Епископијата на Брегалница : прв словенски црковен и културно-просветен центар во Македонија

Блага Алексова

 

 

(Цртежи)

 

  1. План на градот Баргала  //  Site Plan of Bargala

  2, 3. Баргала, бедеми на градот  //  Bargala, City Wall

  4. Тврдина кај Д. Козјак  //  Fortress by D. Kozyak

  5. Кула, Црвулево  //  Kula, Crvulevo

  6. Кула, Калаузлија  //  Kula, Kalauzlija

  7. Сивлик, Радање  //  Sivlik, Radanje

  8, 9. Клетовник, камени блокови со графити  //  Kletovnik, stone blocks with graffiti

10. Исар Кале, Штип  //  Isar Kale, Štip

11. Виничко Кале  //  Site Plan of Vinićko Kale

12. Градот Црешче  //  Site Plan of Crešče

13. Калата, Македонска Каменица  //  Site Plan of Kalata, Makedonska Kamenica

14. 15. Кале. Крупиште, камени блокови со графити  //  Kale, Krupiste, stone blocks with graffiti

[[ missing pages - 221, 222, 223 ]]

17. Натпис од 371 година од н. ера  //  Inscription of A.D. 371. Archeological Museum, Skopje

18. 19. Декориран постамент најден кај западниот влез  //  Decorated Post found in West Gate Arc

20. Западниот влез  //  West Gate

21. Консигнаториум, декорирана плоча со крст  //  Consignatorium, decorated slab with cross

22. Капител од трибелонот со натпис  //  Tribelon capital with inscription

23. Епископската базилика во Баргала  //  Episcopal Basilica at Bargala

24. Епископската базилика со станбениот комплекс  //  Episcopal Basilica with residental Complex

25. (Презвитериум, план на оригиналниот под)  //  Presbyterium, Plan of original Floor)

26. Презвитериум, план на оригиналниот под  //  Presbyterium, Plan of original Floor

27. Пресеци во Презвитериумот  //  Sections of the Presbyterium

[[ missing page - 231 ]]

29. Баптистериум со двете писцини  //  Baptistery with two baptismal Fonts

30. Двете писцини во баптистериумот  //  Two baptismal fonts in Baptistery

31. Базилика, северен кораб. Поден мозаик  //  Basilica. North Aisle. Mosaic Pavement

32. Станбениот комплекс  //  Residental complex

33. Мермерен сад  //  Container of marble

34. Станбен комплекс. Затворени врати со тули  //  Residental complex, Brick Fill of Doorway

35. Наоди во станбениот комплекс  //  Finds of residental complex

[[ missing page - 237 ]]

39. Арка од влезната конструкција на канцелот, на Базиликата  //  Chanel portico arch of Basilica

40. Парапетна поча од канцелот  //  Chaucel screen slab

41. Капители од трибелонот, главната колонада и баптистериумот  //  Capitals of Lower Order. Two-zoned Capitals from Baptistery

42. Арка од влезната конструкција на Консигнаториумот  //  Chancel portico arch of Consignatorium

43, 44. Бази и колони од главните колонади на Базиликата  //  Bases and Pillars of the main colonnades

45, 46, 47, 48. Тули со врежана декорација и знаци, најдени во Базиликата  //  Bricks with incised Decorations and signs found in Basilica Complex

49. Фибула најдена во ѓакониконот на Базиликата  //  Clasp found in Diaconicon of Basilica

50. Реликвиар најден во ѓакониконот на Базиликата  //  Reliquiary Lid found in Diaconicon of Basilica

51. Албастер ваза од ѓакониконот на Базиликата  //  Alabaster Vase of Diaconicon of Basilica

52. Јустинијан I (527—538)  //  Justinian I (527—538)

53. Јустин II и Софија (569—570)  //  Justin and Sophia (569—570)

54. Јустин II и Софија (569—570)  //  Justin II and Sophia (569—570)

55. Јустинијан I (527—562)  //  Justinian I (527—562)

56. Јустин II и Софија (569—570)  //  Justin II and Sophia (569—570)

57. 58. 59. Сребрени наушници и златни монети на Фока (602—610)  //  Silver Earrings and gold coins of Foca (602—610)

