България и Беломорието (октомври 1940 - 9 септември 1944 г.),
Военнополитически аспекти
Димитър Йончев
 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ И ЛИТЕРАТУРА

 
I. НЕПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Централен военен архив - Велико Търново (ЦВА)

ф.015 - (личен) генерал Константин Лукаш
ф.9 - Снабдително-превозен отдел при Щаба на войската
ф. 16 - Военно-съдебна служба
ф.22 - Щаб на войската
ф.23 - Разузнавателно отделение при Щаба на войската
ф.24 - Оперативен отдел при Щаба на войската
ф.25 - Мобилизационна инспекция
ф.26 - Инженерни войски
ф.38 - Отдел VI по примирието
ф.48 - Първа отделна армия
ф.60 - Седма пехотна дивизия
ф.319 - Втори български корпус
ф.323 - Десета пехотна беломорска дивизия
ф.327 - Шестнайста пехотна беломорска дивизия

Централен държавен исторически архив (ЦДИА)

ф. 176 - Министерство на външните работи и на изповеданията
ф. 177 — Министерство на народната просвета
ф. 194 - Министерство на земеделието и държавните имоти
ф.235 — Клонов съюз на тютюневата промишленост
ф.277 - Съюз на притежателите на вършачки и земеделски машини и двигатели в България
ф.284 - Министерски съвет
ф.453 - Главна дирекция на статистиката 1880-1944
ф.662 - Беломорско областно управление гр. Ксанти 1941-1944
ф.791 - Свети Синод на Българската православна църква
ф.890 — (личен) Георги Кулишев
ф.935 - (личен) Константин Муравиев
ф.1077 - (личен) генерал Иван Попов

Църковно-исторически и архивен институт (ЦИАИ)

Необработен фонд на Маронийската епархия 1941-1944 г.
Необработен фонд на Драмската митрополия
Необработен фонд - книжа от стария архив на Св.Синод. Важни сведения за някои от епархиите 1940-1945 г.

Politisches Archiv des Asuwartigen Amtes - Bonn

Bestand. Wiehl Aktenband 5/6, akten betreffend Bulgarien. Bestand. Unterstaatssekretar, aktenband 11, Akten betreffend Bulgarien.

CIBAL
Архивна колекция IV (Public Record Office. Foreign Office. Great Britain). F.O. 371 (Political), a.e. 48125.

Национален център за военна история
The National archives of the United States (NAUS). T-311, Roll 182, 195.

Военноисторическа библиотека - откупени преведени немски архивни материали
Архивни материали относно участието на немската войскова групировка на Балканите по време на Втората световна война.
Документи за германската външна политика 1918-1945 г. Из архива на германското министерство на външните работи. Серия ,Д” 1937-1941, том XI, Бон, 1964; том XII, Гъотинген, 1969; том XIII, Гъотинген, 1970 (Извадки, отнасящи се до България).
 

II. ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Българска военна история. Подбрани извори и документи, т.3., С., 1986.

Българската делегация за мира. Документи по договора в Ньой, С., 1919.

Въоръжената борба на българския народ против фашизма 1941-1944. Документи, С. 1, 1962.

Документы Министерства иностранных дел Германии, выпуск II Германская политика в Турции (1941 -1943), М., 1946.

Единодействието на българския народ с другите балкански народи в антифашистката борба 1940-1945. Документи и материали. С., 1974.

Месечни известия на главната дирекция на статистиката за периода 1941-1944 г.

Московската конференция на министрите на външните работи на СССР, САЩ и Великобритания 19-30 октомври 1943, С., 1984.

Отечествента война на България. Документи и материали, С., 1978, т.1.

Техеранската конференция на ръководителите на трите съюзни държави - СССР, САЩ и Великобритания 28 ноември - 1 декември 1943, С,1984.

Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmachr. Bd. 1-4. Fr./M. 1961-1965.

Hitlers Weisungen fur die Kriegfuhrung 1939-1945. Dokumente des Oberkommandos des Wehrmacht. Fr./M. 1962.

III. ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ (1941-1944)

Държавен вестник

Зора

Беломорска България

Български юг

Целокупна България

Отечество

Нашенец

Български доброволец
 

IV. МЕМОАРИ, ДНЕВНИЦИ И РЪКОПИСИ

Б е р е ж к о в, В. Тегеран, 1943. На конференции Большой тройки и в кулоарах, М., 1968.

Б е р е ж к о в, В. Страници от дипломатическата история. С., 1984.

Г о л ь д е р, Ф. Военный дневник. Ежегодные записи начальника генерального штаба сухопутных войск, т. II, От запланированного вторжения в Англию до начала восточной компании (1.VII. 1940 - 21.IV. 1941), М. 1969.

Дневникът на граф Чано, С., 1947.

Д и л ч о в с к и, Г. Димитров, Бенов, Куюмджиев, Русчев, Отбрана и оттегляне от Беломорието. Действие на 2-ри корпус - 7 армия, ръкопис. - Воениоисторическа библиотека. С., 1957.

Е н ч е в, Б. Материали и поуки от материално-техническото снабдяване на българските войски през окупацията на Беломорието 1941-1945 г. ръкопис. - Военноисторическа библиотека. С., 1956,

С п а с о в, Н. Интендантско снабдяване на 7 пехотна дивизия през време на окупацията на Халкидика и Отечествената война 1944 г. I фаза, ръкопис. - Военноисторическа библиотека. С., 1949.

С п а с о в, Н. Интендантско снабдяване на II корпус, VII армия през време на окупацията на Беломорието и Отечествената война I фаза, ръкопис. - Военноисторическа библиотека, С., 1949.

С к у т у н о в,К. Окупация и организиране отбраната на Беломорието през 1941-1944 година, ръкопис. - Военноисторическа библиотека. С., 1953.

С к у т у н о в, К. България във война с Англия и САЩ през 1941 -1944 г., ръкопис - Военноисторическа библиотека, С., 1953.

Ф и л о в, Б. Дневник, С., 1991.

П о п о в, И. Дейност на Главното командване, ръкопис. - Военноисторическа библиотека, С., 1958.

С а р а ф и с, С. ЕЛАС, С., 1966, ръкопис. Военноисторическа библиотека

М и л е в, С. В конспирацията. С., 1989.
 

V. СПРАВОЧНИЦИ (библиографски и други)

Български военен книгопис (1956-1988 г.).

Въоръжената антифашистка борба в България 1941 -1944 г., Библиография, С., 1984.

Военна история на България 681-1945 г. Библиография:

- том I, С., 1977;

- том II, С, 1987.

С л а в ч е в а, Ц. Историческата българистика в чужбина 1944-1980. Библиографски справочник, С., 1983.

Военноисторически сборник 1927-1972. Библиографски справочник. С., 1974.

Гърция и българо-гръцките отношения в българската научна книжнина 1878-1980. Анотирана библиография. С., 1983.
 

VI. ИЗСЛЕДВАНИЯ

А н д р е е в, А. Златният остров (пътни впечатления, мисли и разсъждения от о. Тасос), С., 1943.

А н т о н о в, Г. Българският военен флот от края на Първата световна война до Деветосептемврийската социалистическа революция. Известия на Военноисторическото научно дружество, т.39, 1985.

А т а н а с о в, Ю. Обществено осигуряване в Беломорска област. - Известия на Главна дирекция на труда и на Института за обществено осигуряване, 1942, № 3-4.

Б а т а к л и е в, И. Беломорието - минало, настояще и бъдеще, С., 1942.

Б а т а к л и е в, И. Стопанското значение на Беломорието, Пазарджик, 1944.

Б а т а к л и е в, И. Географска връзка между Беломорието и България, Беломорски преглед, № 1, С., 1942.

Б е л ч е в, Г. Гръцко-българските отношения, Балкански преглед, 1946.

Б а т а к л и е в, И., А. Р а з б о й н и к о в и И. О р м а н д ж и е в. Тракия (географски и исторически преглед), С., 1946.

