Изъ Бѣломорската равнина

Пѫтни бѣлѣжки и впечатления

отъ

Ст. Н. Шишковъ  (Печатница „Трудъ” на П. Бѣловѣждовъ, Пловдивъ, 1907)

Цѣна 60 стотинки, съ пощата 65 ст. Намира се за продань у автора и въ книжарницата на Петко Бѣловѣждовъ въ Пловдивъ

 

Двѣ думи за прѣдговоръ

.pdf файл  ( 2.8 Мб )

Първи страници..

 

1.  Пролѣтно отиване на абаджиитѣ  — Устово — Изгледъ на Ахѫ-Челебийската котловина — Помашки колибаци — Арда — Паласъ и военниятъ складъ на турския пограниченъ гарнизонъ — Пискюллие — Елидже

 

2.  Елидже дереси — Нощна гледка и впечатления — Елидженскитѣ ханища и нощуване въ тѣхъ — Вододѣлъ на Шеинската и Муставшовска рѣки — Помашкитѣ села Вълканово и Козлуджа — Пашавикъ и турскитѣ медресета въ Родопитѣ — Гюкче-бунарь — Пашовикския долъ и стария кастелъ Мусагенъ — Муставшовска рѣка — Змиища

 

3.  Скечанскитѣ дюшеме — Гледка къмъ равнината и морето — Географско-хидрографоки прѣгледъ на Южнитѣ Родопи и Бѣломорската равнина — Брѣговата линия — Буру-гьоль и прѣдания за него — Климатъ и природа на равнината — Главни богатства: тютюнь, далияни и солници — Етнографски бѣлѣжки: българи, турци и гърци — Съобщения

 

4.  Градътъ Скеча, изгледъ и вѫтрѣшната му обстановка — Нощуване — Тютюновитѣ магазини и търговията му — Мѣстоположение в околностьта за Скеча — Гръцкиятъ и българскиятъ елемента въ града и борбата по между имъ — Значението и бѫднината на Скеча в нашитѣ отечествени интереси въ тоя край

 

5.  Напущане града Скеча — Скечанскитѣ гробища — Гледка въ полето — Овчара — Нощуване въ Бѣломорската равнина — Чакалътъ — Запустѣлиятъ градецъ Енидже — Морскиятъ брѣгъ — При Родопскитѣ рибари— Бѣломорското риболовство — Нощна рибна ловитба — Пристанището Порто-Логосъ — Въ мѣстностьта Кереусъ при Буру-гьоль — На госте у скотовъдецътъ Щоно кехая — Послѣдни впечатления за Бѣломорската равнина

 

Родопски издания

 

[Back to Main Page]