1902 - 1903


БЕЗПОКОЙСТВАТА В МАКЕДОНИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

ВИЕНА, 31 октомври

Всички сведения сочат, че вълненията в Македония почти са затихнали. Напредналият сезон, липсата на средства, както и, най-меко казано, хладното отношение на християнското население към революционните подбудители — всички тези фактори несъмнено допринесоха за неуспеха на движението. Изненада предизвика сдържаността на турците при потушаването на неотдавнашните размирици. В един случай се твърди, че голямото забавяне на заплатите на войниците ги е направило безразлични към изпълнението на задълженията им. Но ако все пак турците се въздържаха от обща разправа с въстаниците, независимо от настойчивите съвети на няколко велики сили, то това се дължи на съвсем различна причина.
Султанът, който винаги е бил подозрителен, не можа напълно да повярва, че Русия не е тайният подбудител на вълненията в Македония. Всички уверения в противното, направени в Константинопол, се оказаха безполезни. Султанът не успя да се освободи от идеята си, че енергични действия от негова страна биха били последвани от руско нахлуване. За опасенията на султана всъщност изобщо не са съществували ни най-малки основания. Има много причини да се вярва, че Русия е била също така силно заинтересувана да престанат вълненията в Македония, както и самата Австро-Унгария. От самото начало на смутовете не съм чул във Виена да се изкаже мнение, че Русия има нещо общо с тях, а при това Австро-Унгария би била засегнатапочти в същата степен, както и самата Турция, ако Русия се намеси в тази част на Балканския полуостров. Наистина заслужава да се отбележи фактът, че дори в най-критичния момент както във Виена, така и в Петербург гледаха на опита за въстание в Македония със съвършено равнодушие. Доколкото е възможно да съществува взаимно доверие между две държави с противоположни интереси, такова доверие съществуваше между двойната монархия и Русия, и то поради толкова очевидни причини, че не е необходимо да ги споменаваме.
Султан Абдул Хамид никога не е имал такъв изгоден случай да подобри управлението в развълнуваната провинция и да заздрави връзките, които я свързват с Отоманската империя. Всички компетентни специалисти считат, че турските административни кадри, макар и в доста голямата си част некомпетентни и корумпирани, все пак съдържат достатъчен брой честни и способни личности, за да се прокарат реформите. Тези личности трябва да са добре известни на султана, тъй както са и на чуждите представители в Турция.

ПАРИЖ, 31 октомври

„Единственият начин да се умиротвори Македония е да се проведат обещаните в Берлинския договор реформи. Единствено по този начин Европа ще може да си отдъхне и да сключи примирие с един народ, който е напълно готов за революция." Това е заключението на една статия върху България и Македония, която ще излезе в утрешния брой на „Ревю дьо Пари" от перото на г-н Жорж Голи — известен ка ацитет по балканските въпроси, който току-що се завърна от сцената на настоящите вълнения. Той заявява, че настроенията на българите са в подкрепа на македонските въстаници, но че ролята на Македонския изпълнителен комитет силно е намаляла през последните няколко месеца, тъй като почти всички съобщения между Македония и България са били прекъснати и Българското правителство е направило всичко, което било по силите му, за да пресече притока на пари в Македония. Българският княз Фердинанд разбира добре, че би било чиста лудост да скъса връзките, които свързват неговата страна с Турция. Г-н Голи, отседнал в Скопие, е имал отлична възможност да събира сведения от първа ръка и да диагностицира болестите на Македония. Той не е склонен обаче да преувеличава надвисналите опасности. „Турците", казва той, виждат навсякъде българи". Обаче за него реалното съществуване на революционната организация е неоспорим факт и той цитира изобилни данни за нейната всеоб-хватност. Той отбелязва и един любопитен факт от лошото управление и дори жестокости, извършени във вътрешността на страната: „Преди 15 години в Солун нямаше нито една българска комисионна къща. Днес има 30. Българите са заели мястото на гърците и дори изместват евреите благодарение на по-тесните си връзки с жителите от вътрешността. Тези солунски българи естествено са консервативни и са против всякаква революционна агитация. Междувременно турското правителство се опитва да ги компрометира чрез подправени писма."
Може да се каже, че изводите на г-н Голи са по същество идентични с тези, съдържащи се в една статия на г-н Лерой-Булийо, която ще излезе в утрешния „Юропеен". Според статията сегашното състояние на нещата е аналогично с това в Босна и Херцеговина през 1876 год., дори още по-лошо. Ако Европа не отклони заплахата, напролет навсякъде ще избухне въстание. Българското правителство ще трябва да го подкрепи и Русия ще бъде въвлечена в „меле"-то. Ето защо г-н Анатол Лерой-Булийо настоява, че е необходима европейска конференция за уреждането на тези и други въпроси, например Източна Румелия, Крит, румънските евреи и т.н. Той би желал да види Франция да поеме инициативата в една такава конференция или поне да задействува двойния съюз за тази цел.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС

СОФИЯ, 20 ноември

Днес, при закриването на дебатите в Народното събрание, министър-председателят г-н Данев произнесе реч. Спирайки се на македонския въпрос, той каза, че този проблем така силно влияе на работите в Княжеството, че никое българско правителство не може да си позволи да го пренебрегва. Голям брой бежанци заемат важни постове в армията и всички правителствени учреждения на страната. Чрез семейните връзки на тези хора събитията в Македония рефлектират и в България и това смущава спокойствието у нас. За да се поправи това състояние на нещата, трябва да се сложи край на емиграцията от Македония и единственият начин да се постигне това е да се направи техният живот в родината им поносим. Правителството има право да иска прекратяването на тази емиграция, но то трябва да докаже, своята лоялност, като направи всичко възможно да осуети нелегални начинания в България. Правителството ще направи всичко, което може да се предприеме, без да се нарушават законите в страната, за да изпълни тази трудна задача, тъй като самите турци не могат да затворят напълно границите си за преминаващите чети. Правителството е помолило за подкрепа държавите, заинтересувани в запазването на мира, и ако тази подкрепа не бъде оказана, то ще изпълни докрай дълга си, но може да дойде и ден, когато то не ще може да пречи на хода на нещата в Македония.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

