Еничарите в българските земи

Цветана Георгиева

 

- Съкращения на източниците

- Библиография

 

 

СЪКРАЩЕНИЯ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ [*]

 

А — Археология. София

 

АПП — Архив за поселищни проучвания. София

 

В — Векове. София

 

ВВ — Византийски временник. Москва

 

ВИ — Вопросы истории. Москва

 

ВИС — Военноисторически сборник. София

 

ГСУ-ИФ — Годишник на Софийския университет. Исторически факултет

 

ГСУ-ИФФ — Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет

 

ГСУ-ФИФ — Годишник на Софийския университет. Философско-исторически факултет

 

ДК  — Духовна култура. София

 

ИБИД — Известия на Българското историческо дружество. София

 

ИИБИ — Известия на Института за българска история. София

 

ИИД — Известия на Историческото дружество. София

 

ИИИ — Известия на Института за история. София

 

ИПр — Исторически преглед. София

 

ПСп — Периодическо списание на Българското книжовно дружество. София

 

СБ — Славянска беседа. София

 

Сб НУНК — Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. София

 

СВ — Советское востоковедение. М. и др.

 

Belleten — Belleten. Ankara Tarih Enst. Ankara

 

BHR — Bulgarian Historical Review. Sofia

 

BSOAS — Bulletin of the School of Oriental and African Studies. London

 

EB — Etudes balkaniques. Sofia

 

EH — Etudes historiques. Sofia

 

IDIFM — Istanbul üniversitesi iktisat Fakültesi Mecmuasi. Istanbul

 

JA — Journal Asitique. Paris

 

POF — Prilozi za orientalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod tureskom vladavinom. Sarajevo

 

REI — Revue des études islamiques. Paris

 

SAO — Studia et acta orientalia. Bucureşti

 

Sp — Spеculum. Cambridge, Mass.

 

TAD — Tarih araştirmalari dergisi. Ankara

 

JAI — Travaux et Mémoires. Centre de recherche d'Histoire et civilisation byzantines. Paris

 

 

*. В библиографията.

 

238

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1. Аргиров, Ст. Хаджи Калфа Мустафа бен Абдулах. Румелия и Босна. Ч. 1—3. Географски описал Хаджи Калфа. . . От нем. изд. на И. фон Хамер прев. и обясн. бел. (и предг.)... — АПП, 1, 1938/1939, № 2, 63—110; № 3, 48—98; № 4, 75—120.

 

2. Ахмед Али паша. Османски политически трактат. Подготвила за печат Б. Цветкова. С., 1972.

 

3. Беляев, Е. А. Периодизация средневековой истории Турции. Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. М., 1947, № 1, с. 84—92.

 

4. Бертольд, А. Турция, ислам и христианство. — Ежегод. журнал, СПб, 1915, № 2, с. 103—199.

 

5. Бошович, Р. И. Дневник на едно пътуване. Прев, и бел. М. Тодорова. С., 1975.

 

6. Брокиер, Б. де ла. Задморско пътешествие. Ред. и бел. В. Мутафчиева. Прев. от оригинала. Н. Колев. С., 1968.

 

7. Български средновековни градове и крепости. T. I. Градове и крепости по Дунав и Черно море. Състав. А. Кузев и В. Гюзелев. Варна, 1981.

 

8. Българско народно творчество. Т. 3. Исторически песни. Отбрал и ред. Хр. Вакарелски. С., 1961.

 

9. Бурмов, Ал. Кога е завладян Одрин от турците. — ИИД, XXI, 1945, с. 23—32.

 

10. Гаджанов, Ю. Пътуването на Евлия Челеби през българските земи през средата на XVII в. — ПСп, XXI, 1909, кн. LXX, с. 639—724.

 

11. Гандев, Хр. Българската народност през XV век. Демографско и етнографско изследване. С., 1972.

 

12. Гандев, Хр. Зараждане на капиталистическите отношения в чифлишкото стопанство на Северозападна България през XVIII в. С., 1962.

 

13. Георгиева, Цв. Антиосманската съпротива на българите през XV—XVII в. — ИПр, 1980, № 3, 3—20.

