ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

Йорданъ Венедиковъ

 

ПОМЕНИКЪ

на известнитѣ мѫченически загинали въ Батакъ

 

5. Климентова махала

 

                                                          год.

1 Дойко Т. Климентовъ 105

2 Лазаръ Шопа 50

3 Писа Лазарова 47

4 Димитъръ Лазаровъ 25

5 Тошо Лазаровъ 22

6 Илия Лазаровъ 18

7 Ангелъ Димитровъ 1/2

8 Заф. Ив. Каркулевъ 70

9 Иванъ Зафировъ 48

10 Катерина Иванова 45

11 Василъ Ивановъ 15

12 Илия Зафирковъ 40

13 Ивана Илиева 38

14 Стоянка Илиева 3

15 Катерина Илиева 1

16 Тодоръ Зафирковъ 35

17 Стояна Т. Каркулева 35

18 Триндафилъ Д. Каркулевъ 20

19 Магдалина Д. Каркулева 18

20 Вълю Пен. Мирчевъ 50

21 Петра Вълева 48

22 Мария Вълева 6

23 Ангелъ Вълевъ 3

24 Тодоръ Пен. Мирчевъ 26

25 Петъръ Тодоровъ 1

26 Найчо Ст. Коларовъ 60

27 Петъръ Н. Коларовъ 32

28 Мария Петрова 30

29 Найчо Петровъ 3

30 Иванъ Н. Коларовъ 27

31 Ангелъ Найчовъ 2 I

32 Петъръ Георгиевъ 29

33 Ангелина Петрова 3

34 Елена Петрова 1

 

 

180

                                                  год.