Б л а г о е в, Сп. Околу причините и последиците на прошируваньето на бугарската окупациска власт во нови области в Егейскиот дел на Македониjа во летото 1943 година, Гласник, 1983, № 1-2.

Б о ж и  но в, В. Политическата криза в България през 1943-1944, С., 1957.

В а с и л е в, О. Въоръжената съпротива срещу фашизма в България 1923-1944, С., 1946.

В и т а н о в, П. Втори български корпус в плановете на вермахта и неговата политическа роля в Западна Тракия (1943-1944 г.) - Известия на Военноисторическото научно дружество, т.39, 1985.

Возражения по репарационным требованиям Греции и Болгарии, С., Книпеграф, 1946.

В о л к о г о н о в, Д., А. М и л о в и д о в  и  С. Т ю ш к е в и ч, Война и армия, С., 1979.

В ъ л к о в. Г., С. Н о й к о в. Българо-германските военни отношения май 1941 - септември 1944 г. - Известия на Военноисторическото научно дружество, т.34, 1982.

Г е о р г и е в, В. Развитието на политическата система в България 1918-1944, България 1300, т.1. С,, 1981.

Г е о р  г и е в, Г. Населението и човешките ресурси на балканските страни (Историко-демографски и военно-икономически анализ), С., 1983.

Г е н о в, Г. Гръцко-българските отношения, Беломорски преглед, 1, 1942.

Г е н ч е в, Н. Външнополитическата ориентация на България в навечерието на Втората световна война (1939-1941), Годишник на СУ, Фил.-исторически факултет, т.59, кн. 3, 1968.

Г е н ч е в, Н. Външната политика на България през началния период на Втората световна война (1939-1941), Годишник на СУ, Фил.-исторически факултет, т. 631 кн. 3, 1971.

Г е н ч е в, Н. Българско-германски дипломатически отношения (1938-1941). - В: Българско-германски отношения и връзки, т.1, С., 1972.

Г о р н е н с к и, Н. Борбата на Българската комунистическа партия за бойно сътрудничество на българския народ със съседните балкански народи против хитлеристките окупатори (1941-1944 г.) - Военноисторически сборник, 1956, кн. 4.

Г р ъ н ч а р о в, Хр. Тютюнът в Беломорието, Тютюн, преглед, 1942, №1.

Г у н е в, Г. и И. И л ч е в, Уинстън Чърчил и Балканите, С., 1989.

Д а н  е в а – М и х о в а, Х. Историография на международните отношения на България през XX в. - Проблеми на българската историография, С., 1973.

Д а с к а л о в, Г. Сътрудничеството между НОВА и ЕЛАС в борбата срещу хитлерофашизма (15 декември 1943 - 25 октомври 1944 г.). - Известия на Военноисторическото научно дружество, т.36, 1983.

Д е е н и ч и н, К. Политиката на българските монархофашистки правителства по отношение на Македония и Западна Тракия и вината им за разгромяване на окупационния корпус и 5-а армия. - Военноисторически сборник, 1960, № 5.

Д и м и т р ов, И. Англия и България (1938-1941), С., 1983.

Д и м и т р о в, И. Външната политика на правителството на Иван Багрянов (юни - 1 септември 1944 г.). - Годишник на СУ, Фил.-исторически факултет, т.41, 1968.

Д у н е в, Д. Земеделската кооперация в поглед на земеделието в Беломорието, Кооперативен подем, 1941, № 10.

Д я к о в и ч, А. Отводнителните и напоителни строежи в Беломорието, Български тютюн, 1941, № 5-6.

З е м с к о в, И. Дипломатическая история Второго фронта в Европе, М., 1982.

И в а н о в, И. Присъединяването към Тристранния пакт - едно съдбоносно решение на българските монархофашистки ръководители. - Военноисторически сборник, 1969, № 6.

И. Д. С. Пристанище Кавала в няколко цифри. Българска военна мисъл, 1941, №6.

Изложение по репарационным обязателъствам Болгарии, С., Книпеграф, 1946.

История на антифашистката борба в България 1939/1944, т.I и т.П, С., 1976.

