.

Люлка на старата и новата българска писменост

.

академик Емил Георгиев  (Държавно издателство Народна просвета, София 1980)

 

   

„Македония е люлка на старата и новата българска писменост. Македония е люлка на Българското възраждане. Оттук са излезли ранните „будители” на българския народ. Тук са написани първите книги на „препростейшия и некнижен български език” „за народна полза”.

Съдържание

 Загл. страница..

А. М. Селишчев

   Предговор

А. Прометеев огън за българите и славяните

1. Родина и народност на Кирило-Методиевата славянска писменост

     I. Преглед на мненията на най-видните славяноведи  —  II. Български особености на Кирило-Методиевия език  —  III. Свидетелствата на един старинен паметник

 

2. Епохалното дело на Кирил и Методий

 

3. Климент Охридски — строител на българската култура и държава

     I. Продължител на делото на Кирил и Методий на българска земя  —  II. Негаснещо огнище на българската литература и култура  —  III. Усилие за запазване целостта на българската Охридска архиепископия с името и делото на Климент Охридски

 

 

Б. През нов живот към нова литература

1. Христофор Жефарович — деец на българското предвъзраждане

 

2. Паисий Хилендарски. Възвестител на българското Възраждане

     I. За това, което знаем и не знаем за рождението, учението. Любовта и смъртта на отец Паисий  —  II. Идеологическите и литературните течения сред българския народ през епохата  —  III. Идеологът и писателят Паисий

 

3. Йоаким Кърчовски и Кирил Пейчинович. Техните заслуги за развитието на печатната книга и за утвърждаването на простонародния език в литературата

 

4. Неофит Рилски. Патриарх на българските учители и книжовници

 

5. Братя Миладинови. Възрожденски дейци, най-свидни жертви на черковната борба

     I. „Благата кръв” на братя Миладинови  —  II. С народната песен против духовното и политическо робство  —  III. Поетическата жътва на Константин Миладинов

 

6. Йордан Хаджиконстантинов Джинот. „Философ скопски, наш Тредиаковски”

 

7. Григор Пърличев — лауреат и прокълнат

 

8. Райко Жинзифов. Поет патриот и славянофил

    I. Поет на възраждащия се народ  —  II. Поет на българския романтизъм

 

 

В. Колумбовци на българския бряг

1. Вук Караджич и неговата историческа среща с българите от Разлог

2. Юрий Венелин. Откривател на „велик” славянски народ

3. Павел Йосиф Шафарик. Пътуване към неизвестния народ

 

Г. През погледа на славянските писатели

1. Цар Самуил в хърватската поезия

2. Цар Йоан Владислав в сръбската драма

3. Кирил Пейчинович в чешкия разказ

4. Бочарови в чешката повест

5. Братя Миладинови в чешката и полската литература

6. „Безименни” българи от Македония в славянските литератури

 

 

Вместо резюме   —   Резюме (Ru)      Summary (En)      Résumé (Fr)      Resümee (De)

 

[Back to Main Page]