60. Бронзена фибула од комплексот на Базиликата  //  Clasp of bronze from Basilica complex

61. Релјеф од градската цистерна  //  Relief from City Fountain

62. 63. 64. 65. Фрагменти од римска скулптура  //  Fragments of Roman Sculpture

66. 67. 68. Конструкција на водоводот  //  Construction of Water Conduit

69. Доводни цевки за вода со печати  //  Water pipes with stamps

70. Фрагменти од доцноантички амфори  //  Fragments of Late Roman Pottery

71. 72. Керамика. Фрагменти од станбениот комплекс  //  Pottery. Fragments from residential complex

73. 74. Керамика. Фрагменти од Консигнаториумот  //  Pottery. Fragments from Consignatorium

75. Керамика. Фрагменти од Консигнаториумот  //  Pottery. Fragments from Consignatorium

76. Керамика. Фрагменти од североисточниот простор  //  Pottery. Fragments from Northeast Area

77. 78. Екстра Мурос Базилика  //  Basilica Extra Muros.

79. 80. Фрагменти од арка, капител и парапетни плочи од канцелот од Екстра Мурос Базиликата  //  Fragments of Arch, Kapital and Chancel screen Slabs from Extra Muros Basilica

81. Карта на Брегалничката котлина  //  Map of Bregalnica Valley

[[ missing pages - 262, 263, 264 ]]

 

82. 83. Црква Св. Никола од западна и источна страна  //  St. Nikola Church from West and East

84. 84a. Св. Никола, надворешен изглед и план на црквата  //  St. Nikola, present structure, and plan of the present Church

85. Св. Никола, план на постариот објект  //  St. Nikola, plan of original buiding

86. 87. 88. 89. Св. Никола, камени блокови со знаци и букви  //  St. Nikola, Stone Blocks with signs and letters

90. 91. 92. 93. Св. Никола. Фрагменти од скулптурирана пластика, со знаци и букви  //  St. Nikola. Fragments of sculptured slabs with signs and letters

94. 95. 96. Клетовник. План и сочуваната структура на црквата  //  Kletovnik. Plan and present structure of the Church

97. Клетовник. Блок од камен песочник со знаци и букви  //  Kletovnik. Sandstone Block with signs and letters

98. 99. Кале. Крстовидна црква. План и оригиналната градба  //  Kale. Cross domed Church. Plan and original building

100. Крстовидна црква. Блок од камен со планови на цркви  //  Cross domed Church. Stone Block with churches plans

101. Крстовидна црква. Садови од гробовите  //  Cross domed Church. Grave Vessels

102. 103. Кале. Катедралната црква со Мартириум  //  Kale. Cathedral Church, with Martyrium. Original building and Plan

104. 105. Конструкцијата на Мартириумот  //  Original structure of the Martyrium

106. 107. 108. Мермерни плочи co знаци и букви од конструкцијата на Мартириумот  //  Marble slabs with signs and letters of the Martirium construction

109. Пресек и план на антички Мартириум (според А. Грабер)  //  Section and Plan of the antique Martyrium (After Grabar)

110. 111. Катедрална црква. Северен ѕид  //  Cathedral Church. North Wall

112. 123. 114. Катедрална црква. Скулптурирана пластика  //  Cathedral Church. Sculptured fragments of slabs and capital

115. Мермерен жртвеник co знаци и букви од Катедралната црква  //  Marble Altar with signs and letters from Cathedral Church

116. Фрагмент од мермерна колона од конструкцијата на Мартириумот  //  Fragment of marble pillar of the Martyrium construction

117. Знаци на градежни тули најдени во комплексот на црквата  //  Signs on bricks found in Church Complex

 

118. Црквата во Ќурлине кај Ниш. (Според Hoddinott)  //  Church at Curline near Naissus. (After Hoddinott)

119. Црквата во Мајафаркин (Мартириополис), VII век, (Според Грабар)  //  Church at Mayafarquin (Martiriopolis), VII century. (After Grabar)

 

120. 121. Знаци на градежни тули најдени во комплексот на црквата  //  Signs on bricks found in Church Complex

122. Св. Никола. Мермерна база со крстови, глаголски и кирилски букви  //  St. Nikola. Marble basis with crosses, glagolic and cyrilic letters

