КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО  РАЗВИТИЕ  НА  ДУНАВСКАТА  РАВНИНА

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА
ОТ ПАЛЕОЛИТА ДО КЪСНОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

Проучването обхваща частта от Дунавската равнина, която се включва в държавните граници на днешна България и се намира от р. Тимок на запад до Черно море на изток и от Стара планина на юг до Дунав и българо-румънската граница в Добруджа на север. Тези териториални граници обхващат само една част от обширната Дунавска равнина, ограничена от Карпатите и Стара планина. Източният и западният дял на равнината са широко отворени както на юг, така и на север. Като пандан от двете страни на Дунав покрай Черноморското крайбрежие на североизток се простират широките крайбрежни полета, прорязани от пълноводни реки, а на юг – разкъсаният източен дял на Стара планина, който преминава в леко нагънати планински възвишения и обединява равнините на север и юг от Балкана. Източният дял на Карпатите, чиято надлъжна ос има посока север–юг, насочва от своя страна всяко движение от съседните североизточни земи към плодородната Дунавска равнина, през които освен това преминават и преките пътиша по Дунав от Средна Европа към изток, а през Балкана – от Прибалтика към Бяло море и Средиземно море.

Сходен географски характер има и западният район на Дунавската равнина. Карпатите, които тук са отворени на северозапад, съсредоточават в Трансилвания всички миграционни пътища от северозапад и югозапад. Едни от тях се насочват към централната част на Дунавската равнина, а други преминават към р. Тимок, за да продължат оттам към Егейско море и да потърсят връзки със Средиземноморието.

Чувствителна разлика има и в спецификата на Северната Дунавска равнина. Високият южен, десен бряг на реката е непосредствено свързан с терасовидните плата и полета чак до старопланинската преграда в противовес на северния ляв бряг на Дунав, който е нисък, заблатен и необитаем в по-голямата си част. Освен това, колкото и лесно да е преминаването на голямата, пълноводна река, то винаги е било непреодолима преграда за непосредствено общуване и културното единство между северната и южната част на Дунавската равнина се дължи не само на преките връзки между тях, но и на общите чужди прониквания от двете страни по течението на реката. Северната Дунавска равнина винаги е притежавала своя специфика. Нейният исторически път още от най-ранни времена е имал друга посока.

Макар че етническият състав на обитателите от двете страни на Дунав през много периоди, особено през годините на преселението на народите и трайните заселвания на различните номади, да е бил почти един и същ, винаги е имало немалка разлика в спецификата на двете дунавски култури. Наложена от местния географски релеф, микроклимат и екология, тази специфика се е увеличавала с всяка измината година. Затова и траките в Долнодунавския басейн се разделят на отделни племенни единици, затова и славянската култура, пренесена тук като единна, след известен период се обособява в отделни славянски културни групи, затова от двете страни на Дунав се говорят различни диалекти и има отлики в бита и културата на един и същ народ.

Дунавската равнина заема самастоятелно място в културно-историческото развитие на останалата част от България и Балканския полуостров. Земите на днешна България, колкото и малки да са по площ, имат твърде разнообразен географски облик. Високи, трудно преодолими планински масиви и вериги разделят българските земи на три дяла, обособени около Маришкия басейн – в югоизточната част, около Струмско-Искърския – в югозападната и около Дунавския – на север от Балкана. Тези области са ограничени от старопланинската, рило-родопската и пиринската верига и всяка от тях е отворена не само към съседните балкански земи, но и към далечните европейски и извъневропейски страни и народи – към Азия и Африка. Като отделна област е обособено Черноморието, което, макар и да е част от просторните северни и южни български равнини, има по-тесни отношения с далечните понтийски, малоазийски и предноазиатски страни. Върху тази географска даденост се развиват всички източнобалкански култури и етнокултури и затова те винаги в детайли имат регионална специфика, разделяща ги едни от други. Върху тази основа почива и спецификата на Дунавската равнина и в нея трябва да се търси и една от предпоставките за цялостното развитие и формиране на културно-историческия й облик.

Влиянието на природната и географската даденост върху развитието на човечеството е сравнително нов проблем в историческата наука. Г. Н. Матюшин разглежда ролята на биосферата в неравномерното историческо развитие на човещкото общество.