 

14. Георгиева, Цв. Еничарският корпус като социален феномен в Османската империя .— ВИС, 1980, № 4, 27—37.

 

15. Георгиева, Цв. Еничарският корпус и османската политика на обезродяване на българския народ. — В: Първи конгрес на БИД. Т. 1, С., 1972, с. 449—452.

 

16. Георгиева, Цв. Настаняване и заселване на еничарите в българските земи. — ИБИД, 28, 1972, с. 55—66.

 

17. Георгиева, Цв. Някои главни последици от османското завоевание на българските земи. — В: Лекции за следдипл. квалификация. Т. 4. С., 1979, с. 215—238.

 

18. Георгиева, Цв. Османската платена армия и земевладението в българските земи (XV—XVIII в.). — ГСУ—ИФ, 66, 1975, с. 221—242.

 

19. Георгиева, Цв. Развитие и характер на кръвния данък в българските земи. — ГСУ—ФИФ, 61, 3, 1968, с. 35—72.

 

20. Герлах, С. Дневник на едно пътуване до Османската порта в Цариград. Подбор, прев., увод и коментар М. Киселинчева. С., 1976.

 

21. Гордлевский, В. А. Государство Сельджукидов Малой Азии. — В: Избр. соч., T. 1. Исторические работы. M., 1960, с. 31—217.

 

22. Гордлевский, В. А. Из жизни цехов в Турции. К истории ахи. — В: Избр. соч., T. 1. Исторические работы. М., 1960, с, 276—286.

 

230

 

 

23. Грозданова, Е. Българската селска община през XV—XVII век. С., 1979.

 

24. Грозданова, Е. и Цв. Георгиева. Използуване на суми от джизието в София и Софийско за нуждите на платената армия. — В: Сб. Сердика — Средец — София. С., 1974, с. 97—124.

 

25. Грозданова, Е. Поголовният данък от българските земи и платената турска армия (XVII—XVIII в.). — ВИС. 1972, № 2, 130—143.

 

26. Гълъбов, Г. Османотурски извори за българската история. Св. I—III. Св. II. Един закон и други държавни документи за събиране на момчета за еничари. — ГСУ—ИФФ, 35, 1939, с. 1—36.

 

27. Димитров, Стр. Въстанието на патрона Халил от 1730 г. и отзвукът му в България. — ИИИ, 12, 1963, с. 125—138.

 

28. Димитров, Стр. За датировката на някои османски регистри от XV в. — ИБИД, 26, 1968, с. 231—250.

 

29. Димитров, Стр. Из ранната история на ислямизацията в северните склонове на Родопите. — В, 1986, № 3, 43—49.

 

30. Димитров, Стр. Историята на един аянин. — В: Сб. в чест на акад. Д. Косев. С., 1974, с. 65—78.

 

31. Димитров, Стр. Към историята на чифликчийството в Русенско. — ИПр, 1958, № 4, 84—98.

 

32. Динеков, П. Софийските книжовници през XVI в. T. I. Поп Пейо. С., 1939.

 

33. Ханс Дерншвам, Дневникът на... за пътуването му до Цариград през 1553—1555 г. Прев. от ранно-ново-горнонемски М. Киселинчева. Предг. и бел. В. Мутафчиева. С., 1970.

 

34. Документи за икономическото положение на населението в Смолянско през XVII—XIX в. Прев. Стр. Димитров. — В: Родопски сб., I, С., 1965, с. 325—333.

 

35. Дринов, М. Български летописен разказ от края на XVII век. (Като градивце за историята на българский език). — ПСп, III, 1882, с. 1—19.

 

36. Дуйчев, Ив. Описание на България от 1640 г. — АПП, II, 1946, с. 169—204.

 

37. Дървингов, П. Евлебия Челеби и западните български земи. — СБ, 1943, № 3, с. 22—36.

 

38. Евлия Челеби. Пътепис. Прев, от османотурски, състав и ред. Стр. Димитров. С., 1972.

 

39. Живков, Т. Ив. Народ и песен. (Проблеми на фолклорната песенна традиция.) С., 1977.

