ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

Йорданъ Венедиковъ

 

ПОМЕНИКЪ

на известнитѣ мѫченически загинали въ Батакъ

 

3. Стойчова махала

 

                                                           год.

1 Стоянъ Пр. Стойчовъ 47

2 Петра Стоянова 2

3 Митю Пр. Стойчовъ 40

4 Тодоръ Митевъ 16

5 Николина Митева 13

6 Люнасъ Митевъ 8

7 Яна Митева 1/2

8 Ангелъ Пр. Стойчевъ 36

9 София Ангелова 32

10 Мария Ангелова 10

11 Христоско Ангеловъ 6

12 Георги Ангеловъ 1/2

13 Митю В. Ралевъ 50

14 Велю Митевъ 14

19 Мария Митева 12

16 Николина Митева 9

17 Георги Циговъ 56

18 Илия Георгевъ 30

19 Георги Илиевъ 4

20 Ангелъ Илиевъ 2

21 Атанасъ Илиевъ 27

22 Тоско Илиевъ 4

23 Тошо Циговъ 33

24 Митю Тошевъ 8

25 Ванка Ангелова 47

26 София Ангелова 22

27 Тома Ангеловъ 8

28 Тодоръ Ц. Колчовъ 40

29 Колю Църпювъ 65

30 Мария Колева 55

31 Върбю Църпювъ 35

32 Митра Колюва 30

33 Атанасъ Колювъ 18

34 Никола Върбювъ 3

35 ............ Върбювъ 1

36 Иванъ Каладжийски 55

37 Тяна Каладжийска 75

38 Трендафилъ Циговъ 85

39 Калина Трендафилова 70

40 Тошо Трендафиловъ 40

41 Искра Георгева 1/2

42 Димитъръ Поповъ 55

43 Тодоръ Димитровъ 30

44 Писа Тодорова 27

45 Дяля Тодорова 6

46 Вана Тодорова 3

47 Илия Димитровъ 28

48 Тоско Димитровъ 26

49 Петра Димитрова 20

50 Катерина Димитрова 17

51 Георги Трендафиловъ 32

52 Христоско Кривовъ 60

53 Колю Христосковъ 32

54 Мария Колева 30

55 Катерина Колева 5

56 Петра Колева 2

57 Митю Христосковъ 30

58 Андрея Митевъ 4

59 Георги Веселиновъ 50

60 Мария Георгева 48

61 Тоско Георгевъ 26

62 Димитъръ Георгевъ 17

63 Богданъ Веселиновъ 45

64 Ангелъ Богдановъ 21

65 Тодоръ Богдановъ 2

66 Атанасъ Латевъ 32

67 Петра Атанасова 4

68 Божия Атанасова 2

69 Никола Колунчевъ 50

70 Илия Николовъ 30

71 Зоча Илиева 27

72 Митра Илиева 2

73 Христоско Слаевъ 50

74 Мария Христоскова 14

75 Ангелъ Христссковъ 19

76 Мария Христоскова 18

77 Момче некръстено 7 дни

78 Ивана Христоскова 8

79 Анчо Сираковъ 50

80 Велика Анчова 48

81 Димитъръ Анчовъ 20

82 Петъръ Анчовъ 18

83 Мария Анчова 10

84 Колю Чинговъ 40

85 Петра Чингова 59

86 ........... Колева 7

67 .......... Колева 5

88 Георги Христосковъ 35

89 Петра Христоскова 55

90 Петъръ Георгиевъ 2

 

 

175

                                                           год.