Въз основа на природната даденост В.П. Степанов изгражда теорията за двете културни зони в Европа още през епохата на мезолита. Природната даденост през следващите епохи неолита и енеолита – е разглеждана като основен фактор в развитието на икономиката при най-ранните обществени формации. Тя налага и обособяването на трите основни културноисторически зони в Европа – северна с морска ловно-рибарска икономика, планинска с континентална ловно-рибарска икономика и южна със земеделско-скотовъдна икономика. България, както и целият Балкански полуостров, принадлежи към южната зона. Всяка зона от своя страна се разделя на области със своя специфика. Земите на юг от Балкана и на запад от реките Искър – Олт принадлежат на една културна област, а земите на север от Балкана до Карпатите и на изток от реките Искър – Олт чак до Черно море и р. Пруг – на друга. Така земите на единната Дунавска равнина още в тази ранна епоха спадат към две различни културни области, разделени от реките Искър–Олт.

Карта 11. Диференциация на средния палеолит на Балканския полуостров по Ст. Иванова Тези констатации поставят върху нова основа разгледаните вече различия при езика и етнокултурата на Дунавската равнина и на България изобщо. Разликата между двете праисторически зони съвпада с ятовата граница и с разделителната етнокултурна зона. Установената общност в културно-историческото развитие на тези земи в двата най-отдалечени периода от живота на човека налага при интерпретацията на всички проблеми, свързани с общото и регионалното в развитието на културата и изкуството от Дунавската равнина, факторите географска и природна среда да се имат винаги предвид. Тези проблеми тук ще бъдат разгледани върху резултатите от досегашните археологически, исторически и изкуствоведски проучвания. Взети са под внимание и епиграфските материали и данните от лингвистичните изследвания.

Археологията, която се покрива до голяма степен с история на изкуството, е една от най-младите исторически науки. Едва преди няколко десетилетия тя стигна до своя стогодишен юбилей и като че осъзнала своята зрялост, поема нов път на развитие.

Основателите на археологическата наука – първите археолози, които в преобладаващото число са покровители и ценители на голямото антично изкуство, – сега са заменени от добре подготвени специалисти. Нови са и методите на изследователската дейност, и принципите на обработка на материалите. В процеса на проучването са включени и специалисти от интердисциплинарните науки. На научна обработка са подложени всички материали, а не само веществените исторически извори. При цялостното тълкуване на материалите от археологическите проучвания и разкопки са включени и положителните науки. Правят се опити да се възстанови екологичната среда от съответния период. Дендрологията и палеоботаниката решават с категоричност проблеми, свързани със зараждането и разпространението на определените видове и култури и чрез тях се търсят вече контактите и миграциите на най-ранните обитатели. Чрез спектрален анализ се установяват произходът и мястото на производство и разпространение на отделните видове. Датировката чрез радиокарбонния метод С14 не само уточни и изравни хронологическите хоризонти на културите от страната ни, но ги постави на общо равнище с културите от Европа, Азия и Африка.

Стратиграфският метод на работа при археологическите проучвания даде възможност да се съставят хронологически скали и да се подредят в безпрекословна последователност отделните европейски и извънконтинентални култури. Подложен на тази нова и всеобхватна научна интерпретация, археологическият материал доби и нов гласеж.

Сходен път на развитие има и българската археологическа наука. Нейният подем настъпи след социалистическата революция, която даде нова насока на целия културно-исторически живот в страната ни.

Археологическите проучвания от началото на ХХ в. се характеризират в основни линии със събирателската дейност и малки теренни проучвания и публикации на единични находки. Днес пред българската археология са поставени за разрешение отделни проблеми и тя разработва теми, свързани не само с местната култура и изкуство, а и с цялостното културно-историческо развитие на Европейския югоизток и на близките азиатски и източносредиземноморски страни. Резултатите от проучванията поставиха на нова база и проблемите за развитието на Дунавската равнина и само въз основа на тези проучвания може да се разглежда цялостно и развитието на нейната култура и изкуство, и то в хронологическите граници от палеолита до късното средновековие и Възраждането, които са обхванати през последните години свщо добре от българското изкуствознание.

[Previous] [Next]
[Back to Index]