ВИЕНА, 27 ноември

Тази вечер „Политише кореспонденц" публикува съобщение от руски източник, което по всичко изглежда е полуофициално комюнике. В него като че ли се повтаря част от информацията, която се съдържаше в съобщението им от вторник вечер относно промяната в отношението на Русия по македонския въпрос. Съобщението започва с твърдението, че не е съществувало намерение този въпрос да се предостави на европейска конференция. От друга страна, двете най-заинтересувани сили не възнамеряват да оставят проблема нерешен през зимата и да чакат революционната дейност да се активизира напролет, за да възобновят задачите си по запазване на мира. Те в никакъв случай не са тъй безразлични към оплакванията на християнското население в Македония, че да се задоволят да действуват просто като жандарми по опазване на общественото спокойствие в тази част на турските владения. Техните действия са насочени, от една страна, към предотвратяване на груби опити за революция в Македония, а от друга, към принуждаване на Портата постепенно да реформира своята администрация там. В момента те усилено се стремят да осъществят именно тази страна от мисията си.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОЛУН, 12 декември

Ще бъде особено жалко, ако настоящото затишие в македонските размирици доведе до отслабване на усилията на силите да постигнат още през зимните месеци някакво подобрение на условията в тази провинция. Настоящото относително спокойствие е напълно измамливо и вероятно ще се окаже краткотрайно, тъй като всички фактори за смущенията активно действуват и ще бъде почти катастрофално, ако не се използува представилата се сега възможност за въвеждане на истински реформи чрез упражняване на колективен натиск върху Портата. Според мнението на хора, чийто опит им дава право да се произнасят авторитетно, настоящото положение е заредено с опасности и има опасност то да става все по-тревожно, ако не се приложат ефективни мерки още през следващите няколко месеца.Обстоятелството, че независимо от суровото време и изтеглянето на по-голямата част български чети отвъд границата, все още действуват голям брой въоръжени групи, е достатъчно, за да покаже, че сегашното положение е съвсем неестествено и безпрецедентно. Изглежда, че властите са напълно неспособни да се справят с тези партизански сили, които получават храна и подслон в по-отдалечените села и в много райони раздават нещо като независимо правосъдие над населението. Убийствата и други престъпления, вършени от комитетските пратеници, продължават и извършителите почти никога не биват изправени пред съд. В случай, че другите християнски народи възприемат някаква система от наказателни мерки срещу българите, незабавно ще последва анархия и ще бъде разбуден полулатентният фанатизъм на мохамеданското население. Главната опасност обаче е в отчаяното положение, до което е доведена голяма част от смиреното по природа християнско население, особено след избухването на неотдавнашите смутове. Селяните, които отдавна са жертва на неравноправие в данъчната система, сега са тормозени както от въстанически отряди, така и от войската и жандармерията; в много случаи домовете им биват ограбвани или изгаряни и те, нямайки какво повече да губят, вероятно в бъдеще ще проявяват по-голяма готовност от досегашната да участвуват в революционното движение.
Ето защо силите нямат много време за губене, тъй като бързото приемане на мерки за облекчаване страданията на населението е единственото средство, чрез което може да се предотврати надвисващата опасност. Наскоро издаденият от султана списък на реформи естествено не вдъхва доверие. Колкото и хубави да са залегналите в тях положения, няма абсолютно никаква надежда проектът да бъде приведен в действие. Без действен европейски надзор над сферите на финансите, правосъдието и религията във всеки от вилаетите не може да се реализира никакъв проект за реформи. Ако силите искрено се стремят да поддържат статуквото и да запазят турската власт, те трябва да съсредоточат вниманието си върху някаква ефикасна система за контрол, при която съществуващите закони ще могат да се прилагат справедливо и на страдащото население ще се осигури известно правосъдие и сигурност. Подробните и общи проекти за реформи могат да почакат по-подходящо време, тъй като за тяхното прилагане сега няма нито време, нито пари.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

ВИЕНА, 13 януари

Известията за размирици на македонската граница и признаци на подновена активност на македонските комитети се тълкуват тук като доказателство за неотложната необходимост от подобряване на положението в Македония. Става ясно, че Великите сили са били тайно информирани за водените преговори между граф Ламсдорф и граф Голуховски и за същността на реформите, които Австро-Унгария и Русия имат намерение да наложат на отоманското правителство. Както бе подчертано преди това, тези реформи засягат на първо място реорганизацията на турската жандармерия и на второ — подобряването на методите за събиране и изразходване на приходите от Македония. Специално е било обърнато внимание да се предлагат ограничени по брой и обхват подобрения, за да не се даде повод на султана да ги отхвърли и осъществяването им да не бъде затруднено от практически затруднения. Изразена е надежда, че подобренията могат да бъдат осъществени в началото на февруари. Правителствата на Австрия и Русия са се заели сериозно с това, а и с надежда се осланят на помощта на великите сили. Компетентни среди твърдят, че оптимистичният тон, за който споменах по-горе, е все още преобладаващ.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 3 февруари

Продължителното забавяне на осъществяването на Австро-руската програма за реформи предизвиква сериозни тревоги тук. Макар че е прекалено късно да се предотврати вероятното избухване на революционното движение в Македония, все пак представянето на тази програма ще заздрави позициите на българското правителство при отстояване на народното недоволство. На последното съвещание на кабинета е било решено да се употребят всички законни мерки за обуздаване дейността на македонския комитет, който усърдно събира средства по всички краища на страната. Изразява се надежда, че силите скоро ще се намесят, за да предотвратят такова усложняване на положението, което може да доведе до война с Турция.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
(РЕПРЕСИИ СРЕЩУ МАКЕДОНСКИТЕ КОМИТЕТИ)
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 15 февруари

Мерките, които правителството подготвяше от известно време, бяха приведени в действие вчера преди зазоряване. Следвайки заповедите на министъра на вътрешните работи, в два часа през нощта полицията арестува проф. Михайловски и ген. Цончев в домовете им. Г. Стойчев, секретар на комитета, е бил арестуван във Варна. Главатарите на съперничещата организация също се озовали под арест, включително и председателят на местния комитет, който отдавна е напуснал България и сега се намирал в Македония. В провинциалните градове са били извършени и други арести. Централният комитет, заедно със всичките му провинциални клонове, се е разпаднал, помещенията му са окупирани от полицията и запечатани, като предварително са били конфискувани всички книги, документи, пари и мебели. Забранени са всякакви събирания на членовете независимо под какъв предлог. Арестуваните лица ще бъдат дадени под съд.
Протокол на министерството обосновава действията на правителството с това, че действията на комитетите напоследък са се отклонили от първоначалната хуманитарна програма и са придобили пагубен характер за вътрешното спокойствие, както и за международните връзки на Княжеството. Било е взето още решението да се удвоят поделенията на граничните постове и да се сформира летяща бригада от конна жандармерия. За тази цел 200 000 лева са предоставени на министъра на вътрешните работи.
Тези мерки са били оповестени вчера пред представители на Великите сили лично от премиера. Фактически те са били решени и преди получаването на последната турска нота, която изисква по-строги мерки на границата и даване отпор на революционните чети. Съобщението обаче се е забавило с няколко дни поради това, че министърът на вътрешните работи се е намирал на границата.
Сега правителството очаква оттеглянето на турските войски от границата. Ако това не стане, намеренията на Портата ще станат ясни и ще се обяви всеобща мобилизация.