123. Св. Никола. Блок од варовник со знаци, глаголски и кирилски букви  //  St. Nikola. Limestone with signs, glagolic and cyrilic letters

124. Св. Никола. Блок од песочник со знаци и глаголски и кирилски букви  //  St. Nikola. Sandstone Block with signs, glagolic and cyrilic letters

125. Св. Никола. Блок од гранит со загадочни знаци и букви  //  St. Nikola. Block of granite with enigmatic signs and letters

[[ missing pages - 287, 288 ]]

126. Св. Никола. Блок од песочник со графити, знаци и букви  //  St. Nikola. Sandstone Block with graffiti, signs and letters

127. Св. Никола. Блок од варовник со символични знаци и букви  //  St. Nikola. Limestone Block with symbolic signs and letters

128. Св. Никола. Знаци и букви на малтер  //  St. Nikola. Signs and letters on mortar

129. Св. Никола. Блок од варовник со симболични знаци и букви  //  St. Nikola. Limestone Block with symbolic signs and letters

130. Св. Никола. Блок од варовник со графити, симболични знаци и букви од двата словенски алфабета  //  St. Nikola. Limestone Block with graffiti, symbolic signs and letters of two Slavonic alphabets

 

131. Кале, Крстовидна црква. Мермерна плоча со знаци и кирилски букви  //  Kale, Cross domed church. Marble slab with sings and cyrilic letters

132. 133. 134. Клетовник. Блокови од дацит со графити, симболични и загадочни знаци  //  Kletovnik. Stone Blocks of dacite with graffiti, symbolic and enigmatic signs

135. 136. 137. Кале или Балвански Рид. Блокови од дацит со загадочни знаци крстови и глаголски букви  //  Kale or Balvanski Rid. Stone Blocks of dacite with eniamatic signs crosses and glagolic letters

138. Мартириум на Клетовник. Блок од песочник со загадочни знаци и глаголски букви  //  Martyrium at Kletovnik. Sandstone Block with enigmatic signs and glagolic letters

139. Кале, Катедрална црква. Блок од дацит со знаци и глаголски букви  //  Kale, Cathedral Church. Stone Block of dacite with signs and glagolic letters

140. Мартириум во Катедралната црква. Мермерна плоча со загадочни знаци и глаголски букви  //  Martyrium of Cathedral Church. Marble slab with enigmatic signs and glagolic letters

141. 142. 143. Мартириум во Катедралната црква. Мермерни плочи со знаци и глаголски букви  //  Martyrium of Chatedral Church. Marble slabs with signs and glagolic letters

144. Мартуриум. Фрагмент од мермерна колона со знаци и букви  //  Martyrium. Fragment of marble pillar with signs and letters

145. Св. Никола. Блок од диорит со знаци и букви  //  St. Nikola. Stone block of diorite with signs and letters

[[ missing pages - 299, 300 ]]

 

146. Св. Комасиј-Етимасиј, од композицијата Петнаесетте маченици, црква Св. Петнаесет, Струмица  //  St. Comassius-Ethimassius. Composition of Fifteenth Martyrs. Church (of) Holy Fifteen, Strumica

147. Црква Св. Петнаесет, Струмица. Централна гробница  //  Church (of) Holy Fifteen at Strumica. Central grave

148. Крстовиден Мартириум во Катедралната црква  //  Cruciform Martyrium at Cathedral Church

149. Мермерна база co натпис од Катедралната црква  //  Marble base with inscription from Cathedral Church Area

150. 151. Импост капители од Долен Балван или Бурилчево  //  Impost-Capitals of Dolen Balvan or Burilcevo

152. Бегов Даб. Тули co изрежана декорација, знаци и глаголски и кирилски букви  //  Begov Dab. Bricks with incised Decoration, signs glagolic and cyrilic letters

153. Оризари. Наоди од рано словенска некропола  //  Orizari. Finds of Early Slav cemetery

 

154. Жиганци. Камени блокови co врежани знаци и глаголски букви  //  Žiganci. Stone Blocks with Incised signs and glagolic letters

155. Крстовидната црква во Жиганци  //  Cruciform Church at Žiganci

156. Жиганци. Знаци и глаголски букви на малтер  //  Žiganci. Signs and glagolic letters on mortar bedding