 

40. Записки янычара, написаны Константином Михайловичем из Островицы. Введение, перевод и коментарии А. И. Рогова. М., 1978.

 

41. Златарски, В. Н. Нова политическа и социална история на България и Балканския полуостров. С., 1921.

 

42. Ибрагимов, Г. П. Крестьянские восстания в Турции XV—XVI вв. — ВВ, VII, с. 122—145.

 

43. Иванов, И. Български старини из Македония (от IX в. до Освобождението — 1878 г.). С., 1931.

 

44. История на България в 14 т. T. 1. С., 1979. Т. 4. Българският народ под османско владичество (от XV до началото на XVIII в.). 1983. Т. 5. Българско възраждане XVIII — средата на XIX в. 1985.

 

45. Ихчиев, Д. А. Материали за историята ни под турско робство. — ИИД, 1, 1905, с. 60—130.

 

46. Ихчиев, Д. А. Материали за историята ни под турско робство. 3. Бюджетът на Видинската облает във втората половина на XV111 в. — ИИД, 2, 1906, с. 102—128.

 

47. Йорданов, Й. Към въпроса за кръвния данък (девширме) по нашите земи под османско робство. — ДК, 1986, № 3, с. 28—31.

 

231

 

 

48. Kаменев, Ю. А. К истории реформ в Османской армии в XVIII в. — Тюркологический сб., 1978. М., 1980, с. 140—150.

 

49. Кесяков, В. Стари пътувания през българските земи. — ПСп, XVIII, 1899, с. 630—640.

 

50. Маринов, Д. Избр. произв. в 2 т. С., 1981—1984. Т. 2. Етнографско (фолклорно) изучаване на Западна България (Видинско, Кулско, Белоградчишко, Ломско, Берковско, Оряховско, Врачанско), 1984.

 

51. Маринов, В. Антропоморфни надгробни паметници. — А, 1960, № 2, с. 19—23.

 

52. Маринов, В. Делиорман (южна част). Областно геогр. изучаване, С., 1941.

 

53. Маринов, В. Принос към изучаването бита и културата на турчите и гагаузите в Североизточна България. С., 1956.

 

54. Мейер, М. С. К вопросу об изменениях в структуре и составе правящего класса Османской империи в XVIII в. — В: Сб. Проблемы истории Турции. М., 1978, с. 55—66.

 

55. Мейер, М. С. К периодизации истории Турции эпохи феодализма. — Тюркологический сб., 1976. М., 1978, с. 75—87.

 

56. Мейер, М. С. Введение. — В: Россия и Османская империя в международных отношениях в середине XVIII в. М., 1985, с. 14—27.

 

57. Мехмед Нешри. Огледало на света. История на османския двор. Състав. и прев. от османотурски М. Калицин. С., 1984.

 

58. Mец, А. Мусульманский ренесанс. М., 1966.

 

59. Милев, Н. Един неиздаден документ за българската история (1597 г.). — ИИД, 4, 1915, с. 89—99.

 

60. Милер, А. Ф. Мустафа паша Байрактар. Османская империя в начале 10-ого века. М.—Л., 1947.

 

61. Милетич, Л. Стари пътувания през България. К. Г. Дриш и Р. И. Бошкович. — Сб. НУНК, 6, н. о., 1891, с. ИЗ—167.

 

62. Митев, Пл. Франция и износът на вълна от българските земи презXVIII в. — ГСУ—ИФ, 78, 1986 (под печат).

 

63. Мутафчиева, В. Аграрните отношения в Османската империя през XV—XVI в. С., 1962.

 

64. Мутафчиева, В. За приложение на робския труд в османското стопанство през XV—XVI в. — В: Изследване в чест на М. Дринов. С., 1960, с. 505—519.

 

65. Мутафчиева, В. Към въпроса за състава и облика на османската феодална класа през XV—XVI в. — ИПр, 1961, № 6, с. 46—80.

 

66. Мутафчиева, В. Кърджалийско време. С., 1977.