35 Илия Георгевъ 25

36 Ангелъ Георгевъ 8

37 Катерина Георгева 15

38 Върба Георгева 3

39 Гина Петрова 47

40 Горю Таневъ Цуревъ 60

41 Тоско Горевъ 15

42 Недѣля Горева 8

43 Петъръ Тян. Цуревъ 55

44 Тоско Петровъ 3

45 Георги Тош. Чърковъ 35

46 Фикия Георгева 32

47 Димитъръ Ф. Гърковъ 36

48 Писа Димитрова 34

49 Мария Димитрова 15

50 Aнгелъ Димитровъ 6

51 Тодоръ Димитровъ 12

52 Илия Димитровъ 3

53 Върба Димитрова 1

54 Илия Фил. Гърковъ 32

55 Митра Ил. Гъркова 30

56 София Ил. Гъркова 1

57 Петра Радева 26

58 Мария Радева 2

59 Тодоръ М. Хаджиевъ 38

60 Мария Тодорова 36

61 Елена Тодорова

62 Димитъръ Тодоровъ 12

63 Стояна Тодорова 10

64 Петра Тодорова 6

65 Никола Ат. Везевъ 32

66 София Ник. Везева 30

67 Мария Ник. Везева 10

68 Ангелъ Ник. Везевъ 8

69 Гюргя Д. Ташкова 50

70 Василъ Д. Ташковъ 18

71 Димитъръ Клинчевъ 40

72 Георги Каркулевъ 38

73 Петъръ Георгевъ 10

74 Фикия Георгева 8

75 Стоянъ Георгевъ 1

76 Янко Фил. Коралевъ 30

77 Дяля Янкова 3

78 Наско Русевъ 50

79 Мария Наскова 45

80 София Наскова 15

81 Стоянъ Насковъ 5

82 Ангелъ Русевъ 40

83 Никола Aнгеловъ 7

84 Руси Aнгеловъ 3

85 ........... Ангеловъ 1

86 Димитъръ Ф. Коралиевъ 26

87 Писа Димитрова 3

88 Ваню Коралиевъ 50

89 Ваню Ванювъ 45

90 Тодоръ Ванювъ 8

91 Димо Клинчовъ 70

92 Дора Димова 65

93 Тодоръ Димовъ 38

94 Наско Тодорювъ 5

95 Ваню Дим. Клинчовъ 35

96 Aнгелъ Ванювъ 6

97 Ванка Ванюва 1/2

98 Димитъръ Т. Клинчовъ ?0

99 Амшерия Димитрова 65

100 Василъ Димитровъ 25

101 Колю Василевъ 1

102 Никола В. Клинчовъ 40

103 Мария Николова 40

104 Зоча Николова 10

105 Паса Николова 8

106 Петъръ Николовъ 6

107 Димитъръ Николовъ 1

108 Стоянъ Д. Клинчовъ 38

109 Катерина Стоянова 1

110 Паско Руневъ 30

111 Писа Паскова 28

112 Трендафила Паскова 8

113 Георги Пасковъ 5

114 Петъръ Пасковъ 3

115 Тодоръ Тян. Руневъ 50

116 Доста Тодорова 45

117 Мария Тодорова 12

118 Катерина Тодорова 10

119 Наско Пълевъ 70

120 Катерина Наскова 15

121 Петъръ Насковъ 6

122 Митра Наскова 4

123 Дяля Наскова 1/2

124 Малинъ Пун. Пълевъ 40

125 Малина Малинова 15

126 Aнгелъ Малиновъ 6

127 Петра Малинова 4

128 Ванка Малинова 2

 

 

181

                                                          год.

129 Тодоръ Пун. Пълевъ 22

130 Ленка Тодорова

131 Стойчо Тан. Цуревъ 69

132 Стоянъ Стончевъ 35

133 Катерина Стойчева 5

134 Андрея Ст. Цуревъ 30

135 Иорданъ Андреевъ 1 мес.