157. Св. Ѓорѓи внатре  //  St. George's, Interior. 1. 2. 3. 4. Graffiti on fresco bedding. 5. Grave slab of sandstone with signs and glagolic letters. 6. Signs on stone Block. 7. Symbolic signs and glagolic letters of a window pillar

158. Св. Ѓорѓи внатре. Mepмерно мено со знаци и глаголски букви  //  St. George's, Interior. Window pillar with signs and glagolic letters

159. Св. Ѓорѓи. Сребрени наушници од раната словенска некропола  //  St. George's. Silver Earrings of Early Slav cemetery

160. Св. Ѓорѓи, внатре. Фреска на Христос Антифонитис, со графити и натписи  //  St. George's, Interior. Fresco of Christ Antiphonetes with graffiti and inscriptions

 

 

1. План на градот Баргала

Site Plan of Bargala, Surveyed and drawn by R. Anderson and M. Milojević

 

215

 

 

2, 3. Баргала, бедеми на градот

Bargala, City Wall

 

 

216

 

 

4. Тврдина кај Д. Козјак

Fortress by D. Kozyak

 

 

5. Кула, Црвулево

Kula, Crvulevo

 

 

6. Кула, Калаузлија

Kula, Kalauzlija

 

 

7. Сивлик, Радање

Sivlik, Radanje. All Fortresses surveyed and drawn by M. Milojević (1982)

 

 

217

 

 

8, 9. Клетовник, камени блокови со графити

Kletovnik, stone blocks with graphites graffiti

 

 

218

 

 

10. Исар Кале, Штип

Isar Kale, Štip. Surveyed and drawn by M. Milojević

 

 

11. Виничко Кале

Site Plan of Vinićko Kale

 

 

12. Градот Црешче

Site Plan of Crešče

 

 

13. Калата, Македонска Каменица

Site Plan of Kalata, Makedonska Kamenica

 

 

219

 

 

14. 15. Кале. Крупиште, камени блокови со графити

Kale, Krupiste, stone blocks with graphites graffiti

 

 

220

 

 

16?.

 

[[ missing pages - 221, 222, 223 ]]

 

223

 

 

17. Натпис од 371 година од н. ера

Inscription of A.D. 371. Archeological Museum, Skopje

 

 

18. 19. Декориран постамент најден кај западниот влез

Decorated Post found in West Gate Arc

 

 

224

 

 

20. Западниот влез

West Gate

 

 

225

 

 

21. Консигнаториум, декорирана плоча со крст

Consignatorium, decorated slab with cross

 

 

22. Капител од трибелонот со натпис

Tribelon capital with inscription

 

 

23. Епископската базилика во Баргала

Episcopal Basilica at Bargala

 

 

226

 

 

24. Епископската базилика со станбениот комплекс

Episcopal Basilica with residental Complex

 

 

227

 

 

25?.

(?Презвитериум, план на оригиналниот под

Presbyterium, Plan of original Floor)

 

 

228

 

 

26. Презвитериум, план на оригиналниот под

Presbyterium, Plan of original Floor

 

 

229

 

 

27. Пресеци во Презвитериумот. A—В, С—D, Е—F, G—H

Sections of the Presbyterium, A—B, C—D, E—F, G—H

 

 

230

 

 

28.?

[[ missing page ]]

 

231

 

 

29. Баптистериум со двете писцини

Baptistery with two baptismal Fonts

 

 

 

232

 

 

30. Двете писцини во баптистериумот

Two baptismal fonts in Baptistery

 

 

 

 

233

 

 

31. Базилика, северен кораб. Поден мозаик

Basilica. North Aisle. Mosaic Pavement

 

 

234

 

 

32. Станбениот комплекс

Residental complex

 

 

 

33. Мермерен сад

Container of marble

 

 

235

 

 

34. Станбен комплекс. Затворени врати со тули

Residental complex, Brick Fill of Doorway

 

 

35. Наоди во станбениот комплекс

Finds of residental complex

 

 

236

 

 

36.?

37.?

38.?