 

67. Мутафчиева, В. Феодалните размирици в Северна Тракия през. края на XVIII и началото на XIX в. — В: Сб. Паисий Хилендарски и неговата епоха. С., 1962, с. 167—212.

 

68. Немски и австрийски пътеписи за Балканите XV—XVI в. Увод, подбор и коментар М. Йонов. С., 1979.

 

69. Новичев, А. Д. История Турции. T. 1—4. T. 1. Эпоха феодализма. XV—XVIII в. Л., 1963.

 

70. Новичев, А. Д. К истории рабства в Османской империи. Система девширме. — Тюркологический сб., 1976. М., 1978, с. 88—108.

 

71. Османски извори за историята на Добруджа и Североизточна България. Състав., прев. и ред. Стр. Димитров. С., 1981.

 

72. Петров, П. По следите на насилието. Документи за помохамеданчвания и потурчвания (XIV—XIX в.). Състав... С., 1972.

 

73. Петров, П. Съдбоносни векове за българската народност. Края на XIV век — 1912 година. С., 1975.

 

74. Петросян, И. Е. К истории создания янычарского корпуса. — Тюркологический сб., 1976. М., 1978, с. 191—198.

 

75. Петросян, И. Е. Янычарские гарнизоны в провинциях Османской империи в XVI—XVII вв. — В: Османская империя. Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы. М., 1986, с. 66—71.

 

232

 

 

76. Писахме да се знае. Приписки и летопис. Състав, и коментар, бел... В. Начев и Н. Ферманджиев. С., 1984.

 

77. Положението на българския народ под турско робство. Документи и материали. Състав и ред. Н. Тодоров. С., 1953.

 

78. Попов, Л. Пътуване от Цариград през България от С. Niebur. ПСп. XX, 1908, кн. LXIX, с. 280—291.

 

79. Промонтарио де Кампис, Яков. Управлението и приходите на султана. Държавата на султана. — ИИД, 9, 1926, с. 1—44.

 

80. Пропп, Вл. Я. Исторические корни волшебной сказки. M., 1946.

 

81. Радушев, Е. Османски аграрни институции, характерни за периода от средата на XVII до края на XVIII в. (канд. дис.). С., 1982.

 

82. Рамбо, А. Турция в истории 19 века. М, 1916.

 

83. Рашбa, H. С. Очерк истории польско-турецких отношений в XVI — первой четверти XVII века. — В: Османская империя в первой четверти XVII века. Сб. документов и материалов. Состав. X. М. Ибрагимбейли и Н. С. Рабша. М., 1984, с. 14—43.

 

84. Родопите през вековете. Сб. Състав, и ред. П. Петров. С., 1966.

 

85. Романска, Цв. Един широко разпространен мотив в българските народни предания. — В: Въпроси на българското народно творчество. Избр. студии и статии. С., 1976, с. 276—284.

 

86. Румелийски делници и празници от XVIII век. С., 1978.

 

87. Самарџић, Р. Мехмед Соколовић. Београд, 1975.

 

88. Смирнов В. Д. Кучибей Гомурджинский и другие османские писатели XVII века о причинах упадка Турции. СПб, 1873.

 

89. Степанова, А. С. Византийские историки Дука и Франдзес о падении Константинополя. — ВВ, VII, 1953, с. 399—427.

 

90. Стоянов, М. и Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в Софийската народна библиотека. T. IIL С., 1964.

 

91. Твертинова, А. С. Аграрный строй Османской империи XV—XVII вв. Документы и материалы. М., 1963.

 

92. Твертинова, А. С. Второй трактат Кучибея. — Уч. записки Инст. Востоковедения, VI, М.—Л., 1953, с. 212—268.

 

93. Тивчев, П. и Й. Калудова. Нови документи за еничарството в българските земи. — ВИС, 1969, № 2, с. 52—75.

 

94. Тодоров, Н. Балканският град XV—XIX в. Социално-икономическо и демографско развитие. С., 1972.

 

95. Тодоров, Н. За демографското състояние на Балканския полуостров през XVI в. — ГСУ— ФИФ, 53, 1963, 3, с. 191—232.

