Изъ новата история на българитѣ въ Турция

А. Шоповъ

 

8. Календаря на „С. Петерсбургското славянско благотворително общество” за 1890 година и приложената къмъ него етнографическа карта на славянскитѣ народности

 

 

Имахте ли случая да се запознаете по-отблизо съ календаря на „С. Петерсбургското славянско благотворително общество” за 1890 година и съ приложената къмъ него етнографическа карта на славянскитѣ народности? Забѣлѣжихте ли противоречието на картата съ съдържанието на календаря? Помните, че г-нъ В. В. Комаровъ, прѣди издаванието на тоя календарь, напечата казаната етнографическа карта въ стотини хиляди екземпляра и каза на свѣта, че славянский елементъ въ Македония е български. Сърбитѣ се обидиха, вдигнаха шумъ

 

 

60

 

и успѣха да прокаратъ, щото въ етнографическата карта, приложена къмъ календара, славянский елементъ въ Македония да се покаже не български. Това измѣнение се е направило въ картата, самото съдържание на календаря обаче си казва правото относително македонското население. На нѣколко мѣста въ нѣкои статии на славянския календарь или откровенно се казва или оставя да се разбере, че славянския елементъ въ Македония е билъ и е български, а не сърбски. Гледай стр. 32 — житието на св. Климентъ; стр. 33 — св. Наумъ чудотворецъ, дѣто между прочемъ е кавано: „и по смерти своего наставника, Наумъ утверждалъ въ православіи Болгаръ, жившихъ по ту сторону Охридскаго езера (въ Дѣволѣ), стр. 60 — православния автокефальния славянския церкви внѣ России; стр. 77 — Монастири въ Македонии и Ѳракии” и пр.

 

И въ тоя случай сърбската интеллигенция излѣзе и смѣшна и измамена.

 

*  *  *

[Previous] [Next]

[Back to Index]