[[ missing page - 237 ]]

 

237

 

 

39. Арка од влезната конструкција на канцелот, на Базиликата

Chanel portico arch of Basilica

 

 

 

40. Парапетна поча од канцелот

Chaucel screen slab

 

 

238

 

 

41. Капители од трибелонот, главната колонада и баптистериумот

Capitals of Lower Order. Two-zoned Capitals from Baptistery

 

 

 

42. Арка од влезната конструкција на Консигнаториумот

Chancel portico arch of Consignatorium

 

 

239

 

 

43, 44. Бази и колони од главните колонади на Базиликата

Bases and Pillars of the main colonnades

 

 

240

 

 

 

241

 

 

45, 46, 47, 48. Тули со врежана декорација и знаци, најдени во Базиликата

Bricks with incised Decorations and signs found in Basilica Complex

 

 

 

 

242

 

 

 

 

 

243

 

 

49. Фибула најдена во ѓакониконот на Базиликата

Clasp found in Diaconicon of Basilica

 

 

244

 

 

50. Реликвиар најден во ѓакониконот на Базиликата

Reliquiary Lid found in Diaconicon of Basilica

 

 

51. Албастер ваза од ѓакониконот на Базиликата

Alabaster Vase of Diaconicon of Basilica

 

 

245

 

 

52. Јустинијан I (527—538)  //  Justinian I (527—538)

53. Јустин II и Софија (569—570)  //  Justin and Sophia (569—570)

54. Јустин II и Софија (569—570)  //  Justin II and Sophia (569—570)

55. Јустинијан I (527—562)  //  Justinian I (527—562)

56. Јустин II и Софија (569—570)  //  Justin II and Sophia (569—570)

 

 

246

 

 

57. 58. 59. Сребрени наушници и златни монети на Фока (602—610)

Silver Earrings and gold coins of Foca (602—610)

 

 

247

 

 

60. Бронзена фибула од комплексот на Базиликата

Clasp of bronze from Basilica complex

 

 

61. Релјеф од градската цистерна

Relief from City Fountain

 

 

248

 

 

62. 63. 64. 65. Фрагменти од римска скулптура

Fragments of Roman Sculpture

 

 

249

 

 

66. 67. 68. Конструкција на водоводот

Construction of Water Conduit

 

 

69. Доводни цевки за вода со печати

Water pipes with stamps

 

 

250

 

 

70. Фрагменти од доцноантички амфори

Fragments of Late Roman Pottery

 

 

251

 

 

71. 72. Керамика. Фрагменти од станбениот комплекс

Pottery. Fragments from residential complex

 

 

252

 

 

 

253

 

 

73. 74. Керамика. Фрагменти од Консигнаториумот

Pottery. Fragments from Consignatorium

 

 

254

 

 

75. Керамика. Фрагменти од Консигнаториумот

Pottery. Fragments from Consignatorium

 

 

255

 

 

76. Керамика. Фрагменти од североисточниот простор

Pottery. Fragments from Northeast Area

 

 

256

 

 

77. 78. Екстра Мурос Базилика

Basilica Extra Muros

 

 

 

 

257

 

 

79. 80. Фрагменти од арка, капител и парапетни плочи од канцелот од Екстра Мурос Базиликата

Fragments of Arch, Kapital and Chancel screen Slabs from Extra Muros Basilica

 

 

 

 

258

 

 

 

259

 

 

81. Карта на Брегалничката котлина

Map of Bregalnica Valley

 

 

260

 

 

 

261

 

 

[[ missing pages - 262, 263, 264 ]]

 

264

 

 

82. 83. Црква Св. Никола од западна и источна страна

St. Nikola Church from West and East

 

 

 

 

265

 

 

84. 84a. Св. Никола, надворешен изглед и план на црквата

St. Nikola, present structure, and plan of the present Church

 

 

85. Св. Никола, план на постариот објект

St. Nikola, plan of original buiding

 

 

266

 

 

 

 

 

267

 

 

86. 87. 88. 89. Св. Никола, камени блокови со знаци и букви

St. Nikola, Stone Blocks with signs and letters

 

 

 

 

268

 

 

 

 

 

 

269

 

 

90. 91. 92. 93. Св. Никола. Фрагменти од скулптурирана пластика, со знаци и букви

