Еничарите в българските земи

Цветана Георгиева

 

Еничарите в българските земи

 

Цветана Георгиева

 

Наука и изкуство, София 1988

 

 

 

В памет на моята майка

 

В книгата са разгледани проблемите на еничарското присъствие в нашите земи и отражението му върху живота на прадедите ни. Разкрита е еволюцията на османската платена пехота от нейното създаване при Мурад I до ликвидирането ѝ в началото на XIX век, на нейната организация и функциите, които изпълнява, дава се социална характеристика на еничарството.

 

Изследването е направено въз основа на разнообразни източници — османотурски документи, свидетелства на европейски дипломати и пътешественици, български писмени паметници, както и творби на народното ни творчество. Осветляването на ролята на еничарите в историческото битие на българския народ дава възможност да се обяснят както важни аспекти от процеса на насилственото им ислямизиране, така и общата атмосфера, в която са живели нашите предци в епохата на османското владичество.

 

© Цветана Борисова Георгиева, 1988 г.

c/o Jusautor, Sofia

 

Индекс 941 Б

 


 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор 7

ЕНИЧАРСКИЯТ КОРПУС В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ 19

Формирането на еничарската пехота 19

Структура и функции на еничарския корпус 32

Деградацията на еничарския корпус 53

 

КРЪВНИЯТ ДАНЪК 66

Необикновената тегоба и нейната същност 66

Наборите 80

Съпротива на българите 95

 

ЕНИЧАРИТЕ И ОСМАНСКАТА ВЛАСТ В ПРОВИНЦИИТЕ 116

Провинциалното епичарство 116

Организиране на провинциалното еничарство 130

Еничарите и анархията в Румелия 153

 

239

 

 

ЕНИЧАРСКОТО ПРИСЪСТВИЕ В ЖИВОТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД 173

Еничарите в икономиката 173

Еничарите в ежедневието на българите 193

 

Вместо заключение 214

 

Резюме на руски език 222

Резюме на английски език 226

 

Библиография 230

Съкращения на източниците 238

 

Първо издание.

Рецензенти Вера Мутафчиева, Петър Петров.

Редактор Ангелина Пенева.

Художник Боряна Паскалева.

Художествен редактор Цвятко Остоич.

Технически редактор Ари Калъчев.

Коректор Татяна Пунева.

Дадена за набор на 5. VI. 1987 г. Подписана за печат на 14. I. 1988 г.

Излязла от печат през януари 1988 г.

Печатни коли 15. Издателски коли 15. Условно издателски коли 16,58.

Формат 60/90/16. Издателски № 29285.

Тираж 4120. Цена 2,77 лв.

Код 02/9531472311/0624-24-88.

Държавно издателство „Наука и изкуство“ — София.

Държавна печатница „Александър Пъшев“ — Плевен.

 

[Back to Index]