136 Димитъръ Ст. Цуревъ 27

137 Мария Димитрова 2

138 Деле некръстено 3 дни

139 Петъръ Ст. Буревъ 24

140 Георги Стойчевъ 20

141 Митю Тън. Цуревъ 80

142 Тинка Митева 70

143 Стойчо Митевъ 35

144 Писа Стойчева 34

145 Катерина Стойчева 5

146 Дяля Стойчева 2

147 Стоянъ Мит. Цуревъ 55

148 Петра Стоянова 10

149 Мария Стоянова 6

150 Маргита Стоянова 4

151 Писа Лазина 8

152 Катерина Стоянова 1

153 Тодоръ Ристевъ 50

154 Димитъръ Тодоровъ 22

155 Христоско Тодоровъ 15

156 Иглика Христоскова 54

157 Василъ Христосковъ 11

158 Николина Христоскова 8

159 Коста Чаушовъ 55

160 Доню Костовъ 25

161 Вълю Джурковъ 60

162 Николина Вълева 57

163 Катерина Трендафилова 1

164 Ваню Вълевъ 12

165 Ваню Джурковъ 70

166 Петъръ Ванювь 30

167 Стойна Петрова 27

168 Мария Петрова 4

169 Георги Петровъ 1

170 Петра Георгиева 2 1/2

171 Владо Ваневъ 20

172 Катерина Еанева 10

173 Ванчо Ванчовъ 70

174 Петъръ Георгиевъ 13

175 Наско Георгиевъ 3

176 Илия Ванчовъ 40

177 Вълю Газинчовъ 70

178 Восила Вълева 65

179 Ванка Богдюва 32

180 Вълю Богдювъ  3

181 Босиля Горюва 1

182 Петъръ Газ. Зеленчовъ 60

183 Здравка Петрова 58

184 Доню Петровъ 1

185 Стоянъ Терзийски 30

186 Мария С. Терзийска 2

187 София Л. Терзийска 45

188 Вълю Лаз. Терзийски 15

189 Тодоръ Лаз. Терзийски 12

190 Никола Лаз. Терзийски 8

191 Мария Лаз. Терзийска 12

192 Злата Лаз. Терзийска 5

193 Aнгелъ Самуневъ 35

194 Писа Вел. Самунева 90

195 Георги Тод. Пенчовъ 30

196 Тодоръ Георгевъ 1

197 Илия Самуневъ  30

198 Катерина Илиева 28

199 Пеню Самуневъ 50

200 Димитъръ П. Самуневъ 20

201 Петъръ Пен. Стивасаря 70

202 Пена Петрова 65

203 Пена Митева 28

204 Тоско Пенкинъ 25

205 Ангелъ М. Пенкинъ 2

206 Георги Мафовъ 40

207 Петъръ Георгиевъ 20

208 Петра Георгиева 18

209 Илия Георгиевъ 15

210 Тоско Мафовъ 37

211 Катарина Тоскова 35

212 Мария Тоскова 3

213 Милка Зафиркова 80

214 Петъръ Миленовъ 60

215 Теофана Петрова 57

216 Мария Петрова 10

217 Катерина Петрова 8

218 Наско Миленовъ 55

219 Илия Насковъ 30

220 Георги Н. Миленовъ 27

221 Ангелъ Н. Миленовъ 23

222 Петъръ Насковъ 20

 

 

 

182

                                                          год.

223 Георги Миленовъ 50

224 Стефана Георгева 47

225 Петъръ Георгевъ 25

226 Марга Петрова 23

227 Елена Петрова 15

228 Мария Петрова 7

229 Катерина Петрова 2

230 Стефанъ Георгевъ 18

231 Димитъръ X. Георгевъ 60

232 Стефана Димитрова 58

233 Горю Димитровъ 35

234 Петра Гор. Хаджиева 33

235 Стефана Г. Хаджиева 5

236 Мария Г. Хаджиева ?

237 Катерина Г. Хаджиева 1

238 Петъръ Димитровъ 28

239 Илия Миленовъ 50

240 Марика Ил. Миленова 47

241 Тозю Ил. Миленовъ 35

242 Катерина Тазева 30

243 Иванка Ил. Миленова 18

244 Иванъ Върбановъ 18

245 Георги Върбановъ 13

246 Илия Везевъ 7о

247 Никола Везевъ 28

248 Димитъръ Николовъ 2

249 Русю Пъпаневъ 75

250 Лазаръ Русевъ 40

251 Никола Лазаровъ 20

252 Фикия Радулова 8

253 Петра Радулова 6

254 Найденъ Капинчовъ 40

255 Николина Найденова 38

256 Тодоръ Найденовъ 9

257 Никола Найденовъ 5

258 Ангелъ Найденовъ 3

259 Коста Капинчовъ 64

260 Дора Костова 60

261 Ангелъ Костовъ 50

262 Върба Ангелова 43

263 Дора Aнгелова 14

264 Мария Aнгелова 6

265 Катерина Aнгелова 4

266 Илия Капинчовъ 55

267 Петъръ Капинчовъ 40

268 Марин Петрова 35

269 Димитъръ Петровъ 8

270 Риса Петрова 4

271 Гина Мит. Капинчова 75

272 Дялю Чучулевъ 75

273 Божия Дялюва 65

274 Aнгелъ Чучулевъ 50

275 Петра Aнгелова 45

276 Димитъръ Ангеловъ 20

277 Ангелина Ангелова 17

278 Георги Чучулевъ 40

279 Вана Георгева 35

280 Мария Георгева 4

281 Стоянка Георгева

282 Стефанъ Узуновъ 45

283 Искра Стефанова 43

284 Мария Стефанова 18

285 Ангелина Стефанова 6

286 Ангелъ Стефановъ 15

287 Стоянъ Узуновъ 54

288 Мария Стоянова 50

289 Димитъръ Стояновъ

290 Колю Узуновъ 50

291 Ката Колева 45

292 Мария Димитрова 2

293 Ангелъ Узуновъ 45

294 Зоча Ангелова 42

295 Латина Aнгелова 18

266 Недѣля Aнгелова 16

297 Гана Aнгелова Н

298 Насю Ангеловъ 8

299 Никола Ганинъ 48

300 Aнгелъ Николовъ I4

301 Благоя Ганинъ 40

302 Писа Благоева 38

303 Колю Благоевъ 18

304 Катерина Благоева 16

305 Стефанъ Благоевъ 14

306 Мария Благоева 12

307 Стефана Гъл. Тодева 50

308 Елена Гълюва 18

309 Георги Гълювъ 40

310 Лаза Георгева 35

311 Ружа Георгева 12

312 Тоско Георгевъ 9

313 Наско Гълювъ 35

314 Николина Наскова 33

315 Илия Насковъ 4

316 Стефана Наскова 2

 

 

 

183

                                                          год.