По-късни новини

Разтурянето на македонските комитети не е предизвикало големи вълнения. Днес е била отслужена литургия за падналите при последните стълкновения в Македония, на която са се стекли стотици хора. Водещият богослужението е изнесъл патриотична проповед. Следобед е бил свикан всеобщ митинг, на който ораторите са заклеймили действията на правителството. Тълпата била почти изцяло от македонци, а местното население е било слабо представено.

(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

КОНСТАНТИНОПОЛ, 14 февруари

От Смирна съобщават, че съставите на втори и трети армейски корпус са призовани към бойна готовност. Според мненията, разпространени в някои военни среди тук, маршал Едем паша ще бъде главнокомандуващ на македонската армия. От санджака на Битоля се съобщава за 18 български чети, всяка от около 20 души, които причиняват размирици в района. Българското правителство заявява, че те не могат да бъдат спрени и че тяхната цел е да подтикнат турците към зверства и по този начин да привлекат вниманието на Европа, като предизвикат чужда интервенция.

ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И МАКЕДОНИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 16 февруари

Последната турска нота насочва вниманието на българското правителство към предишните обръщения, които то е получавало от Портата, и към дадените отговори, че в княжеството не съществуват революционни чети и че незакон-ните действия на комитетите ще бъдат предотвратени. Имперското правителство обаче не може да приеме декларацията на българското правителство, имайки предвид докладите на валията на Солун и информации, почерпени от други източници. Съответно са изпратени изрични указания до местните власти да вземат мерки за предотвратяване опитите  за размирици и да направят невъзможно сформирането на нови чети. Нотата завършва с повторение на предишните искания на Портата относно македонските комитети в княжеството.
Нотата е категорична, но не заплашителна и не преминава границите на дипломатическия тон. Тъй като Турция не е длъжна да съобщава на България за административните мерки, взети на нейна територия, то изявлението й е предназначено по-скоро да оправдае засилената военна
подготовка.
Днес тук се завърна г. Бахметиев, руският дипломатически агент.

СОФИЯ, 16 февруари

Генерал Цончев е бил отново арестуван в Дряново. Другите арестувани македонски водачи са били интернирани на други места. Македонски плакати призовават депутатите на протест срещу незаконните арести. Арестуваните са получили съчувствени писма от членовете на разформированите македонски дружества. Подчертава се, че тези дружества не са обезкуражени от строгите мерки на правителството.

КОНСТАНТИНОПОЛ, 15 февруари

Голям интерес предизвикват действията на българското правителство срещу машинациите на македонския комитет в България. Общото мнение все пак е, че каквито и мерки да бъдат взети срещу комитета, това по никакъв начин няма да предотврати избухването на безредици в Македония през пролетта, като се има пред вид, че съществува и вътрешномакедонска революционна организация, която при случай може да действува независимо от централния комитет в София. Съществуват също опасения, че репресивните мерки срещу комитетите в България могат да предизвикат създаването на тайна организация, която ще бъде много по-опасна и трудна за контролиране от съществуващите комитети.
В частни писма от Битоля се съобщава за възобновяване движението на македонските революционни чети, които действуват все по-активно.
Според телеграма на консулството една албанска чета от около 3000 души е обсадила град Ипек, за да демонстрира протест срещу реформите в Македония, които според албанците ще поставят християните в привилегировано положение в ущърб на мюсюлманите. Не се знае с положителност дали движението на албанците е спонтанно и искрено или е вдъхновено и подхранвано от заинтересувани кръгове, с цел да се повлияе отношението на великите сили.

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС
ПЛАНЪТ ЗА РЕФОРМИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

КОНСТАНТИНОПОЛ, 21 февр.

Днес следобед посланиците на Австро-Унгария и Русия връчиха лично на великия везир еднакви меморандуми на австро-руския проект за реформи в Македония, които му бяха горещо препоръчани и от двамата.
Проектът включва предимно административни мерки: справедливо събиране на данъци и такси, безотклонно използуване на приходите за местни нужди, откриване на няколко клона на Отоманската банка, където всички приходи да бъдат депозирани за разпределение по равно между административните области и пр. Проектът е напълно осъществим на практика. Той не засяга деликатни въпроси от имперски, расов или верски характер и разрешава въпроса разумно и с оглед законните искания на населението.
В четвъртък султанът изпратил благодарствена телеграма на княз Фердинанд, по повод арестуването водачите на македонските комитети.

(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 20 февруари

Разформироването на македонските комитети, правителствените призиви към македонското население, вотът на доверие  към правителството, гласуван в Народното събрание както и липсата на народни вълнения — всичко това свидетелствува благоприятно за положението, което се е променило значително през последните седмици. Някои членове на опозицията са се възползували от случая да обвинят правителството в раболепие към чуждите сили и наричат разформироването на комитетите неконституционно, но има и мнозина, включително и водачите на Стамболовистката партия, които са се обявили в подкрепа на провежданата политика. Общо взето, общественото мнение оправдава предприетите стъпки, но едва ли някой се надява, че те ще окажат влияние на положението в Македония.
Някои пасажи от наскоро произнесената реч на минис-тър-председателя пред Народното събрание обръщат специално внимание на поведението на България при сегашната криза. Министър-председателят е заявил, че правителството е разформировало комитетите с убеждението, че тяхната дейност вреди не само на Княжеството, но и на македонската кауза. Чуждата преса твърди, че корените на македонските размирици се крият в България, а вълненията са работа на комитетите и на самите македонци. „За да убедим силите в нашата лоялност , казва той, ние трябва да премахнем всякакво основание да се подозира България като център на размириците. Разрешението на македонския въпрос не е опряло до нас: ние сме малка държава и трябва да кротуваме. Ние трябва да бъдем бдителни по отношение на Македония не като предявяваме претенции за намеса в работите на една чужда страна, а защото положението там накърнява нашите интереси. Разформироването на комитетите се прави с цел да се умиротвори населението в Македония и да не му се позволи да храни фалшиви надежди."

