България и Беломорието (октомври 1940 - 9 септември 1944 г.),
Военнополитически аспекти
Димитър Йончев
 
Димитър ЙончевДимитър Йончев е роден през 1947 г. в София. Завършил е военно училище, ВА “Г. С. Раковски”, кандидат на историческите науки. В продължение на години професионалните му интереси в голяма стенен са свързани с българо-гръцките отношения. От началото на осемдесетте години има определени научни интереси в областта на българския национален въпрос и българо-гръцките отношения през периода на Втората световна война и най-новата ни история. Автор е на две студии и редица статии.

Изследването е опит за документално аргументиран анализ на политиката на България по отношение на Беломорието през периода октомври 1940 - 9 септември 1944 г. Авторът е изложил своето виждане за българската външно-политическа линия от октомври 1940 до април 1941 г. и защо Бъ.лгария, която има национални и териториални спорове с Гърция, не участва във войната на Германия срещу тази държава. На основата на архивни материали, повечето от които неизползвани досега, е напранен опит за научна оценка на присъствието на България в Беломорието през разглеждания период от гледна точка на оставените от историята нерешени национални и териториални проблеми. Засяга и Драмските събития от 1941 г.

На базата на изложение, анализ и оценка на фактологическия материал авторът стига до становището, че правителството на България се отнася към Беломорието не като към окупирана територия, а като изконна българска земя. В резултат на тази политика България субсидира значителни средства за всестранното стопанско развитие и благоустрояване на тази област.

В крайна сметка българското присъствие в Беломорието изиграва важна роля за неговото стопанско развитие и създава добри обективни предпоставки за социално-икономическия му просперитет в следвоенните години.


[Next]
[Back to Index]