91 Георги Христосковъ 35

92 Илия Христосковъ 32

93 Петра Илиева 1

94 Дора Нисторова 65

95 Нисторъ Ичимовъ 65

96 Риса Нисторова 62

97 Наско Ичимовъ 45

98 Илия Ичимовъ 30

99 Петра Илиева 2

100 Димитъръ Ичимовъ 22

101 Дяля Топузова 68

102 Тодоръ Ярковъ 45

103 Катерина Яркова 35

104 Стоянъ Тодоровъ 6

105 Петъръ Тодоровъ 4

106 Петра Тодорова 12

107 Илия Ярковъ 55

108 Доню Илиевъ 23

109 Ничка Тип. Недева 20

110 Янко Недевъ 60

111 Aнгелъ Комшуто 55

112 Ямшерия Комшуто 55

113 Петра Aнгелова 50

114 Георги Ангеловъ 16

115 Тодоръ Aнгеловъ 14

115 Лазаръ Ангеловъ 12

117 Ваню Aнгеловъ 9

118 Катерина Aнгелова 6

119 Стоянка Aнгелова 2

120 Лазаръ Тод. Комшувъ 26

121 Пеню Кремдювъ 70

122 Илия Пенювъ 35

123 Стоянка Илиева 2

124 Димитъръ Манолевъ 43

125 Писа Димитрова 1/2

126 Илия Манолевъ 31

127 Стефанв Ил. Манолева 25

128 Петъръ Ил. Манолевъ 6

129 Стоянъ Ил. Манолевъ 3

130 Иванъ Манолевъ 40

131 Стефана Ил. Манолева 6

132 Божия Ив. Манолева 3

133 Петъръ Бояджикинъ 50

134 Нейчо Неневъ 70

135 Ваню Н. Неневъ 50

136 Писа Ванюва 48

137 Иванъ Тодоровъ 1

138 Нейчо Ванювъ 18

139 Божия Ванюва 14

140 Петъръ Ванювъ 4

141 Георги Пейч. Чинювъ 28

142 Николина Георгиева 7

143 Aнгелъ Георгиевъ 1/2

144 Георги Циговъ 28

145 Искра Цигова 60

146 Никола Георгиевъ 7

147 Искра Георгиева 1/2

148 Николина Георгиева 2

149 Пеню Манолевъ 70

150 Георги Пенковъ 40

151 Петъръ Георгиевъ 4

152 Тодоръ Георгиевъ 2

153 Янко Тянкинъ 40

154 Петра Янкова 37

155 Димитъръ Янковъ 7

156 Илия Янковъ 5

157 Катерина Янкова 3

158 Георги Калеевъ 75

159 Янко Георгиевъ 40

160 Мария Янкова 37

161 Стоянка Георгиева 23

162 Петра Янкова 16

163 Aнгелъ Неневъ 34

164 Наско Aнгеловъ 1/2

165 Вана Aнгелова 4

166 Димитъръ Неневъ 48

167 Aнгелъ Димитровъ 7

168 Катерина Демитрова 1/2

169 Начу Ненювъ 42

170 Злата Начова 39

171 Георги Начовъ

172 Петра Начова 5

173 Георги Лукаревъ 80

174 Стоя Георгиева 78

175 Стоилъ Георгиевъ 31

176 Гина Стоилова 26

177 Катерина Стоилова 3

178 Петра Стоилова 1 1/2

179 Божу Нен. Кормушевъ 50

190 Димитъръ Божовъ 9

181 Водю Стойчовъ 68

182 Божа Водюва 65

183 Димитъръ Водювъ 27

184 Митю Водювъ 27

 

 

176

                                                           год.

185 Тода Митюва 24

186 Стефанка Митюва 5

187 Стойчо Стойчовъ 48

188 Димитъръ Стойчовъ 19

189 Никола Стойчовъ 60

190 Петра Николова 58

191 Стойчо Николовъ 41

192 Катерина Стойчева 39

193 Стоянка Стойчева 8

194 Мария Стойчева 5

195 Петра Стойчева 2 1/2

196 Никола Димитровъ 4

197 Катерина Димитрова 2

198 Яна Стойчева 68

199 Георги Пр. Стойновъ 27

200 Петра Георгиева 25

201 Мария Георгева 5

202 Божия Георгева 3

203 Злата Върбова 7

204 Димитъръ Гарабитовъ 44

205 Мария Д. Гарабитова 6 1/2

206 Стойчо Д. Гарабитовъ 4

207 Митю Латевъ 70

208 Илия М. Латевъ 20

209 Наско Телениковъ 51

210 Писа Наскова 47

211 Ванка Наскова 10

212 София Наскова 7

213 Георги Насковъ 7

214 Никола Насковъ 4

215 Георги Латевъ 58

216 Божия Георгева 55

217 Ангелъ Георгевъ 25

218 Стоянка Георгева 8

219 Димитъръ В. Латевъ 40

220 Гина В. Латева 61

221 Фикия Димитрова 13

222 Катерина Димитрова 11

223 Велю Лич. Рисковъ 43

224 Георги Лич. Рисковъ 33

223 Ангелъ Лич. Рисковъ 29

224 Пеню Рисковъ 83

227 Гина Пенюва 81

228 Яню Пенювъ 38

229 Носко П. Рисковъ 35

230 Петъръ В. Рисковъ 45

231 Благоя В. Рисковъ 26

232 Калю Калеювъ 83

233 Колю Кол. Калеевъ 43

234 Стоянъ Кол. Калеевъ 45

235 Димитъръ Стояновъ 26

236 Мария Стоянова 12

237 Георги Т. Калеювъ 45

238 Белю Калеювъ 53

239 Яна Велюва 51

240 Димитъръ Велювъ 17

241 Георги Ван. Калеювъ 31

242 Яна Георгева 28

243 Вана Георгева 17

244 Николина Ванева 60

245 Трендафилъ Пуневъ 31

246 Наско Герджиковъ 55

247 Иванъ Герджиковъ 40

248 Георги Герджиковъ 25

249 Aнгелъ Герджиковъ 31

250 Ангелъ Герджиковъ 66

251 Костадинъ Ангеловъ 45

252 Наско Герджиковъ 55

253 Толю Насковъ 18

254 Иванъ Герджиковъ 50

255 Петра Иванова 45

256 Георги Герджиковъ 35

257 Наса Георгева 32

258 Димитъръ Георгевъ 2

259 Колю Герджиковъ 38

260 Митю Мерджановъ 55

261 Христо Герджиковъ 60

262 Петъръ Христовъ 28

263 Димитъръ Христевъ 22

264 Христю Герджиковъ 58

265 Лазю Герджиковъ 30

266 Божия Лазева 27

267 Николина Лазева 50

268 Писа Пеюва 50

269 Георги Пеювъ 25

270 Георги Пеювъ 22

271 Тодоръ Пеювъ 80

272 Иванъ Пеювъ 30

273 Личко Капсъзовъ 60

274 Върба Личкова 58

275 Янко Личковъ 28

 276 Лаза Личкова 22

 277 Дяля Личкова 12

278 Тодоръ Миржановъ 63

 

 

177

                                                           год.

279 Янко Тодоровъ 30

280 Колю Миржановъ 80

281 Стефана Вълева 45

282 Георги Вълевъ 5

283 Aнгелъ Н. Мерджановъ 35

284 Христо Герджиковъ 65

285 Петъръ Христевъ 28

286 Димитъръ Христевъ 22

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]