ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

Йорданъ Венедиковъ

 

ПОМЕНИКЪ

на известнитѣ мѫченически загинали въ Батакъ

 

4. Самунева махала

                                                           год.

1 Петъръ Я. Станковъ 38

2 Здравка Петрова 36

3 Георги Петровъ 4

4 ........... Петрова 2

5 Гюргя Я. Станкова 80

6 Димитъръ Станковъ 32

7 Петъръ Димитровъ 2

8 Мария Димитрова 3 мес.

9 Христю Я. Станковъ 50

10 Янко Христевъ 10

11 София Наскова 1

12 Ваню М. Станковъ 28

13 София Ванева [*] 25

14 Димитъръ Ваневъ 2

15 Стояна Тодорова 35

16 Митра Тодорова 12

17 Петъръ Тодоровъ 10

18 Тодоръ Топаловъ 40

19 Благоя Тодоровъ 7

20 Ирина Тодорова 2

21 Наско Я. Стамковъ 45

22 Христоско Н. Станковъ 8

23 Катерина Н. Станкова 1/2

24 Янко Станковъ 70

25 Никодина Янкова 68

26 Дели Колю Коларевъ 70

27 Вана Колева 65

28 Стоянъ Колевъ 30

29 Николина Стоянова 3

33 Благоя Стоянова 1

31 Янко Колевъ 20

32 Колю Гьошевъ 50

33 Ивана Ст. Жилѣзкова 70

34 Стефана Петрова 33

35 Ирина Петрова 12

36 Елена Петрова 10

37 Илия Петровъ 2

38 Марга Крушарова 70

39 Ифтимъ Крушаровъ 70

40 Божия Ифтимова 38

41 Тоско Ифтимовъ 13

42 Елена Ифтимова 5

43 Янко Вл. Шаровъ 50

44 Велика Янкова 48

45 Георги Янковъ 10

46 Злата Петрова 40

47 Никола Петровъ 15

48 Димитъръ Петровъ 12

49 Недѣля Петрова 9

50 София Триндафилова 30

51 Стоянка Триндафилова 8

52 Катерина Триндафилова 6

53 Атанасъ П. Кирломовъ 40

54 Анастаса Атанасова 39

55 Риса Атанасова 1

56 Янко Кюрломовъ 39

57 Тоско Янковъ 16

58 Янко Н. Джурковъ 75

59 Дора Янкова 70

60 Гълю Янковъ I1

61 Босила Гълева 38

62 Катарина Гълева 8

63 Ванка Гълева 6

64 Дора Гълева 1

65 Петъръ Гълевъ 1

66 Димитъръ Г. Джурковъ 50

67 Стоянка Димитрова 40

68 Мария Димитрова 15

69 Божия Димитрова 8

70 Никола Димитровъ 4

  

*. Разпрана и убито детето ѝ.

 

 

178

                                                           год.