 

96. Турски документа за историјата на македонскиот народ. Опширен пописен дефтер № 4 (1467—1468 година). Под. ред. на М. Соколски и Ал. Стојановски. Скопје, 1971.

 

97. Турски документи за историјата на македонскиот народ. Сер. I. 1607—1699. Т. 1—3. Скопје 1963—1969.

1. 26 Јуни 1607 — 30 мај 1623. Под ред на М. Соколски. 1963.

2. Помегу 9 и 17 јануари 1627 — 25 ноември 1635. Под ред. на В. Бошков. 1966.

3. Од јануари 1636 до крајот на 1639. Под ред. на М. Соколски. 1963.

 

98. Турски извори за българската история. T. 1—3, 5—6. С., 1964—1977. Извори за българската история, 10, 13, 16, 20 и 21.)

1. (Документи от XV в.). Състав. и ред. Б. Цветкова и В. Мутафчиева. 1964.

2. (Документи от XV в.). Състав. и ред. Н. Тодоров и Б. Недков. 1966.

3. (Документи от XVI в.). Състав. и коментар Б. Цветкова. Под ред. на Б. Цветкова и А. Разбойников. Прил.: факсимилета. 1972.

5. Документи от XVI—XIX в. (за войнуците). Ред. и ист. комент. Б. Цветкова. 1970.

 

233

 

 

6. Наследствени описи и покупко-продажбени протоколи от кадийските регистри на София, XVII—XIX в. Състав. Н. Тодоров и М. Калицин. 1977.

 

99. Турски извори за историята на правото в българските земи. Т. 1—2. С., 1961—1971. T. 1. Състав. Г. Гълъбов. 1961.

 

100. Тюменев, А. И. Передний Восток и Античность. Особенности социально-экономического развития. — В И, 1957, № 6, с. 53—59.

 

101. Френски пътеписи за Балканите XV—XVIII в. Състав,.и ред. Б. Цветкова. Прев. от фр. Б. Цветкова и др. С., 1975.

 

102. Xюсеин. Беда’и ул-века’и (Удивительные события). Издание текста, введение и общая ред. А. С. Твертиновой. Ч. 1—2. М., 1961.

 

103. Цветкова, Б. Извънредни данъци и повинности в българските земи под турска власт. С., 1958.

 

104. Цветкова, Б. О религиозно-национальной дискриминации в Болгарии во время турецкого владычества. — СВ, 1957, № 2, 78—88.

 

105. Цветкова, Б. Паметна битка на народите. Варна, 1969.

 

106. Цветкова, Б. Принос към изучаването на турския феодализъм в българските земи през XV—XVI в. Ч. 1. Облик на стопанството и същност на феодалното земевладение. — ИИБИ, 5, 1954, с. 71—153.

 

107. Цветкова, Б. Промени в османския феодализъм на балканските земи през XVI—XVIII в. — ИПр, 1971, № 4, с. 55—73.

 

108. Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през 15/18 век. T. 1. С., 1971.

 

109. Цонев, Б. Опис на ръкописите и старопечатните книги в Народната библиотека в София. T. 1. С., 1950.

 

110. Шопов, А. Евлия Челеби. — ПСп, XIII, 1902, кн. LXII, с. 161—292.

 

111. Шопова, Д. Видин и Видинският санджак през 15—16 век. Док. от архивите на Цариград и Анкара. Предг. В. Мутафчиева. С., 1975.

 

112. Шопова, Д. Македонија во XVI-и—XVII век. Док. од Цариградските архиви (1557—1645). Скопје, 1955.

 

113. Шопова, Д. Фрагменти једног збирног и једног опширног пописа Видинског санџака из друге половине XV века. Београд, 1973.

 

114. Яцимирский, А. И. Из истории славянской проповеди в Молдавии. СПб, 1906.

 

115. Akad, M. Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası. Ankara, 1975.

 

116. Babinger, F. Die frühosmanische Jahrbücher des Urudsch. Hannover. 1925.

 

117. Babinger, F. Mohamet II le Conquérant et son temps. (1432—1481). Paris, 1954.

 

118. Babinger, F. Die Aufzeichnungen des Genusen Jacopo Promotario de Campis über den Osmanenstaat im 1475. München, 1957.

