ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

Йорданъ Венедиковъ

 

ПОМЕНИКЪ

на известнитѣ мѫченически загинали въ Батакъ

 

2. Кавлакова махала

 

                                                           год.

1 Нисторъ Домовчиевъ 60

2 Мария Василева 7

3 Коста Казлъровъ 68

4 Рада Костова 65

5 Георги Костовъ 45

6 Стоянъ Георгиевъ 8

7 Атанасъ Костовъ 35

8 Митьо Костовъ 28

9 Никола Митевъ 1

10 Тодоръ Бъбаревъ 30

11 Петра Бъбарева 4

12 Лазаръ Гочовъ 70

13 Танка Лазарова 67

14 Вранко Гоговъ 35

15 Дора Здравкова 65

16 Ангелъ Здравковъ 25

17 Ичко Гочовъ 75

18 Кида Ичкова 73

19 Митра Георгиева 42

20 Георги Зафирковъ 45

21 Катерина Георгиева 19

22 Aнгелъ Бъбаревъ 70

23 Илия Я. Бъбаревъ 46

24 Тоско Илиевъ 2

25 Никола Илиевъ 1/2

26 Върба Димитрова 36

27 Петъръ Я. Бъбаревъ 18

28 Георги Бъбаревъ 73

29 Гина Георгиева 70

30 Ангелъ Г. Бъбаревъ 45

31 Писа Aнгелоеа 43

32 Петъръ Aнгеловъ 5

33 Георги Aнгеловъ 3

34 Ваньо Къневъ 70

35 Мария Петрова 4

36 Наско Ван. Къневъ 35

37 Петра Наскова 32

38 Митьо Насковъ 10

39 Мария Наскова 8

40 Дим. Ван. Къневъ 28

41 Вана Димитрова 25

42 Писа Димитрова 6

43 Петра Димитрова 4

44 Наско Къневт 55

45 Павльо Янкинъ 50

46 Пена Павлова 48

47 Тодоръ Павловъ

48 Катерина Тодорова

 

год.

 

 

170

                                                           год.