71 Георги Димитровъ 1/2

72 Янко Газинчовъ 55

73 Тодоръ Янковъ 30

74 Божия Тодорова 1

75 Димитъръ Янковъ 18

76 Ваню Янковъ 9

77 Мария Маргалева 18

78 Тоско П. Хаджиевъ 40

79 Вана Тоскова 36

80 Божия Тоскова 12

81 ............ Тоскова 4

82 ............ Тоскова 1/2

83 Злата Гезинчова 70

84 Злата Ангелова 18

85 Божия Ангелова 12

86 Георги Ангеловъ 10

87 Иванъ Ангеловъ 7

88 Тодоръ Ангеловъ 3

89 Благоя Ангелова 3

90 Петко Газинчовъ 48

91 Димитъръ Петковъ 18

92 Катерина Петкова 11

93 Ваню Тиквара 80

94 Стокя Ванюва 77

95 Ангелъ Ванювъ 35

96 Георги Ангеловъ 4

97 Илия Ив. Тикваревъ 45

98 Николина Илиева 40

99 Иванъ Илиевъ 15

100 Ангелъ Илиевъ 18

101 Никола Илиевъ 12

102 Петъръ Илиевъ 5

103 Костадинъ Илиевъ 3

104 Георги Ив. Тикваревъ 40

105 Катерина Георгева 38

106 Ваню Георгевъ 14

107 Ангелъ Георгевъ 12

108 Никола Георгевъ 9

109 Нейчо Георгевъ 7

110 Василъ Георгевъ 4

111 Петъръ Георгиевъ 1

112 Мария Янкова 48

113 Димитъръ Янковъ 18

114 Стоянка Янкова 14

115 Тодоръ Янковъ 10

116 Петъръ Янковъ 7

117 Ангелъ Янковъ 4

118 Мария Тодорова 8

119 Ива Тодоровъ 5

120 Катерина Тодорова 2

121 Георги Карлюковъ 64

122 Тянка Карлюкова 60

123 Петъръ Георгиевъ 35

124 Гина Петрова 33

125 Димитъръ Петровъ 8

126 Катерина Петрова 5

127 Стоянка Петрова 2

128 Димитъръ Георгевъ 28

129 Гела Димитрова 25

130 Никола Димитровъ 2

131 Бисера Георгева 48

132 Димитъръ Георгевъ 20

133 Илия Русевъ 48

134 Марга Иииева 8

135 Мария Илиева 6

136 Гина Янкова 60

137 Тодоръ Янковъ 30

138 Николина Тодорова 28

139 Янко Тодоровъ 2

140 Тянко Янковъ 17

141 Ашелъ Шикринъ 48

142 Димитъръ Ангеловъ 23

143 Илия Ангеловъ 18

144 Мария Ангелова 7

145 Илия Карагьозовъ 45

146 Николина Илиева 42

147 Дойчо Шикринъ 60

148 Грозда Дойчева 58

149 Митю Дойчовъ 28

150 Николина Дойчова 20

151 Стоименъ Митевъ

152 Тошо Коралиевъ 70

153 Върба Тошова 60

154 Георги Тошовъ 35

155 Ваню Георгевъ 2

156 Вълю Тошовъ 25

157 Катерина Вълева 2

158 Хаджи Янко 55

159 Марга Янкова 53

160 Тодоръ Янковъ 30

161 Мария Тодорова 1

162 Филипъ Коралиевъ 75

163 Тоско Филиповъ 25

164 Дора Тоскова 32

 

 

179

                                                           год.

165 Мария Тоскова 8

166 Иванъ Тосковъ I

167 Тодоръ Филиповъ 26

168 Гълю Филиповъ 22

169 Петъръ Фипиповъ 19

170 Стойко Овчара 70

171 Георги Стойковъ 45

172 Върба Георгева 42

173 Тоско Георгевъ 25

174 Вана Тоскова 2

175 Ангелъ Стойковъ 40

176 Злата Aнгелова 38

177 Никола Марудинъ 68

178 Маруда Николова 65

179 Вана Иванова 35

180 Димитъръ Ивановъ 8

181 Петъръ Ивановъ 5

182 Стефанъ Ивановъ 3

183 Петко Везевъ 72

184 Стояна Петкова 70

185 Ангелъ Петковъ 22

186 Илия Петковъ 30

187 Стефана Илиева 2

188 Петъръ Петковъ 42

189 Стефана Петрова 2

190 Мария Георгева 3

191 Елена Георгева 1

192 Божа Иванова 55

193 Тодоръ Пенчовъ 57

194 Риса Тодорова 55

195 Петъръ Тодоровъ 22

196 Благоя Тодоровъ 18

197 Злата Тодорова 11

198 Колю Вълчиновъ 50

199 Катерина Колева 17

200 Никола Благовъ 25

201 Димитъръ Николовъ 1

202 Мария Николова 4

203 Тодоръ Благовъ 15

204 Петра Петрова 36

205 Благоя Петровъ 13

206 Мария Петрова 1

207 Илия Благовъ 29

208 Елена Илиева 4

209 Янко Илиевъ 1

210 Илия Грозевъ 50

211 Дора Илиева 48

212 Ангелъ Грозевъ 45

213 Димитъръ Ангеловъ 18

214 Ангелъ Терзията 10

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]