 

119. Barkan, Ö. L. Osmanli Imparatorlgunda bir iskân ve koloniazyon metodu olarak sürgünler. — IOIFM, 15, 1953, p. 221—213. Bm4a

 

120. Beldiceanu, N. Les actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale de Paris. Paris, 1964, V. II.

 

121. Beldiceanu-Steinherr, I. La conquête d’Andrianople par les Turcs: la pénétration turque en Thrace et la valeur des chroniques ottomans. — TM, 1965, p. 430—461.

 

122. Beldiceanu-Steinherrг, I. En marge d’un acte concernant le pengyek et les aquingi. — RSl, 1969, 1, p. 26—35.

 

123. Belin, F. A. Du régime des fiefs militaires dans l’islamisme et spécialement et Turque. — JA, s. VII, t. XV, 1870, p. 230—242.

 

124. Belin, F. A. Essais sur l’histoire économique de la Turquie d’après les écrivains originaux. Paris, 1885.

 

125. Birge, G. K. The Bektashi Order of Dervishes. London, 1937.

 

126. Chalcocondylae, L. Historiacum libri decem. I. Bonnae, 1834.

 

127. Chalcocondil, L. Expuneri istorice, im romaneşta de Grecu. V. Bucureşti, 1959.

 

234

 

 

128. Djevad, A. Êtat militaire ottoman depuis la Fondation de l’Empire jusqu’à nos jours. V. 1. Constantinople — Paris, 1887.

 

129. Dupaquier, J. Introduction à la démographie historique. Paris, 1974.

 

130. Fermendzin, E. Acta Bulgariae Ecclesiastica. Zagreb, 1887.

 

131. Filipovic, N. Wittekova emendacija vakifname Murata I. Ali Musi i jedna vijest kod Konstantine Filozofa. — Radovi-L (ANUBIH), 17, Sarajevo, 1974, p. 145—188.

 

132. Galabov, G. Die Protokollbücher des Kadiamtes Sofia. Bearb. von... rsg, von H. W. Duda. München, 1960.

 

133. Georgieva, Cv. Certains problèmes de la structure sociale de l’Empire ottoman aux XIVe—XVIe siècles. (Par rapport au svstème „kul“). — BHR, 1974, N 2, 45—57.

 

134. Georgieva, Cv. Organisation et fonction du corps des janissaires dans les terres bulgares du XVIIIe siècles. — EH, 15, 170, p. 319—336.

 

135. Georgieva, Tzv. La résistance des Slaves des Balkans contre l’impôt du sang. — EH, 6, 1973, p. 81—95.

 

136. Georgieva, Cv. Le rôle des Janissaires dans la politique ottomane en les terres Bulgares XVIe—milieu du XVIIe s. — EH, 8, 1979, p. 179— 190.

 

137. Gibb, H. A. R., H. Воwen. Islamic Society and the West. Vol. 1., P. 1—2. Oxford ets., 1950—1957.

 

138. Gibоns, H. A. The Foundation of the Ottoman Empire. A History of the Osmanlis up to death of Bayazid I (1300—1403). Oxford, 1916,

 

139. Giese, Fr. Die altosmanischcn anonymen Chroniken. Übersetzung. Bd. I. Breslau—Leipzig, 1922.

 

140. Giese, Fr. Die altosmanische Chronik des Asikpasazade. Leipzig, 1929.

 

141. Giese, Fr. Problem der Entstehung des Osmanischen Reiches. Deutsche morgenländische Gesellschaft und Zeitschrift für Semitistik und Verwandte Gebiete, XII, 1924, p. 58—79.