БЕЛГРАД, 22 февруари

От Македония се съобщава, че по настояване на г. Сарафов, един от членовете на Македонския комитет, който избягна арестуването, през  оследните дни са били сформирани седем български чети, напълно екипирани и състоящи се от по 200 — 300 души.
Вестниците изразяват съжаление, че въпросът за разоръжаването на албанците, който е от голямо значение за сръбските малцинства там, не е включен в австро-руската схема за реформи.

ПЛОВДИВ, 22 февруари

Тази сутрин се е състоял многолюден митинг по инициатива на местния македонски комитет. Произнесени са яростни речи, съдържащи нападки срещу правителството заради мерките, предприети срещу комитетите. Било е заявено, че делото ще бъде продължено в Македония и това ще постави силите пред свършен факт.
Била е изпратена телеграма до г. Белкасе в израз на благодарност за солидарността, изразена миналата неделя на митинга в Париж.

ПРОЕКТОПРОГРАМА  ЗА РЕФОРМИ В МАКЕДОНИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 24 февруари

В преамбюла на проекта за реформи, представен на Портата, се казва, че правителствата на Австро-Унгария и Русия, движени от искреното желание да отстранят причините за размириците, които се наблюдават от известно време край Солун, Косово и Битоля, са убедени, че това може да се постигне само чрез прилагането на реформите, които целят подобряването на жизнените условия на населението в тези райони. В предисловието се напомня за някои комюникета, които Портата наскоро е адресирала до чуждестранните посланици в Константинопол и които показват, че и самото имперско правителство съзнава необходимостта от засилване на законните мерки и спиране на произвола и прилага в резюме инструкциите, които са били дадени на съответните местни органи на властта по този повод; отбелязва се също и назначаването на генерален инспектор, който да контролира действията на местните власти, както и прилагането на допълнително постановените мерки във връзка с управлението на трите вилаета. Като имат пред вид тези мерки, правителствата на Австро-Унгария и Русия считат, че е възможно тези мерки да се допълнят, като се усъвършенствува работата на местните институции.
Текстът на проектопрограмата гласи, както следва:

Член I

Назначаване на генерален инспектор. За да се осъществи с успех мисията му, особено важно е за този пост да се отпусне мандат от три години. С оглед голямата важност, която Австро-Унгария и Русия отдават на неговата мисия, техните правителства желаят да получат обещанието от отоманското правителство, че генералният инспектор няма да бъде отзован преди изтичането на този срок, без предварително да се поиска съгласието на двете правителства по този въпрос. Не по-малко важно е генералният инспектор да получи правото да използува, в случай на нужда, отомански войски на територията на трите вилаета, без да трябва при всеки отделен случай да иска разрешение от централното командуване.

Член II.

Валии. Постановява се, че валиите на трите вилаета са длъжни да се подчиняват безпрекословно на заповедите на генералния инспектор и да съдействуват със всички средства за успешното осъществяване на неговата мисия.

Член III.

Полиция и жандармерия. — Реорганизацията на полицията и жандармерията, предприета от правителството, не може да има успех без помощта на чужди специалисти. Тези специалисти трябва да са в йерархическо подчинение спрямо отоманското правителство. Изглежда и отоманското правителство е решило, че и християни могат да участвуват в жандармерията в съотношение 20%. Като се отчитат местните условия, които са наложили това ограничение, правителствата на Австрия и Русия смятат, че това не може да се запази като постоянно правило и че турското правителство трябва да намери начин да наеме християни и мохамедани в съотношение, съответствуващо на пропорционалния състав на населението, представено от мохамедани и немохамедани. Главнокомандуващите на жандармерията в съответните райони за в бъдеще трябва да се избират измежду офицерите, чиято предишна служба гарантира компетентност и висок морал. Същите принципи трябва да се прилагат и при реорганизацията на полицията. В съответствие с условията, включени в член VIII: „инструкции, отнасящи се до вилаетите на европейска Турция", комисарите и полицейски агенти,набирани от средите на мохамеданите или християните, са длъжни да могат да четат и пишат на турски език. Тъй като обаче броят на християните, отговарящи на това условие, е много малък, то може да Отпадне.

Член IV

Селски стражари. Те трябва да се подбират измежду обитателите на съответното село и ако болшинството от населението на селото е християнско, то и те трябва да бъдат християни.

Член V

Албанците. Размириците и ексцесиите, с които албанците често връхлитат християнското население, и фактът, че техните нарушения и престъпления много често остават безнаказани, е една от основните причини за размириците и несигурността във вилаетите. Необходимо е отоманското правителство незабавно да вземе мерки за приучване на албанското население към законност.

Член VI

Амнистия. В европейските вилаети са били извършени безброй арести във връзка с постоянните размирици и за да се успокоят духовете, отоманското правителство трябва да побърза да даде амнистия за всички, обвинени в политически престъпления, които не са били обвинени в пряко участие в събитията, както и емигриралите по същите причини.
Делата по всички други закононарушения от общ характер трябва да се придвижат незабавно и да приключат своевременно.

Член VII.

Финансови въпроси. За да се осигури нормалното функциониране на местните институции и да се облекчи бремето, което лежи на плещите на народа, без едновременно да се предвижда увеличаване на държавните ресурси, трябва да се въведат следните мерки. В началото на всяка година вилаетите трябва да представят проектобюджет по приходите и разходите. Данъците трябва да се налагат съобразно с нуждите на местното управление, включително и заплащането на цивилното и военно обслужване. Десятъкът трябва да се събира по предварителен контракт. Контрактите на едро трябва да се заменят с такива, съответствуващи на конкретните условия във всяко село. В случай на недоразумение селяните могат да се отнесат до трибуналите. Всички такси трябва да се изплащат в касата на вилаета и да се съхраняват от представителство на Имперската отоманска банка в столицата на вилаета. Плащането на сумите, отпускани от бюджета за нуждите на вилаета, трябва да се извършва по специално установени правила, които да осигуряват редовното усвояване на тези суми.

По-късно.

