Солунскиятъ атентатъ и заточеницитѣ въ Фезанъ

По спомени на Павелъ П. Шатевъ

 

Съдържание

 

 

Павелъ Шатевъ (образъ)

 

I. Солунскиятъ атентатъ.

 Предговоръ . . . . . . . . . . . 3

 

I. Биографични данни. — Копаене каналъ подъ цариградската отоманска банка за да се хвърли въ въздуха. — П. Шатевъ взема деятелно участие въ тая работа. — По една случайность всичко се разкрива и участницитѣ попадатъ въ затворъ . . . . . . . . . . . 19

 

II. Започва се копаене подземенъ каналъ до солунската отоманска банка. — Участието на Борисъ Сарафовъ. — Влиянието на задграничната революционна литература и особено на рускитѣ революционери. — Набавяне динамитъ за солунското предприятие. — Опитъ да се извърши подобенъ атентатъ и въ Одринъ. — Гарвановъ попрѣчва на атентаторитѣ да се сдобиятъ съ голѣмо количество динамитъ. Последнитѣ си набавятъ другъ динамитъ . . . . . . . . . . . 26

 

III. Работата съ изкопаването на канала до солунската отоманска банка се засилва. — Шатевъ и тукъ деятелно участвува. — Гарвановъ и Груевъ не успѣватъ да предотвратятъ намислената опасна акция на заговорницитѣ. — Последнитѣ пристѫпятъ къмъ изпълнението на своя планъ. Шатевъ запалва парахода „Гвадалквивиръ” . . . . . . . . . . . 32

 

IV. Заговорницитѣ продължаватъ своето дѣло — миниратъ желѣзнопѫтенъ мостъ, повреждатъ газовото освѣтление въ града, запалватъ бомба въ градината на лѣтния театъръ „Алхамбра”, хвърлятъ бомби по улицитѣ, бомби противъ войската и пр., а на 16. IV. хвърлятъ банката на въздуха . . . . . . . . . . . 40

 

V. На 17. IV. Орцето хвърля бомби отъ балкона на квартирата си и се самоубива. — Масово избиване на

 

 

IV

 

българи отъ разяреното турско население. — Опити за нови атентати продължаватъ. — Залавянето на Шатевъ и докарването му предъ валията. — Шатевъ се самопризнава предъ сѫда. Затварянето му въ Беязъ-Куле . . . . . . . . . . . 44

 

VI. Залавянето и на заговорницитѣ Георги Богдановъ, Миланъ Арсовъ и Митко Бошняковъ. — Сѫдътъ всички осѫжда на смърть. — Пресѫдата се замѣнява съ вѣчно заточение. — Осѫденитѣ, следъ като престояватъ въ затвора Еди-куле три години, отиватъ на заточение въ Фезанъ. — Бошняковъ и Арсовъ умиратъ въ Фезанъ. — Шатевъ и Богдановъ се освобождаватъ по амнистия въ 1908 г. и се завърщатъ въ Македония . . . . . . . . . . . 49

 

II. Заточеницитѣ въ Фезанъ.

Въ затвора . . . . . . . . . . . 57

На пѫть къмъ заточение . . . . . . . . . . . 62

Къмъ Фезанъ . . . . . . . . . . . 75

Мурзукъ и животътъ ни въ затвора . . . . . . . . . . . 114

    Марко Ив. Бошняковъ (образъ) 132    Миланъ Арсовъ (образъ) 135

Освобождението . . . . . . . . . . . 137

На пѫть къмъ Македония . . . . . . . . . . . 143

 

[Next]

[Back to Index]