ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

Йорданъ Венедиковъ

 

Предговоръ.

 

 

Цельта на възстанието презъ 1876 г. бѣше да се докаже несъстоятелностьта на турското управление въ България въ момента, когато възстанието въ Херцеговина бѣше повдигнало и поставило на разрешение Източния въпросъ. За да се постигне тая цель, най-голѣма заслуга има Батакъ. Ужаситѣ въ Батакъ най-много възмутиха образования свѣтъ и доведоха до войната за освобождението.

 

Но възстанието въ Батакъ е интересно и отъ своята вѫтрешна страна. Батакъ бѣше голѣмо село — почти градецъ, загнѣзденъ въ Родопитѣ и съвършено уединенъ; подготовката и развитието на възстанието въ него сѫ съвсемъ самобитни, безъ никаква външна намѣса.

 

Най-после, на възстанието въ Батакъ се отразиха най-чувствително всички недостатъци на набърже скърпената революционна организация, прибързаното избухване на възстанието и неопитностьта на общитѣ рѫководители.

 

Всичко това прави възстанието въ Батакъ най-интересния епизодъ отъ въорѫжената борба презъ 1876 г. Това ме подбуди да напиша историята му.

 

Използувани сѫ всички печатани книги по възстанието презъ 1876 г., а главно следнитѣ автори:

 

Захари Стояновъ — единъ отъ общитѣ дейци по възстанието. Въ съчинението си „Записки по българскитѣ възстания” той е описалъ подгоговката и самото възстание. Въ негово време още не сѫ били проучени отдѣлнитѣ епизоди, затова не сѫ предадени съ потрѣбната точность и вѣрность. Най-сѫщественою въ неговото съчннение сѫ личнитѣ му преживѣлици, които съставятъ голѣма часть отъ книгата му и разкриватъ вѫтрешната страна на възстанието. За съжаление, хумористь по природа, той обръща внимание главно на наивното и смѣшното.

 

 

4

 

Ангелъ Горановъ, отъ когото съмъ черпилъ най-много подробности, и който самъ е билъ активенъ участникъ въ Баташкото възстание и е преживѣлъ всичкитѣ му ужаси. Той, подъ псевдонимъ Бойчо, е издалъ книгата „Възстанието и клането въ Батакъ”. Това съчинение е отъ сѫщата епоха и отъ сѫщия типъ, както и съчинението на Захари Стояновъ, съ тая разлика, че въ него е погледнато по-сериозно, и хуморътъ е замѣненъ съ трагизъмъ. Отъ сѫщия има въ рѫкописъ подъ сѫщото заглавие и една трагедия. Въ нея, като се отнеме любовната интрига, измислена и вплетена отъ автора, всичко останало е отражение на действителностьта; човѣшката фантазия не може да измисли трагизъмъ, по-силенъ отъ оня, който се разигра въ Батакъ. Та и тая трагедия, ако не фактически, то поне идейно, хвърля доста свѣтлина.

 

Най-много, обаче, съмъ се ползувалъ отъ г. Димитъръ Страшимировъ — най-добрия познавачъ и тънъкъ изследователь на нашитѣ възстания. Ползувалъ съмъ се както отъ Съчинението му „Априлското възстание”, написано съ потрѣбната сериозность, така и отъ устнитѣ обяснения, които той бѣ така любезенъ да ми даде, за което оставамъ твърде много задълженъ.

 

Събранитѣ сведения отъ печатнитѣ произведения по възстанието, изложени въ настоящата книга, сѫ провѣрени и допълнени чрезъ разпитъ лично отъ менъ на почти всички преживѣли възстанието и живи до днесъ. Въ тая трудна работа оказа ми неоценимо услуга Баташкиятъ общински съветъ, въ следния съставъ: кметъ— Алекси Поповъ, помощникъ кметъ — Петъръ Ефт. Пунчевъ, съветници: Петъръ Джамбазовъ, Георги Т. Вранчевъ, Тодоръ Д. Хаджиевъ, Таско Чипевъ, Сотиръ Капинчевъ, Димитъръ Ат. Пауновъ, Никола Юруковъ, Атанасъ Неневъ, Иванъ Зюмбюлевъ, Иванъ Горановъ; подтикнати отъ любовь къмъ своето заслужило село, тѣ не пожалиха нито трудъ, нито даже срѣдства, за да ме улеснятъ и насърдчатъ въ работата ми, за което имъ дължа голѣма признателность.

 

Така сѫщо дължа голѣма признателность на Настоятелството на Баташкото читалище „Паметникъ 4-и май”, въ следния съставъ: председатель — Алекси Поповъ, подпредседатель — Ангелъ П. Кавлаковъ, библиотекарь —

 

 

5

 

Георги П. Ганевъ, секретарь — Стефанъ Хрисчевъ, касиеръ — Петъръ Т. Кавлаковъ, и членове: Петъръ Ефт. Пунчевь, Атанасъ П. Ганевъ, Димитъръ Батоевъ и Никола Ил. Юруковъ, задето по сѫщитѣ побуждения се заеха да издадатъ книгата за смѣтка на читалището; иначе трудътъ ми едва ли щѣше да види бѣлъ свѣтъ.

 

 

София, 1928 год.

 

[Next]

[Back to Index]