 

142. Gökbilgin, M. T. XV—XVI. asirlarda Edirne ve Paşa livasi vakiflar-mülkler-mukata’alar. Istanbul, 1952.

 

143. Grzegorzewski, J. Z sysdzyllatów rumelijskih epok wyprawy wiedenskiej. Lwow, 1922.

 

144. Hagata, Y. Materials on the Bosnian notables. Tokyo, 1979.

 

145. Hammer, J. v. Histoire de l’Empire Ottoman. V. 1. Paris, 1844.

 

146. Hammer, J. v. Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung. Bd. 1—2. Wien, 1815.

 

147. Huart. Gl. Die Janitscharen. Enzyklopädie des Islam, II, Leiden—Leipzig, 1927, p. 612—614.

 

148. İnalcık, H. Od Stefana Dušana do Osmanskog carstva. Hriscanske spahije u XV vijku i njihovo potijklo. — POF, 3—4, 1952/1953, p. 23—54.

 

149. İnalcık, H. The Central Islamic Lands. In: The Cambridge History of Islam. V. 1. Part. III. Cambridge, 1970, p. 295—373.

 

150. İnalcık, H. L’Empire Ottoman. Les peuples de l’Europe du Sud-Est et leur role dans l’Histoire (XV—XIX s.). Rapport pour la séance plénière. In: Congrès Intern, des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes. S., 1966. p. 7—49.

 

151. İnalcık, H. Hicri 853 — tarihli Süret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, Ankara 1954.

 

152. İnalcık, H. The Ottoman Empire. The Classical Age 1300—1600. London, 1973.

 

153. İnalcık, H. 1431 — tarihli timar defterine gore Fatih devrinden Önce timar sistemi. — IV Tukr tarih kongresi. Ankara, 1956, p. 132—139.

 

154. Janкiere, v. de la Histoire de l’Empire Ottoman depuis les origines jusqu’à nos jours .V. I. Paris, 1924 etc.

 

155. Karpat, K. H. An Inquiry upton the social foundations of nationalism in the Ottoman State. From social estates to classes. From millets to nations. Princepton, 1973.

 

156. Köprülü, M. F. Les Origines de l’Empire Ottoman. Paris, 1935.

 

235

 

 

157. Kunt, M. Transformation of Zimi in to Askeri, Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plurals Society. Ed. by B. Braund and B. Lewis. V. I. The Central Lands, Holms, S. Meier Publishers, INS, New York—London, 1982.

 

158. Lamartine, A. de. Histoire de la Turquie. V. 1. Paris, 1853.

 

159. Leonclavii, J. Annales Sultanorum osmaniciarum a turcia sualingua scripti. Francfurt, 1588.

 

160. Lоpasic, A. Islamisation cf the Balkans: Some general Considerations. Islam in the Balkans. Edinburg, 1982.

 

161. Mасоuche V, V. Monumenta historica slavorum meridionalium vicinoruque popularum. 1. 1. Varsaviae, 1874.

 

162. Mantran, к. Istanbul dans la seconde moitié, du XVII siècle. Paris, 1962.

 

163. Mantran, R. L’évolution des relations politiques entre le gouvernement ottoman et les odjaks de l’Ouest du XVIe au XIXe siècles. — TAD, II, 1964, p. 51—66.

 

164. Marsigli, L. de L’etat militaire de L’Empire Ottomane, ses progrès, et sa décadance. Amsterdam, 1732.

 

165. Matkovski, A. Prilog pitanju devşirme. — POF, XIV—XV, 1964/1965, p. 273—307.

 

166. Menage, V. L. Devshirme. The Encyclopedia of Islam. V. II. Cambridge,. 1961, p. 210—213.

 

167. Menage, V. L. Some Notes of the Devshirme. — BSOAS, XXIX, 1966,. p. 64—78.

 

168. Menzel, T. Das Korps der Janitscharen. — Beiträge zur Kenntnis des Orients, 2, 1902—3.

 

169. Miller, B. The Palace School of Mohamed the Conqueror. Cambridge, 1941.

 

170. Mordtmann, J. H. Dewschirme. Enzyklopädie des Islam. Bd. I. Leipzig, p. 992—993.

 

171. Mutafcieva, V. De la politique intérieure de Mohamet II le Conquérant. — SAO, 5—6, 1967, p. 253—268.

 

172. Mutafcieva, V. L’institution de Tayanlik pendant les derniers décennies du XVIII s. — ЕВ, II—III, 1965, p. 230—238.

 

173. D’Ohsson, M. Tableau général de l’Empire Ottoman. Paris, 1787/1790.

 

174. Öskaya, Y. Osmanli imparatorluğunda Ayanlik. Ankara, 1977.

