Матовъ Димитъръ (прев.)
Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ
1896
94   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-28

Miklosich Franc (ed.)
Apud Fridericum Beck, Universitatis Bibliopolam, Vindobonae
1847
62   web book in Greek
categories: ·Linguistics
added: 2017-05-27

Бернштейн Самуил Борисович
Издательство Московского Университета, Москва
1994
83   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-29

Литаврин Геннадий Григорьевич (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1988
96   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-25

Тотоманова Анна-Мария (прев.)
ЕТ Славика, София
1993
146   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2017-04-16

Темчин Сергей Юрьевич
Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2010
187   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2017-03-19

Kantor Marvin
The University of Michigan, Ann Arbor
1983
209   web book in English
categories: ·Linguistics
added: 2017-02-05

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
214   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-27

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
324   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-25

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
304   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-18

Филкова Пенка
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1986
306   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-10

Филкова Пенка
Издателство „Наука и искусство", София
1973
225   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-12-04

Филкова Пенка, Градинарова Алла, Ралева Цветана
Университетско издателство "Св. Климент Охридски”, София
1991
218   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-30

Попконстантинов Казимир, Тотоманова Анна-Мария
Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов, София
2014
317   e-book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-11-13

Арнаудовъ Михаилъ (ред.)
Книгоиздателство Факелъ, София
1929
391   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-24

Миковъ Василъ
Печатница Хр. Г. Дановъ, София
1943
540   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-07-11

Бернштейн Самуил Борисович, Гиндин Леонид Александрович (отв. ред.)
Издательство «Наука», Москва
1984
411   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-06-20

Страшимировъ Димитъръ Т.
Друж. печатница „Съгласие", Пловдивъ
1897
385   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-15

Хабургаев Георгий Александрович
Издательство Московского университета, Москва
1994
421   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2016-04-03

Дуйчевъ Иванъ
Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, София
1943
440   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2016-03-02

Трубачев Олег Николаевич
Издательство «Наука», Москва
2003
449   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-12-31

Цуркан Роман Клавдиевич
Издательский дом «Коло», Санкт-Петербург
2001
546   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-08-23

Бешевлиев Веселин
Издателство на БАН, София
1965
919   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-05-27

Шклифов Благой
Дружество "Огнище", София
2003
440   web book in Bulgarian
categories: ·Linguistics
added: 2015-02-23

Филин Федот Петрович
Издательская группа URSS, Москва
2008
819   web book in Russian
categories: ·Linguistics
added: 2015-01-17

  1  2  3  next
display all