.

Революционната дейность въ Демирхисаръ (битолско)

по спомени на Алексо Стефановъ (Демирхисарски войвода)

.

Съобщава Боянъ Мирчевъ  (Издава „Македонскиятъ Наученъ Институтъ”, София. — Печатница П. Глушковъ. — 1931)

Материяли за историята на македонското освободително движение, книга XI

 

Съдържание

Алексо Стефановъ (образъ)

Корица..

Предговоръ  (Боянъ Мирчевъ)

 

I.  Биографични данни. Начало на гръцко-българскитѣ гонения въ Битоля. Убийството на гърка Йонче Лачо. Бѣгството ми въ България. Опитъ за организиране чета. Среща съ Тома Давидовъ. Въ Македония съ ревизионната чета на Тома Давидовъ. Събрания въ с. с. Цапари и Гопешъ. Заклеване на населението. Свада между Коте отъ с. Руля и Чекаларовъ. Изгонване на сръбскитѣ учители отъ Порѣчието. Смъртьта на Тома Давидовъ. Разформироване на нашата чета. Предателството на Ристе отъ с. Секирани. Кървавъ бой въ с. Могила. Наказване предателя. Обявяване на въстанието. Сраженията. Наказание на предалото се село Стрежово. Опитъ за предаване на Д. Груевъ. Посещението на селата следъ въстанието

 

II.  Дейностьта ми презъ 1904 г. въ Горно-Джумайско. Оголването на населението отъ дѣдо Китанъ. Селенитѣ не бѣха виждали турчинъ. Залавяне на единъ шпионинъ. Пренасяне на орѫжие отъ българската граница. Залавяне на върховистката чета на Михаилъ Чарлински. Въ Битолско. Смъртьта на Георги Сугаревъ и Йорданъ Пиперката. Войводата Йорданъ Пиперката. Биографични данни и революционни прояви. Сражение въ с. Брѣзово

 

III.  Създаване нови чети въ Битолско. Убийството на Шефкия. Нападане на гъркоманското село Маково, Мориховско. Сражение при с. Радово. Сражение при с. Козица. Опожаряване гръцкия манастиръ „Топлишки св. Никола”. Убийството на инспектора на гръцкитѣ манастири. Залавянето на харамиитѣ Байрамъ и Хабдулъ отъ с. Папрадища, Кичевско. Велмежко-Демирхисарска афера

 

IV.  Учителитѣ използуватъ куриерската служба за свои частни работи. Моето наказание. Задграничното пред ставителство недоволно отъ постѫпката ми спрямо учителитѣ. Опитъ да бѫда обезорѫженъ. Среща съ Георги п. Христовъ и Павелъ Христовъ. Спрѣчкване. Предъ легалния окрѫженъ комитетъ въ Битоля за анкета. Моето оправдаване. Загадъчни писма на окрѫжния нелегаленъ комитетъ. Свикване окрѫженъ конгресъ презъ 1907 год. Смъртьта на Пандо Кляшевъ и Иванъ Алябака

 

V.  Хуриетътъ. Тържественото ми посрѣщане въ Битоля. Нови турски убийства. Възобновяване на нелегалната ми дейность. Обсадата на с. Жванъ отъ турцитѣ. Среща съ Абдулъ ефенди. Среща съ битолския валия. Убийството на турския правителственъ училищенъ инспекторъ Йованъ Йовановичъ. Несполучливиятъ ми опитъ за преминаване въ България. Обсаждането ни въ с. Бирино, Крушовско

 

VI.  Заминаването ми за България. На велешката гара. Турцитѣ откриватъ фалшивия ми паспортъ. Бътството ми. Въ с. Патетино. Преследването ми отъ страна на хуриетчиитѣ. Приготвенитѣ гробове за менъ и за моя другарь. Какъ прехвърлихъ границата

 

VII.  Заминаването ми съ сборна чета въ Македония въ надвечерието на Балканската война. На Кожухъ планина. Турцитѣ откриватъ нашата чета. Кърваво сражение при с. Конопища. Моята чета спасява положението. Нашитѣ жертви. Турскитѣ жестокости презъ войната. Среща съ сръбскитѣ войски. Обсадата и превземането на с. Прибилци. Наказанието на провиненитѣ турци. Схватки съ турската войска. Какъ помагахъ на сърбитѣ. Клеветитѣ на сърбоманитѣ предъ сръбскитѣ власти срещу мене. Заповѣдь за моето премахване. Участието ми въ междусъюзнишката война

 

VIII.  Допълнителенъ разказъ за отдѣлни войводи. Унищожаване четата на Димко Могилчето при с. Ивени, Мориховско. Смъртьта на Йонъ-паша. Изтрѣбването на гръцкитѣ чети въ Морихово. Какъ загина Димко Могилчето. Сѫдбата на Фроса и на нейното дете. Смъртьта на Трайко Крало Митревъ. Блаже Кръстевъ Биринчето. Пешо Паша Радевъ, Марко Христовъ

 

    Сѫдилища

    Приложение   ( Пѣсеньта на Георги Сугаревъ  —  Пѣсень за въстанието въ Смилево  —  Пѣсень за убийството на Шефкия въ с. Могила  —  Пѣсень за Димко Могилчето и Шефкия  —  Пѣсень за Йорданъ Пиперката  —  Пиперката въ село Прибилци)

 

[Back to Main Page]