317 Пеню Цвѣтановъ 50

318 Тодоръ Пеневъ 15

319 Мария Пенева 12

320 Митю Пеневъ 10

321 Стоянъ Цвѣтановъ 28

322 Грозда Димитрова 42

323 Риса Димитрова 10

324 Ангелъ Димитровъ 8

325 Тоско Димитровъ 4

326 Ангелъ Карамановъ 50

327 Мария Стоянова 23

328 Ангелъ Стояновъ 2

329 Вълю Карамановъ 46

330 Стоянка Вълева 43

331 Илия Вълевъ 18

332 Митю Карамановъ 32

333 Зоичка Митева 30

334 Стоянъ Митевъ 8

335 Ванка Митева 6

336 София Митева 4

337 Трендафилъ Митевъ 1

338 Найденъ Банковъ 65

339 Милка Найденова 60

340 Наско Банковъ 48

341 Грозда Наскова 41

342 Тодоръ Насковъ 5

343 Катерина Наскова 1

344 Янко Ташинъ 40

345 Гина Янкова 38

346 Ваню Янковъ 7

347 Тодоръ Ташинъ 38

348 Недѣля Тодорора 2

349 Георги Ташинъ 35

350 Риса Маджарова 60

351 Тазю Рисинъ (зетъ) 35

352 Иванка Тазюва 32

353 Елена Тазюва 8

354 Мария Тазюва 3

355 Риса Сеферинова 42

356 Катерина Сеферинова 18

357 Ангелъ Сефериновъ 16

358 Мария Сеферинова 14

359 Иванъ Сефериновъ 12

360 Стояна Сеферинова 10

361 Маргалъ Мирчевъ 55

362 Злата Маргалева 22

363 Таско Въл. Джурковъ 75

364 Мария Георгева 8

355 Анка Георгева 6

366 Илия Георгевъ 1

367 Гина Въл. Джуркова 16

368 Колю Каравладевъ 55

369 Ангелъ Колювъ 25

370 Зафиръ Динчевъ 50

371 Стефана Зафирова 48

372 Илия Зафировъ 42

373 Петъръ Зафировъ 22

374 Мария Зафирова 18

375 Дяля Зафирова 1

376 Марга Власева 30

377 Петъръ Власевъ 8

378 Ангелъ Пъпаневъ 80

379 Злата Ангелова 75

380 Катерина Ангелова 20

381 Стоянка Ангелова 8

382 Георги Ангеловъ 1

383 Ивама Георгева 40

384 Марга Георгева 10

385 Мария Георгева 5

386 Недѣлю Георгевъ 3

387 Димитъръ Пъпаневъ 50

388 Василъ Димитровъ 17

389 Петъръ Димитровъ 15

390 Ваню Тодоровъ 45

391 Катерина Ванева 40

392 Тодоръ Ваневъ 15

393 Стефана Ванева 13

394 Влашия Ванева 10

395 Петъръ Тодоровъ 36

396 Писа Петрова 34

397 Божия Петрова 4

398 Елена Петрова 2

399 Стефанъ Илиевъ 8

400 Георги Илиевъ 6

401 Митю Стоевъ 26

402 Ангелъ Пъпаневъ 40

403 Мигра Ангелова 1.

404 Тодоръ Ангеловъ 10

405 Мария Зафирова 40

406 Илия М. Фирковъ 40

497 Катер. Ил. Фиркова 6

408 Петъръ М. Фирковъ 44

409 Андрея П. Фирковъ 6

410 Ангелъ П. Фирковъ 1

 

 

 

184

                                                   год.

