. 1940.

Речник на българската литература, Т. 2, С., 1927, с. 177.

Саздов, Т. Ефрем Каранов — значаен наш фолклорист. — Разгледи. Скопjе, 1964, № 4, с. 385—396.

Саздов, Т. Македонска народна поезjа. Краток преглед. Скопjе, 1966, 17—18.

Саздов, Т. Студии за македонската народна книжевност. Скопjе, 1980, 132—151.

Сто години Българска академия на науките. Т. 1, Академици и член-кореспонденти, С., 1969, с. 311.

Стоилов, А. П. Ефрем Каранов. — Известия на Народния етнографски музей в София, 1927, 1927, № 1—4, с. 194, 195.

Ферманджиев, Н. Бележки и коментар към: Каранов, Е. Спомени, С., 1979, 63—85.

452

Ферманджиев, Н. Карановци от Кратово — Поглед, № 14, 2 апр. 1979.

Ферманджиев, Н. Към биографията на Ефрем Каранов. — Литературна мисъл, 1979, № 8, 133—146.

Чохаджиева, Г. От непубликувания архив на Ефрем Каранов, Една старинна народна песен. — Звезда, Кюстендил, № 77 5 юли 1983.

Чохаджиева, Г. Страници от «една драгоценна сбирка». — Звезда, Кюстендил, № 108, 16 септ. 1986.

Шатев, П. В Македония под робство. Солунското съзаклятие, трето издание. С., 1983, с. 172, 203—212.

Ярък народен светилник. 100 години Кюстендилска гимназия. С., 1979, с. 7, 15, 7.

[Previous] [Next]
[Back to Index]