ИСТОРИЯ на с. ЕЛЕНА, Харманлийска околия
Александър Попов
 
ПРЕДГОВОР
 

Предлаганата "История на с. Елена" от Александър Попов е единствения по рода си опит да се обхване в един кратък очерк обществено-политическия, стопанския, духовния и културен живот на селото, неговото географско разположение, бит и обичаи. При написването, както твърди и самият автор, са ползувани спомени на стари хора, и собствени такива,а също и архивни материали, които са били много малко.

Ръкописът - 42/17 см - обхваща 64 страници и няколко допълнения и е написан с черно мастило. При преписването е запазен правописът за този период. За съжеление, пишещата машина не разполагаше с  и  и това попречи думите, в които се срещат тези знаци, да бъдат изписани с тях. Изпуснати са в края на думите "Ъ" и "Ь". Някъде "Ь" се използувала смекчаване на съгласния звук. Предлозите "във" и "със", пред думите, които започват с "в" и "с" са написани според правилата от 1934 г. - "в" и "с". Ако някъде има "във" и "със", то е допусната грешка при преписването.

Езикът на автора е новобългарски. Той ратува за чист български език, без да се употребяват каквито и да е чуждици, и както някога Паисий, така и Ал. Попов извиква: "Българино, говори и пиши на български!" Не случайно започва очерка, че "времето между 1745 и 1762 г. може справедливо да се нарече "родилни мъки" на българския историк, чийто родоначалник е Отец Паисий Хилендарски..." и на края излиза с призив за чист български език. Той представя себе си като един нов Паисий за с. Елена, който прави първи опит да напише историята на селото и подканва

1


2

своите потомци-съселяни да продължат неговото дело.

Действително Ал. Попов оставя на поколението на с. Елена един доста богат материал по краезнание. В него са намерили място легендата за основаването на селото, която макар и по спомени, може да се приеме за напълно вярна; духовният живот в периода до Освобождението; описание на землището и някои археологични находки; културния, просветен и административен живот на селото. Особено ценни са народностните бележки за носията на жената, обрядите и обичаите, които вече са почти на изчезване.

От очерка се вижда, че Ал. Попов е бил истински народен учител, обичал е своето родно място с неговите нрави и обичаи. Не личи дали той е бил член на някоя от политическите партии. Когато говори за "политически престъпления" в селото, става ясно, че не е бил запознат с идеите на марксизма-ленинизма, макар че е бил човек "с каква -годе образованост, с по-широк замах в общественото строителство" и "...студира филология и литература в Софиийския университет". Това е и една от причините той да не може да разбере политическите събития през 1923-1925 г.г. Политическата чета "Хр. Ботев", в която са участвували и еленските граждани Петър Желязков и Димо Тодоров и е намирала подкрепата на много привърженици от селото, той нарича "разбойническата банда на Митйо Ганев" и че убитите "младежи /П. Желязков и Д. Тодоров/ не са имали ясна представа за участието си в дейността на един вулгарен разбойник".

Този период от съвместната борба на комунисти и земеделци от селото и дадените жертви против фашистката диктатура в България той нарича "черна страница на селото". Събитията през 1923 година и участието на еленци в окръжната политическа чета "Хр. Ботев" са светли мигове от героичното минало на село-


3

то, в което той даде свидни жертви за по-добър и справедлив живот, на който се радваме сега.

Авторът се стреми, макар и прикрито, да изведе себе си напред пред останалите свои съмишленици. Разбира се, не могат да се отрекат неговите заслуги при основаването на кооперацията, читалището, популярната банка, като учител и най-вече за написването на историята.

Преписването на историята от ръкописа извърших, за да се предостави възможност на по-широк кръг читатели да се запознаят с миналото на своето родно село, на селото на своите родители и деди.

Да се надяваме, че някои ще продължат делото на Ал. Попов и ще осветлят с нови данни историческото минало на село Елена.

Ръкописът е предаден на Държавен архив - гр. Хасково

14 юли 1982 година
г. ХАСКОВО

МИТЮ ВЪЛКОВ МИТЕВ
ул. "ИСКЪР" № 8
ХАСКОВО


[Next]
[Back to Index]