Народни умотворения, Марко Цепенков

 

Сборникъ за Народни Умотворения, Наука и Книжнина  (Книга VIII, София, Държавна Печатница, 1892)

издава Министерството на Народното Просвѣщение 

Съдържание

Галерия от сканираните страници

Корица..

I. Наученъ отдѣлъ

     (К. и X. Шкорпилъ, М. Ивановъ, П. Т. Гудевъ, В. Т. Балджиевъ, Ѳ. К. Волковъ, М. Драгомановъ, А. Штраусъ, Г. К. Христовичъ, Т. Н. Шишковъ, Н. А. Начовъ)

 

II. Книжовенъ отдѣлъ

     (Иванъ Вазовъ)

 

III. Народни умотворения

      I.

1. Пѣсни периодически и религиозни — 2. Пѣсни изъ личния животъ — 3. Пѣсни изъ челядния животъ — 4. Пѣсни изъ общественния животъ — 5. Пѣсни изъ политическия животъ — 6. Народни пѣсни съ мелодии. (Отъ Софийско, Варненско, Охридъ, Тиквешко, Мелничко, Драмско, Разложко, Дупничко, Силистренско, Старо-Загорско, Орхание, Копривщица, Прилѣпъ)

 

    II.

1. Тълкувания на природни явления, разни народни вѣрвания и прокобявания

     Отъ Рупчосъ, записалъ М. Кисьовъ

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ

 

2. Баяния, врачувания и лѣкувания  (Отъ Търновско, Софийско, Ловченско)

 

3. Приказки за зли духове и др.

     Отъ Леринско, записалъ Н. Настевъ

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Гьаолотъ, што кье оженеше четириесетъ каугери – 2. Тритѣ самовили, стариятъ слѣпецъ и келешътъ.)

     Отъ Пещера, записалъ А. Мишевъ

 

4. Приказки за черковни лица и явления

     Отъ Леринско, записалъ Н. Настевъ;   Отъ Софийско, записалъ Д. Стоиковъ

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Синътъ на слѣпия богаташъ и неговиятъ другарь — ангельтъ. 2. Адамъ дава име на сички божи творения. 3. Какъ сѫ сътворени слънцето и звѣздитѣ.4. За сиромаха, дѣто ходилъ при Господа и го питалъ за щастието си.)

     Отъ Пирдопъ, записалъ В. П. Дюлгеровъ;  Отъ Прѣвала (Берковска окол.), записалъ Ив. К. Сапунджиевъ;  Отъ Велесъ, доставилъ Д. Матовъ;  Отъ Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ

 

5. Приказки изъ челядния и общественъ животъ

     Отъ Ахѫръ-Челебийско, Ст. Шишковъ

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Тоя свѣтъ е колело. 2. Момчето што пишуало сите женцки итроштини во тевтеро. 3. Двама брата и торбата пълна съ пари на моста. 4. Правината се танчи и не се кинитъ, или: невестата, що а закопаха жива въ земята. 5. Дѣте родено на три мѣсеци.)

     Отъ Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ;  Отъ Габрово, записалъ Н. Стойковъ;  Отъ Леринско записалъ Н. Настевъ

 

6. Прѣдания за лица и мѣста

    Отъ Битолско, записалъ по Прилѣпски говоръ М. К. Цѣпенковъ  (Прѣдание за града Битоля.  – 2. Какъ прѣвзеле турцитѣ гр. Битола. 3. Прѣдания за околностьта на градъ Битоля [Село Раштани – Къркъ-Кардашъ – Билбилъ каменъ – Животворна икона во село Магарео (Битолско) – Топличкьи манастирь (во Битолско)] )

    Отъ Дебърско, записалъ по Прилѣпски говоръ М. К. Цѣпенковъ  (Еленъ-скокъ, мосъ на Мала-река)

 

7. Басни (аполози)

     Отъ Велесъ, доставилъ Д. Матовъ  Ахѫръ-Челебийско, записалъ Ст. Шишковъ

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Лисицата, ежо и кѫрто.2. Мачоротъ, що се стори аджиа и после каугеръ.3. Невеста кѫртица.4. Дранъ прѫчко, недодранъ, лисица и бумбаръ)

     Отъ Софийско, записалъ Д. Стойковъ Отъ Търново-Сейменъ, записалъ Б. Черневъ

 

8. Приказки фантастически и смѣшни

а) Фантастически

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. Девоічето и дванаесете месеци. 2. Немата морска царица)

б) Смѣшни

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. К. Цѣпенковъ  (1. От камчиньа манджа. 2. Маісторот што го турнал оджакот. 3. Жената што сакала да месит зелник без брашно и без мас)
     Отъ Рѣсенско, записалъ Д.

 

9. Пословици;  10. Клетви и богословии;   11. Гатанки;   12. Дѣтински залъгалки, игри и др.;   13. Народни обичаи;   14. Материялъ за български рѣчникъ  (Отъ Граховско, Щипъ, Бобища, Велесъ, Рѣсенъ, Софийско, Бесарабия, с. Плѣвня (Драмско))

 

15. Условни или тайни говори

    Отъ Прилѣпъ, записалъ М. Цѣпенковъ  (Условенъ ботушарски езикъ въ Прилѣпъ)

 

[Back]