Засега тук още не е официално оповестено съдържанието на австро-руската нота, а когато стане известна, тя едва ли ще бъде посрещната с одобрение. Официалните кръгове все пак са подготвени да я, приемат с примирение, ако не с благодарност. Главната слабост е липсата на всякакви клаузи, упълномощаващи силите да упражняват косвен контрол върху администрацията на трите вилаета. Такива клаузи обаче неминуемо биха се натъкнали на безкомпромисния отпор на султана. Може да се счита, че проектът въплъщава максимално приемливите за султана мерки, които силите биха могли да предложат, без да превръ щат реформите в празна илюзия. В резултат може би щ настъпи известно подобрение в съдбата на изстрадалото население, ако силите неотстъпно подкрепят генералния инспектор (чийто мандат обаче е прекалено кратък), ако чуждестранните организатори на жандармерията получат неограничени пълномощия, и ако финансовите реформи, които са най-сполучливата част от проекта, бъдат ефикасно приложени. Колкото до препоръките по отношение на албанците, те непременно ще въодушевят обитателите на Иълдиз-кьошк.

(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

КОНСТАНТИНОПОЛ, 23 февруари

Днес британският, френският, немският и италианският посланици разговаряха с великия везир, пред когото те единодушно подкрепиха австро-руската проектопрограма за реформи.

КОНСТАНТИНОПОЛ, 23 февруари

Британското правителство реши да установи вицекон-сулство в Битоля, откъдето предишното бе отзовано преди няколко години. Вероятно с този пост ще бъде натоварен г. Макгрегър, сегашният вицеконсул във Филипополис.

ПОСЛЕДНИ СВЕДЕНИЯ МНЕНИЯ ЗА ПРОЕКТА ЗА РЕФОРМИ МАКЕДОНИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 25 февруари

Тук австро-руската схема за реформи се посреща с одобрение, като се посочва, че тя съдържа редица сполучливи решения, но се изказва песимизъм във връзка с практическото й приложение. Счита се като лошо предзнаменование готовността, с която тя е била приета от султана. Посочва се, че генералният инспектор няма дисциплинарни пълномощия спрямо валиите и не може да ги уволни в случай на неподчинение. Следователно той ще издава заповеди, но няма да има властта да ги наложи. Не става ясно и дали чуждестранните специалисти по реорганизацията на жандармерията ще притежават изпълнителска власт. Не трябва да се забравят и трудностите, които критската жандармерия среща още от 1896 година поради ограничените си пълномощия.
Ефектът от обявените реформи върху положението в Македония е несигурен. Отбелязва се, че Централната организация, чиито водачи декларираха готовност за незабавни действия, е взела решение да отложи въстанието до август. Ако това се окаже вярно, може и да не се очакват вълнения в голям мащаб през тази пролет.

ОФИЦИАЛНО РУСКО КОМЮНИКЕ.

САНКТ ПЕТЕРБУРГ, 25 февруари

В комюникето, поместено днес в „Офисиал Месажер" и засягащо македонския въпрос, се казва:
„Следвайки с неотслабващ интерес политическия живот на народите, които са верски свързани с Русия, имперското правителство, своевременно осведомявано за хода на нещата от своите агенти, непрестанно обръща сериозно внимание на Портата към спешната необходимост от подобряване на положението на християните във вилаетите на Солун, Косово и Битоля. Руският посланик в Константинопол, който беше повикан в Ялта през миналия октомври, бе натоварен да начертае програма на най-съществените реформи, като подчертае пред Портата абсолютната необходимост от срочно прилагане на тези реформи, с оглед пълното отстраняване на причините за недоволство.
Съобщение в същия дух бе изпратено на Тукхам паша, турския пратеник, който пристигна в Ливадия да поздрави царя. Турското правителство изрази готовност да последва този приятелски съвет. Султанският декрет, постановяващ реформите, бе издаден през ноември миналата година, но в него липсваха необходимите гаранции за подобряване живота на християнското население и затова не дадоха благотворно отражение върху общественото мнение. Пренебрегвайки съветите, отправени към балканските държави, революционните комитети продължиха своята бунтовническа дейност.
Във връзка с изключително тревожното положение в началото на декември царят изпрати руския министър на външните работи в София и Белград, за да предаде там от името на императора следното послание:
„Сега, както винаги, Русия насочва усилията си към принуждаване на Портата да проведе реформи в трите европейски вилаета, и то колкото е възможно по-скоро. За тази цел е абсолютно необходимо славянските държави от своя страна да предприемат всички възможни мерки за запазване спокойствието на Балканите и да се противопоставят на всякакви революционни проекти. Само в такъв случай те ще могат да разчитат на Русия." Сръбският крал и българският княз побързаха да уверят граф Ламсдорф, че техните правителства ще положат всички усилия за потушаване на по-нататъшните вълнения и ще чакат резултатите от усилията на Русия да се застъпи за християните. Когато тези обещания бяха изпълнени, имперското правителство изказа благодарност на българското правителство и одобри взетите напоследък мерки. От Белград граф Ламсдорф замина за Виена, където в съответствие със споразумението от 1897 г. се състоя специална среща между него и австро-унгарския министър на външните работи. На тази среща бяха набелязани основните точки в реформите, обхващащи трите вилаета.
В началото на януари програмата за реформи бе предадена на руския и австро-унгарския посланици в Константинопол. Както прецениха конкретните условия, посланиците изработиха един по-разширен план за реформи и след утвърждаването на тази схема от съответните две правителства тя бе предоставена поверително на силите, подписали Берлинския договор. Франция, Италия, Германия и Великобритания обещаха да подкрепят програмата при представянето й пред Портата".
След като дава в резюме съдържанието на проекто-реформите, комюникето продължава:
„Мерките, които за в бъдеще ще могат да бъдат разширени, са достатъчни, за да осигурят коренно подобрение на живота на християните. Освен това прилагането на реформите в някои области ще бъде под постоянния контрол на консули, подчинени на посланиците в Константинопол. Като взема мерки за широкото популяризиране на направените реформи сред славянското население, правителството на Руската империя отново иска да подчертае какви са били неговите ръководни принципи в този случай. Балканските държави, които получиха независимост само чрез жертвите, дадени от Русия, могат с доверие да се уповават на постоянните грижи на Русия за техните нужди и да разчитат на могъщата духовна и материална подкрепа, която тя винаги е готова да предложи на християните. Но те трябва винаги да помнят факта, че Русия няма да пожертвува нито капка от кръвта на своите синове и нито частица от наследствените придобивки на руския народ, ако славянските държави решат да действуват с насилие и революционни методи и поискат да променят съществуващото положение на Балканския полуостров".

МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС

КОНСТАНТИНОПОЛ, 23 февруари

Австро-унгарският посланик барон Калице и руският — г. Зиновиев вчера бяха последователно приети от султана и изразиха задоволството си от своевременното приемане на плана за реформи и надеждата, че този план ще бъде осъществен незабавно. В отговор султанът ги осведоми, че вече са взети мерки за срочното осъществяване предложенията на силите.
Сега държавният съвет се занимава с издаване на декрети, които въплъщават програмата за реформи и Портата е изпратила информационен циркуляр до валиите, за да ги уведоми в общи линии за предстоящите реформи.
Руското комюнике от 23 т. м. е произвело голямо впечатление в турските официални кръгове, макар че особено не им харесват местата, където се споменава, че не е необходимо установяване на ефикасен контрол от страна на консулите, които ще се подчиняват на посланиците в Константинопол — това за тях е знак за установяване на пълен контрол от страна на Европа. Междувременно от България, Сърбия и Македония се съобщава за разочарованието, с което се посрещат реформите, и окачествяването им като „чиста измама".
В телеграма на консула от Солун се съобщава за две сериозни сблъсквания между български чети в областта Малеш, санджака на гр. Скопие. Първата битка е била между чета от 30 българи срещу 120 турски войници, четирима от които са били убити. Четата е успяла да се оттегли, преследвана от войската, която, след като получила подкрепление, успяла да я обкръжи. Резултатите още не са известни. В другия случай, една по-многобройна чета е дала седем убити. Единият от убитите е бил в униформа на български офицер, а другият — в униформа на войник от българската армия. От турска страна са дадени петима ранени и един убит.

СОЛУН, 27 февруари

Съобщава се за сериозно сблъскване между турски войски и жителите на село Брондо, северно от Сер. Част от селото е била опожарена от войската.

(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 1 март

Засега в българската преса още не са се появили критични отзиви за македонските реформи, а и там очевидно са още в неведение относно австро-руската нота. Македонските вестници продължават да сеят остри нападки, а органите на опозицията използуват случая да дразнят правителството за безрезултатната му политика. Министерският орган „България" посочва, че силите, щадейки чувствителността на султана, са се ограничили с предлагането на практически мерки за подобряване положението на македонското население, но не се дава никаква оценка за ефикасността на тези предложения.
Потвърдени сведения за сблъсквания между турски войски и въстанически чети в Македония свидетелствуват за необикновено засилена активност на четите, нехарактерна за този сезон.

СРАЖЕНИЯТА В МАКЕДОНИЯ
БЪЛГАРИЯ Е РАЗТРЕВОЖЕНА
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 3 март

Продължаващите турски военни приготовления, особено в Одринския вилает, будят тук значителна тревога.
Г. Помянов, българският дипломатически агент във Виена, който бе повикан тук миналата седмица, днес отпътува обратно за Виена.

МАКЕДОНСКИТЕ РАЗМИРИЦИ
ТРЕВОГИТЕ В БЪЛГАРИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 5 март

Българското правителство представи пред Портата спешно искане за незабавна амнистия на задържаните по политически причини и емигрантите — амнистия, която се пред вижда според австро-руския план за реформи. Своевременното изпълнение на това задължение ще успокои до голяма степен македонското население, ще предотврати притока на компрометирани лица в четите, които сега се сформират, и ще насърчи бежанците, които сега са в България, да се завърнат по домовете си.
В официалните среди се изразява твърдото намерение да се вземат всички необходими мерки за прекратяване навлизането на чети от България в Македония. Във връзка с това на местните полицейски власти са дадени нови нареждания. Предвижда се обаче, че и при най-строги мерки на властите, пълното затваряне на границата е невъзможно. Турските военни приготовления естествено предизвикват опасения, че евентуалното нахлуване на чети може да послужи като причина за обявяване на война от страна на Портата. За да се избягнат всякакви недоразумения, тазгодишният набор, който обикновено се призовава под знамената по това време, ще бъде отложен с още две седмици.


БОЕВЕТЕ В МАКЕДОНИЯ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

КОНСТАНТИНОПОЛ, 8 март

С вчерашните вечерни влакове около 2-хилядна войска от Азия и голямо количество амуниции са били прехвърлени в Битоля.
Сражението от 3 март в едно село край Преспанското езеро, Битолски вилает, между турски войски и бунтовническа чета от 20 души, е имало по-сериозен характер, отколкото се съобщаваше отначало в телеграмите. Според последните сведения от Битоля въстаниците се барикадирали в селската църква в Любойно, общината на Долна Преспа, и са удържали успешно позициите си през цялата нощ, сражавайки се геройски с първите поделения на имперските войски. Когато турците получили подкрепление, на помощ на обсадените дошли въоръжените жители на съседните български села и войските се озовали между два огъня. Военният кордон бил разкъсан и четниците могли да избягат, вземайки със себе си един убит и един ранен — техните единствени загуби. Седемдесет младежи от селото тръгнали с четата. Отоманските войски дали седем убити, включително и един майор.
Бунтовническите чети сега приемат нова тактика. Те се барикадират по къщите, какъвто беше наскоро случаят в Койнско и Избища, Битолски вилает, като по този начин се дава възможност на селяните да атакуват войската в гръб.
Портата уговаря наемането на няколко немски офицери и сержанти за реорганизирането на македонската жандармерия.

МАКЕДОНСКИТЕ РЕФОРМИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 18 март

Според информационните сведения, поместени тук, 433 българи са били пуснати от затвора в Битоля по силата на дадената амнистия. Г. Белев, касиер на комитета, оглавяван от г. Михайловски, който досега успешно се изплъзваше от полицията, но накрая беше арестуван в Провадия, днес бе изправен пред районния съд в София и бе осъден на затвор.

