„Устово”, Ахѫчелебийски окрѫгъ

Ст. Н. Шишковъ

ИМЕНАТА

на

РОДОЛЮБИВИТѢ СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ въ

Г. УСТОВО.

 

Св. Антоний 3 тѣла.

Св. Никола Димовъ 3 тѣла,

Г-да  Г-да:

Хаджи Хр. П. Георгиевъ 4 т.

Кириякъ Дончовъ 4 т.

Хаджи Никола Бичоковски 2 т.

X. Костовъ 4 т.

С. М. Видровъ 4 т.

Т. Д. Велевский 2 т.

Вр. Христеви 2 т.

П. X. Николовъ 2 т.

Г. Т. Торамановъ 2 т.

А. Д. Даскаловъ 2 тѣла.

 

А. П. Бѣлковский,

Ст. Дѣчевъ,

Ст. Стоевъ,

К. Кара-Георгиевъ,

Данчю Георгиовъ,

Н. А. Сушнаджиевъ,

Гурку Торамановъ,

Вр. X. Чоневъ,

К. М. Мариновский,

Н. Петковъ,

П. Таковъ 2 т.

Д. Т. Торомановъ,

Т. Г. Поидовский,

Ив. Семерджиевъ,

А. Димовъ,

Н. Арсеновъ,

X. А. К. Петковъ,

Тодоръ Диевъ,

Братия Хр. Перпериеви 2 т.

Г. Стоевъ,

А. К. Петковъ 4 тѣла.

 

Г-жи и Г-ци:

В. Попова учителка 2 тѣла,

Екатерина А. Бѣлдовска 1 т.

X. Мария Харалампиева 2 т.

Г. К. Петкова,

Юр. Д. Хитрова,

М. Н. Шишкова.

 

Ученички отъ Уст. Дѣв. Училище.

М. X. Христева,

Ив. Кечева,

М. Кечева,

Г. Кечева,

Юр. Стоева,

Ив. Глигорова,

Щ. Вранчова,

Юр. X. Иванова 2 т,

 

Ученици отъ гл. мѫжко „Св. К. и Методий” Училище въ Устово.

 

I-й Классъ.

Лазарь X. Ивановъ,

Г. Щоновъ,

Д. Георгиевъ,

Н. Дѣчевъ,

Хр. М. Видровъ.

 

 

51

 

II-то Отдѣление.

Василъ Глвгоровъ,

Хр. X. Николовъ,

Кост. Христовъ,

Геор. Гаврииловъ,

М. Ивановъ.

 

III-то Отдѣление.

Д. Стоевъ,

Н. X. Христевъ,

Д. Николовъ,

Щоно Вълчевъ,

Ив. Спасевъ,

Д. Насовъ,

Н. Стоевъ,

П. Дѣчевъ,

Д. Панойтевъ,

Яню Мариновъ,

Ан. Радевъ,

Г. Ивановъ,

К. Николовъ,

И. Костадиновъ,

Петко Николовъ,

Анд. Георгиевъ,

 

Д. В. Мавровъ учитель въ с. Райково 2 тѣла,

Св. Никола Мавродиевъ 2 т.

Хр. Господиновъ 2 т.

И. Господинова 1 т.

 

В. Д. Шишмановъ уч. въ Карлуково 2 т.

Н. С. Каревъ уч. Г. Райково 2 т.

К. Д. Кабалановъ уч. Д. Дерекюю 2 т.

В. Ангеловъ с. Арда 5 т.

Арх. Намѣстникъ Пр. Гавриилъ 5 т.

Даниилъ Костовъ 2 т.

Михалъ Николовъ 2 т.

 

[Previous]

[Back to Index]