Христо Ботевъ като поетъ и журналистъ. Критически опитъ

Димитъръ Т. Страшимировъ

 

Христо Ботевъ като поетъ и журналистъ. Критически опитъ

 

Димитъръ Т. Страшимировъ

 

Собственно издание

 Друж. печатница „Съгласие"

Пловдивъ 1897

 

 

    Съдържание

 

Вмѣсто прѣдговоръ 7

 

Отдѣлъ първи. Врѣмето и хората ,8

 

Глава първа. Алтѫнъ Калоферъ.

1. Природа и хубости. 2. Срѣдно-Горски и Калоферски типъ. Портретъ на Ботева. 3. Характеристика и история на Калоферъ. 4. Общественния животъ и състоянието на масата; чорбаджията и сиромахътъ, турчинътъ и народа. 5. Вѫтрѣшниятъ животъ на народа; народната поезия. 6. Лошитѣ страни на социалния животъ; отсѫтствие на политически и граждански духъ, лични гонения, мнителность; народния характеръ, народнитѣ дарби и духътъ на врѣмето, стр. 8-53.

Глава втора. Калоферското училище и Даскалъ Ботю.

1. Разлика между вчера и днесь. 2. Тогавашниятъ и днешниятъ учитель. 3. Биография и дѣятелность на Даскалъ Ботю. 4. Богата натура. 5. Характеристика на Даскалъ Ботя-учитель и духътъ въ училището и въ обществото днесь, стр. 63—68.

Глава третя. Патриотичиски и народни борби.

1. Възражданието и неговътъ народенъ характеръ. Паисий и Хилендаръ ; калугерски и политически духъ. 2. Политически вѣяния отвънъ. 3. Образъ на черковникъ и хайдутинъ; характеристика и история на хайдутството. 5. Характеристика на бунтовницитѣ, стр. 68—93.

 

Отдѣлъ втори. Христо Ботевъ 94.

Глава първа. Дѣтство, първи периодъ.

1. Домашно въспитание, зачатаци отъ дарба; фантазия, наблюдателность и характеръ. 2. Слѣди отъ литературно развитие; наслѣдственни чърти. 3. Кариера, стр. 95—109.

Глава втора. Юношески мечти, първи периодъ.

1. Ученичество въ Одеса; влияние на руската литература; пѫтьтъ на истинското величие ; тенденция и литература, мечти за хайдутитѣ, любовь къмъ домашния животъ ; чърти отъ самостоятеленъ характеръ въ народенъ духъ. 2. Влияние на живота. 3. Знаменка ; срѣща съ Раковски, стр. 109—120.

Глава третя. Най-свѣтлитѣ дни.

1. Кои дни сѫ най-свѣтли за обикновенни и велики хора ; животътъ на Ботева въ Калоферъ. 2. Щастието на Ботева : отечественната природа, любовьта и приятелството съ народни хайдути, стр. 120—129.

Глава четвърта. Юношески мечти, продължение.

1. Влашко, хѫшоветѣ. 2. Криза; борба съ обществото, букурешката пуста воденица;

 

 

ii

 

защита на Ботева. Конспектъ на първия периодъ, стр. 129—138.

Глава пета. Общечеловѣчески идеали, втори периодъ.

1. Какъ душата създава нови идеи; процесътъ въ Ботева. 2. Полякътъ Ивановичъ. 3. Исмаилската балта и Робинсоновски животъ на Ботева. 4. „Дума“ и комунизмъ. Буренъ животъ. Конспектъ на втория периодъ, стр. 138—150.

Глава шеста. Зрѣла общественна дѣятелностъ, трети периодъ.

1. Пѫтьтъ на развитието : идеалистъ и общественъ дѣецъ. 2, 3. Свадата съ Каравелова.

Глава седма, продължение.

1. Тъмни страни на Ботева въ свадата. 2 Резултати и положението на Ботева ; Ботевъ български дѣецъ. 3. Обща характеристика. Конспектъ на трети и послѣденъ периодъ, стр. 150—190.

 

Отдѣлъ трети. Поезия 191

Глава първа. Картини.

1. Библиография. 2. Що е поетическа картина. 3—8 картини. 9. Характеристика на Ботевата творческа фантазия. стр. 191—225.

Глава втора. Чувства.

1. Що е чувство въ поезията. 2, 3. Любовь къмъ отечеството. 4. Тѫга за младость, 5. Паралелъ съ Каравеловъ. 6. Любовьта y Ботева. 7. Характеристика; дълбочина и сила, мѣстото и значението на Ботевъ въ литературата ; Карлъ Мооръ, романтизмъ, хайдутство, критика, бѫдѫщето на нашата литература, стр. 225—258.

Глава третя. Идеи.

1. Що е поетическа идея. 2. Идеитѣ на Ботева. 3. Полемиката на Вазова, стр. 258—289.

Глава четвърта. Художникътъ.

1. Личностьти и художникътъ. Размѣрътъ. Интересенъ моментъ. Критиката на Вазова. Има ли периоди въ развитието на Ботева-художникъ. 2. Характеристика като поетъ. 289—307.

 

Отдѣлъ четвърти. Журналистъ 307

1. Библиография. Съдържание. 2. Сѫщностьта на политическитѣ идеи на Ботева. 3. Критика. До колко е Ботевъ оригиналенъ въ идеитѣ си. Значение на Ботева като мислящъ и идеалистъ. стр. 307—334.

 

[Back to Index]