КОНСТАНТИНОПОЛ, 17 март

Потвърждава се, че вчерашните разговори между руския посланик г. Зиновиев и великия везир са били по повод забавеното оповестяване на разпоредбите, отнасящи се до изпълнението на македонската програма за реформи. Портата е заявила, че в най-скоро време ще уведоми австро-унгарското и руското посолство за пускането в действие на тези разпоредби.
Шведското правителство се е съгласило да изпрати трима офицери, които да подпомогнат реорганизацията на македонската жандармерия. Те само чакат одобрението на кралския съвет, което ще се получи след няколко дни. Портата е решила да назначи  офицери от други европейски
държави.
Финансовият план, отнасящ се до въпросните три македонски вилаета, е бил разработен от Отоманската банка и скоро ще бъде представен за одобрение на австро-унгарското и руското посолство. Портата обръща внима-ние на факта, че дейността на революционните чети все още продължава и това налага поддържането в бойна готови ност на една силна армия. Портата споменава, че докато това положение на нещата продължава, тя не може да мисли за намаляване броя на войските си, а тяхната издръжка тежи на плещите на населението от трите вилаета и техни те данъци едва ли ще стигнат за посрещане на тези разходи.
По сведения на Портата до вчера са били освободени 1 050 политически затворници.
Във връзка с убийството на един българин от турски войник посред бял ден на улицата в Охрид. Портата е наредила да се проведе разследване, като се арестува и накаже виновникът.
Пътници, минали през Македония, съобщават, че все още не се забелязва никакво подобрение в управлението на страната и че отношението на българското население към турските власти си остава определено враждебно.

КОНСТАНТИНОПОЛ, 14 март

Портата заявява, че албанците вече са се примирили с въвеждането на реформите. Родовете Ипек, Якова и Люма оше не са се покорили, но правителството се надява, че специалните пратеници ще успеят да удовлетворят протестиращите и да възвърнат тяхното доверие и уважение към султана. Очевидно в официалните среди още се чувствува тревога относно положението в Македония и все още становището на България се приема със съмнение. Затова предохранителните военни мерки по границата с България са още в сила.
Съобщава се за ожесточени битки в района на Малеш между турска войска и четата на Сарафов, но тези слухове оше не са потвърдени.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ МАКЕДОНСКАТА КРИЗА
ПРЕДПОЛАГАЕМИ РЕШЕНИЯ НА ВЪСТАНИЧЕСКИТЕ ВОДАЧИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 15 април

Добре осведомени кръгове съобщават, че всемогъщата Вътрешна революционна организация на Македония наскоро е направила важни промени в своята програма. Водачите, които са се въздържали да дадат директиви за въстание преди завършването на всички приготовления, и които категорично се противопоставяха на революционната вълна от миналото лято и есен, сега са решили да изоставят проекта за всеобщо въстание през текущата година.
Имайки пред вид превъзхождащата сила на турската армия и малката вероятност да се получи помощ отвън, решено е, че не е възможно да се предизвика намесата на Европа чрез въстание, без да се стигне до поголовни кланета, а водачите очевидно не одобряват такава перспектива. Следователно,  взето е решение за водене на партизанска воина посредством отделни чети, които ще атакуват отделни части от турските войски и при възможност ще прекъснат съобщенията и ще взривяват мостове и жп ли нии. Счита се, че така македонската кауза ще се отстоява по-успешно и с по-малко жертви от страна на населението, отколкото при общо въстание.
Изглежда твърде вероятно, че променливата позиция на албанците е допринесла за това решение, тъй като в случай на всеобщо въстание, албанците лесно биха могли да се помирят с турците и да се съюзат с тях против неверници те.
Сега вниманието на обществеността е насочено към границата. Наскоро правителството е предприело най-строги мерки, за да спре излизането на революционни чети в Македония и всички лица, които бъдат заловени без позво лително на границата, ще бъдат арестувани и откарани във вътрешността на България. Очаква се, че повечето от четите, тайно сформирани в страната, ще се опитат да пресекат границата след великденските празници.

БАЛКАНСКАТА КРИЗА
ПОЛОЖЕНИЕТО НА ГРАНИЦАТА
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

РИЛСКИ МАНАСТИР, 19 април;

По случай православния Великден днес това българско св етилище е препълнено с богомолци от всички части на Княжеството, но липсва обичайната група поклонници от Македония. Вместо тях тази година има стотици дрипави бежанци, които са събрали кураж да превалят заснежените Родопи и да рискуват живота си при преминаването на границата, само за да избягат от непоносимия живот в родните си краища. По-голямата част от бежанците, които са се подслонили тук за през зимата, сега биват отправяни към различни села из вътрешността на България, където правителството се опитва да им осигури поминък. Продължават да се стичат и. още бежанци независимо от суровия характер на времето, а се очакват и други многобройни групи до края на седмицата. Засега около 600 са останали в Дупница, а към 500 са се заселили в пограничните села. Днес бях свидетел на пристигането на група бежанци от Бакаджи, Мелнишко. Снеговалежът е обилен и тези дрипави нещастници изглеждаха напълно изтощени от шестдневното си пътуване през планините. Те разказваха как башибозуците са плячкосвали и громили селото им, като вземали даже дрехите и цървулите на селяните и обезчестявали жените. За да избягнат турските предни постове, те пълзели по земята в продължение на няколко часа, успели да преминат придошлата Струма и се намерили на бленуваната българска територия.
Вчера в село Рила полицията е заловила 72 пушки манлихери и 500 патрона. Вероятно това са част от пушките, откраднати от военните складове. Засилена е българската гранична охрана. По-рано е имало патрулни тройки на всеки 5 километра, докато от турска страна на същия интервал е имало по 60 души. Но след като мнозина от младите офицери и всички офицери и войници от македонски произход симпатизират на въстаниците, сигурно още много нарушители ще преминат през границата. Обикновено те преминават поединично, нощем през гъстите гори, като впоследствие си определят среща в някое македонско село. Твърди се, че границата не се охранява особено внимателно от турска страна, защото войниците от караула са лошо екипирани и предпочитат да си стоят нощем в заставата, отколкото да патрулират в снега.

СОФИЯ, 21 април

Каузата на македонските бунтовници понесе сериозен удар с вчерашното съобщение за разгрома на четата и смъртта на капитан Саев край Дупница. Родом от Разлог, Саев е получил добро образование в чужбина. Той е един от най-изтъкнатите и смели въстанически водачи. Четата била обградена край село Сапарево и успяла с бой да си пробие път, но била преследвана до подножието на планината, където станало второ сражение, при което войводата паднал убит, а четниците се пръснали.

СОЛУН 20 април

Една чета от 500 души, част от тях в български мундири, вчера е пресякла границата край Радовиш и обкръжила гру па от 30 войници. Битката продължила през целия ден, докато пристигнали турски подкрепления от Радовиш и Струмица и четата била отблъсната. Били убити 9 турци и 30 българи.

