Дядо Иван. Мит или действителност

Асен Димов

 

Дядо Иван. Мит или действителност

 

Асен Димов

 

Издателство "Абагар", Велико Търново, 2004

 

 

© Асен Димов, автор. 2004

© Борислав Ангелов, компютърен дизайн на корицата. 2004

© Издателство "Абагар", Велико Търново. 2004

ISBN 954-427-548-7

 


 

Съдържание

 

Предговор 5

 

Предисловие 7

I. Част първа - Обяснения относно тази книга 7

II. Част втора - Възрожденските вестници 8

 

Увод 16

 

Глава първа. Преселението на българите в Русия. 1861-1862 г. 21

 

Глава втора. Русия и Българския църковен въпрос 83

 

Глава трета. Панславизмът и българите 133

 

Заключение 199

 

Кратки биографични бележки за исторически личности, споменати в книгата 202

 

Библиография 216

 

Рецензия от проф. д.и.н. Стефан Дойнов 219

 

223

 

 

Асен Димов

ДЯДО ИВАН

 

Редактор Иван Петров

 

Компютърен диаайн на корицата Борислав Ангелов

Коректор Златина Бончева

Предпечатна подготовка Елена Тонкова

 

Формат 70/100/16

Печатни коли 14

ISBN 954-427-548-7

Цена 5 лв.

 

Печат "Абагар" АД. Велико Търново

Издателство "Абагар", Велико Търново

бул. "Никола Габровски" 98

Главен редактор 062/64-78-14

Редактори 062/4-26-86

Отговорник продажби 062/4-27-79

e-mail: abagar@dir.bg

 

[Back to Index]