411 Мария Колева 15

412 Катерина Колева 3

413 Ангелъ М. Хаджиевъ 60

414 Петъръ Ангеловъ 10

415 Димитъръ Ангеловъ 13

416 Колю Ангеловъ 16

417 Илия Ангеловъ 14

418 Петъръ М. Хаджиевъ 30

419 Кица Петровз 2ѣ

420 Гюргя Тодорова 30

421 Петъръ Г. Хаджиевъ 45

422 Георги Ванчовъ 6

423 Димитъръ Ванчовъ 4

424 Стоянъ Г. Хаджиевъ 25

425 Георги Стояновъ 3

426 Лена Стоанова 1

427 Зафиръ Хаджиевъ 70

428 Рада Зафиркова 68

429 Атанасъ Зафирковъ 26

430 Катерина Атанасова 23

431 Колю Зафирковъ 20

432 Петъръ Зафирковъ 18

433 Янко Г. Хаджиевъ 60

434 Риса Янкова 55

435 Георги Янковъ 35

436 Ангела Петровъ 1/2

437 Мария Янкова 12

438 Николина Янкова 8

439 Ангелъ Янковъ 6

440 Тодоръ Янковъ 3

441 Наско Янковъ 1

442 Велю Найчевъ 70

443 Ивана Велюва 60

444 Стоилъ Велювъ 40

445 Георги Велювъ 40

446 Катерина Велюва 45

447 Върба Митева 30

448 Тодоръ Митевъ 10

449 Дяля Митева 7

450 Пеню Балабановъ 70

451 Дяля Пенева 60

452 Наско Пеневъ 20

453 Лаза Пенева 18

454 Стоянка П. Балабанова 35

455 Ваню П. Балабановъ 40

456 Ангелъ П. Балабановъ 6

457 Митю Вълчиновъ 50

458 Злата Митева 48

459 Георги М. Вълчиновъ 25

460 Назла Георгиева 24

461 Димитъръ Георгевъ 7

462 Мария Георгева 51

463 Катерина М. Вълчинова 18

464 Гина Водева 48

465 Вана Стоянова 26

466 Мария Стоянова б

467 Георги Стояновъ 4

468 Босиля Илиева 27

469 Тоско Илиееъ 3

470 Георги П. Хаджиевъ 42

471 Тоско Георгевъ 22

472 Дяля Тоскова 1

473 Наско П. Хаджиевъ 38

474 Мария Наскова Зб

475 Илия Насковъ 5

476 Здравка Наскова 2

477 Колю П. Хаджиевъ 40

478 Петъръ Колевъ 22

479 Георги Петровъ 3

480 Елена Петрова 1

481 Павелъ Вълчинавъ 80

482 Петра Павелова 78

483 Георги Илиевъ 10

484 Петъръ Павеловъ 40

485 Димитъръ Петровъ 20

486 Катерина Димитрова 4

487 Петъръ Чиневъ 37

488 Велика Петрова 34

489 Писа Петрова 12

490 Георги Петровъ 10

491 Димитъръ Петровъ 8

492 Дяля Божилова 38

493 Лена Божилова 6

494 Мария Божилова 4

495 Митра Божилова 2

496 Невена Божилова 1/2

497 Стоянка Георгева 38

498 Катерина Георгева 12

499 Тоско Георгевъ 10

500 Марена Георгева 6

501 Георги Павелова 80

502 Ана Ангелова 38

503 Георги Ангеловъ 5

504 Божия Ангелова 3

 

 

 

185

                                                          год.