49 Димитъръ Тодоровъ 1

50 Ваньо Павловъ 30

51 Петра Ванюва 26

52 Мария Ванюва 1

53 Пеньо Казлъровъ 60

54 Лилка Павлова 55

55 Кольо Павловъ 35

56 Николина Колева 33

57 Ваньо Колевъ 2

58 Митьо Пеневъ 32

59 Петра Митева 30

60 Мария Пенева 12

61 Катерина Колева 8

62 Видолъ Казлъровъ 75

63 Капка Видолова 70

64 Петю Видоловъ 50

65 Димитъръ Видоловъ 45

66 Вана Димитрова 40

67 Георги Видоловъ 36

68 Илия Христовъ 60

69 София Илиева 1

70 Митю Маринъ 60

71 Тодоръ Митевъ 28

72 Митю Тип. Балиновъ 28

73 Илия Тип. Балиновъ 26

74 Митю Сираковъ 60

75 Стоянка Митева 22

76 Петъръ Митевъ 8

77 Трендафилъ Митевъ 6

78 Петра Митева 4

79 Тодоръ Стоевъ 18

80 Стефанъ Стоевъ 16

81 Aнгелъ Стоевъ 14

82 Митю Стоевъ 12

83 Грозда Пенева 60

84 Петъръ Гроздановъ 35

85 Митю Петровъ 30

86 Дялю Пелювъ 70

87 Петра Пелюва 65

88 Георги Дялювъ 50

89 Тодоръ Дялювъ 30

90 Димитъръ Тодоровъ 10

91 Елена Дялева 32

92 Георги Пеневъ 50

93 София Георгева 45

94 Колю Георгевъ 20

95 Петъръ Кузовъ 55

95 Мария Петрова 50

97 Стоянка Петрова 2

98 Велю Пелевъ 65

99 Велика Велева 60

100 Върба Велева 45

101 София П. Пелева 6

102 Тоско Пелевъ 22

103 София Пелева 20

104 Маргалъ Пелевъ 66

105 Катерина Георгева 6

106 Петъръ Георгевъ 4

107 Ангелина Маргалева 26

108 Илия Г. Божановъ 55

109 Колю Илиевъ 22

110 Илия Колевъ 4

111 Пеню Божановъ 50

112 Благоя П. Божановъ 30

113 Васила Илиева 1 1/2

114 Атанасъ Илиевъ

115 Тино Божановъ 60

116 Лена Георгева б

117 Дяля Георгева 4

118 Петъръ Георгевъ 1

119 Наско Илиевъ 8

120 Тоско Илиевъ 6

121 Янко Божановъ 50

122 Злата Янкова 45

123 Митю Къневъ 50

124 Върба Митева 45

125 Елена Митева 10

126 Мария Митева 8

127 Катерина Митева 6

128 Ангелъ Къневъ 45

129 Мария Ангелова 40

130 Димитъръ Ангеловъ 16

131 Никола Ангеловъ 12

132 Катерина Ангелова 10

133 Елена Ангелова 8

134 Ваню Къневъ 35

135 Дяля Ванева 30

136 Илия Ваневъ 4

137 Наса Ванева 2

138 Стоянка Ванева 1

139 Вълю Кавлаковъ 70

140 Тоско Вълевъ 40

141 Ангелъ Тосковъ 3

142 Петъръ Тосковъ 8

 

 

171

                                                           год.

143 Наско Кавлаковъ 66

144 Aнгелъ Насковъ 45

145 Петра Aнгелова 43

146 Писа Aнгелова 10

147 Тоско Aнгеловъ 6

148 Мария Aнгелова 3

149 Димитъръ Насковъ 40

150 Гина Димитрова 32

151 Мария Димитрова 16

152 Тоско Димитровъ 7

153 Петъръ Димитровъ 3

154 София Петрова 24

155 Aнгелъ Петровъ

156 Мария Петрова 2

157 Петъръ Гюровъ 65

158 Пена Петрова 60

159 Янко Петровъ 28

160 Петъръ Банчевъ 60

161 Петъръ Николовъ 3

162 Георги Петровъ 22

163 Лаза Георгева 18

164 Мария Георгева 1

165 Димитъръ Петровъ 13

166 Вълю Банчовъ 57

167 Димитъръ Вълевъ 30

168 Стоянка Димитрова 28

169 Aнгелъ Димитровъ 6

170 Недѣля Димитрова 3

171 Aнгелъ Вълевъ 14

172 Трендафила Георгева 22

173 Петъръ Георгевъ 7

174 Ваню Георгевъ 5

175 Султана Георгева 2

176 София Илиева 2

177 Свещ. Петъръ 45

178 Илия п. Петровъ 23

179 Петра Илиева 2 мес.

