Стефанъ K. Салгънджиевъ

 

ЛИЧНИ ДѢЛА И СПОМЕНИ

по възраждането на Солунскитѣ и Сѣрски Българи

или 12-годишна жестока неравна борба съ грьцката пропаганда

 

Въ двѣ части

Посвятени на бившитѣ и настоящи народни труженици на просвѣтителното дѣло въ Турция.

 

( Пловдивъ, Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, 1906 )

.pdf файл  ( 3.9 Мб )

[ Страници 58-59 и 76–77 липсват. Страница 79 се нуждае от пресканиране ]

Корица..

 

        Прѣдговоръ

I. Солунъ

     1. Отъ Цариградъ до Солунъ

     2. Солунъ и Терми тождественни ли сѫ?

     3. Солунскитѣ жители въ старо врѣме гърци ли сѫ били?

     4. Новитѣ Солунски българи, опитъ за погърчването имъ и българскитѣ гробища

     5. Пробуждане: Пьрвото Българско училище и закриването му

     6. Вилаетский вѣстникъ „Селяникъ”

     7. Пьрва българска община по изборъ

     8. Тържественно откриване на училището и учителски разправии

     9. Мисълъ за български храмъ

     10. Пьрва българска черковна служба

     11. Пакъ учителски разправии

 

II. Сѣръ

     12. Сѣръ въ топографическо, старинно, етнографическо и економическо отношения

     13. Сѣрскитѣ жители и погърчването имъ

     14. Грьцката пропаганда

     [ 15. Янели Ахмедаа, Илия Късъровъ и Стефанъ И. Верковичь ]

     16. Пьрва българ. община

     17. Пьрво Българ. училище

     18. Отказване на българитѣ отъ грьцкия владика

     19. Прогрессиране

     20. Българския параклисъ

     21. Реакция и послѣдствията ѝ

     22. Нѣколко думи въобще за мървацитѣ   ( Мѣстноститѣ населявани отъ мървацитѣ  —  Язикословни и фонетически особенности у мървацитѣ )   (Настоящата статия биде напечатана въ книга XV, год. III на Библиотека, издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ 1896 год.)

 

[Back to Main Page]