.

Образуване на българската народност

.

Димитър Ангелов  (Издателство Наука и изкуство, “Векове”, София, 1971)

  

Съдържание

Карти

Корица..

Въведение

    1. Народността като етническа общност

    2. Преглед на досегашните проучвания върху българската народност

 

I. Тракийският етнически субстрат

    1. Траките до падането им под римска власт

    2. Траките под римска и византийска власт

 

II. Славяни прабългари

    1. Поява на славяните и първи нападения в Балканския полуостров

    2. Първи нападения на прабългарите в Балканския полуостров

    3. Заселване на славяните в Балканския полуостров. Асимилация на траките

    4. Заселване на прабългарите в Балканския полуостров и образуване на славяно-българската държава

 

III. Изграждане на българската народност

    1. Укрепване на славяно-българската държава и включване на славянските племена от българската група в нейните предели

    2. Развитие на етногеничния процес през VIII век

    3. Развитие на етногеничния процес през първата половина на IX век

 

IV. Завършек на етногеничния процес

    1. Въвеждане на християнството като официална религия

    2. Победа на славянския език и на славянската писменост

    3. Език, самосъзнание и материална култура като основни черти на българската народност

    4. Българското народностно име

 

V. Българската народност през периода на византийско владичество

    1. Народностно самосъзнание

    2. Териториален обхват

    3. Българското народностно име

 

Заключителни думи

 

Азбучен показалец

Zusammenfassung  (DE)    Summary  (EN)

 

[Back to Main Page]