Епископијата на Брегалница : прв словенски црковен и културно-просветен центар во Македонија

Блага Алексова

 

Епископијата на Брегалница : прв словенски црковен и културно-просветен центар во Македонија

 

Блага Алексова

 

Posebno izdanie na Institutot za istražuvanje na staroslovenska kultura

Институт за истражување на старословенската култура (Прилеп, Македонија)

Прилеп 1989

 


 

(Содржина)

 

Предговор ix-xii

Вовед xiii-xiv

 

1. 5-6

2. 7-15

3. 19-22

4. (Населби и градови по текот на Брегалница, во доцноантичкиот и словенскиот период) 25-38

5. 41-69

6. 73-104

7. (Знаци и графити на градежниот материјал) 107-118

8. 121-129

9. 133-141

10. 145-150

11. 153-173

 

Summary

 

Цртежи 215-309

Ранохристијански цркви по Брегалница 310-311?

Словенски цркви по Брегалница 312-316?

Слики

Мапа

 

[Back to Index]