 

175. Osman Turan. Anatolia in the Period of the Seljuks and the Beyliks. In: The Cambridge History of Islam. V. I. Central Islamic Lands, Ed. by P. M. Holt. Cambridge, 1970, p. 231—350.

 

176. Ortaylı, I. On the role of the Ottoman kadi in provincial administration. — In: Turkish Public Administration Annual, v. 3, 1976, Ankara, p. 1—20.

 

177. Pakalin, M. Z. Osmanli Tarih değimleri ve terimleri sözlüğü, I. Istanbul, 1946.

 

178. Palmer, J. A. B. The origins of Janissaires. — Bulleten of John Rylands Lybrary, XXXII, 1953, 2, p. 448—481.

 

179. Papоulia B. Ursprung und Wesen der „Knabenlese“ im Osmarrischen Reich. München, 1963.

 

180. Ricaut, P. Histoire de l’état présent de l’Empire Ottoman. Paris, 1870.

 

181. Sabanovic, H. Kraijste Isabega Ishakovica. Zbirni katastarski popis iz 1455 godine. Sarajevo, 1964.

 

182. Sadeddin Hoca efendi. Taş-üt tevanctı. С. I. Istanbul, 1279 (1865).

 

183. Schweizer, G. Die Janitscharen. Geheime Macht des Türkenreiches. Salzburg, 1979.

 

184. Shaw, S. Between Old and New. The Ottoman Empire undef sultan Selim III, 1789—1807. Cambridge, 1971.

 

185. Shaw, S. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. V. I. Empire of the Gazis. The Rise and Decline of the Ottoman Empire 1286—1808. Cambridge, 1978.

 

236

 

 

186. Seydlitz, M. v. Bewehrtes Reysebuch des heiligen Landes. Nurenberg, 1659.

 

187. Sevinç, N. Osmanlarda Sosyo-ekonomik Yapı. C. I. Istanbul, 1979.

 

188. Suceska, A. Ajani. Prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljma za vrijeme turaka. Sarajevo, 1965.

 

189. Tekeli, I. On Institutionalized external Relations of Cities in the Ottoman Empire. A Settlement Models Approach. EB, 1972, p. 49—72.

 

190. Thevenot, J. L’Empire du Grand Turc vu par un sujet de Louis XIV. Paris, 1695.

 

191. Tshurdi, R. Bektashiyya. — In: The Encyclopedia of Islam. V. I. Leiden—London, 1960, p. 1161—1163.

 

192. Tischendorf, P. v. Ober das System der Lenen in den moslemischen Staaten, besonders im Osmanischen Staate. Leipzig, 1871.

 

193. Deel, Y. Osmanli Imparatolugunda desantralizasyona (Adem-i merkeziyet). — Belleten, XXXVIII, p. 684—699.

 

194. Uzunçarşili, I. H. Osmanlı devleti teşkilâtlarından kapukulu ocakları. C. I—II. Ankara, 1913—1944.

 

195. Vryonis, S. Isidor Clabas and the Thurkish Devshirme. — Sp., v. XXXI, 1956, p. 433—443.

 

186. Werner, Er. Die Geburt einer Grossmacht — die Osmanen (1300—1481). Ein Beitrag zur Kenesis des türkischen Feudtlismus. Berlin, 1966.

 

187. Wittek, P. Devshirme and Shari’a. — BSOAS, XVIII, 1955, N 2, p. 271—278.

 

188. Zinkeisen, J. W. Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa. Bd, I—III. Hamburg, 1840, Gotha, 1859.

 

189. Ἰστορκά ἀρχεῖα α μακεδονας, Β, Ἀρχειον Βεροιας-Ναύσης, 1584—1885, Ἠπιμελεῖα Κ. Βασδραβέλλη, Θεσσαλονίκη, 1954, σ. 39.

 

[Previous]

[Back to Index]