St. Nikola. Fragments of sculptured slabs with signs and letters

 

 

 

 

270

 

 

 

271

 

 

94. 95. 96. Клетовник. План и сочуваната структура на црквата

Kletovnik. Plan and present structure of the Church

 

 

 

 

272

 

 

 

97. Клетовник. Блок од камен песочник со знаци и букви

Kletovnik. Sandstone Block with signs and letters

 

 

273

 

 

98. 99. Кале. Крстовидна црква. План и оригиналната градба

Kale. Cross domed Church. Plan and original building

 

 

 

 

274

 

 

100. Крстовидна црква. Блок од камен со планови на цркви

Cross domed Church. Stone Block with churches plans

 

 

275

 

 

101. Крстовидна црква. Садови од гробовите

Cross domed Church. Grave Vessels

 

 

276

 

 

102. 103. Кале. Катедралната црква со Мартириум

Kale. Cathedral Church, with Martyrium. Original building and Plan

 

 

  

277

 

 

104. 105. Конструкцијата на Мартириумот

Original structure of the Martyrium

 

 

 

 

278

 

 

106. 107. 108. Мермерни плочи co знаци и букви од конструкцијата на Мартириумот

Marble slabs with signs and letters of the Martirium construction

 

279

 

 

109. Пресек и план на антички Мартириум (според А. Грабер)

Section and Plan of the antique Martyrium (After Grabar)

 

 

110. 111. Катедрална црква. Северен ѕид

Cathedral Church. North Wall

 

 

280

 

 

112. 123. 114. Катедрална црква. Скулптурирана пластика

Cathedral Church. Sculptured fragments of slabs and capital

 

 

281

 

 

115. Мермерен жртвеник co знаци и букви од Катедралната црква

Marble Altar with signs and letters from Cathedral Church

 

 

116. Фрагмент од мермерна колона од конструкцијата на Мартириумот

Fragment of marble pillar of the Martyrium construction

 

 

282

 

 

117. Знаци на градежни тули најдени во комплексот на црквата

Signs on bricks found in Church Complex

 

 

118. Црквата во Ќурлине кај Ниш. (Според Hoddinott)  //  Church at Curline near Naissus. (After Hoddinott)

119. Црквата во Мајафаркин (Мартириополис), VII век. (Според Грабар)  //  Church at Mayafarquin (Martiriopolis), VII century. (After Grabar)

 

 

283

 

 

120. 121. Знаци на градежни тули најдени во комплексот на црквата

Signs on bricks found in Church Complex

 

 

284

 

 

122. Св. Никола. Мермерна база со крстови, глаголски и кирилски букви

St. Nikola. Marble basis with crosses, glagolic and cyrilic letters

 

 

123. Св. Никола. Блок од варовник со знаци, глаголски и кирилски букви

St. Nikola. Limestone with signs, glagolic and cyrilic letters

 

 

285

 

 

124. Св. Никола. Блок од песочник со знаци и глаголски и кирилски букви

St. Nikola. Sandstone Block with signs, glagolic and cyrilic letters

 

 

125. Св. Никола. Блок од гранит со загадочни знаци и букви

St. Nikola. Block of granite with enigmatic signs and letters

 

 

286

 

 

[[ missing pages - 287, 288 ]]

 

288

 

 

126. Св. Никола. Блок од песочник со графити, знаци и букви

St. Nikola. Sandstone Block with graffiti, signs and letters

 

 

127. Св. Никола. Блок од варовник со символични знаци и букви

St. Nikola. Limestone Block with symbolic signs and letters

 

 

289

 

 

128. Св. Никола. Знаци и букви на малтер  //  St. Nikola. Signs and letters on mortar

129. Св. Никола. Блок од варовник со симболични знаци и букви  //  St. Nikola. Limestone Block with symbolic signs and letters

 

 

130. Св. Никола. Блок од варовник со графити, симболични знаци и букви од двата словенски алфабета

St. Nikola. Limestone Block with graffiti, symbolic signs and letters of two Slavonic alphabets

 

 

131. Кале, Крстовидна црква. Мермерна плоча со знаци и кирилски букви

Kale, Cross domed church. Marble slab with sings and cyrilic letters

 

 

290

 

 

