Роден съм българин. Избрани съчинения и документи

Е. Каранов

 

 

I. Събрани фолклорни материали

 

2. Непубликувани

 

    Ж. Изречения (пословици)   —  Други записки (Съзвездия; Мерки за конците; Разбой; Земеделчески оръдия; Имена, освен тез, които са у Миладиновци (мъжки,  женски)

Изречения (пословици)

Други записки

   (Съзвездия; Мерки за конците; Разбой; Земеделчески оръдия; Имена, освен тез, които са у Миладиновци (мъжки,  женски)

 

ИЗРЕЧЕНИЯ (ПОСЛОВИЦИ) [45]

 

Ах кахпе дуня; крадни гуня, хвърли пушка, бегай назад .

 

Ум царуе, ум робуе, юнак лойзе копа.

 

Бунар огин, кочан деца, т. е. най-големият огън бива, когато в него нахвърляли деца.

 

Не ми кажи вражарца, тук ми кажи патарца.

 

Не ми кажи кой много говоре, а кой е испитал.

 

Траят како кога се женско родило.

 

Отвържи си юница, доведи си кумица, т. е. кръщавката бива скъпо.

 

Бесна коза, пресна рана. [*]

 

От трън, та на глог.

 

Мачка риба не обича.

 

Покриено млеко мачка не лока.

 

Бегай, шопе, от пияна жена.

 

Грей се у град, огън на рид.

 

Неженен нагоре търга мустак, женен надоле.

 

Видиш ли гройзе есен, на ергена свет тесен: ке се жене.

 

Лото знае що работи (Аз знам какво да правя).

 

Говее като млада невеста.

 

Млада невеста нашла секира по за врата (като се хвале некой, че е нашъл нещо).

 

Страдна майка и на мъртво дете се радуе.

 

Бог да просте, кой нас госте, кой не госте, да не просте.

 

Ке дойде коло на търкало — т. е. ке дойде време  да ми се поколеш, ке ударе твоето търкало на кол.

 

Толко са роднина, що нойният татко и неговата май-

 

 

*. Следващите са извлечени от други бележки на Е. Карано, между които и някои приказки, включени по-нататък. — Ж. П.

 

127

 

 

ка си пекле гърбовете на едно слънце, т. е. никак не са рода.

 

На сливаря сливи не кажуй.

 

Пепеляш Мара под корито спие (за трудолюбивия).

 

Майстория кози пасе; пет откара, две докара.

 

С црънките не съм видела, та с белките ли ке прогледну.

 

Мечка се жене, казуват кога вали и грее слънце.

 

Сечко (февруари) сече, марта дере, април кози продава.

 

Стари човек — врекя коски.

 

Бог и дяволът са два брата.

 

Земята е месо, каменьето — коски, водата — кръв, воздухът — дух.

 

 


 

ДРУГИ ЗАПИСКИ

 

Вечернето слънце се вика кокошкино.

 

Малко лето е времето по св. Димитрий.

 

Ако вика бух (кукумявка), ще се премене ветърат.

 

Селяцете по слеската кравешка, кървавото що виси на джигера, познават каква ще бъде следнята зима.

 

Съзвездия: Кокошка (Квачка), (Орион) Рало, Кръст (Лебед), Айдуци (Голема мечка), Кумова слама — некой крал от кума си слама, па кога бегал, губил по пътя си. По Ралото иде дзвезда Орач или Мами-Керван (Сириус); Мами-Керван се вика, защото еднаж некакъв керван пътници, като настанал рано, излъгал се, че тая дзвезда е деницата, та че тръгнал в път. Но сички пътници до един се издавили в едно езеро. Деницата се надвечер вика Вечерница, вика се и още Зорница.

 

Мерки за конците: едно пасъмце има 65 жици, 10 пасъмца — един женски аршин или 5 педи; един женски аршин — 7 лакта или 7 мъжки аршина. Пасъмце може да има и 85 жици, тогава е аршинът 4 педи, тогава 10 пасъмца пак дават аршин. Аршин женски 12/25?? саж. Яница се вика конец, длъг в два аршина женски.

 

Разбой: предно кросно, суфелка, набърдила, бърдо, затегалка, нити, гугутки, скрипци, подножки, задне кросно, наврътелник.

 

Земеделчески оръдия: тесла, ямелка, мотика, копач, топор, секира, лопата, дикса (двозъбец), вила, гребуля.

 

Имена, освен тез, които са у Миладиновци:

мъжки

 

128

 

 

Пешо, Нако, Велко, Бойко, Боян, Доде, Вите, Златко, Сребро, Младен, Гюро, Миладин, Паун, Аче, Зайко, Райко, Гоце, Наце, Крсто, Захо, Трендо, Стойче, Боро, Голуб, Сокол, Русе, Левко, Мартин, Спасо, Добре, Златан, Дзвездан, Дане, Цоне, Цоко, Стоймир, Владимир, Гроздан, Канче, Богдан, Трайче, Стамен, Гино, Вучко, Арсо, Милко, Ато, Симче, Голе, Дойчин, Каре, Божан, Деян, Дойко, Даче, Югрин, Цеко;

 женски — Трена, Спасена, Неделя, Тошумка, Дойна, Добра, Наза, Златана, Сребра, Дзвездана, Шана, Кацана, Перса, Вукана, Ружа, Руса, Цена, Леля, Лада, Еглика, Кръстана, Райна, Бояна, Доста, Кана, Роса, Душка, Югрина, Безцена, Танка, Дана, Цана, Цока, Кираца, Безистенка, Гроздана, Ната, Дена, Маса, Смиляна, Туна, Куза, Дойна, Калина, Вена, Биза, Беза, Цекуня, Кумрия, Гуга, Стамена, Илинка, Гюша, Вета, Евга, Евра, Цвета, Ангя, Кадивка, Сена, Пена, Гина, Петра, Богдана, Горица, Суса, Лиляна, Галина, Доца, Гердана, Марина, Китана, Милкана, Вида, Станка, Гайтана, Гайта, Гювеза, Каранфилка, Трендафилка, Фурса, Мирса, Перка, Кара, Боца, Петрия, Дуда, Дегдена, Гергика, Пеца, Таша, Лавра, Цеца, Босилка, Ризана.

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


 

45. ИЗРЕЧЕНИЯ (ПОСЛОВИЦИ). При направените справки на някои публикации за Македония и Западна България се вижда, че от записаните от Каранов 31 пословици са публикувани само 9. «Покриено млеко мачка не лока» от Кюстендилско и Щипско, «От трън, та на глог», «Страдна майка и на мъртво дете се радуе» (видоизменена «и на сляпо сине», или «за келевото сине»), «Сечко сече, Марта дере, Април кожи продава», «Ум царува, ум робува, юнак лойзе копа» (вместо «патки пасе»), «Мачка риба не обича» (от Щипско), «Майстория кози пасе, пет откара, две докара» (от Щипско). Вж. Българско народно творчество. Т. 12, с. 320, 361, 403, 420, 458; Чачаров, П. Пословици от Щип (Македония) — Сборник народни умотворения, № 3, 1890, 254, 258. Останалите две са по смисъл еднакви с други известни в цялата ни страна — 1. «Не ми кажи кой говоре, а кой е изпитал», т. е. «Не питай старо, а патило». 2. «На сливаря сливи не кажий» т. е. «На краставичар краставици не продавай». Няколко други също са популярни, но около половината могат да се преценят като малко известни, измежду които и като оригинални.