ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

Йорданъ Венедиковъ

 

ПОМЕНИКЪ

на известнитѣ мѫченически загинали въ Батакъ  [1] 

1. Паунова махала

 

                                                           год.

  1 Петъръ Горановъ 50

  2 Петъръ Трендафиловъ 30

  3 София Петрова 8

  4 Трендафилъ Т. Пауновъ 76

  5 Мария Стефанова 12

  6 Катерина Стефанова 3

  7 Райна Стефанова 1/2

  8 Владимиръ Ангеловъ 1

  9 Продьо Шундовъ 55

10 Димитъръ Продюновъ 25

11 Герьо Харизановъ 60

12 Тоско Герьовъ 23

13 Продьо Харизановъ 45

14 Димитъръ Продьовъ 17

15 Ангелъ Продьовъ 15

16 Стоянъ Анювъ 45

17 Димитъръ Ст. Анювъ 18

18 Фильо Лазаровъ 38

19 Георги Филювъ 1

20 Стоянъ Паулевъ 10

21 Трендафилъ Паулевъ 1

22 Вельо Пауновъ 50

23 Тоско Велевъ 23

24 Тодоръ Велевъ 15

25 Георги Велевъ 11

26 Петъръ В. Юруковъ 40

27 Мария Петрова

28 Стефанъ В. Юруковъ 3

29 Илия Тр. Юруковъ 50

30 Злата Трендафилова 70

31 Елена Илиева 1

32 Катерина Ангелова 2

33 Водьо Георгиевъ 1

34 Петъръ Я. Треновъ 30

35 Ангелъ Треновъ 60

36 Мария Ангелова 50

37 Наско Aнгеловъ 30

38 Aнгелина Т. Шутева 50

39 Ванка Т. Шутева 19

40 Aнгелъ М. Сираковъ 35

41 Продьо Терзиевъ 40

42 Димитъръ Продьовъ 4

43 Димитъръ Терзиевъ 40

45 Тодоръ Терзиевъ 30

45 Мария Тодорова 2

46 Г. Терз. Краваревъ 45

47 Янка Георгиева 9

48 Тодоръ Георгиевъ 3

49 Христоско Миленкинъ 50

50 Ана Христоскова 45

 

1. Списькътъ на загиналитѣ е взетъ отъ съчинението на г. Д. Страшимировъ. Въпреки всичкитѣ усилия, направени отъ общината, списъкътъ не можа да се попълни. Останалитѣ живи сега следъ 50 години не сѫ сигурни въ паметьта си, та предпочетохъ да не смѣсвамъ сигурнитѣ имена, които дава г. Страшимировъ, съ съмнителни.

 

 

168

                                                           год.

51 Митьо Христосковъ 29

52 Георги Христоскоръ 26

53 Тодоръ Харизановъ 4

54 Мария Харизанова 1

55 Младенъ Кошариевъ 30

56 Злата Младенова 28

57 Атанасъ Миленкинъ 48

58 Тоско Атанасовъ 22

59 Янко Атанасовъ 10

60 Тоско Атанасовъ 8

61 Петра Атанасова 5

62 Георги Ташовъ 45

63 Дора Г. Ташова 18

64 Зоча Г. Ташова 16

65 Наско Ганевъ 40

66 Елена Наскова 17

67 Нисторъ Ганевъ 50

68 Мария Георгиева 4

69 Нисторъ Георгиевъ 1

70 Илия Ганевъ 46

71 Тодоръ Ганевъ 45

72 Илия Христовъ 55

73 Петра Бузева 90

74 Георги Илиевъ 40

75 Ванчо Георгиевъ 4

76 Aнгелъ Илиевъ 25

77 Кольо Илиевъ 32

78 Пеньо Таслевъ 69

79 Петъръ Пеневъ 40

80 Петра Пенева 35

81 Пена Стоева 48

82 Атанасъ Костадиновъ 20

83 Катерина Василева 25

84 Иванъ Костадиновъ 16

85 Катерина Костадинова 18

66 Ваньо Гюровъ 18

67 Петра Гюрова 15

68 Дойчо Маротинъ 45

69 Мария Дойчова 14

90 Георги Таслевъ 48

91 Николина Георгева 45

92 Илия Георгиевъ 15

93 Стоянка Георгиева 12

94 Илия Тодановъ 30

95 Катер. Ил. Тоданова 30

96 София Тоданова 60

97 Катерина Тоданова 27

98 Стоянъ Дюлгеровъ 60

99 Петра Ст. Дюлгерова 57

100 Дим. Ст. Дюлгеровъ 9

101 Кольо Джуриловъ 30

102 Т. Зеф. Календеркинъ 50

103 Митьо Тодоровъ 25

104 Атанасъ Джамбазовъ 35

105 Стоянъ Атанасовъ 16

106 Тодоръ Джамбазовъ 38

107 Кольо Джамбазовъ 55

108 Янко Колевъ 23

109 Митьо Колевъ 12

110 Илия Колевъ 10

111 Янко Гор. Янушовъ 50

112 Марня Янкова 48

113 Ваньо Янковъ 26

114 Илия Янковъ 16

115 Мария Ванюва 1

116 Русьо Горановъ 30

117 Дяля Русева 4

118 Мария Русева 2

119 Стояна Горанова 60

120 Георги Нас. Горановъ 2б

121 Иванъ Георгиевъ 1/2

122 Георги Нещяревъ 70

123 Гюра Г. Нещярева 17

124 Георги А. Нещяревъ 12

125 Тошко А. Нещяревъ 1

126 Георги В. Нещяревъ 25

127 Вранко Пауновъ 30

128 Петра Вранкова 1/2

129 Петъръ Пауновъ 32

130 Нисторъ Гайтанчовъ 76

131 Стоянъ Нисторовъ 35

132 Катерина Георгиева [*] 23

133 Мария Георгиева 2

134 Тодоръ Нисторовъ 18

135 Катерина Тоскова 10

136 Кольо Ташевъ 35

137 Aнгелъ Колевъ 6

138 Георги Колевъ 4

139 Ивань Колевъ 1 1/2

140 Тяню Дим. Тянчевъ 32

 

*. Удавена въ воденична коруба.

 

  

169

                                                           год.

141 Георги Дим. Тянчовъ 26

142 Тодоръ Дим. Тянчовъ 20

143 Фикия Димитрова 15

144 Мария Димитрова 40

145 Катерина Димитрова 4

146 Петъръ Димитровъ 1/2

147 Петъръ Я. Геревъ 30

148 Доню Я. Геревъ 39

149 Илето Герьовъ 30

150 Тасю Герьовъ 45

151 Митьо Ганевъ 40

152 Тодоръ митевъ 22

153 Начо Ганевъ 68

154 Злата Начева 62

155 ВранчоНачевъ 35

156 Мария Вранчова 1

157 Илия Тосковъ 3

158 Никола Тосковъ 1

159 Кольо Ганевъ 20

160 Дяля Ганева 8

161 Недяля Колева 5

162 Мария Колева 2

163 Наско Тиновъ 40

164 Ангелъ Тиновъ 22

165 Стефана Георгиева 50

166 Илия Георгиевъ 22

167 Нисторъ Ганевъ 4.

168 Пена Ганева 35

169 Наско Ганевъ 38

170 Мария Нисторова 12

171 Катерина Нисторова 9

172 Наско Нисторовъ 6

173 Яньо Герьовъ 55

174 Aнгелъ Митевъ 18

175 Петъръ Нисторовъ 35

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]