История на Отечествената война на България 1944-1945, т.I, С., 1981.

Истина о греческих репарационных претенциях к Болгарии, С., Книпеграф, 1946.

История на националната съпротива в Гърция 1940/1945, С., 1982.

К а б а и в а н с к и, Я. Рибарството в Македония и Беломорието, Българско икономическо дружество, 1942, № 2.

К а м б у р о в, Г. И С. Н о й к о в, Документи за разговорите между Хитлер и български фашистки държавници в периода 1940-1941 г., Военноисторически сборник, С., 1968, № 1.

К и р о в, К. Климатична скица на Беломорска Тракия и Приморска Македония, Беломорски преглед, С., 1942, № 1.

К о с т о в а, Е. Българско-германските отношения в съвременната българска историография. - В: Българско-германски отношения и връзки, т.1. С., 1972.

К о т е в, Н. България в английските военнополитически планове на Балканите (1943-1945), С., 1989, (Дисертация). - Военноисторическа библиотека.

К р у м о в с к и, С. Югославия и българо-гръцкият териториален спор на Парижката мирна конференция 1946 г., Векове, 1988, № 6.

К р у м о в с к и.С. Възстановяване на българския беломорски излаз и външнополитическите условия за отстояването му (май 1941 - септември 1944 г.) - Военноисторически сборник, 1990, № 4.

К р ъ с т е в, Х. До Кавала - Царицата на Беломорието, Държавни железници и пристанища в Беломорието, 1942, № 7-8.

К у л и ш, В. История второго фронта. М., 1971.

Л е н и н, В. Реч пред съвещанието на председателите на уезднит, волостните и селските изпълнителни комитети от Московска губерния, т.41, С., 1982.

М а ж д р а к о в, П. и др. Беломорска Тракия, С., 1942.

М а н ч е в, К. и В. Б и с т р е ц к и, България и нейните съседи 1931-1939. Политически и дипломатически отношения, С., 1978.

М а н ч е в, К. Великите сили и националният въпрос на Балканите между двете световни войни, във Великите сили и Балканите в ново и най-ново време. С., 1985.

М а р к о в, А. Въпросът за проливите в миналата и сегашната световна война. Българска военна мисъл, 1943, № 3.

М а р к о в, Г. Историческият опит и вземането на външнополитически решения от българските управляващи кръгове (септември 1939 - февруари 1941). - Историческата наука и съвременността. С., 1987.

Международно право. С., 1986.

М и л к о в а, Ф. Българската буржоазна държава през периода на фашистката диктатура 1923-1944, С., 1987.

М и х о в, М. Борбата на СССР за предотвратяване на хитлеристката агресия на Балканите по време на Втората световна война, Военноисторически сборник, 1954, № 1.

М а ш е в, Д. Прогерманската ориентация на българското правителство в навечерието на Втората световна война, Годишник на СУ, Юридически факултет, т.55, кн. 1, 1964.

М и т е в, Й. Италиано-българските отношения след сваляне правителството на Мусолини (септември - ноември 1943 г.). Известия на Военноисторическото научно дружество, т.3, 1967.

Н е д е в, Д., Е. С л а в к о в а, С. Й о н к о в, М. Ч а в д а р о в а, Малцинствените проблеми в политиката на Турция, Гърция и СФРЮ, С., 1983.

Н е ш е в, Д. Тютюнопроизводството в Беломорието, Тютюнев преглед, 1943/1945, № 2-3.

Н и к о л о в, Р. Някои въпроси на българско-германските военни отношения (март 1941 - август 1944 г.). С., 1981.

Н о й к о в, С. Балканският аспект на политическите и стратегическите концепции на Великобритания през Втората световна война. - Известия на Военноисторическото научно дружество, т.3, 1967.

О р м  а н д ж и е в, И. Западна Тракия и международните договори, Балкански преглед, 1946, № 9-10.

П е т р о в, Л. Външнополитически причини и условия за стратегическо развръщане на българската армия през Втората световна война 1939 - 9.9.1944 г., Военноисторически сборник, 1983, № 5.

