ИСТОРИЯ на възстанието въ Батакъ 1876 год.

Йорданъ Венедиковъ

 

Галерия

 

 

Панайотъ Воловъ

 

 

Георги Бенковски

Георги Бенковски

 

 

Петъръ Горановъ

Петъръ Горановъ

 

 

Трендафилъ Тошевъ Кереловъ

Трендафилъ Тошевъ Кереловъ

 

 

Стефанъ и Ангелъ Трендафилови

Стефанъ и Ангелъ Трендафилови

 

 

Тодоръ попъ Нейчовъ

Тодоръ попъ Нейчовъ

 

 

Ангелъ Горановъ

Ангелъ Горановъ

 

 

Батакъ и околностьта му

Батакъ и околностьта му

 

 

Пѫтя Ташъ боазъ — Батакъ при Беглика

Пѫтя Ташъ боазъ — Батакъ при Беглика

 

 

Изгледъ на възстановения Батакъ. — Въ дъното, въ дѣсно е Петрово бърдо

Изгледъ на възстановения Батакъ. — Въ дъното, въ дѣсно е Петрово бърдо

 

 

Новото училище, построено върху основитѣ на изгореното

Новото училище, построено върху основитѣ на изгореното

 

 

Черквата „Св. Недѣля” следъ изгарянето ѝ

Черквата „Св. Недѣля” следъ изгарянето ѝ

 

 

Група барутински помаци, участвували въ клането и фотографирани следъ освобождението

Група барутински помаци, участвували въ клането и фотографирани следъ освобождението

 

 

Група батачани, по-възрастнитѣ отъ които са преживѣли възстанието

Група батачани, по-възрастнитѣ отъ които са преживѣли възстанието

 

 

Група батачанки, по-възрастнитѣ отъ които са преживѣли възстанието

Група батачанки, по-възрастнитѣ отъ които са преживѣли възстанието

 

 

Леди Странгфордъ

Леди Странгфордъ

 

 

Болницата на Леди Странгфордъ

Болницата на Леди Странгфордъ

 

 

Скайлеръ

Скайлеръ

 

 

Макгаханъ

Макгаханъ

 

[Back]