Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина, кн. VIII, 1892

М. Цѣпенков

 

Съдържание

 

 

I. Наученъ отдѣлъ.

 

К. и X. Шкорпилъ. Сѣвероисточна България въ географическо и археологическо отношение . . . . . . . . . 3

К. и X. Шкорпилъ. Надписи изъ разни краища на България . . . . . . . . . 69

М. Ивановъ. За спрѣжението на новобългарски езикъ . . . . . . . . . 82

Д-ръ П. Т. Гудевъ. Български рѫкописи отъ библиотеката на лорда Zouche . . . . . . . . . 137

М. Ивановъ. Палеографически, грамматически и критически особенности на Пирдопския апостолъ . . . . . . . . . 169

Д-ръ В. Т. Балджиевъ. Студия върху нашето персонално съпружественно право . . . . . . . . . 194

Ѳ. К. Волковъ. Свадбарскитѣ обреди на славянскитѣ народи . . . . . . . . . 210

М. Драгомановъ. Забѣлѣжки върху славянскитѣ религиозно-етически легенди . . . . . . . . . 257

Адолфъ Штраусъ. Емерихъ фонъ Фривалдски върху флората и фауната на България и на Балканския полуостровъ . . . . . . . . . 315

Г. К. Христовичъ. Материяли за изучвание българската фауна . . . . . . . . . 337

Т. Н. Шишковъ. Докторъ Христо Даскаловъ . . . . . . . . . 347

Н. А. Начовъ. Тиквешки рѫкописъ . . . . . . . . . 389

Материали за историята на българското възраждание . . . . . . . . . 419

 

II. Книжовенъ отдѣлъ.

Иванъ Вазовъ. Въ недрата на Родопитѣ . . . . . . . . . 3

 

III. Народни умотворения.

 

I.

 

1. Пѣсни периодически и религиозни.

а) Коледни обичаи, пѣсни и благословии.

    Отъ Софийско, записалъ В. Ивановъ . . . . . . . . . 3

      „  Варненско, записалъ В. С. Стаменовъ . . . . . . . . . 8

б) Лазарски пѣсни.

    Отъ Охридъ, записалъ Спространовъ . . . . . . . . . 29

      „  Тиквешко (Македония), записалъ А. Добревъ . . . . . . . . . 30

 

2. Пѣсни изъ личния животъ.

    Отъ Мелничко (Македония), записалъ С. К. Чапкъновъ . . . . . . . . . 31

      „  Драмско               „                      „        Андрей Гяуровъ . . . . . . . . . 32

 

IV

 

3. Пѣсни изъ челядния животъ.

    Отъ Разложко (Македония), записалъ Н. Нехтѣнинъ . . . . . . . . . 37

       „  Дупничко, записалъ Д. Вълчевъ . . . . . . . . . 62

       „  Силистренско, записалъ Ив. Кр. Бешевлиевъ . . . . . . . . . 80

 

4. Пѣсни изъ общественния животъ.

    Отъ Старо-Загорско, записалъ Димитръ Иокимовъ . . . . . . . . . 86

       „  Орхание, записала Мария Илчева . . . . . . . . . 90

 

5. Пѣсни изъ политическия животъ.

    Отъ Копривщица, записалъ Ст. К. Стрѣзовъ . . . . . . . . . 91

 

6. Народни пѣсни съ мелодии.

    Отъ Прилѣпъ, записалъ и нотиралъ Т. Гавазовъ . . . . . . . . . 105

 

II.

 

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания.

    Отъ Рупчосъ, записалъ М. Кисьовъ . . . . . . . . . 137

       „  Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 141

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания.

    Отъ Търновско, записалъ Ц. Гинчовъ . . . . . . . . . 144

       „  Софийско, записали Цв. и В. Л. Вълчинови . . . . . . . . . 153

       „  Ловченско, записалъ Тр. Трифуновъ . . . . . . . . . 150

 

3. Приказки за зли духове и др.

    Отъ Леринско, записалъ Н. Настевъ . . . . . . . . . 159

       „  Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 161

       „  Пещера, записалъ А. Мишевъ . . . . . . . . . 172

 

4. Приказки за черковни лица и явления.

    Отъ Леринско, записалъ Н. Настевъ . . . . . . . . . 173

       „  Софийско, записалъ Д. Стоиковъ . . . . . . . . . 174

       „  Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 178

       „  Пирдопъ, записалъ В. П. Дюлгеровъ . . . . . . . . . 184

       „  Прѣвала (Берковска окол.), записалъ Ив. К. Сапунджиевъ . . . . . . . . . 188

       „  Велесъ, доставилъ Д. Матовъ . . . . . . . . . 169

       „  Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ . . . . . . . . . 190

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ.

    Отъ Ахѫръ-Челебийско, Ст. Шишковъ . . . . . . . . . 191

       „  Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 192

       „  Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ . . . . . . . . . 201

       „  Габрово, записалъ Н. Стойковъ . . . . . . . . . 202

       „  Леринско записалъ Н. Настевъ . . . . . . . . . 203

 

6. Прѣдания за лица и мѣста.

    Отъ Битолско, записалъ по Прилѣпски говоръ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 206

       „  Дебърско,       „            „            „            „            „            „           „  . . . . . . . . . 212

 

 

V

 

7. Басни (аполози).

    Отъ Велесъ, доставилъ Д. Матовъ . . . . . . . . . 214

       „  Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ . . . . . . . . . 215

       „  Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 217

       „  Софийско, записалъ Д. Стойковъ . . . . . . . . . 222

       „  Търново-Сейменъ, записалъ Б. Черневъ . . . . . . . . . 223

 

8. Приказки фантастически и смѣшни.

а) Фантастически.

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 224

б) Смѣшни.

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 228

       „  Рѣсенско, записалъ Д. . . . . . . . . . 229

 

9. Пословици.

    Отъ Граховско, записалъ П. А. Чачаровъ . . . . . . . . . 231

 

10. Клетви и богословии.

    Отъ Щипъ, записалъ П. А. Чачаровъ . . . . . . . . . 239

 

11. Гатанки.

    Отъ Бобища, Велесъ и Рѣсенъ, доставилъ Д. Матовъ . . . . . . . . . 249

 

12. Дѣтински залъгалки, игри и др.

    Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ . . . . . . . . . 260

 

13. Народни обичаи.

    Отъ Бесарабия, съобщава Ц. Гинчовъ . . . . . . . . . 276

 

14. Материялъ за български рѣчникъ.

    Отъ с. Плѣвня (Драмско), записалъ А. Гяуровъ . . . . . . . . . 278

 

15. Условни или тайни говори.

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. Цѣпенковъ . . . . . . . . . 284

 

Поправки на по-важнитѣ забѣлѣжени погрѣшки . . . . . . . . . 289

 

Наблюдения отъ метеорологическата станции при Софийската Държавна Гимназия.

 Три картини къмъ статията на К. и X. Шкорпилъ.

 Двѣ изображения на български селски кѫщи и на една женска носия.

 

[Next]

[Back to Index]