132. 133. 134. Клетовник. Блокови од дацит со графити, симболични и загадочни знаци

Kletovnik. Stone Blocks of dacite with graphites, symbolic and enigmatic signs

 

 

291

 

 

135. 136. 137. Кале или Балвански Рид. Блокови од дацит со загадочни знаци крстови и глаголски букви

Kale or Balvanski Rid. Stone Blocks of dacite with eniamatic signs crosses and glagolic letters

 

 

292

 

 

138. Мартириум на Клетовник. Блок од песочник со загадочни знаци и глаголски букви

Martyrium at Kletovnik. Sandstone Block with enigmatic signs and glagolic letters

 

 

139. Кале, Катедрална црква. Блок од дацит со знаци и глаголски букви

Kale, Cathedral Church. Stone Block of dacite with signs and glagolic letters

 

 

293

 

 

140. Мартириум во Катедралната црква. Мермерна плоча со загадочни знаци и глаголски букви

Martyrium of Cathedral Church. Marble slab with enigmatic signs end glagolic letters

 

 

294

 

 

141. 142. 143. Мартириум во Катедралната црква. Мермерни плочи со знаци и глаголски букви

Martyrium of Chatedral Church. Marble slabs with signs and glagolic letters

 

 

295

 

 

 

296

 

 

144. Мартуриум. Фрагмент од мермерна колона со знаци и букви

Martyrium. Fragment of marble pillar with signs and letters

 

297

 

  

145. Св. Никола. Блок од диорит со знаци и букви

St. Nikola. Stone block of diorite with signs and letters

 

 

298

 

 

[[ missing pages - 299, 300 ]]

 

300

 

 

146. Св. Комасиј-Етимасиј, од композицијата Петнаесетте маченици, црква Св. Петнаесет, Струмица

St. Comassius-Ethimassius. Composition of Fifteenth Martyrs. Church (of) Holy Fifteen, Strumica

 

 

147. Црква Св. Петнаесет, Струмица. Централна гробница

Church (of) Holy Fifteen at Strumica. Central grave

 

 

301

 

 

148. Крстовиден Мартириум во Катедралната црква

Cruciform Martyrium at Cathedral Church

 

 

149. Мермерна база co натпис од Катедралната црква

Marble base with inscription from Cathedral Church Area

 

 

302

 

 

150. 151. Импост капители од Долен Балван или Бурилчево

Impost-Capitals of Dolen Balvan or Burilcevo

 

 

 

152. Бегов Даб. Тули co изрежана декорација, знаци и глаголски и кирилски букви

Begov Dab. Bricks with incised Decoration, signs glagolic and cyrilic letters

 

 

303

 

 

153. Оризари. Наоди од рано словенска некропола

Orizari. Finds of Early Slav cemetery

 

 

154. Жиганци. Камени блокови co врежани знаци и глаголски букви

Žiganci. Stone Blocks with Incised signs and glagolic letters

 

 

304

 

 

155. Крстовидната црква во Жиганци

Cruciform Church at Žiganci

 

 

156. Жиганци. Знаци и глаголски букви на малтер

Žiganci. Signs and glagolic letters on mortar bedding

 

 

305

 

 

157. Св. Ѓорѓи внатре. 1. 2. 3. 4. Графити на фреско живопис; 5. Покривна плоча од гроб, лесочник со знаци и глаголски букви. 6. Знаци на блок од камен. 7. Симболични знаци и глаголски букви на мермерно мено

St. George's, Interior. 1. 2. 3. 4. Graphitti on fresco bedding. 5. Grave slab of sandstone with signs and glagolic letters. 6. Signs on stone Block. 7. Symbolic signs and glagolic letters of a window pillar

 

306-307

 

 

158. Св. Ѓорѓи внатре. Mepмерно мено со знаци и глаголски букви

St. George's, Interior. Window pillar with signs and glagolic letters

 

 

159. Св. Ѓорѓи. Сребрени наушници од раната словенска некропола

St. George's. Silver Earrings of Early Slav cemetery

 

 

308

 

 

160. Св. Ѓорѓи, внатре. Фреска на Христос Антифонитис, со графити и натписи

St. George's, Interior. Fresco of Christ Antiphonetes with graphitti and inscriptions

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]