П и н т е в, С. Българската южна граница и мирния договор с България (септември 1944 - (февруари 1947), Векове, 19821 № 5.

Правилник за бойната служба, ч. I и II, 1943.

Р а ч е в, С. Англия и съпротивителното движение на Балканите (1940-1945), С., 1978.

С е к и с т о в, В. Странната война в Западна Европа и в Средиземноморския басейн (1939-1943 г.), С., 1960.

С е д л о в, А. Мисли за побългаряване на Беломорието, Българска военна мисъл, 1942, № 1 -2.

С и р к о в, Д. България и войната на Балканите през април 1941 г. - Юбилеен сборник в чест на академик Димитър Косев, С., 1985.

С и р к о в, Д. Външната политика на България 1938-1941, С., 1979.

С п а с о в, Л. Българо-съветски дипломатически отношения 1934-1944 г. С., 1987.

С т о я н о в, Н. Природата на остров Тасос, Беломорски преглед, 1, С.,1942.

С т е ф а н о в, Г. Външната политика на България от началото на Втората световна война до присъединяването към Тристранния пакт 1939-1941, Годишник на СУ, Юридически факултет, т. 49, 1958.

Т о ш е в, А. Из Беломорието и Македония, С., 1941.

Т о ш е в, А. България и нейните съседи, ч.II, Българо-гръцки отношения, С., 1943.

Т о ш к о в а, В. Присъединяването на България към Тристранния пакт. Исторически преглед, 1969, № 4.

Т о ш к  о в а, В. България и Третият райх 1941 -1944 (Политически отношения), С., 1975.

Т о ш к о в а, В. България в балканската политика на САЩ 1939/1944, С.,1985.

Т р а  й к о в, В. Населените места в Тракия и Македония под гръцка власт. Стари и нови названия, С., 1946.

Т р и ф о н о в, С. Антантата в Тракия 1919-1920, С., 1989.

Т р и ф о н о в, С. Българското националноосвободително движение в Тракия 1919-1934, С., 1988.

Х р и с т о в, Х. Външната политика на България в навечерието и началото на Втората световна война. - В чест на академик Д. Косев. - Изследване по случай 70 години от рождението му, С., 1974.

Ц а р и д и с, Т. Итало-гръцката война 1940-1941 г., Военноисторически сборник, 1968,  № 4.

Ш а п к а р е в, П. Земеделското стопанство на Южна Македония и Западна Тракия. - Българско икономическо дружество, 1942,  № 8.

Щ е р е в, П. Общи борби на българския и гръцкия народ срещу хитлерофашистката окупация. Исторически преглед, 1963,  № 3.

Щ е р е в, П. Общи борби на българския и гръцкия народ срещу хитлерофашистката окупация, С., 1966.

Щ е р е в, П. Офицерският корпус в политическия живот на Гърция 1940-1967, С., 1986.

Щ е р е в, П. За единодействието на българските и гръцките антифашисти през Втората световна война, В. 9 септември и Балканите, С., 1974.

Щ е р е в, П. Гърция и българско-гръцките отношения след Втората световна война. - Вж: Втори международен конгрес по българистика, т.20, С., 1988.

Я р а н о в, Д. Българското Беломорие като географско понятие. - В: Беломорски преглед, № 1, С., 1942.

H o p p e, H.-J. Bulgarien - Hitlers eigenwilliger Verbundeter. Eine Fellstudie zur nationalsozialistischen Sudosteuropapolitik. Stuttgart. 1979.

K o f o s, Ev. Nationalism and Communism in Macedonia. Thessaloniki. 1966.

R o h r i c h t, Edgar. Die Entwicklung auf dem Balkan 1943-1945. -Wehrwissenschaftliche Rundschau. Fr./M. 1962, S. 7.

S t e r e v, P. La contribution du peuple gres a la lutte antifasciste de liberstion et certaines manifestasions de la fraternite d'armes greco-bulgares - Etude balcanique, 1965, N 2-3.


[Previous]
[Back to Index]