505 Aнгелъ Пищрановъ 80

506 Петъръ Ангеловъ 26

507 София Митева 32

508 Тодоръ Митевъ 2

509 Дяля Георгева 28

510 Фикия Георгева 15

511 Мария Георгева

512 Петъръ Найденовъ 30

513 Георги Петровъ 8

514 Мария Петрова 6

515 Колю Найденовъ 40

516 Стояна Колева 37

517 Тоско Колевъ 26

518 Георги Колевъ 14

519 Мария Колева 12

520 Петра Колева 8

521 Стоянъ Цоцевъ 45

522 Тефения Стоянова 42

523 Тодоръ Стояновъ 22

524 Мария Стоянова 8

525 Божия Стоянова 6

526 Петра Стоянова 4

527 Стефанъ Стояновъ 2

528 Янко Цоцевъ 78

529 Слава Янкова 65

530 Митра Тодорова 26

531 Ванка Тадорова 2

532 Петъръ Димовъ 23

533 Ангелъ Димовъ 21

534 Илия Димовъ 19

535 Андрея Димовъ 16

536 Мария Т. Коларева 6

537 Гълю Коларевъ 80

538 Маленко Бутринъ 50

539 Велика Маленкова 15

540 Атанасъ Н. Марудинъ 50

541 Фикия Атанасова 50

542 Илия Атанасовъ 10

543 Никола Атанесовъ 7

544 Петъръ Атанасовъ 3

545 Вранка Атанасова 1

546 Димитъръ Власевъ 50

547 Тяня Димитрова 45

548 Атанасъ Димитровъ 15

549 Стоянъ Димитровъ 13

550 Илия Димитровъ 11

551 Мария Димитрова 9

552 Зоча Димитрова 6

553 Стоянка Павлова 25

554 Илия Найчевъ 82

555 Стоянка Найчова I17

556 Дяля Найчова 15

557 Гина Вълева 52

558 Петъръ Вълевъ 35

559 Лена Вълева 12

560 Мария Вълева 3

561 Ангелъ Вълевъ 1

562 Георги Д. Хаджиевъ 45

563 Петра Г. Хаджиева 42

564 Ванка Г. Хаджиева 12

565 Янко Хаджиевъ 43

566 Дяля Я. Хаджиева 41

567 Мария Я. Хаджиева I I

568 Невена Я. Хаджиева 10

569 Христоско Тошковъ 46

570 Яна Христоскова 42

571 Тодоръ Христосковъ 7

572 Андрея Христосковъ 5

573 Катерина Христоскова 3

574 Тошко Христосковъ 1/2

575 Недѣля Тошкова 69

576 Елена Петрова 32

577 Георги Петровъ 8

578 Тодоръ Петровъ  6

579 Недѣля Петрова 4

580 Стоянка Петрова 2

581 Вана Велева 32

582 Димитъръ Велевъ 9

583 Илия Велевъ 5

584 Ангелъ Велевъ 3

585 Христоско Велевъ 1/2

586 Лаза Гяурова 36

587 Димитъръ Лазинъ 9

588 Елена Лазина 6

589 Яню Келешовъ 80

590 Никола Яневъ 40

591 Митра Николова 38

592 Ангелъ Николовъ 12

593 Димитъръ Николовъ 9

594 Николина Николова 7

595 Катерина Николова 4

596 Райна Николова 1

597 Георги Ян. Келешовъ 31

598 Ленка Георгева 24

 

 

 

186

                                                          год.

599 Петъръ Георгевъ 5

600 Николина Георгева 3

601 Димитъръ Георгевъ 1

602 Петра Тодорова 31

603 Никола Тодоровъ 10

604 Николина Тодорова 3

605 Дяля Тодорова 7

606 Кана Богданова 61

607 Никола Богдановъ 35

603 Кица Николова 32

609 Богданъ Николовъ 4

610 Стоянка Николова 1

611 Благоя Богдановъ 27

612 Митра Благоева 25

613 Марня Благоева 1

614 Петъръ Гяуровъ 65

615 Мария Петрова 60

616 Невка Митева 84

617 Стефанъ Петровъ 11

618 Ангелъ Власевъ 62

619 Върба Ангелова 59

620 Богданъ Ангеловъ 36

621 Мария Богданова 34

622 Петра Богданова 8

623 Божия Богданова 6

624 Стефанъ Богдановъ 2

625 Янко А. Власевъ 18

626 Амшерия Т. Власева 42

627 Наско Амшериевъ 16

628 Мария Амшериева 2

629 Вана Амшериева 4

630 Андрея Власевъ 28

631 Здравка Андреева 23

632 Георги Андреевъ 5

633 Георги Гяуровъ 75

634 Митю Георгевъ 58

635 Катерина Митева 55

636 Георги Митевъ 19

637 Петра Митева 16

638 Стоянъ Митевъ 13

639 Атанасъ Митевъ 5

640 Наско Гяуровъ 54

641 Никола Наскова 51

642 Петъръ Насковъ 16

643 Здравка Настова 13

644 Мария Наскова 9

645 Недѣля Наскова 7

646 Ваню Г. Гяуровъ 45

647 Елена Ванева 43

648 Митра Ванева 8

649 Катерина Ванева 4

650 София Георгиева 3

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]