180 Никола п. Петровъ [*] 20

181 Димитъръ Ангеловъ 45

182 Върба Димитрова 43

183 Петъръ Димитровъ 8

184 София Димитрова 5

185 Георги Димитровъ 1

186 Вълко Кавлаковъ 65

187 Калина Николова 27

188 Мария Николова

189 Вана Николова 7

190 Искра Николова 5

191 Катерина Николова 2

192 Димитъръ Вълковъ 24

193 Здравка Димитрова 21

194 Георги Димитровъ 1

195 Вълю Горевъ 22

196 Мария Горева 18

197 Катерина Вълева 2

198 Aнгелъ Кавлаковъ 70

199 Груда Aнгелова 67

200 Тодоръ А. Кавлаковъ [**] 35

201 Върба Тодорова 33

202 Груда Тодорова 9

203 Лаза Тодорова  6

204 Ангелъ Тодоровъ 3

205 Митю Балиновъ 70

206 София М. Балинова 68

207 Тино М. Балиновъ 48

208 Дим. Т. Балиновъ 23

209 Петъръ Т. Балиновъ 5

210 Гълю М. Балиновъ 38

211 Стоянка Г. Балинова 38

212 Атанасъ Г. Балиновъ 3

213 Иванъ М. Балиновъ 43

214 Фикия Ив. Балинова 43

215 Атанасъ М. Балиновъ 45

216 Дора Ат. Балинова 44

217 Георги Ат. Балиновъ 24

218 Aнгелъ Ат. Балиновъ 19

219 Стоянка Г. Балинова 24

220 Атанасъ Г. Балиновъ 3

221 Вана Г. Балинова 1

222 Вана Ат. Балинова 8

223 Янко Гюровъ 62

224 Гюро Я. Гюровъ 38

225 Мария Гюрова 38

226 Петъръ Кърколячовъ 60

227 .......... П. Кърколячова

228 Дим. Кърколячовъ 55

 

*. Изрѣзани рѫцетѣ на части, после ушитѣ, очитѣ извадени и най-после закланъ.

 

**. Рѣзанъ съ ножъ отъ рѫцетѣ, после ушитѣ и после закланъ.

 

 

172

                                                           год.