ПОСЛЕДНИ СВЕДЕНИЯ
БАЛКАНСКАТА КРИЗА ПОДНОВЕНИ КОНФЛИКТИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 22 април

Съобщава се за нова поредица от въоръжени стълкновени в Македония. На 19-ти т.м. се е състояло тежко сражение планината край село Смилянци, североизточно от Радовиш, в Колски вилает. Българска чета от 30 души атакувала 50 турски войника. Четата загубила 20 убити и ранени, но получила подкрепление и обкръжила войската. Едва след пристигането на още войска четата била отблъсната. Били убити и двамата водачи на четата, а дадените от нея жерт ви са общо 20 убити и около 50 ранени. Съобщава се и за подобен конфликт в съседното село Пешево, къдетов боя се присъединили и 500 български селяни. Ако това е вярно, изглежда че въстаническите настроения сред населението във вилаета на Битоля са се пренесли и в района на Ско пие. В едно сражение при Соколарци, Скопско, българска чета успяла да избяга от преследващите я турски войски, като дала четирима убити, а един четник бил арестуван.
Трудностите, които българското правителство среща в опитите си да се съобрази с исканията на силите, се илюстрират от новата поредица кражби на бойни материали, които очевидно са извършени със знанието на някоя влиятелна личност. В арсенала във Варна е констатирана кражба на 70 000 патрона и 40 пушки. Поради голямото присъствие на македонски елементи в армията се е оказало почти невъзможно да се предотвратят подобни кражби. От Варна също съобщават, че осем офицери от българската армия са заминали за Македония, за да избият руските консули, чиито рапорти причиниха най-дълбоко огорчение в цяла България. Дали това твърдение е вярно или не, очевидно е било съвсем неблагоразумно да се публикуват тези рапорти, защото поне един от руските консули по-рано е поддържал връзка с революционните лидери.

ВИЕНА, 22 април

Различните версии за сражението край Смилянци показват, че местните селяни са се притекли на помощ на четата и за известно време са държали турската войска в обкръжение. В официални телеграма от Константинопол се посочва, че това е третият случай от 29 март насам, при който селяните са се намесили в битката. Първият случай е в Охрид, а вторият — в Смердеш. Това се тълкува като израз на терора, упражняван от комитетите върху населението. В телеграмата от Скопие до „Нойе фрайе пресе", потвърдена от Хилми паша, се заявява, че селяните се намесили по призива на тръбен сигнал. С подкреплението четата възлизала на 500 души, а войската наброявала 1000 души. Четата била отблъсната, като дала 100 убити и ранени, а от войската имало 17 жертви.

ПРОГРАМАТА ЗА РЕФОРМИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 21 април.

Направеното дотук по прилагането на реформите съвсем не може да се окачестви като задоволително. Както се посочваше и в предишната телеграма, самият проект не дава гаранция за ефикасно приложение на реформите. Положението не се промени и след съобщението, че австрийски и руски консули ще контролират прилагането на реформите. Изглежда, че Австрия и Русия са изказали желание и консули от другите държави да упражняват контрол при разработване на конкретните подробности и така реформите да се осъществят под общия контрол на всички сили. От известно време консулите наистина полагат усилия, за да осигурят успеха на новите мерки и правят всичко възможно, за да улеснят задачата на турските власти. Резултатът, макар и разочароващ за онези, които бяха оптимистично настроени, в същност е точно такъв, какъвто се очакваше от компетентните наблюдатели.
При сегашното състояние на нещата положението в Македония може да се подобри само ако се установи пълно доверие между консулите и турските власти. Засега такива отношения не съществуват и официалните сведения показват, че в повечето случаи съществува направо недоверие. Турците никога няма да изоставят навика си да се отнасят с притворство към чужденците. Генералният инспектор Хилми паша е може би най-подходящият човек за този пост. Той е интелигентен, образован и напълно убеден, че само реформите могат да спасят Турската империя. Но нито той, нито подчинените му могат да се наложат към чуждите представители да се отнасят с пълно доверие и да им предоставят точна и неразкрасена информация за неприятните събития, които са станали ежедневие в Македония, особено в случаите, когато извършители на престъпленията са мохамедани. В такива случаи и самият генерален инспектор бива дезинформиран от подчинените си консулите са безкрайно затруднени в установяването на истината.
Не настъпи подобрение и след уволнението на голям брой некомпетентни и нечестни мохамедански служители.
И онези, които ги заместиха, са също така убедени, че венство между християни и мохамедани не може да има. Турчинът, който ще отсъди справедливо в спора между християни и мюсюлмани, трябва да се роди отново и да бъде възпитан от друга майка", пише един добре информиран кореспондент от Македония. И при новия режим няма никаква промяна в отношението към християнското население. Наскоро в района на Скопие един башибозук извършил хладнокръвно убийство на християнин. Един от чуждестранните консули, който разполагал с изобилни сведения срещу убиеца, докладвал случая на генералния инспектор, но той счел доказателствата за недостатъчни и виновникът още не е подведен под съдебна отговорност. В същия район един християнин е бил осъден на смърт за провинение, за което е имало много по-малко доказателства."
Генералният инспектор обикновено се намесва по искане на консулите, но самите те имат достъп само до приблизително достоверна информация за събитията в поверените им райони. Повечето от българите и особено онези, които живеят в отдалечени места, не се осмеляват да дойдат до градовете, където живеят консулите, защото се нуждаят от специално тескере, а при издаването му се интересуват от причините на пътуването...

ВЪСТАНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ
(ОТ НАШИЯ КОРЕСПОНДЕНТ)

СОФИЯ, 23 април

Сформирани са няколко чети в северната част на Одринския видает. След състоялото се наскоро сражение в село Сърмашик, селото е било опустошено от башибозуци и жандармерия.
В телеграма от Дупница се съобщава, че останалите от четата на капитан Саев са успели да заловят каймакамина на Петрич и охраната му.
Полковник Янков, който предвождаше въстаническото движение във вилаета на Битоля през миналото лято, е изпратил писмо до вестник .„Дневник", в което заявява, че трийсетте български въстаници, заловени наскоро в Тесалия, са били подложени на жестоки мъчения от гръцките власти и един от тях е починал вследствие на издевателствата.

[back]  [index]  [next]