Животът на АЛЕКСАНДЪР
ЦАР НА МАКЕДОНЦИТЕ

От неизвестен византийски автор

Превела от старогръцки Надежда Генова 
(Народна Култура, София, 1991)

(Anonymi Byzantini Vita Alexandri regis Macedonum, Ed. J. Trumpf, Stuttgart, Teubner, 1974)

Предговор

Глава   1  -   5
Глава   6 -  10
Глава 11  - 15
Глава 16 -  20
Глава 21  - 25
Глава 26 -  30
Глава 31  - 35
Глава 36 -  40
Глава 41  - 46

Азбучен показалец на античните имена и понятия


[Back to Main Page]