229 Митра Кърколячова 52

230 Илия П. Кърколячовъ 1/2

231 Ангелъ Гюровъ 50

232 Петра Анг. Гюрова 48

233 София Анг. Гюрова 15

234 Петра Анг. Гюрова 10

235 Катерина Анг. Гюрова 5

236 Мария Анг. Гюрова 3

237 София Гюрова 75

238 Георги Сарафиновъ 60

239 Дяля Г. Сарафинова 54

240 Стоянъ Г. Сарафиновъ 28

241 Георги Н. Сарафиновъ 3

242 Петъръ Балиновъ 62

243 Елена П. Балинова 19

244 Христоско Кавлаковъ 62

245 Никола Коларовъ 35

246 Катер. Н. Коларова 1

247 Тоско Благоевъ 65

248 Елена Т. Благоева 63

249 Лаза Т. Благоева

250 Ат. Н. Мангъровъ [*] 23

251 Тодоръ М. Мангъровъ 48

252 Георги М. Мангъровъ 44

253 Никола Т. Мангъровъ 2

254 Атанасъ Поповъ 55

255 Катерина Ат. Полова 3

256 Георги М. Балиновъ 40

257 Петра Г. Балинова 36

258 Нисторъ Милевъ 60

259 Сеферинъ Нисторовъ 36

260 Петъръ Нисторовъ 34

261 Катерина Петрова 31

262 Никола Петровъ 2

263 Ангелъ Нисторовъ 32

264 Тодоръ Ангеловъ 1

265 Колю Василевъ 40

266 Тодора Василева 70

267 Никола Т. Василевъ 3

268 Стояна П. Доганова 40

269 Мария П Доганова 12

270 Пуню Догановъ 60

271 Тодоръ П. Догановъ 40

272 Петра Тодорова 38

273 Димитъръ Тодоровъ 20

274 Василъ Тодоровъ 13

275 Мария Тодорова 8

276 Стефана Тодорова 2

277 Димитъръ Пуневъ 35

278 Мария Димитрова 3

279 Георги Димитровъ 1

280 Иванъ Пуневъ 30

281 Дяля Пунева 18

282 Благоя Доганова 60

283 Георгн Благоевъ 35

284 Димитъръ Георгевъ 6

285 Тодоръ Благоевъ 30

286 Иордань Благоевъ 15

287 Димитъръ Божовъ 22

288 Никола Божовъ 18

289 Катерина Божова 15

290 Стоянъ Божовъ 10

291 Стоянка Божова 7

292 Тодоръ Догановъ 65

293 Димитъръ Тодоровъ 45

294 Гюргя Димитрова 40

295 Илия Димитровъ 18

296 Катерина Димитрова 14

297 Ивана Димитрова 12

298 Митра Димитрова 10

299 Нидяла Димитрова 6

300 Никола П. Поповъ 50

301 Елена Николова 16

300 Дяля Николова 10

303 Георги Ивановъ 2

304 Свещ Нейчо Пауновъ 55

305 Стефана Нейчова 16

306 Стоянъ Мяховъ 40

307 Милана Мяхова 65

308 Вана Стоянова 3

309 Яню Мяховъ 70

310 Георги Яньовъ 40

311 Ангелина Ангелова 7

312 Пуню Мяховъ 65

313 Танка Пунева 63

314 Златанъ Пуневъ 32

315 Ангелъ Димовъ 45

316 Гина Димова 75

 

*. Рѣзани му частитѣ; ушитѣ, извъртени очитѣ, рѣзани рѫцетѣ и сѣчено тѣлото на части.

 

 

173

                                                           год.

317 Елена Ангелова 42

318 Петъръ Ангеловъ 18

319 Георги Ангеловъ 4

320 Гюра Димовъ 40

321 Мария Митева 1

322 Илия Димовъ 70

323 Иванъ Илиевъ 25

324 Илия Ивановъ 1

325 Гюра Димовъ 50

326 Георги Пейчиновъ 80

327 София Георгева 75

328 Иванъ Георгевъ 40

329 Дяля Иванова 10

330 Тоско Ивановъ 6

331 София Иванова 1

332 Илия Георгевъ 35

333 Зоча Илиева 32

334 Петра Илиева 3

335 Ангелъ Илиевъ 1/2

336 Велю Георгевъ 55

337 Атанасъ Велювъ 32

338 Марена Атанасова 30

339 Димитъръ Атанасовъ 3

340 Димитъръ Велевъ 20

341 Тодоръ Велевъ 17

342 Димитъръ Георгевъ 25

343 Ангелъ Георгевъ 20

344 Дяля Тодорова 47

345 Петра Тодорова 5

346 Катерина Тодорова 3

347 Стоянка Тодорова 1

348 Ивана Димитрова 43

349 Тодоръ Димитровъ 10

350 Дяля Димитрова 8

351 Георги Семерджиевъ 35

352 Ергения Георгева 33

353 Стоянка Георгева 8

354 Катерина Георгева 6

355 Мария Георгева 4

356 Дяля Георгева 1

357 Георги Ил. Димовъ 40

358 ............. Георгевъ 1/2

359 Чиню Пейчиновъ 55

360 НиколинаЧинева 12

361 Мария Чинева 9

362 Митра Чинева 6

363 Елена Чинева I

364 Гюра П. Пейчиновъ 40

365 Фикия П. Пейчиново 60

366 Петра П. Пейчинова 38

367 Тянка Гюрова 19

368 Фикия Гюрова 8

369 Тодоръ Пуневъ 20

370 Пуню Пейчиновъ 35

371 Димитъръ Пейчиновъ 30

372 Писа Димитрова 28

373 Коста Ристевъ 45

374 Божия Костова 43

375 Петра Костова 7

376 Здравка Костова I

377 Стоянъ Ристевъ 40

378 Яна Стоянова 7

379 Божия Стоянова 4

380 Вранко Томовъ 28

381 Ванчо Вранковъ 2 мес.

382 Ангелъ Томовъ 20

383 Ангелъ Динковъ 13

384 Дяля Динкова 7

385 Ангелъ Митевъ 19

386 Елена Митева 2

387 Наско Вранчовъ 55

388 Георги Чалмовъ 54

389 Здравка Георгева 52

390 Ванчо Вранчовъ 28

391 Пуню Вранчовъ 30

392 Петра Пунева 1 1/2

393 Пуню Вранчовъ 56

394 Вранко Пуневъ 37

395 Георги Пуневъ 36

396 Елена Георгева 1 1/2

397 Стефанъ Вранковъ 5

398 Ангелъ Пейчиновъ 40

399 Атанасъ Ангеловъ 2

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]