Изъ новата история на българитѣ въ Турция

А. Шоповъ

 

11б. Нарѣчието на Капановцитѣ, т. е. на Българетѣ отъ Скопско, Тетовско, Кумановско, Кратовско и Паланско. Пѣсни пѣяни отъ мома Стана Иовова (село Осинчани), отъ Мария Сейова (Тетово), отъ П. Трандафиловъ (Команово)

 

 

Слѣдѫющитѣ пѣсни сѫ пѣяни отъ мома Стана Иовова, отъ село Осинчани, 4 часа растояние отъ г. Скопия:

 

 

Пýкнале, мáйке, трéснале!

Не мóжем вСкóпье да и́дам

Отъ пустите сараче;

Цървéно ми ременче давава.....

Да избéлам ле-ле бéло ли́це,

Да натегнам ле-ле гайтáн вéги,

Битолчáни ле-ле да насмéям,

Све небо ле ле да отключам,

Да отжéнам ле-ле бекя́рите,

Да извáдам ле ле рóйно ви́но,

Да е ми́рна ле-ле све рáята.

                        ___

 

Не пий, Нéдо, рóйно ви́но,

От ви́ното глáва бóли. —

Не ме бóли от ви́ното

Тук ме бóли от я́дове,

От я́дове Стоя́нови,

Дека си е кѫсканджи́я,

На пушките нишанли́я,

На мóмите ясакчии́я,

На кóните бинеджи́я.

                       ___

 

 

82

 

Пòдрипна, пóдскокна Ми́ро Мирошàнче

При́неси, дòнеси ши́шето рàкия,

Обата дó двата да го испи́еме

Тàтко ти, мàйка ти ши́шенцето прáзно.

Пóдрипна, пòдскокна Ми́ро Мирошáнче,

При́неси, дóнеси кошаѝчето съ грóзѣ

Обата дó двата да го иззóбаме, —

Тáтко ти, мàйка ти кошничето прàзно.

                        ___

 

 

Отъ Тетово.

(Пѣяни отъ Мария Сейова)

 

Чи́во е óнуй мóме убàво,

Що рàно рани на вода

С двèте стòмни зèмяни,

Край зèлените ли́вади

Под ви́соките тóполи,

Под тóполите чáдъри,

Под чáдъри тéрзии.

Дéвойче вéли гóвори:

„Тéрзии, мóре гéдии,

Да ми скрóите кюрдия,

Без éндезе да я мéрите . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ”

                       ___

 

Зáвила се бéла лóза ви́нова

Оком грáда Бýдима, —

У Бýдима éдно лóзе ши́роко,

У лóзето éдно дърво бáдемо,

Под дървото éдна чéшма шáрена,

На чéшмата èдна плóча мéрмера,

На плóчата éдна чаша би́люра,

 

 

83

 

У чáшата рóйно вино дървено,

У ви́ното éдна грудка шекéрна.

Как се тóпи óной груда шéкерна,

Так се тóпи мóе сърдце зá нèго.

                        ___

 

Ви́до, Ви́до църноóко,

Ви́но ли са твóйте óчи,

Дá ли люта бéла рáкия?

Еднаж мéне пóгледуеш.

Тéжко мéне óпивуеш,

Зá нéделя пи́ян óдам.

Две нéдели смáен сéдам,

Три нéдели бóленъ лéгам

Бóлен лéгам у сóбата,

У сóбата шáрен кóвчег.

У кóвчегот бéла кни́га,

На кни́гата нáписано:

Кой се люба, да се зèме!

                       ___

 

 

Отъ Команово.

(Пѣяни отъ П. Трандафиловъ).

 

Вáрай мáйкье, стáра мàйкье,

Що си би́ло мóри къскънджи́ка,

Къскънджи́ка стàра мàйкье

Къскънджи́ка, мóри айнаджи́ка! —

Покарáй си, Димитри́йо,

Покáрай си, си́нко, невéстата

Да не йоди, Димитри́йо,

Да не йоди, си́нко, на чéшмата,

На чéшмата, Димитри́йо,

На чéшмата си́нко, варóсана,

 

 

84

 

Варóсана, Димитри́йо,

Варóсана, синко, тельóсана,

Със главата, Димитри́йо,

Със главата, си́нко, нарéдена,

Със кóсите, Димитри́йо,

Със кóсите, си́нко, начéшляни,

Със вéгите, Димитри́йо,

Със вéгите, синко, вегьóсани,

Със ли́цето, Димитрийо,

Със ли́цето, си́нко, набéлено!

Кът се врàкя, Димитри́йо,

Кът се врàкя, си́нко, отъ чéшмата,

Дрóбни ки́тке, Димитри́йо,

Дрóбни ки́тке, си́нко, расфърляни . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                        ___

 

Ни́кола, море Ни́кола,

Нéкарай млáда нéвеста,

Нéкарай млàда невеста,

Малко ли ти дóнела,

Шярéна кýчка със кýтре;

И кýтрето е шя́рено,

Шя́рена крáва със тéле,

И тéлето е шярено. 

 

Това е нарѣчието на Капановцитѣ, т. е. на Българетѣ отъ Скопско, Тетовско, Кумановско, Кратовско и Паланско. Ще ни се позволи да кажемъ, че Г. Драгановъ не е положилъ достатъчно трудъ и безпристрастие при изучвание живота и езика на Капановцитѣ.

 

 

[Back]